Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel aanpassing wetten wegens invoering euro

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Aan: de Koningin

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

18 oktober 2001 WJB 2001-1118 M

Onderwerp

Voorstel van wet tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)

Blijkens de mededeling van de Directeur van uw Kabinet van 3 oktober 2001, nr.01.004629, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde wetsontwerp rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 11 oktober 2001, nr. Wo6.01.0508/IV, bied ik u hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het ontwerp verenigen.

De kanttekeningen van de Raad zijn overgenomen behoudens de kanttekening die betrekking heeft op de gekozen opzet in de artikelen II, III en V. De Veegwet euro biedt de mogelijkheid om rechtstreeks bepalingen in andere wetten te wijzigen. Het opnemen van een bepaling in de Veegwet euro waarmee de Aanpassingswet euro zodanig wordt gewijzigd dat hiermee wijzigingen worden aangebracht in andere wetten, is meer complex en wordt daarom niet gehanteerd.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het voorstel van wet aan te vullen met enkele correcties en de invoeging van enkele bepalingen, zoals de geÔndexeerde tarieven in de Wet tarieven burgerlijke zaken (Stb. 2001, 455) en de bestuursrechtelijke griffierechten, zoals deze laatste na de voorgenomen indexatie komen te luiden.

Ik moge u hierbij mede namens mijn ambtgenoot de Minister van Justitie verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)

Voorstel van wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Gene≠raal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Aanpassingswet euro wordt als volgt gewijzigd:

A

In Hoofdstuk 1 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:

De rijen 1 tot en met 3, 8 tot en met 10, 15 tot en met 17, 77 tot en met 83, 87 tot en met 91, 95 en 114 tot en met 120 komen te luiden:

A B C D E F G H


1 Algemene pensioenwet 14 2 tweede f 6 320,- § 2 867,89 politieke ambtsdragers


2 Algemene pensioenwet 14 2 derde f 6 320 § 2 867,89 politieke ambtsdragers


3 Algemene pensioenwet 14 2 derde, dat op 1 dat, politieke ambtsdragers tweede januari omgerekend bedrag 1985 f 63 naar euro's, 200,- op 1 januari bedroeg 1985 § 28 678,91 bedroeg

8 Algemene pensioenwet 59 2 tweede f 6 320,- § 2 867,89 politieke ambtsdragers

9 Algemene pensioenwet 59 2 derde, f 6 320,- § 2 867,89 politieke ambtsdragers eerste bedrag

10 Algemene pensioenwet 59 2 derde, dat op 1 dat, politieke ambtsdragers tweede januari omgerekend bedrag 1985 f 63 naar euro's, 200,- op 1 januari bedroeg 1985 § 28 678,91 bedroeg

15 Algemene pensioenwet 139 2 tweede f 6 320,- § 2 867,89 politieke ambtsdragers

16 Algemene pensioenwet 139 2 derde f 6 320,- § 2 867,89 politieke ambtsdragers

17 Algemene pensioenwet 139 2 derde, dat op 1 dat, politieke ambtsdragers tweede januari omgerekend bedrag 1985 f 63 naar euro's, 200,- op 1 januari bedroeg 1985 § 28 678,91 bedroeg

77 Wet bezoldiging 1 1 eerste f 19 407 § 8 806,51 Nationale ombudsman bedrag

78 Wet bezoldiging 1 1 tweede f 17 078 § 7 749,66 Nationale ombudsman bedrag

79 Wet van 11 september 1 1 eerste f 19 407 § 8 806,51 1964, houdende
vaststelling van de
bezoldiging van de
vice-president van de
Raad van State en de
staatsraden, alsmede
van de president en de
overige leden van de
Algemene Rekenkamer

80 Wet van 11 september 1 1 tweede f 18 205 § 8 261, 07 1964, houdende
vaststelling van de
bezoldiging van de
vice-president van de
Raad van State en de
staatsraden, alsmede
van de president en de
overige leden van de
Algemene Rekenkamer

81 Wet van 11 september 1 1 derde f 17 078 § 7 749,66 1964, houdende
vaststelling van de
bezoldiging van de
vice-president van de
Raad van State en de
staatsraden, alsmede
van de president en de
overige leden van de
Algemene Rekenkamer

82 Wet van 11 september 4 1 eerste f 19 407 § 8 806,51 1964, houdende bedrag vaststelling van de
bezoldiging van de
vice-president van de
Raad van State en de
staatsraden, alsmede
van de president en de
overige leden van de
Algemene Rekenkamer

83 Wet van 11 september 4 1 tweede f 17 078 § 7 749,66 1964, houdende bedrag vaststelling van de
bezoldiging van de
vice-president van de
Raad van State en de
staatsraden, alsmede
van de president en de
overige leden van de
Algemene Rekenkamer

87 Wet op de Raad van 40 2 a f 364 § 165 State

88 Wet op de Raad van 40 2 b f 722 § 327 State

89 Wet op de Raad van 40 2 c f 722 § 327 State

90 Wet rechtspositie 1 1 eerste f 19 407 § 8 806,51 ministers en bedrag staatssecretarissen

91 Wet rechtspositie 1 1 tweede f 18 205 § 8 261,07 ministers en bedrag staatssecretarissen

95 Wet schadeloosstelling 9 1 f 4 403 §1 997,99 leden Tweede Kamer

114 Wet vergoedingen leden 4 f 3 608 per § 1 637,24 Eerste Kamer maand per maand

115 Wet vergoedingen leden 10 1 f 3 658 § 1 659,93 Eerste Kamer

116 Wet vergoedingen leden 16 1 f 4 193 § 1 902,70 Eerste Kamer

117 Wet vergoedingen leden 18 2 eerste f 483 § 219,18 Eerste Kamer bedrag

118 Wet vergoedingen leden 18 2 tweede f 4 835 § 2 194,03 Eerste Kamer bedrag

119 Wet vergoedingen leden 18 2 derde f 9 672 § 4 388,96 Eerste Kamer bedrag

120 Wet vergoedingen leden 18 2 vierde f 15 718 § 7 132,52 Eerste Kamer bedrag

2. De rijen 84, 85 en 86 vervallen.

B

In Hoofdstuk 4 (Ministerie van FinanciŽn) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:

In de rijen 14 tot en met 23, 26 en 28 tot en met 31 wordt in kolom H "EUR" telkens vervangen door: §.

C

In Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) wordt de tabel als volgt gewijzigd:


1. De rijen 1 tot en met 7 komen te luiden:


1. Algemene wet 8:41 3 a f 64 § 29 bestuursrecht


2. Algemene wet 8:41 3 b f 241 § 109 bestuursrecht


3. Algemene wet 8:41 3 c f 481 § 218 bestuursrecht


4. Beroepswet 22 2 a f 182 § 82


5. Beroepswet 22 2 b f 364 § 165


6. Beroepswet 22 2 c f 722 § 327


7. Beroepswet 22 3 f 722 § 3272. De rijen 20, 21, 30 tot en met 32, 65, 66, 78, 82 tot en met 87, 89 tot en met 97, 99 tot en met 113, 115, 117 tot en met 125, 148, 178, 191 en 192 komen te luiden:

A B C D E F G H

20 Gerechtsdeurwaarde43wet2 c ten de derde categorie hoogste fl 10 000

21 Invoeringswet 21 ten de eerste categorie wetboek van hoogste Strafrecht driehonderd gulden

30 Wet 24 2 a f 300 § 136 bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie

31 Wet 24 2 b f 600 § 272 bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie

32 Wet 24 3 f 600 § 272 bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie

65 Wet op de 46 2 f 64 § 29 rechtsbijstand

66 Wet op de 46 3 f 182 § 82 rechtsbijstand

78 Wet tarieven in 2 2 e eerste f 427 § 193 burgerlijke zaken bedrag

82 Wet tarieven in 2 2 f eerste f 427 § 193 burgerlijke zaken bedrag

83 Wet tarieven in 2 2 f tweede f 8 004 § 3 632 burgerlijke zaken bedrag

84 Wet tarieven in 2 2 f derde f 1 919 § 870 burgerlijke zaken bedrag

85 Wet tarieven in 2 2 f vierde f 427 § 193 burgerlijke zaken bedrag

86 Wet tarieven in 2 2 f vijfde f 8 004 § 3 632 burgerlijke zaken bedrag

87 Wet tarieven in 2 2 f zesde f 1 919 § 870 burgerlijke zaken bedrag

89 Wet tarieven in 2 2 g f 427 § 193 burgerlijke zaken

90 Wet tarieven in 2 3 a f 427 § 193 burgerlijke zaken

91 Wet tarieven in 2 3 b f 182 § 82 burgerlijke zaken

92 Wet tarieven in 2 3 c eerste f 679 § 308 burgerlijke zaken bedrag

93 Wet tarieven in 2 3 c tweede f 10 000 § 4 537 burgerlijke zaken bedrag

94 Wet tarieven in 2 3 c derde f 25 000 § 11 344 burgerlijke zaken bedrag

95 Wet tarieven in 2 3 d eerste f 25 000 § 11 344 burgerlijke zaken bedrag

96 Wet tarieven in 2 3 d tweede f 9 998 § 4 536 burgerlijke zaken bedrag

97 Wet tarieven in 2 3 d derde f 1 919 § 870 burgerlijke zaken bedrag

99 Wet tarieven in 2 3 e f 508 § 230 burgerlijke zaken

100 Wet tarieven in 4 f 427 § 193 burgerlijke zaken

101 Wet tarieven in 9 1 f 839 § 380 burgerlijke zaken

102 Wet tarieven in 9 3 f 427 § 193 burgerlijke zaken

103 Wet tarieven in 9 4 f 427 § 193 burgerlijke zaken

104 Wet tarieven in 10 1 eerste f 166 § 75 burgerlijke zaken bedrag

105 Wet tarieven in 10 1 tweede f 337 § 152 burgerlijke zaken bedrag

106 Wet tarieven in 11 2 a f 58 § 26 burgerlijke zaken

107 Wet tarieven in 11 2 b eerste f 102 § 46 burgerlijke zaken bedrag

108 Wet tarieven in 11 2 b tweede f 200 § 90 burgerlijke zaken bedrag

109 Wet tarieven in 11 2 c eerste f 182 § 82 burgerlijke zaken bedrag

110 Wet tarieven in 11 2 c tweede f 200 § 90 burgerlijke zaken bedrag

111 Wet tarieven in 11 2 c derde f 1 000 § 453 burgerlijke zaken bedrag

112 Wet tarieven in 11 2 d eerste f 257 § 116 burgerlijke zaken bedrag

113 Wet tarieven in 11 2 d tweede f 1000 § 453 burgerlijke zaken bedrag

115 Wet tarieven in 11 2 e eerste f 337 § 152 burgerlijke zaken bedrag

117 Wet tarieven in 11 2 f eerste f 182 § 82 burgerlijke zaken bedrag

118 Wet tarieven in 11 2 f tweede f 481 § 218 burgerlijke zaken bedrag

119 Wet tarieven in 13 4 f 337 § 152 burgerlijke zaken

120 Wet tarieven in 13 6 f 251 § 113 burgerlijke zaken

121 Wet tarieven in 13 7 f 27 § 12 burgerlijke zaken

122 Wet tarieven in 13 8 f 27 § 12 burgerlijke zaken

123 Wet tarieven in 14 1 f 166 § 75 burgerlijke zaken

124 Wet tarieven in 14 3 f 166 § 75 burgerlijke zaken

125 Wet tarieven in 17 1 eerste f 810 § 367 burgerlijke zaken bedrag

148 Wet tarieven in 43 n eerste f 0,75 § 0,34 burgerlijke zaken bedrag

178 Wetboek van 23 4 6e ťťn § 450 000 Strafrecht categormiljoen gulden

191 Wetboek van 558 1 vijfhonderd§ 225 Strafvordering gulden

192 Wetboek van 558a 1 cį 500 gulden § 225 Strafvordering

D

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II 1999-2000, 27 117, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en voor 1 januari 2002 in werking treedt, komen in Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) in de tabel de rijen 8 en 9 te luiden:


8 Burgerlijk Wetboek 339 1 eerste f 25 000 § 11 250 Boek 1


9 Burgerlijk Wetboek 339 1 tweede f 50 000 § 22 500 Boek 1

E

In Hoofdstuk 7 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) komt in de tabel rij 23 te luiden:

23 Wet op het hoger 7:67 f 64 § 29 onderwijs en
wetenschappelijk
onderzoek

F

Hoofdstuk 11 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt als volgt gewijzigd:


1. In de tabel in artikel 1 komen de rijen 2j, 23b en 41 te luiden:

A B C D E F G H


2j Huursubsidiewet 1a 1 f f 6 179 § 2 804

23b Huursubsidiewet 17 3 b f 8 § 3,63

41 Reconstructiewet 9 2 ten hoogste de tweede Midden-Delfland duizend categorie gulden


2. In artikel 5, onder a., wordt "hoofdstuk II" vervangen door "hoofdstuk 11" en wordt "de onderdelen 51 tot en met 53" vervangen door: de rijen 35 tot en met 37.

Artikel II

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wet wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

A B C D E F G H

nr wet art lid onderdevolzin huidige nieuwe tekst tekst


1 Wet voorraadvorming 22 1 a EUR 5,90 § 5,90 aardolieprodukten 2001


2 Wet voorraadvorming 22 1 b EUR 5,90 § 5,90 aardolieprodukten 2001


3 Wet voorraadvorming 22 1 c EUR 5,90 § 5,90 aardolieprodukten 2001


4 Wet voorraadvorming 22 1 d EUR 5,90 § 5,90 aardolieprodukten 2001

Artikel III

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 augustus 2001 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de invoering van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) (Kamerstukken 2000/01, 27 882, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel I komt te luiden:

Artikel I

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

A B C D E F

artikel lid onderdeel volzin huidige tekst nieuwe tekst

27b 1 a f 64 § 29

27b 1 b f 241 § 109

27 1 c f 481 § 218

29a 2 a f 160 § 72

29a 2 b f 315 § 142

29a 2 c f 630 § 285

29a 3 f 630 § 285

67a 1 f 2 500 § 1 134

67b 1 f 250 § 113

67c 1 f 10 000 § 4 537

76 3 a vijf gulden § 2

77 3 twee honderd en § 113 vijftig gulden

Artikel IV

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

A B C D E F G H

nr wet artikelid onderdeelvolzin huidige nieuwe tekst tekst


1 Burgerlijk Wetboek 86 1 tweede tweehonderd § 90,76 Boek 2 gulden


2 Burgerlijk Wetboek 125 3 tweede tweehonderd § 90,76 Boek 2 gulden


3 Burgerlijk Wetboek 179 1 tweede tweehonderd § 90,76 Boek 2 gulden


4 Burgerlijk Wetboek 235 3 tweede tweehonderd § 90,76 Boek 2 gulden


5 Burgerlijk Wetboek 346 b f 500 000 § 225 000 Boek 2


6 Invoeringswet Wetboek 20 ten hoogstede eerste van Strafrecht honderd categorie gulden


7 Wet bescherming 66 1 tienduizend§ 4 500 persoonsgegevens gulden

Artikel V

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onder 2į, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking na "de verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (PbEG l 309), artikel
2, eerste en tweede alinea, en artikel 5, eerste alinea;" ingevoegd: de verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni
2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181), artikel 6, eerste lid, eerste en tweede volzin;.

Artikel VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 mei 1999 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) (Kamerstukken I 2000/01, 26 523, nr.
151) tot wet wordt verheven en na 1 januari 2002 in werking treedt, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel IV komt onderdeel C te luiden:

C

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:


a. In onderdeel a wordt "§ 136" vervangen door: § 154.

b. In onderdeel b wordt "§ 272" vervangen door: § 306.

3. In het derde lid wordt " § 272" vervangen door: § 306.

B

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:


1. Onderdeel A vervalt.2. Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:


1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:


a. In onderdeel a wordt "§ 72" vervangen door: § 77.

b. In onderdeel b wordt "§ 142" vervangen door: § 154.

c. In onderdeel c wordt " § 285" vervangen door: § 306.

2. In het derde lid wordt " § 285" vervangen door: § 306.

C

Artikel VIII komt te luiden:

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VI, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 juli 1999.

Artikel VII

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II
1999-2000, 27 117, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en op of na 1 januari
2002 in werking treedt, komt artikel I, onderdeel C van die wet te luiden:

C. In artikel 339, eerste lid, komt de vermelding "§ 4500" te luiden "§ 11
250". De vermelding "§ 9000" wordt vervangen door: § 22 500.

Artikel VIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 augustus 2001 ingediende voorstel van wet tot Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie), Kamerstukken II
2000-2001, 27 878, nrs. 1-2, tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28 wordt onder A "EUR" telkens vervangen door: §.

B

In artikel 43 wordt onder BB "EUR" telkens vervangen door: §.

Artikel IX

De Wet bevordering eigenwoningbezit wordt als volgt gewijzigd:


1.


Artikel 40, negende lid, vervalt.


2.


Artikel 41, vijfde lid, komt te luiden:


5. De factoren, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond op twee decimalen.

Artikel X

Indien:


a. krachtens enige wet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriŽle regeling een bedrag in guldens kan of moet worden vastgesteld, en


b. deze maatregel of deze regeling tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 in werking treedt,

kan, zo nodig in afwijking van de wet waarop de maatregel of de regeling berust, dit bedrag bij ministeriŽle regeling met ingang van 1 januari 2002 worden omgezet in een bedrag in euro.

Artikel XI

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel XII

Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet euro

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoritei≠ten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van FinanciŽn,

De Minister van Justitie,

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Deze zogenaamde veegwet is nodig om een aantal redenen. De Aanpassingswet euro (Kamerstukken I 2000/01, nr. 27 472, nr. 326) bevat enkele omissies die rechtgezet dienen te worden. In de Aanpassingswet euro zijn enkele wettelijke bepalingen nog niet opgenomen die nu wel in deze veegwet kunnen worden meegenomen. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan een vangnetbepaling voor gevallen waarbij een wet de bevoegdheid geeft om een tarief of een ander bedrag bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriŽle regeling aan te passen. Tevens bevat deze veegwet een aanpassing van de Wet op de economische delicten die voortvloeit uit de op 28 juni 2001 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde verordening tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (nr. 1338/2001).

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

A


1.


In de rijen 1 tot en met 3, 8 tot en met 10 en 15 tot en met 17 is het artikelnummer zoals vermeld in kolom C aangepast aan de wet van 14 juni 2001 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (pensioenopbouw, waarde-overdracht en waarde-overname alsmede enige andere onderwerpen) (Stb. 2001, nr. 364) waarin de gewijzigde tekst van de artikelen
13a, 58a en 138 is verplaatst naar de artikelen 14, 59 en 139.

In de rijen 77 tot en met 83, 90, 91,95 zijn de salarissen van ministers en staatssecretarissen, de Nationale Ombudsman, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer vermeld die zijn aangepast bij de meest recente formalisering van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector Rijk.

In de rijen 87 tot en met 89 zijn de bedragen zoals vermeld in kolom G en H aangepast aan de indexatie van de bestuursrechtelijke griffierechten zoals deze zal plaatsvinden bij het voorgenomen besluit tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten).

In de rijen 114 tot en met 120 zijn de in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer opgenomen bedragen aangepast aan de meest recente indexeringen.


2.


De rijen 84, 85 en 86 zijn vervallen aangezien de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf is ingetrokken.

B

Door de aanduiding "EUR" te vervangen door § wordt voor ťťn uniforme aanduiding gekozen.

C


1.


In de rijen 1 tot en met 7 zijn de bedragen zoals vermeld in kolom G en H aangepast aan de indexatie van de bestuursrechtelijke griffierechten zoals deze zal plaatsvinden bij het voorgenomen besluit van tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten).


2.


In rij 20 ontbrak in kolom G na de letter f de letter l. Tevens was verzuimd om de woorden "ten hoogste" op te nemen. In kolom H stond "een geldboete van". Daar reeds in artikel 43, tweede lid, onderdeel c, van de Gerechtsdeurwaarderswet de woorden "een geldboete van" staan zou dit dubbelop zijn.

In rij 21 waren per abuis in kolom G de woorden "ten hoogste" niet opgenomen. In kolom H stond een geldboete van. Daar reeds in artikel 21 van de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht de woorden "een geldboete van" staan zou dit dubbelop zijn.

In de rijen 30 tot en met 32 zijn in de kolommen G en H de bedragen aangepast. Deze aanpassing is noodzakelijk aangezien de bedragen zoals deze in de Aanpassingswet euro staan vermeld, de bedragen zijn zoals deze komen te luiden nadat de Eerste evaluatiewet Awb (Kamerstukken I 2000/01, 26 523, nr.
151) in werking treedt. In deze laatste wet worden deze griffierechten verhoogd. De Eerste evaluatiewet zal naar verwachting na 1 januari 2002 in werking treden waardoor een correctie van deze bedragen noodzakelijk is.

In de rijen 65 ten 66 zijn de bedragen zoals vermeld in kolom G en H aangepast aan de indexatie van de bestuursrechtelijke griffierechten zoals deze zal plaatsvinden bij het voorgenomen besluit tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten).

In de rijen 78, 82 tot en 87, 89 tot en met 97, 99 tot en met 113, 115, 117 tot en met 125 en 148 zijn de bedragen in de kolommen G en H aangepast als gevolg van de indexering van de civielrechtelijke griffierechten in het Besluit van 26 september 2001 tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (indexering civiele griffierechten) (Stb. 2001,455).

In rij 178 was verzuimd om in kolom G het woord gulden toe te voegen.

In rij 191 stond in kolom G abusievelijk f 500 en ontbrak het woord gulden.

In rij 192 was verzuimd om in kolom E achter c het symbool "į" toe te voegen. In kolom G stond vijfhonderd waar dit 500 moet zijn.

D

In de wet tot Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II
1999-2000, 27 117, nrs. 1-2) vindt een verhoging plaats van de bedragen in artikel 1:339, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Met deze bepaling worden de gewijzigde bedragen per 1 januari 2002 in euro's omgezet.

E

In rij 23 zijn de bedragen zoals vermeld in kolom G en H aangepast aan de indexatie van de bestuursrechtelijke griffierechten zoals deze zal plaatsvinden bij het voorgenomen besluit tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten).

F


1.


In rij 2j was abusievelijk in kolom G een foutief bedrag opgenomen.

In rij 23b was abusievelijk in kolom H een foutief bedrag opgenomen.

In rij 41 was abusievelijk in kolom B de wet niet op de juiste wijze aangegeven.


2.


In artikel 5 was onder a. per abuis hoofdstuk II opgenomen. Dit moet echter hoofdstuk 11 zijn. Tevens stond in dezelfde bepaling dat de onderdelen 51 tot en met 53 vervangen dienden te worden. Dit moeten echter de rijen 35 tot en met 37 zijn.

Artikel II

Door de aanduiding "EUR" te vervangen door § wordt voor ťťn uniforme aanduiding gekozen.

Artikel III

De bedragen in de artikelen 27b, eerste lid, onderdeel a tot en met c zijn aangepast aan het voorgenomen besluit tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten). De indexering van de griffierechten in artikel
29a, tweede lid, onderdeel a tot en met c, vindt plaats op het moment dat de Eerste evaluatiewet Awb in werking treedt.

Artikel IV

De artikelen in de rijen 1 tot en met 4 waren per abuis nog niet in de Aanpassingswet euro noch bij de Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro (EK 1999-2000, 26 823, nr.
235) opgenomen.


Het bedrag in rij 5 van f 500 000 is bij de Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro (EK 1999-2000, 26
823, nr. 235) nog niet meegenomen. Het bedrag betreft een grensbedrag en wordt in het voordeel van de rechtzoekende naar beneden afgerond op hele euro's.

Rij 6 is ingevoegd aangezien bij Nota van Wijziging (TK 2000-2001, 27 472, nr. 8) artikel 43, tweede lid, onderdeel c, van de Gerechtsdeurwaarderswet als rij 20 in de Aanpassingswet euro is ingevoegd. Per abuis is hierbij artikel 20 van de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht uit de Aanpassingswet euro weggevallen. Deze omissie wordt hiermee hersteld.

Rij 7 is ingevoegd aangezien dit artikel nog niet is meegenomen in de Aanpassingswet euro. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het bedrag in euro's te vermelden. Het bedrag is een boetemaximum en is naar beneden afgerond op hele euro's.

Artikel V

Onderhavig artikel houdt verband met de op 28 juni 2001 door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Verordening tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (nr.
1338/2001) (hierna Vo Evm).
In deze verordening zijn in aanvulling op het kaderbesluit van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro (PbEG L140, 2000) de nodige maatregelen neergelegd om te zorgen voor een passende bescherming van de in omloop zijnde eurobankbiljetten en -munten tegen activiteiten die de geloofwaardigheid van de bankbiljetten en -munten zouden kunnen aantasten. Doel van de verordening is de circulatie van eurobankbiljetten en -munten te laten plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat bescherming tegen valsemunterij is gewaarborgd. Daartoe is in de Vo Evm een systeem neergelegd ten behoeve van de vergaring en de bewerking van technische en statistische informatie over vals geld. Verwezen zij in dit verband naar de brief van 2 augustus 2001 (Kamerstukken II
2000/2001, 27 494, nr.13).
Van belang voor dit wetsvoorstel zijn de in artikel 6, eerste lid, van de verordening neergelegde verplichtingen. Het betreft in de eerste plaats een verplichting om ontvangen eurobankbiljetten en -muntstukken waarvan men weet of voldoende redenen heeft om te vermoeden dat deze vals zijn, uit omloop te nemen. De tweede verplichting houdt in dat deze eurobankbiljetten en
-muntstukken onverwijld ingeleverd dienen te worden bij de bevoegde nationale autoriteiten. De verplichtingen gelden jegens kredietinstellingen, wisselkantoren en andere instellingen die beroepshalve deelnemen aan de verwerking en de verstrekking aan het publiek van biljetten en muntstukken. Ingevolge artikel 6, derde lid, Vo Evm moet het niet naleven van deze verplichtingen door genoemde instellingen vůůr 1 januari 2002 kunnen worden gesanctioneerd. Door strafbaarstelling van de niet-naleving van meergenoemde verplichtingen via de Wet op de economische delicten wordt aan deze implementatieverplichting voldaan.

Artikel VI

A, B en C

In de Eerste evaluatiewet Awb (Kamerstukken 1 2000/01, 26 523, nr. 151) vindt een verhoging plaats van de bestuursrechtelijke griffierechten in artikel 24, tweede lid, onderdeel a en b en het derde lid van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en artikel 29a, tweede lid, onderdeel a tot en met c en het derde lid. De bedragen in de Eerste evaluatiewet luiden in guldens. Indien deze wet na 1 januari 2002 in werking zal treden dienen deze bedragen in euro's te luiden. De passage over artikel 27b, eerste lid, onderdeel c, is komen te vervallen. Deze passage is overbodig aangezien met de Fiscale aanpassingswet euro (Kamerstukken II 2000/01, 27 882, nrs 1-2) de bedragen in dit artikel reeds worden vastgesteld. Ook de in artikel VIII van de Eerste evaluatiewet Awb opgenomen passage inzake de terugwerkende kracht is vervallen aangezien gebleken is dat er in de praktijk geen twijfel bestaat over de inhoud van artikel 27b, eerste lid, onderdeel c.

Artikel VII

In de wet tot Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II
1999-2000, 27 117, nrs. 1-2) vindt een verhoging plaats van de bedragen in artikel 1:339, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. De bedragen in voornoemde wet luiden in guldens. Indien deze wet na 1 januari 2002 in werking zal treden dienen deze bedragen in euro's te luiden.

Artikel VIII

Door de aanduiding "EUR" te vervangen door § wordt voor ťťn uniforme aanduiding gekozen.

Artikel IX


1.


Artikel 40, negende lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit kan vervallen teneinde de wijze van afronding in overeenstemming te brengen met de wijze van afronding in de Huursubsidiewet.


2.


Artikel 41, vijfde lid van de Wet bevordering eigenwoningbezit is aangepast teneinde de wijze van afronding in overeenstemming te brengen met de wijze van afronding in de Huursubsidiewet.

Artikel X

Dit artikel bevat een tijdelijke vangnetvoorziening voor uitzonderlijke gevallen. Het komt nogal eens voor dat een wet de bevoegdheid geeft om een tarief of ander bedrag bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriŽle regeling aan te passen. Vaak gaat het dan om bedragen die jaarlijks worden vastgesteld; in dat geval kan het bedrag voor het jaar 2002 in euro worden vastgesteld. Het komt echter ook voor, dat een dergelijke bevoegdheid bedoeld is om snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. Een voorbeeld biedt artikel 36 van de Wet op de accijns, dat de Minister van FinanciŽn niet alleen de bevoegdheid geeft, maar zelfs verplicht om bij ministeriŽle regeling de tabaksaccijns aan te passen bij wijziging van de kleinhandelsprijs van sigaretten of rooktabak.

Het is niet ondenkbaar, dat op grond van een delegatiebepaling van het laatste type nog in de laatste maanden van 2001 een bedrag moet worden vastgesteld. Treedt dit nieuwe bedrag op of na 1 januari 2002 in werking, dan kan het direct in euro worden vastgesteld. Maar het is niet geheel uitgesloten, dat bijvoorbeeld nog in november een bedrag moet worden vastgesteld dat op 1 december 2001 in werking treedt. Dit laatste bedrag zal dan nog in guldens moeten worden vastgesteld, maar tevens met ingang van 1 januari 2002 moeten worden omgezet in een bedrag in euro. Het is onzeker of deze omzetting op dat tijdstip nog in deze Veegwet kan worden verwerkt, terwijl minstgenomen twijfel mogelijk is, of de desbetreffende delegatiebepaling wel de bevoegdheid geeft om de omzetting te realiseren: zo'n bevoegdheid om bij lagere regeling een bedrag aan te passen wordt immers veelal slechts voor een beperkt, nauwkeurig omschreven doel gegeven.

Daarom maakt de onderhavige vangnetvoorziening het mogelijk om in de periode kort voor de overgang naar de euro bij de regeling die het nieuwe bedrag in guldens vaststelt, tevens dat bedrag in euro om te zetten zoals dat bedrag per 1 januari 2002 gaat gelden. Aldus wordt een soepele overgang naar de euro gewaarborgd.

Voor de omzetting gelden de regels van artikel 3a van hoofdstuk 12 van de Aanpassingswet euro (Kamerstukken I 2000/2001, 27 472, nr. 326) zoals dit bij het amendement-Crone/Giskes (Kamerstukken II 2000/2001, 27 472, nr. 9) is ingevoegd: de hoofdregel is technische omzetting, en eventuele afronding mag in beginsel niet in het nadeel van de burger geschieden (bij het hiervoor genoemde voorbeeld van omzetting van een fiscaal (accijns)bedrag geldt uiteraard de regel van rekenkundige afronding zoals deze ook voor andere fiscale wetgeving geldt).

De Minister van FinanciŽn,

De Minister van Justitie,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...