Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 19-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Nieuw telefoonnummer Grof Vuil

Voor het melden van Grof Vuil dient u te bellen naar SITA (voorheen BFI), telefoonnummer (026) - 3196400.

Wellicht is het handig het oude telefoonnumer (3111111) op uw milieukalender door te strepen en het nieuwe nummer er bij te schrijven.

Inspraakprocedure

Bekendmaking inspraakprocedure toepassing artikel 19, lid 1 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (de zelfstandige projectprocedure) ten behoeve van aanvragen van Putman Exploitatiemaatschappij b.v., IJsseldijk 3 - 7 te Westervoort.

Burgemeester en wethouders maken op grond van de artikelen 6a en 19(a) van de Wet op de Ruim-telijke Ordening, de gemeentelijke inspraakverordening en de Algemene wet bestuursrecht, het vol-gende bekend.

Van Putman Exploitatie Maatschappij b.v., IJsseldijk 3 - 7 te Westervoort zijn een aantal aanvragen om vergunning (bouwactiviteiten en andere werkzaamheden) ontvangen ter plaatse van het bedrijfs-terrein aan de IJsseldijk 3 - 7. Met toepassing van artikel 19, lid 1 en 19a van de Wet op de Ruim-telijke Ordening (de zelfstandige projectprocedure) kan - onder voorwaarden - medewerking aan deze aanvragen verleend worden. Eén van de voorwaarden is het voorhanden hebben van "een goede ruim-telijke onderbouwing", die ten behoeve van al deze aanvragen is opgesteld.

Bij besluiten van 7 mei en 22 oktober 2001 heeft de gemeenteraad van Westervoort met de project-procedure ingestemd en deze ruimtelijke onderbouwing vastgesteld alsmede alle verdere stappen/deel-besluiten in de projectprocedure aan ons gedelegeerd. De eerste fase in de procedure vormt de inspraak.

In verband hiermede wordt gelegenheid gegeven tot inspraak voor dit project. Met ingang van de dag, die volgt op de verschijningsdatum van deze editie, liggen de op het project betrekking hebbende stuk-ken in de vorm van:
a. de aanvragen;
b. de ruimtelijke onderbouwing;
c. de raadsbesluiten van 7 mei en 22 oktober 2001 met de daarbij behorende voorstellen;
d. het concept-vrijstellingsbesluit alsmede overige relevante informatie,

voor een ieder gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeente-secretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan op werkdagen verkregen worden van:

1. 08.00 - 12.30 uur (zonder afspraak);

2. 14.00 - 16.00 uur (op afspraak) en

3. 18.00 - 20.00 uur (de avondopenstelling van het gemeentehuis, eveneens op afspraak).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar reaktie geven op de aanvragen c.a. Tegen betaling van de kosten overeenkomstig de gemeentelijke legesverordening kan een kopie van de stukken verstrekt worden.

Vervolgprocedure.
Na afloop van de termijn wordt een verslag van de inspraak opgesteld. Vervolgens worden de stukken officieel ter inzage gelegd met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, waarna beslist wordt om-trent het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij gedeputeerde staten van Gelderland. Een afgegeven verklaring van geen bezwaar vormt de basis voor de beslissing omtrent het verlenen van de vrijstelling/de vergunningen.

Voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak tijdens of buiten de kantooruren kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer E.G.A. van Karnenbeek, telefonisch bereikbaar onder doorkiesnummer (026) 31 79 310.

Begrotingsbehandeling

Op maandag 5 november a.s. behandelt de raad in haar vergadering de begroting 2002. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.

Tijdens de behandeling door de raad krijgen de verschillende fracties de gelegenheid te reageren op de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Er kan dan een boeiende discussie ontstaan over de manier waarop de gemeentelijke euros besteed moeten worden. Omdat er voor een deel ook over uw geld wordt besloten, is de begrotingsbehandeling ook voor u interessant. Bij deze wordt u dan ook uitgenodigd om op 5 november a.s. plaats te nemen op de publieke tribune om de discussie te volgen.

GFT-afval apart? Natuurlijk doen!

Herfst, herfst wat heb je te koop?
Duizend kilo bladeren op een hoop!
Zakken vol met wind, ja mijn kind,
Ik hoop dat jij dat aardig vindt.

De beginregels van een kinderliedje dat de laatste week steeds door mijn hoofd zingt. Niet vreemd natuurlijk want het is definitief herfst! Bladeren, paddestoelen, eikels en kastanjes zijn er de stille getuigen van. En daarvoor hoef je niet persé het bos in. Ook in de tuin word je met de cyclus van de natuur geconfronteerd. Bladeren moeten geharkt en de (volks)tuin winterklaar gemaakt. Werk met een grote berg afval als resultaat. Dat tuinafval kan in de container voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT).

Compost
Door het Groente-, Fruit- en Tuinafval apart te houden van het "gewone" afval levert u een positieve bijdrage aan het milieu. Van GFT-afval wordt namelijk uitstekende compost (vruchtbare aarde) gemaakt. Compost waar veel vraag naar is, bijvoorbeeld uit de landbouwsector. Daar vervangt GFT-compost de dierlijke mest omdat die laatste onder andere het grondwater vervuilt.

Natuur
Het proces van verwerking van GFT-afval is afgekeken van de natuur. In het bos zorgen vogels, insecten en andere kleine dieren, schimmels en bacteriën ervoor dat het natuurlijk afval wordt omgezet in compost. Het GFT-afval dat bij u wordt opgehaald gaat naar een composteer-installatie alwaar het de tijd krijgt een soortgelijk proces te ondergaan. Bacteriën, schimmels en insecten breken het materiaal af, zodat daaruit voedingsstoffen voor de plant vrijkomen. Door vochtverlies slinkt het volume van het materiaal waardoor het relatieve gehalte van meststoffen omhoog gaat. Het resultaat is een vruchtbare meststof waarnaar in Nederland voldoende vraag is. Dus GFT-afval scheiden: natuurlijk doen!

Geld
Het scheiden van GFT-afval is ook goed voor de portemonnee. Al die sinaasappelschillen en restjes groenten hoeven niet de vuilverbrandingsoven in en dat bespaart enorm veel geld. Het verbranden van huisvuil is namelijk bijna twee maal zo duur als het composteren van GFT-afval. En omdat de kosten van afvalverwerking worden doorberekend in de afvalstoffenheffing, krijgt ú uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Reden genoeg dus om het Groente-, Fruit- en Tuinafval apart te houden van het andere huisvuil.

Nieuw thema

GFT-afval is het nieuwe en derde thema in de voorlichtingscampagne over afval. U krijgt tot het einde van het jaar alle ins en outs van deze afvalsoort gepresenteerd via de artikelen die om de week op deze pagina verschijnen. Wij bieden u nieuwe feiten die u zullen motiveren uw GFT-afval apart te (blijven) houden. En praktische informatie waarmee u uw voordeel kunt doen.

Wat kunt u verwachten?
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
* Waarom het scheiden van GFT-afval zinvol is
* Het GFT-afval gevolgd op zijn metamorfose tot nieuw product
* Zelf composteren van GFT-afval

* Praktische tips o.a. over het schoonhouden van de container
* Kerstbomen (met of zonder kluit / natuurboom of kunstboom) Onderhoudswerkzaamheden spoorviaduct "Liemersallee". In de periode vanaf 15 oktober 2001 tot en met 9 november 2001 worden aan het viaduct onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Volker Stevin Rail en Traffic Service te Deventer.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het repareren van de betonelementen alsmede het waterdicht injecteren daarvan. Daarnaast worden de leuningen op de keermuren vervangen.

Het werk wordt uitgevoerd door A.M.-Technobeton B.V. te Maasbracht.

Tijdens de uitvoering zal op bepaalde momenten één rijstrook van de Liemersallee ter plaatse van het viaduct voor het verkeer worden afgesloten. De doorgang via de andere rijstrook zal dan met verkeersborden worden geregeld. Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt uitsluitend toegepast binnen de tijdsperiode van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met:
* Aannemer A.M.-Technobeton - de heer P. Dalemans, telefoon 0475-462928; mobiel 06-51222345

* Opdrachtgever Volker Stevin Rail en Traffic Service, telefoon 0570-688206

Voorrang in het verkeer
Voorrangsregels in het verkeer zijn lang niet altijd bij iedereen bekend. In bepaalde situaties vindt men het onduidelijk of er nu wel of geen voorrang verleend moet worden. Veel ongevallen ontstaan dan ook doordat één van de betrokkenen de ander geen voorrang geeft. In Gelderland vallen hierdoor per jaar meer dan 2.000 slachtoffers, met name veel fietsers en bromfietsers. Om enige duidelijkheid te geven, treft u hieronder enkele voorrangsregels aan.

1. Op kruispunten waar de voorrang niet is geregeld met borden of andere tekens, hebben alle van rechts komende bestuurders voorrang, dus ook fietsers en bromfietsers.
2. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Afslaand verkeer moet dus iedereen die op dezelfde weg rechtdoor gaat, voor laten gaan, ook voetgangers.

3. Een overstekende voetganger op het zebrapad heeft altijd voorrang. Dit geldt al vanaf het moment dat de voetganger op het punt staat om over te steken.

4. Binnen de bebouwde kom heeft een openbaar vervoer bus voorrang bij het verlaten van de bushalte, zodra het linker knipperlicht dit aangeeft.

5. Op de meeste rotondes is de voorrang geregeld met borden. Let dus goed op deze borden.

6. Ook haaientanden op de weg geven aan wanneer er voorrang verleend moet worden.
Maar voorrang mag u nooit nemen, voorrang moet u krijgen. Let daarom goed op of uw medeweggebruiker u wel voorrang verleent. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Schuldhulpverlening

Geld uitgeven doen we allemaal. Of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen of een nieuwe auto; het zakgeld van de kinderen, de huur en alle mogelijke vaste lasten.

Bij veel uitgaven staan we niet stil, omdat ze bijvoorbeeld automatisch worden afgeschreven, of omdat we steeds minder met contant geld betalen en steeds meer pinnen.

Of omdat we op afbetaling zaken kopen waar we op dat moment geen geld voor hebben. Tot we merken dat we meer uitgeven dan we binnenkrijgen. En dan hebben we een probleem.

En dan?
Op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening van de gemeente Westervoort kunnen de budgetconsulenten u helpen met uw schuldensituatie die u zelfstandig niet meer kan overzien en oplossen.

Naast een schuldenregeling kunt u bij de budgetconsulent terecht voor budgetadviezen, een ander woord voor het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen. Hierbij zet u, samen met de budgetconsulent, uw inkomsten en uitgaven op een rijtje. U krijgt hierbij een beter inzicht in uw bestedingen en zaken waar u eventueel op kunt bezuinigen.

Uw aanmelding
:
Wanneer U een aanvraag wilt doen voor schuldhulpverlening en/of budgetadvies dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit kan telefonisch. U kunt zich hierbij richten tot de budgetconsulenten van de afdeling Sociale zaken en Arbeidsvoorziening van het gemeentehuis. Na uw aanmelding ontvangt u een inventarisatieformulier De budgetconsulenten zijn iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 telefonisch te bereiken via telefoonnummer: 026-3179361. Collecten
28 oktober 2001 t/m 03 november 2001
Diabetes Fonds Nederland

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...