Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlichting Baggerwerkzaamheden in Oranjepolder Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 22-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Voorschoten
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Voorlichtingspagina week 16 - 22 Oktober

* Baggerwerkzaamheden in de Oranjepolder

* Rectificatie collectes

* Wet milieubeheer

* Verleende vergunningen op grond van de APV 1994
* Bekendmaking voorbereidingsbesluit

* Inspraak bij vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke ordening
Baggerwerkzaamheden in de Oranjepolder
Het waterschap De Oude Rijnstromen gaat in samenwerking met de gemeente binnenkort baggerwerkzaamheden uitvoeren in de Oranjepolder. De werkzaamheden betreffen het uitbaggeren van de diverse singels en waterpartijen langs de Oranjewatering, de Juliana van Stolberglaan, de Nassaukade, de Oranjekade, de Maduroweg, de Veeneklaaslaan, de Brunita J. Gemmekelaan, de Generaal Spoorlaan en de Rosenburgherlaan. In week 43 (de week van 22 oktober) start de uitvoering, te beginnen aan de noordzijde van Voorschoten langs de Oranjewatering. Naar verwachting nemen de werkzaamheden ongeveer 5 a 6 weken in beslag. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met de heer C.L. Moriën van de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon 5600742.
---
Rectificatie collectes

In de krant van 9 oktober stond vermeld dat er in de periode van 4 tot en met 27 oktober niet gecollecteerd wordt. Dit had moeten zijn 14 tot en met 27 oktober. De collecte door de Nederlandse Brandwondenstichting van de afgelopen weken was legaal en bekend bij de gemeente. Wij bieden u onze excuses aan voor de onjuiste publicatie.

---
Wet milieubeheer

Meldingen
Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. Burgemeester en wethouder van Voorschoten ontvingen de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer.

* Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
Van Hoogevest Beheer, kantoorgebouw aan de Papelaan 85
* Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
PTT Post bv, postsorteercentra aan de Zwaluwweg 2

De Jong's Wandbekleding, opslag en verkoop van gordijnen en tapijten aan de Dobbeweg 11

* Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
Pijst Timmerbedrijf, werkplaats aan de Veurseweg 14B
* Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
Autobedrijf RIMA, garagebedrijf aan de Kalkoenstraat 2 Deze meldingen liggen tot 13 november ter inzage bij het Informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
---

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
De volgende vergunningen zijn verleend:

* 11 oktober 2001: Kimball O'Hara groep voor het pionieren van een toren, het plaatsen van een zendmast en het plaatsen van enkele tenten op het grasveld voor het clubgebouw aan het Frans Halsplantsoen ten behoeve van de Jamboree On The Air op 19, 20 en 21 oktober 2001.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 722.
Bekendmaking voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 27 september 2001 de gemeenteraad van Voorschoten voorbereidingsbesluiten ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor de volgende gebieden:
* Bijdorp

* Een perceel gelegen tussen de Sir Winston Churchillweg, Treubplein en de Schoolstraat

* Het perceel op de hoek Tolstraat-Noortheystraat
* Het sportterrein van Honk- & Softbal Vereniging Adegeest aan de Beethovenlaan / Admiraal de Ruijtersingel

* Het perceel Veurseweg 72-74

De raadsbesluiten liggen voor een ieder ter inzage met ingang van 17 oktober op werkdagen van 08:30 - 12:30 uur en bovendien na telefonische afspraak (071-5600733) 's middags en op donderdagavond van 18:00 - 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Het raadsbesluit treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie, zijnde 17 oktober 2001.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan - indien er een spoedeisend belang mee gemoeid is - tevens worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening bij:

de President van de arrondissementsrechtbank `s-Gravenhage,

sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag


---

Inspraak bij vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 Wet op de Door dhr. Baak is een bouwplan ingediend voor het oprichten van twee woningen aan de Veurseweg 72-74 te Voorschoten. Op grond van het geldende bestemmingsplan `Boschgeest', heeft het betreffende perceel de bestemmingen `eengezinshuizen' en `garagebedrijf'. Het bouwplan is in strijd met de bestemming `garagebedrijf'.

Op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is het mogelijk om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Over het voornemen om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen wordt op grond van de WRO en de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakprocedure gevoerd. Het is mogelijk om van woensdag 17 oktober tot en met dinsdag 13 november 2001 een inspraakreactie in te dienen bij:
Het bouwplan kan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en na telefonische afspraak 's middags en op donderdagavond. Met eventuele vragen of voor een mondelinge inspraakreactie kan contact opgenomen worden met mw. A.M. van de Vendel van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon 5600733.

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 17 oktober tot en met dinsdag 30 oktober 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak 's middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de garage aan Brouwerlaan 3

Met toepassing van artikel 15, de zogenaamde binnenplanse vrijstelling, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.
Een ieder kan tot en met 30 oktober schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Rioolreconstructie Prins Bernhardlaan en Oude Adegeesterlaan

Kapvergunning


vergunning bij het college van burgemeester en wethouders, Leidseweg 25, 2250 AJ Voorschoten.
1 oktober 2001

* voor het rooien van een esdoorn staande in het gemeenteplantsoen in de voortuin van het woonzorgcomplex op de hoek van de pr. Bernhardlaan en Oude Adegeesterlaan te Voorschoten.

10 oktober 2001

* voor het rooien van een plataan staande in de achtertuin van het pand aan de Papelaan 92A te Voorschoten.

11 oktober 2001

* voor het rooien van 1 perenboom en 1 loofboom in de achtertuin van het pand aan de Leidseweg 259 te Voorschoten
* voor het rooien van 1 berk staande in de voortuin van het pand aan de B.S. vd Oyelaan 3 te Voorschoten

* voor het rooien van 1 berk staande in de achtertuin van het pand aan de J. van Stolberglaan 74 te Voorschoten
* voor het rooien van 1 berk staande in de achtertuin van het pand aan de Jan van Galenlaan 70 te Voorschoten

* voor het rooien van 1 lijsterbes staande in de achtertuin van het pand aan de W. de Zwijgerlaan 19 te Voorschoten
* voor het rooien van van 3 esdoorns staande in de achtertuin van het pand aan de Leidseweg 83 te Voorschoten
* voor het rooien van 1 berk staande in de achtertuin van het pand aan de Fred. Hendriklaan 37 te Voorschoten

* van het rooien van 1 berk staande in de achtertuin van het pand aan de Fred. Hendriklaan 35 te Voorschoten

Halfjaarlijkse rijvaardigheidstest voor 50-plussers op woensdag 14 november 2001 in de Leidse Regio

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

Uitwerkingsplannen Strandwal A0 en A4 en Strandwal A2 van het bestemmingsplan Starrenburg, eerste partiële herziening.

Collectes

Burgerlijke Stand

Geboren:

* 01okt01 Harmen Cornelis, z.v. A.J. de Jong en T.P.M. Paardekooper;
* 01okt01 Karel Olivier, z.v. J.W. Vreeburg en D.S. de Bruin;
* 02okt01 Charlotte Regina, d.v. A.G.B.M. van der Poel en M. Bakker;
* 04okt01 Larissa, d.v. R.J.M. Erkelens en L.A. Smit;
* 08okt01 Lindsay Samantha, d.v. T.H. van Marwijk en A.M. van Bohemen;

Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 09okt01 E.D. Kelder en Y.D.N. van den Broek;
Overleden:

* 30sep01 H.A. Meijknecht; oud 61 jaar;

* 02okt01 J. Hoekstra, oud 87 jaar;

* 05okt01 J.J. Walraven, oud 61 jaar;

* 05okt01 M.M.J. van Liempt w/v van Westing, oud 92 jaar;
* 10okt01 P.A. van Rossum w/v van de Bunt, oud 79 jaar;
Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Douw van der Kraplaan 17; voor het vergroten van de woning;
* Planciusplantsoen 4; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Krimkade 39; voor het vergroten van de woning;
* Krimkade 43; voor het vergroten van de woning;
* Roerdomperf 12; voor het veranderen van de kelder en het maken van een verdiept terras;

* Schoolstraat 59; voor het vergroten vande winkel aan de hoek Schoolstraat / Bakkersteeg;

* Van Hogendorpweg 1; voor het plaatsen van een leslokaal voor een periode van 3 jaar;
Melding tot bouwvoornemen:
Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. 's Middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur alleen na telefonische afspraak.

Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Verleende bouwvergunning:
dd 10-10-2001;

* Papelaan 37; voor het vergroten van de woning;
dd 11-10-2001;

* Industrieweg 15; voor het plaatsen van prefab kantoren, toiletruimte en bedrijfsruimte;

Weigering bouwvergunning:
dd 09-10-2001;

* Papelaan-West 176; voor het plaatsen van een dakkapel;
Toegestane melding:
dd 05-10-2001;

* Hyacinthstraat 12; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Donklaan 29; voor het plaatsen van een schuur; Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).
Uitwerkingsplannen Strandwal A0 en A4 en Strandwal A2 van het bestemmingsplan Starrenburg, eerste partiële herziening.

Collecteren en venten

Collectes

Burgerlijke Stand

Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...