Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie aan Kamer inzake toezeggingen

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Defensie
---

Brieven aan de Kamer

---

Toezeggingen

23-10-2001

Mede namens de Staatssecretaris van Defensie, informeer ik u over de stand van zaken betreffende de toezeggingen genoemd in uw brief van 10 september 2001 (44-def-2001). Hierbij is uw nummering aangehouden. De toezeggingen zijn beknopt aangeduid.

1. Toezegging: Informatie aan de Kamer over het project SHORAD/NESRADS.

Stand van zaken: In mijn brief van 25 juni jl. over Europese Veiligheid en Defensie heb ik gemeld dat onderzocht wordt of het NESRADS-project in internationaal verband kan worden uitgevoerd. Met het oog hierop is de invoering van NESRADS een aantal jaren uitgesteld. Een B/C document is hierdoor op korte termijn niet aan de orde. ( zie ook nr. 22)

Recent heeft de Kamer een brief ontvangen over de grondgebonden luchtverdediging, die de resultaten bevat van de Studie Grondgebonden Luchtverdediging en in het bijzonder de toekomstige organisatiestructuur, waarvan gewag is gemaakt in de eerste suppletore begroting, 23 mei 2001, en in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

2. Toezegging: Een actualisatie maken van de strategische veiligheidsrisico's', als er behoefte aan is.

Stand van zaken: Deze toezegging is gestand gedaan in bijlage 3 bij de Memorie van Toelichting bij de defensiebegroting voor het jaar 2002. Overigens is direct na de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten op 11 september jl. bij Defensie een Taakgroep ingesteld die zich buigt over de gevolgen hiervan voor het defensiebeleid. Van de werkzaamheden van de Taakgroep maakt ook deel uit het opstellen van een dreigingsanalyse. In december ontvangt de Kamer een brief over de resultaten van de Taakgroep.

3. Toezegging: Informatie aan de Kamer over 'information operations' en over de reorganisatie van de informatievoorziening bij Defensie.

Stand van zaken: Het gaat hier om twee verschillende aangelegenheden. De heer Van der Knaap heeft, onder verwijzing naar de werkgroep 'Information Operations', gevraagd om informatie aan de Kamer te verschaffen over de verdediging tegen electronische aanvallen. Dit onderwerp zal aan de orde komen in de brief die de Kamer in december ontvangt over de gevolgen voor het defensiebeleid van de terroristische aanslagen op de VS. Overigens is in het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid van het kabinet (d.d. 5 oktober jl.) aangekondigd dat onder leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de infrastructuur van overheid en bedrijfsleven (waaronder ICT) zal worden ontwikkeld.

Daarnaast is er sprake van het Beleidsplan Informatie-voorziening. Hierover is de Kamer onlangs geïnformeerd door de Staatssecretaris van Defensie in zijn brief van 10 september 2001 (Kamerstuk nr. 27 400 X nr. 51).

4. Toezegging: Informatie aan de Kamer over het groot onderhoud van onderzeeboten op de Rijkswerf in Den Helder.

Stand van zaken: In vervolg op de - in bijlage 2 'Moties en toezeggingen' bij de Memorie van Toelichting bij de defensiebegroting voor het jaar 2002 genoemde - eerdere brief over een van de aspecten van het onderhoud van onderzeeboten (D2000003934 van 12 december 2000) ontvangt de Kamer nog dit jaar een brief over het groot onderhoud van de onderzeeboten.

5. Toezegging: Het bezien van de mogelijkheden en gevolgen van flexibilisering van de uitzendtermijn.

Stand van zaken: Dit is gebeurd in de Beleidsagenda bij de defensiebegroting voor het jaar 2002, Kamerstuk 28 000 hoofdstuk X, nr. 2, bladzijden 23 en 24.

6. Toezegging: De Kamer in de eerste helft van het jaar 2003 te informeren over de resultaten van de verwervings-voorbereidingsfase van het project wissellaadsysteem.

Stand van zaken: Zoals uit de toezegging blijkt is deze pas in 2003 aan de orde. Overigens ligt het project op schema.

7. Toezegging: Informatie over het project 'Opvolging F-16'.

Stand van zaken: Over het project 'Opvolging F-16' is de Kamer laatstelijk geïnformeerd in de brief van de Staatssecretaris van Defensie van 3 oktober 2001.

8. Toezegging: De Kamer kan een evaluatie van de operatie CMAC tegemoet zien.

Stand van zaken: De Kamer zal de evaluatie-CMAC een dezer dagen ontvangen.

9. Toezegging: De Kamer zal bij de Voorjaarsnota worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor een meer algemene systematiek voor het compenseren van de dollarkoers voor Defensie.

Stand van zaken: In het antwoord op vraag nr. 82 van de Kamer over de defensiebegroting voor het jaar 2002, is aangegeven welke afspraken zijn gemaakt om in 2001 om te gaan met de gevolgen van de huidige hoge dollarkoers. Een definitieve regeling is nog onderwerp van overleg met Financiën. De Kamer zal over de resultaten hiervan worden geïnformeerd in de eerste suppletore begroting van 2002.

10. Toezegging: Informatie aan de Kamer over het project 'Vervanging luchtverkenningssysteem F-16'.

Stand van zaken: De brief over de afronding van de B/C fase van dit project zal de Kamer in het jaar 2002 ontvangen.

11. Toezegging: Informatie aan de Kamer over de fase van de voorstudie/studie van het project 'Tweede landing Platform Dock'.

Stand van zaken: Hierover is de Kamer geïnformeerd in de brief van de Staatssecretaris van Defensie van 25 september jongstleden.

12. Toezegging: Een brief zenden aan de Kamer over de resultaten van de voorstudie over het infanteriegevechtsvoertuig.

Stand van zaken: De Kamer ontvangt deze brief in het voorjaar van 2002.

13. Toezegging: De Kamer in de eerste helft van 2001 een D-brief zenden over de resultaten van de verwervings-voorbereidingsfase voor de LVB Fennek en de PWV Fennek.

Stand van zaken: De D-brief zal vóór eind 2001 worden aangeboden aan de Kamer.

14. Toezegging: De Kamer elk halfjaar informeren over de voortgang van het project vervanging grote pantserwielvoertuigen, en dit tussentijds doen bij financiële tegenvallers.

Stand van zaken: De halfjaarlijkse voortgangsrapportage naar de stand van 1 juli 2001 is op 16 oktober jl. verzonden (nr. M2001004113).

15. Toezegging: De Kamer zal worden geïnformeerd over de mogelijkheden om de door Nederland in Unmee-verband opgedane kennis niet verloren te laten gaan na het vertrek van de Nederlandse militairen. Hierbij zullen ook andere aspecten worden betrokken dan de louter militaire.

Stand van zaken: In de brief van 19 juni 2001 over de stand van zaken Unmee is aandacht besteed aan de blijvende betrokkenheid van Nederland bij de oplossing van het het conflict tussen Ethiopië en Eritrea na het vertrek van de Nederlandse militairen. Ook de aanbiedingsbrief bij de eindevaluatie Unmee, die de Kamer kortgeleden is toegezonden, gaat hierop in.

16. Toezegging: Het VERGO-rapport zal aan de commissie worden voorgelegd, waarbij zal worden aangegeven waartoe het heeft geleid. Ook wordt de Kamer hierbij specifiek geïnformeerd over het actieplan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en over de inventarisatie in het kader van de arbeidsomstandighedenwet.

Stand van zaken: Beoogd wordt begin 2002 te komen tot een 'convenant fysieke belasting sector Defensie'. Zodra dit convenant is afgesloten zal de tekst hiervan aan de Kamer worden aangeboden. De plannen van aanpak van de krijgsmachtdelen worden hierbij gevoegd evenals het genoemde Vergo-rapport.

17. Toezegging: Informatie aan de Kamer over een plan tegen ongewenst gedrag.

Stand van zaken: Deze brief is op 3 oktober jl. verzonden (nr. P2001003866).

18. Toezegging: Informatie over het verloop onder vrouwelijke BOT'ers.

Stand van zaken: Recente jaarcijfers terzake kunnen worden ontleend aan de toprapportages van het voorjaar 2002. Deze cijfers zullen de Kamer vóór april 2002 worden aangeboden, met andere woorden tijdig voor het jaarlijkse overleg terzake dat in die maand wordt gehouden.

19. Toezegging: De Kamer informeren over de studie inzake de planning van vredesoperaties, nadat deze is voltooid.

Stand van zaken: Deze studie heeft momenteel plaats en maakt deel van de inspanningen die voortvloeien uit de motie Wilders c.s. inzake het vervolg geven aan de aanbevelingen van de TCBU. Nadat de studie is voltooid zal de Kamer terzake worden geïnformeerd.

20. Toezegging: De Kamer terzake informeren als de onderhandelingen met Transmo over geleverde tankauto's en de prijsstelling zijn afgerond.

Stand van zaken: Dit is gebeurd in de brief van de minister van Defensie, van 30 mei 2001, in de paragraaf Toelichting externe verwerving en huur.

21. Toezegging: In de Memorie van Toelichting bij de begroting voor het jaar 2002 zal na worden ingegaan op de vraag op welke manier de rol van de CDS het beste verder versterkt kan worden.

Stand van zaken: Op bladzijde 15 van het bedoelde document (28 000 hoofdstuk X, nr. 2) is gewag gemaakt van de externe commissie die zich zal buigen over de vraag of aan de functie van CDS een 'opperbevelhebberschap' moet worden verbonden.De commissie is inmiddels geïnstalleerd en met haar werkzaamheden begonnen. De commissie brengt uiterlijk in maart 2002 rapport uit. Op dezelfde bladzijde van de Beleidsagenda Defensie zijn nieuwe impulsen beschreven die binnen de huidige kaders worden gegeven aan de versterking van de rol van de CDS.

22. Toezegging: De Kamer informeren over de samenvoeging van de grondgebonden luchtverdediging van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht.

Stand van zaken: De brief terzake is recent aan de Kamer gezonden. ( zie ook nr. 1)

23. Toezegging: In het najaar van 2001 kan de Kamer een volgende voortgangsrapportage personeelsvoorziening tegemoet zien.

Stand van zaken: Tijdens het overleg van de Vaste Commissie voor Defensie met de Staatssecretaris van Defensie is de derde voortgangsrapportage van 7 juni jl. besproken.

24. Toezegging: De Kamer wordt naar verwachting begin 2002 geïnformeerd over de resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase van het project 'trekker-oplegger-combinatie'

Stand van zaken: In de eerder met de Kamer besproken evaluatie van het Defensiematerieelkeuzeproces (DMP) is de grens voor de mandatering van projecten verhoogd naar 100 miljoen euro. Dit heeft, zoals bekend, ook gevolgen voor de wijze waarop de Kamer wordt geïnformeerd. Als gevolg hiervan, en omdat er zich inzake dit routinematige project geen bijzondere ontwikkelingen hebben voorgedaan, zullen erover geen DMP-vervolgbrieven aan de Kamer worden gezonden. Wel is het project onderworpen aan de versterkte regie van gemandateerde projecten. Mocht er alsnog aanleiding voor zijn, dan wordt de Kamer over ontwikkelingen in het project geïnformeerd in de eerste suppletore begroting of, zo nodig, in een aparte brief.

25. Toezegging: Nagaan hoe de Kamer kan worden betrokken bij de bestaande afstemming tussen de regering, de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en het Instituut Clingendael over het jaarprogramma van deze instituten. Daarnaast wordt bezien of er bij deze instituten voldoende onderzoekscapaciteit op defensiegebied is. Over de conclusies hiervan wordt de Kamer geïnformeerd.

Stand van zaken: De Kamer wordt hierover geïnformeerd vóór eind 2001.

26. Toezegging: In het najaar 2001 zal de Kamer de eindevaluatie van de Nederlandse deelneming aan de operatie-UNFICYP worden aangeboden.

Stand van zaken: De Kamer ontvangt deze, overeenkomstig de toezegging, dit najaar.

27. Toezegging: De Kamer ontvangt begin oktober de eindevaluatie UNMEE.

Stand van Zaken: De eindevaluatie UNMEE is de Tweede Kamer 16 oktober jl. toegezonden (nr. D2001003254).

28. Toezegging: In de Beleidsagenda Defensie ingaan op het aantal operaties dat Nederland kan uitvoeren. Tevens terugkomen op de aansturende rol van de CDS.

Stand van zaken: Het eerste element van deze toezegging is gestand gedaan in de Beleidsagenda Defensie (Kamerstuk nr. 28 000 hoofdstuk X, nr. 2) bladzijde 9 en 10. Voor de wijze waarop gestalte is gegeven aan het tweede element van deze toezegging wordt verwezen naar het gestelde in antwoord op toezegging nr. 20. die over dezelfde materie gaat.

29. Toezegging: In 2002, bij de opstelling van een volgend regeerakkoord, zal een structurele EVDB-voorziening moeten worden bezien.

Stand van zaken: Met het neerleggen van deze wens is de structurele EVDB-voorziening aangereikt als thema voor het volgende regeerakkoord. Hoe hiermee wordt omgegaan tijdens het schrijven van het volgende regeerakkoord is aan degenen die daarvoor te zijner tijd worden geroepen. Dat laat onverlet dat de wenselijkheid van een structurele EVDB-voorziening door de huidige bewindslieden van Defensie alvast is gemarkeerd.

30. Toezegging: De Kamer informeren over het project V-kaart en de wijze waarop in de noodzakelijke informatiebeveiliging zal worden voorzien.

Stand van zaken: Deze brief is op 17 oktober jl. verzonden (nr. M2001003005).

31. Toezegging: De Kamer in een afzonderlijke brief informeren over het programma Materieellogistieke Informatievoorziening.

Stand van zaken: De Kamer ontvangt deze brief vóór het eind van het jaar.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie