Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene beschouwingen CDA te Heumen

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

23-10-2001

Alg. beschouwingen CDA

Algemene Beschouwingen bij de gemeentebegroting 2002:

Fractie CDA (4 zetels; wethouder A. van de Broek)

Geacht college,

De begroting die u ons voor het jaar 2002 heeft voorgelegd, is de laatste begroting van deze zittingsperiode. U heeft er als dagelijks bestuur, met uitzondering van de VVD die pas onlangs tot uw college toegetreden is, een periode van vier jaar opzitten. Voordat wij nader in zullen gaan op deze vierde begroting , willen wij van de gelegenheid gebruik maken kort terug te blikken op de afgelopen vier jaar en vooruit te kijken naar de nieuwe periode van vier jaar. Wij vinden dat wij ook als college-partij de taak hebben tegenover onze inwoners verantwoording af te leggen over wat er de afgelopen periode tot stand is gekomen en over wat niet of nog niet is opgepakt.

In onze opvatting dient de overheid periodiek in de openbaarheid verantwoording af te leggen van haar handelen en zich te kenmerken door transparantie, doeltreffendheid en vooral door een gezaghebbend optreden. Het komt nu nog onvoldoende voor dat een overheid dat doet. In het kader van de komende dualisering, zal het college jaarlijks publiekelijk verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid. Vanaf dat moment hebben raad en college ten opzichte van elkaar een andere taak: het college bestuurt en de raad controlleert. Wij willen alvast daarop vooruit lopen. Wij vinden het einde van een zittingstermijn van vier jaar een geschikt moment om in de vorm van een terugblik verantwoording af te leggen aan onze inwoners over het beleid dat wij als college-partij in de afgelopen periode mede gevoerd hebben. In de toekomst willen wij dat jaarlijks gaan doen, maar dan vanuit onze nieuwe eigen verantwoordelijkheid in het dualistische bestel. U bent dan wettelijk verplicht dat te doen. Ook als u daartoe wettelijk niet verplicht zou worden, vinden wij het toch een goede zaak wanneer u dat vanaf volgend jaar zou gaan doen. Het komt de openbaarheid van bestuur en het gezag van de overheid ten goede.

Terugblik 1998-2001

In de afgelopen raadsperiode is het CDA samen met DGH en de PvdA (tot mei 2001, daarna samen met deVVD) lid geweest van het dagelijks bestuur van onze gemeente. Het CDA heeft dus mede-verantwoordelijkheid gedragen voor wat in de afgelopen periode tot stand is gebracht, maar acht zich ook mede-verantwoordelijk voor zaken waar men niet aan toegekomen is.

Ondermeer is in de afgelopen raadsperiode de nieuwbouw van het gemeentehuis en van het sociaal-cultureel centrum Maldensteijn afgerond. Vooral het sociaal-cultureel centrum heeft een geweldige impuls gegeven aan het verenigingsleven in onze gemeente, met name in Malden, dat immers een dergelijke voorziening nog niet had. Ook is in deze periode op het gebied van verkeersveiligheid het een en ander gebeurd. Het verkeersplan van de gemeente is grotendeels uitgevoerd, waardoor een groot aantal onveilige verkeerssituaties zijn opgelost. Het CDA heeft zich daarvoor in het bijzonder sterk gemaakt. Een derde groot project is de vernieuwing geweest van de Rijksweg in het centrum van Malden. De bestuurlijke besluitvorming rond dit laatste project is ook voor het CDA aanleiding geweest vast te stellen dat met name de wederzijdse communicatie tussen college en raad onvoldoende transparant is geweest. Met respect voor elkaars verantwoordelijkheden in dit proces, hebben wij geconcludeerd dat in een gedualiseerde toekomst open communicatie in een poltitiek-bestuurlijke besluitvormingstraject eerste prioriteit moet zijn.
Wij hebben m.b.t. het project kunnen vaststellen dat van een lelijke drukke en gevaarlijke verkeersweg door het hart van Malden een mooie moderne weg is gemaakt, die ter plaatse niet uitnodigt tot onverantwoord rijgedrag.
Tenslotte is de rotonde bij de Droogsestraat aangelegd, waardoor de Rijksweg in zijn geheel rustiger is geworden.

In Overasselt is het sportcomplex De Passelegt geheel gerenoveerd. Er staat daar ook een prachtige nieuwe sporthal, die als accommodatie een aanwinst is voor het dorp en een stimulans voor de binnensporters. Het is jammer dat het besluitvormingstraject zo lang heeft moeten duren, gelukkig hebben de vrijwilligers die voor de realisatie van de sporthal geijverd hebben, zich daardoor niet uit het veld laten slaan.

Onze gemeente heeft een eigen milieustraat gekregen, waar inwoners nog wel tegen betaling hun recyclebaar grofvuil voor hergebruik gescheiden kunnen inleveren. De eerste ervaringen lijken positief. Toch vinden wij de kosten voor de inwoners te hoog, zeker als we dat vergelijken met wat inwoners van omringende gemeenten voor het brengen van hun afval moeten betalen.

In de afgelopen periode is het college ook weer op bezoek geweest in de vier kernen van onze gemeente Tijdens die bezoeken is o.a. gesproken over een strategische visie voor onze gemeente: "Van groei naar bloei".Hoe willen bestuur en burgers dat Heumen er over tien tot vijftien jaar uitziet? Voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente is een dergelijk stuk opgesteld en het zal het bestuur richting geven bij de verder ontwikkeling van onze gemeente. Uiteraard zal regelmatig gekeken worden of die visie nog wel voldoende actueel is en als dat niet zo blijkt te zijn, zal die visie samen met u en met de inwoners bijgesteld moeten worden. Bij uw volgende bezoek aan de kernen kan de visie opnieuw op de agenda staan. In deze periode is een begin gemaakt met interactief beleid. Aan de herinrichting van het winkelcentrum in Malden ligt een intensief proces van overleg tussen burgers, betrokkenen en bestuur ten grondslag. Eenzelfde proces is gevolgd bij de herinrichting van Het Steenen Hoofd in de nieuwe wijk Hoogenhof in Malden. Sommige mensen zijn zeer enthousiast over deze nieuwe vorm van beleid maken, andere mensen waaronder het CDA hebben zo hun twijfels of dit nieuwe beleidsontwikkelingsproces niet de taak van de gemeenteraad uitholt. De gemeenteraad is er immers ook voor lastige besluiten en moet daarvoor niet weglopen door de verantwoordelijkheid in zo'n geval bij anderen neer te leggen en zich te beperken tot het stellen van randvoorwaarden. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn van een transparant beleidsontwikkelingsproces. De eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van nieuw beleid ligt bij de gemeenteraad.

Ook is in de afgelopen periode erg hard gewerkt aan het verbeteren van de sociale infrastructuur in onze gemeente: vrijwilligerswerk is onder de loep genomen, ouderenhuisvesting is aangepakt en voor de jongeren in Malden en voor hun leeftijdgenoten in de andere kernen van onze gemeente is het jongerenwerk geïntensiveerd. Dat proces moet in de toekomst doorgaan.

Na jaren van voorbereiding is in deze periode ook een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld, waarbij alle betrokken partijen gelegenheid tot inspraak hebben gehad. Dat is voorwaar geen geringe opgave geweest.

In de laatste maanden van deze periode is de bestuurlijke start gemaakt met de herinrichting van het Winkelcentrum in Malden, waarbij tussen het Gemeentebestuur en de Stichting Initiatieven Winkelcentrum Malden is overeengekomen dat de gemeente de grond van het winkelcentrum overdraagt aan de stichting. De stichting betaalt in ruil daarvoor alle kosten van de gemeente. Wij zijn tevreden met deze vorm van publiek-private samenwerking. Helaas heeft dit project tot gevolg gehad dat de PvdA om eigen interne politieke redenen het college heeft verlaten. Voor de resterende periode heeft de VVD bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen en is toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor de totstandkoming van bovenstaande zaken, achten wij ons mede-verantwoordelijk. Dat geldt ook voor onderstaande zaken, waaraan we niet of nog niet zijn toegekomen

Zo is nauwelijks gewerkt aan de renovatie van de oude wijken in de gemeente, terwijl wel beloofd is dat dat aangepakt zou worden. Ook de Hoogstraat in Overasselt is nog steeds niet gerenoveerd.

Verder hebben we nog geen antwoord kunnen vinden op het probleem dat verenigingen en dorpshuizen in een aantal gevallen te maken krijgen met stijgende kosten, vaak als gevolg van extra-activiteiten, alsmede achterblijvende inkomsten. Dat leidt dan tot tekorten waarvoor extra-subsidie wordt gevraagd, dat meestal ook wordt (moet worden) toegekend. Er zijn echter ook verenigingen en dorpshuizen die binnen hun budget blijven, en zo extra-subsidie mislopen, want zij hebben geen tekorten. Dat is een ongewenste situatie, waarvoor we een oplossing moeten bedenken.

Nieuwe ruimte voor wonen en werken hebben we op dit moment niet voor handen, terwijl bekend is dat Hoogenhof binnenkort is volgebouwd. Waarschijnlijk zal er behoefte blijven bestaan aan nieuwe ruimte voor wonen en werken. Bestuur en burgers moeten daarom nu al gaan nadenken over plaatsen waar in de toekomst binnen onze gemeente nog gebouwd en gewerkt kan worden. We kunnen de gemeente niet "op slot" doen, daarvan zullen plannenmakers bij rijk en provincie zich niets aan trekken.

Ook hebben we nog geen goede oplossing gevonden voor problemen die samenhangen met een toenemend individualisme. Het wordt steeds moeilijker jongeren te bewegen zich als vrijwilliger in te zetten voor onze toch betrekkelijk kleine en overzichtelijke gemeenschap.

Deze zaken die in de afgelopen periode zijn blijven liggen alsmede een aantal nieuwe zaken zouden wat ons betreft in de komende periode aangepakt moeten worden, te beginnen in het het komend jaar. Daarover gaat het volgende onderdeel van deze algemene beschouwingen.

Hoewel college en raad in de afgelopen zittingsperiode geen gescheiden verantwoordelijkheid hebben gehad, zouden wij toch graag van u vernemen hoe u terugkijkt op de afgelopen vier jaar. In het bijzonder stellen wij er prijs op van u te vernemen wat voor u bestuurlijk gezien de belangrijkste gebeurtenissen zijn geweest en waarom.

Vooruitblik 2002 - 2006

Voor onze visie op de nabije toekomst in de komende periode, hebben wij de strategische visie "Van groei naar bloei" erop nageslagen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de visie zoals die er nu ligt en onze eigen visie, maar discussie over de toekomst is een permanent proces. In zeventien thema's geven wij aan wat wij zouden willen dat in de komende vier jaar aangepakt gaat worden. Graag vernemen wij van u over welke van die thema's wij in het komende jaar al raadsvoorstellen kunnen verwachten. Wat ons betreft mag met elk van die thema's een start gemaakt worden.


1. De rol van onze gemeente


Wij vinden het onjuist als onze gemeente aan een enkeling of een bepaalde groep iets toestaat wat aan anderen verboden is. Een trendbreuk inzake het gedoogbeleid moet daarom zo spoedig mogelijk worden ingezet.


2. De positie van onze gemeente


Wij geven u het dringende advies te bewerkstelligen dat onze gemeente op bestuurlijk niveau periodiek overleg gaat voeren met vrijwilligersorganisaties, maar ook met actiegroepen, milieugroeperingen, gespreksgroepen enzovoort, om op die manier daadwerkelijk een begin te maken met het overbruggen van de afstand tussen burgers en bestuur. De gemeente moet zich niet alleen beperken tot overleg met de traditionele middenveldorganisaties, maar initiatieven nemen tot overleg met nieuwe (actie)groepen, die gegrepen zijn door een onderwerp in hun omgeving. De kwaliteit van onze samenleving is daarmee gebaat.


3. Dienstverlening door onze gemeente

Het CDA bepleit een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de gemeente als producent van overheidsdiensten door middel van een internetloket uiteraard naast de persoonsgebonden loketfunctie. Een goede website is daarvoor een actuele website. Het CDA is van mening dat hierin volop geïnvesteerd moet worden.

Raadsleden en raadsfracties moeten per e-mail en via de gemeentelijke website bereikbaar zijn. Dat versterkt de toegankelijkheid en bevordert de interactiviteit tussen raadslid en burger.


4. Financiële huishouding van onze gemeente
Het CDA bepleit het ontwikkelen van brede set van prestatie-indicatoren voor het kunnen beoordelen en bijsturen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van het gemeentelijk apparaat. Sturing op uitsluitend financiële kengetallen levert daarvoor een te beperkt beeld op. Hoe kijkt u in principe hiertegen aan?

Het CDA bepleit ook een reëel gemeentelijk lastenniveau. Prijs- en loonstijgingen maken deel uit van het begrotingsoverzicht. Als er een meer dan trendmatige verhoging van lokale lasten aan de orde is, dan dient deze van een heldere verantwoording vergezeld te gaan.

Het CDA kiest ervoor om door middel van tariefdifferentiatie de ontwikkeling van de lastendruk tussen woningen en niet-woningen evenwichtig te spreiden.

De gemeente dient de mogelijkheden tot vrijstelling van OZB voor gebouwen met een maatschappelijke functie optimaal te benutten. Wij zouden graag van u vernemen hoe de situatie nu is.


5. Gezinsbeleid

Het CDA dringt er bij u op aan zich positief op te stellen tegenover particuliere initiatieven die gericht zijn op realisatie van kinderopvang. In het komende jaar moet bekeken worden in hoeverre de eisen die de gemeente bij verordening stelt dergelijke initiatieven mogelijk maken.

Met het oog op een integraal gezins- en jeugdbeleid, pleit het CDA ervoor in onze gemeente een portefeuille jeugd- en gezinsbeleid in het leven te roepen. De gemeente kan in een nota "Gezinsondersteuning" beleid ontwikkelen ter ondersteuning van ouders bij het combineren van werk en de zorg voor hun kinderen. Flexibilisering van werktijden en kinderopvang zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Wij zouden graag van u vernemen in hoeverre de gemeentelijke organisatie daarin een voorbeeld functie kan vervullen.


6. Jongerenbeleid

Het CDA vindt dat de gemeente de jongeren actief moet betrekken bij en moet laten participeren in ontwikkelingen in wijken en dorpen en dat zij moet inspelen op hun behoeften. Een gemeentelijke jongerenplatform kan hierbij een belangrijke rol vervullen.


7. Ouderenbeleid.

Het CDA wil de positie van ouderen binnen de gemeenschap versterken door oprichting van een steunpunt voor mantelzorgers te bevorderen. Welke rol kunt u daarbij vervullen.


8. Onderwijs

Het CDA wil het onderwijs een kwaliteitsimpuls geven: er moeten meer financiële middelen beschikbaar worden gesteld en scholen moeten een actieve uitstraling krijgen.

Met de scholen en andere betrokkenen en belanghebbenden zal overlegd moeten worden over invulling van het begrip "brede school". Voor dit begrip is geen eenduidige omschrijving te geven. Leerkrachten zijn er primair voor het onderwijs. Voor het vervullen van de overige functies binnen de" brede school" zijn anderen nodig

Ook samenwerking met het peuterspeelzaalwerk in het kader van voor- en vroegschoolse educatie vormt een uitdaging om aan het begrip "brede school" inhoud te geven.

Het CDA is voorstander van het meervoudig gebruik van schoolgebouwen en -lokalen met inachtneming van de vereisten voor de verschillende leeftijdscategorieën.


9. Vrijwilligerswerk

Het CDA kiest ervoor dat het gemeentelijk beleid gericht is op het ondersteunen van het verenigingsleven. Het subsidiebeleid zal daarop dienen te worden afgestemd.

Wij zijn voorstander van de invoering van een jaarlijkse vrijwilligersprijs in de vorm van een donatie, voor verenigingen die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen voor het maatschappelijk welzijn.

Het CDA pleit ervoor dat gesubsidieerde verenigingen die twee jaar achtereen een sluitende jaarrekening presenteren voor het derde jaar extra subsidie krijgen t.b.v. uitbreiding van hun activiteiten.


10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wij vinden dat de gemeente in overleg zou moeten treden met ondernemers(verenigingen) met als doel dat zij ook aandacht zullen besteden aan de rol die het bedrijfsleven kan spelen in de zorg voor de leefomgeving. In verschillende gemeenten helpen bedrijven al mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk of buurt, bijvoorbeeld door de veiligheid in het rondom een winkelcentrum aan te pakken, startende ondernemers te helpen of mee te betalen aan veiligheidsmaatregelen.


11. Veiligheid

Veiligheid is een zaak van iedereen, niet alleen van justitie en politie. Het veilig houden van onze gemeente is daarom een taak van politie en justitie samen met burgers, ouders, scholen, buurtverenigingen, horeca, winkeliers, woningbouwvereniging en andere verenigingen. Door intensiever toezicht zal de veiligheid toenemen en het gevoel van onveiligheid afnemen. Onder toezicht verstaan wij alle vormen van surveillance, maar ook cameratoezicht en privaat toezicht in de horeca. Ook burgers vervullen hierbij een rol. Zij dienen op verantwoorde wijze op te treden bij onmaatschappelijk gedrag van medeburgers.
Bij handhaving gaat het om het toepassen van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke sancties. Het doel van toezicht op en handhaving van veiligheid is een rechtsstaat die niet door een gedoogcultuur wordt ondergraven. Handhaving moet overigens niet leiden tot leiden tot nog meer regels en voorschriften, waardoor het met name voor startende ondernemers steeds lastiger wordt een nieuwe onderneming te beginnen.
Wij willen dat u een krachtig en slagvaardig veiligheidsbeleid opstelt om daarmee een eind te maken aan de gedoogcultuur.

Toezicht op en handhaving van (reële) vergunningvoorschriften is een topprioriteit. Daartoe bundelen de regio-gemeenten zoveel mogelijk hun deskundigheid op het gebied van milieuvergunningen en handhaving in regionaal verband.


12. Armoedebeleid

Het CDA zet zich in voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor mensen met een minimuminkomen.


13. Gehandicapten

Gehandicapte kinderen nemen een bijzondere positie is. Om een maatschappelijk geïntegreerd netwerk op te kunnen bouwen is het van belang dat zij aan het reguliere onderwijs deelnemen. Het CDA zet zich in voor het verkleinen van de drempels naar het reguliere onderwijs.


14. Ruimtelijke ordening en leefbaarheid

Het CDA is er voorstander van dat het gebied tussen Malden en Molenhoek voorlopig buiten beeld blijft als toekomstige woningbouwlocatie en op den duur als natuurpark zal worden ingericht. Het CDA pleit ervoor dat het gebied ten noorden van de S 110 (deel ten zuiden van de Teersche Sluispolder) aangewezen wordt als toekomstige woningbouwlocatie voor woningbouw van hoge kwaliteit, in balans met natuur en landschap, met op bescheiden schaal ruimte voor bedrijfsgebouwen langs de A73 en dringt daarom aan op overleg hierover met de provincie.

Het CDA is van mening dat het beheer van het buitengebied bij uitstek behoort tot de deskundigheid van de agrariërs. Zij moeten dan ook in staat worden gesteld die functie waar te maken. Hoewel persberichten van de laatste tijd ons doen geloven dat zij die functie niet voldoende uit voeren, zouden wij van u willen vernemen hoe dat in onze gemeente gebeurt.

Het CDA zet zich in voor een helder welstandsbeleid en pleit voor het opstellen van een welstandsnota. Daarmee wordt het in een vroeg stadium voor opdrachtgevers en ontwerpers duidelijk hoe een bouwplan positief kan bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. Als toetsingscriterium is een beeldkwaliteitsplan noodzakelijk.

Het CDA vindt dat woningbouw op kleine schaal in de dorpen mogelijk moet zijn om behoud van de eigen cultuur in die leefgemeenschappen te garanderen.

Het CDA zet zich ervoor in dat de renovatie van oude wijken in onze gemeente aangepakt gaat worden.


15. Bedrijventerreinen

Het is van belang dat de gemeente een visie ontwikkelt inzake uitbreiding van bedrijventerrein Sluisweg. Wij denken dat nieuwe bedrijventerreinen overigens ook gevonden kunnen worden langs de A73, wanneer ten zuiden van de Teersche Sluispolder een woningbouwlocatie ontwikkeld zou kunnen worden (zie thema 16). Dan zou Sluisweg zich niet verder in zuidelijke richting hoeven te ontwikkelen. Wij willen graag beide alternatieven ter discussie brengen. Hoe kijkt u tegen beide varianten aan?
Grotere bedrijven behoren zich elders in de regio verder te kunnen ontwikkelen.


16. Milieu

De gemeente zorgt voor adequate handhaving van milieuvergunningen; zij ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen. Als er gevaar dreigt voor de veiligheid of de volksgezondheid, schroomt de gemeente niet om bestuursdwang toe te passen. Inrichtingen en bedrijven die in strijd met de vergunning handelen krijgen eenmalig de tijd om voorzieningen en maatregelen te treffen. Als dat binnen de gestelde tijd niet gebeurt, volgt sluiting door het bevoegd gezag.

Het CDA is voorstander van een milieustraat waar burgers hun recyclebare afval kosteloos tot een bepaald quotum naar toe kunnen brengen. Door geen tarieven te stellen wordt op die manier goed milieugedrag beloond.


17. Openbaar vervoer

Wij vinden dat de gemeente geeft in KAN-verband hoge prioriteit dient te geven aan het realiseren van een station aan de spoorbaan in Mook. Tevens zou de gemeente zich moeten gaan inspannen voor bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer en in het bijzonder voor het verder ontwikkelen van fietsmogelijkheden. Met name zouden wij graag zien dat het fietsverkeer in onze gemeente "ruim baan" gaat krijgen. Deelt u die opvatting en wat kunt u daar dan op korte termijn aan doen?
De gemeente heeft als belangenbehartiger ten opzichte van de provincie, tot taak zich in te zetten voor de kwaliteit van het openbaar vervoer en voor de realisering van flankerend beleid (busbanen, parkeerbeleid, aanpassing gemeentelijke weginfrastructuur enzovoort). Wat kunnen we van u in dat opzicht nog verwachten.

Tenslotte

Graag zouden wij zien dat met bovengenoemde aandachtspunten het komend jaar alvast een begin van aanpak gemaakt gaat worden. Gaarne vernemen wij van u welke mogelijkheden u daarvoor ziet en welke middelen u daarvoor wilt vrijmaken.

Wij merken met zorg op dat u in uw begroting 2002 weinig middelen reserveert voor nieuw personeel. Het is ons opgevallen dat de personele bezetting erg aan de krappe kant is. Dat blijkt o.a. uit het feit dat veel brieven van inwoners laat of soms helemaal niet beantwoord worden.
Wat is voor u de reden om zo zuinig te zijn met het aantrekken van nieuw personeel?

Met betrekking tot de riolering merken wij op dat voor het op peil houden van onze riolering een integraal onderhoudsplan nodig zal zijn. Weliswaar is het grootste deel van onze riolering van recente datum, wat niet wegneemt dat wij toekomstige generaties opzadelen met een behoorlijke kostenpost, als wij nu niet voldoende middelen daarvoor vrijmaken.

Over het onkruidbeleid wordt al jaren gesproken. Ondanks alle plannen blijft het bestrijden van onkruid kennelijk een lastige klus. Daarom vragen wij u om via voorlichting aan verenigingen duidelijk te maken dat zij een deel van uw taak op dit gebied kunnen overnemen. Wij hebben daarvoor een prachtige financiële regeling, waarvan maar een paar verenigingen gebruik maken. Dat zou anders moeten kunnen. Verenigingen kunnen hun inkomsten verhogen wanneer zij een deel van de onkruidbestrijding voor hun rekening nemen. Wij vragen u nogmaals de verenigingen daarop te wijzen. Overigens kan niet alle onkruid door de verenigingen weggehaald worden. De gemeente zal ook zelf onkruid moeten wieden om daarmee een voorbeeld te geven. Vooral de rotondes op de Rijksweg in Malden en de ruimte om het gemeentehuis moeten er toch beter uit kunnen zien dan nu het geval is. Een schone omgeving stimuleert tot schoonhouden. De Rijksweg zou wat dat betreft een voorbeeldproject moeten worden, zij is immers het visitekaartje van onze gemeente.

Wij verbazen ons over het feit dat er de laatste tijd bij een aantal scholen noodgebouwen zijn neergezet of neergezet zullen worden in afwachting van permanente bouw, terwijl elders lokalen leeg staan. Waarom kan in dergelijke gevallen niet onmiddellijk begonnen worden met permanente bouw en kunnen leerlingen eventueel tijdelijk met vervoer elders ondergebracht worden. Wij vinden het verspilling van overheidsgeld wanneer eerst noodlokalen gebouwd worden die vervolgens na korte tijd plaats moeten maken voor permanente gebouwen.

Wij hopen verder van u te vernemen hoe u met name in Overasselt het jeugdbeleid verder denkt te ontwikkelen. Er worden daar momenteel allerlei nieuwe plannen door de Stichting Jeugd en Jongeren Organisatie (SJEJ), maar de initiatiefnemers nog steeds geen reactie op die plannen op hun plannen gekregen. Dat werkt niet erg stimulerend. Zij wachten met smart op definitieve gemeentelijke beslissingen. Ook de jeugd in Overasselt moet op uw volle aandacht kunnen rekenen.

Tenslotte zijn wij erg benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de breedtesport. Wij hebben de indruk dat dit thema nog weinig weerklank van verenigingen ondervindt. Hoe komt dat toch?

Ter afsluiting

U heeft ons met uw begroting veel stof tot nadenken gegeven, wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw reactie.

Namens de CDA-fractie,

Ferdinand van Wijk,
Fractievoorzitter.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...