Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene beschouwingen PvdA te Heumen

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

23-10-2001

Alg. beschouwingen PvdA

Algemene Beschouwingen bij de gemeentebegroting 2002:

Fractie PvdA (3 zetels)

ALGEMEEN
In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2002, gedateerd 4 sept. 2001, ligt de nadruk op de toekomst. Door de aanslagen één week later in de Verenigde Staten is de toekomst meer onzeker en vooral minder voorspelbaar geworden als wij tot nu toe allemaal dachten. De reikwijdte van deze gebeurtenissen is enorm. Het plaatst ook onze toekomstvisie in een nieuw perspectief. Het wensbeeld van een groene, betrokken en levendige gemeente zal (voorlopig) overschaduwd worden door de breedgevoelde behoefte aan (meer) veiligheid. Het accent zal komen te liggen op de veilige gemeente.

Van groei naar bloei. Zo wordt in de toekomstvisie de toon gezet voor de komende jaren. Een mooi vervolg op de invalshoek, die het college van CDA, DGH en PvdA koos bij de start van deze raadsperiode: "In de gemeente Heumen is de laatste twintig jaar veel gebouwd. De huizen staan, nu gaat het om de kwaliteit van de ruimte". Bezien vanuit deze insteek is het opvallend, dat het huidige college in haar aanbiedingsbrief wel een uitgebreide opsomming kan maken van concrete resultaten en ontwikkelingen onder het kopje "groei" maar bij het kopje "bloei" veelal blijft steken in mooie voornemens en abstracte aanduidingen. De nadruk ligt nog teveel op "groei".

Waarom geen terugblik in de aanbiedingsbrief? Wat heeft het collegeprogramma 1998-2002 gebracht? De presentatie van de laatste begroting van een raadsperiode is voor het dagelijks bestuur toch het moment bij uitstek om de balans op te maken. Wat zijn de resultaten op de verschillende beleidsterreinen? Succeservaringen, leermomenten en tegenvallers. Ook niet onbelangrijk is, antwoord te krijgen op de vraag of het college zelf vindt dat zij erin geslaagd is de centrale opgave waar te maken, die zij zich in 1998 stelde? Is het gelukt de interesse en het vertrouwen van burgers in gemeentelijk beleid te vergroten en heeft het college een volwassen open dialoog tussen inwoners, politiek en ambtelijk apparaat weten te realiseren?
Vragen (en antwoorden) die ook van belang zijn bij de voortgang van het proces van bestuurlijke vernieuwing. Bent u bereid alsnog de balans op te maken?

Het financiële beeld dat deze begroting oproept wordt door de PvdA positief gewaardeerd. De gemeente Heumen is financieel gezond en dat stemt tot tevredenheid. Betaalbaarheid van een aantal nieuwe beleidswensen is mogelijk gebleken doordat een hogere uitkering uit het gemeentefonds zorgde voor extra financiële ruimte.

DUALISME EN LOKALE DEMOCRATIE

Naast de introductie van de euro is het jaar 2002 voor alle gemeenten een markant jaar vanwege de op handen zijnde dualisering van het lokaal bestuur. Enigszins geruststellend wordt in de aanbiedingsbrief medegedeeld dat "wij (=het college) ons de komende maanden goed zullen voorbereiden op deze nieuwe situatie". Ook de extra inkomsten uit het gemeentefonds (19.850 euro) zijn "voorlopig aan de uitgavenkant meegenomen". Even verderop lezen we dat met het oog op de dualisering "het belangrijk is dat duidelijkheid bestaat over de huidige bevoegdheidsverdeling tussen college en raad". Merkwaardig dat die duidelijkheid nu pas belangrijk wordt. Maar het meest opvallende is dat wij zo gelaten wachten op de dingen die komen gaan. Natuurlijk, de Eerste Kamer kan haar goedkeuring nog onthouden maar wanneer het wetsvoorstel op 7 maart 2002, de dag na de verkiezingen, wel in werking treedt dan moet de gemeente Heumen niet alleen voorbereid zijn op de vele, soms ingrijpende, veranderingen in de structuur maar ook bereid zijn een cultuuromslag te maken. Wetswijziging zorgt voor het op gang brengen van een proces, een proces dat zich richt op versterking van de vitaliteit en herkenbaarheid van de lokale democratie, en op ontvlechting van raad en college. Of daar wat van terecht komt, is afhankelijk van de bereidheid van individuele raadsleden en de gemeenteraad als collectief om een echte vernieuwing aan te gaan. Het begin van een andere bestuursstijl. We zullen er met elkaar werk van moeten maken. Niet bang voor confrontaties, niet bevreesd voor wrijvingen maar handelend vanuit de eigen verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Onlangs werd in een column van het VNG-magazine (12 okt.) nog naar voren gebracht dat wij in ons consensuslandje wel erg allergisch zijn voor conflicten; goed gevoerde debatten kunnen voor het functioneren van de lokale democratie juist heel vruchtbaar zijn.
Zo'n onafhankelijke opstelling is voor raadsleden die (soms al heel lang) deel uitmaken van een collegepartij ongetwijfeld lastiger dan voor raadsleden die gewend zijn om vanuit hun "opppositierol" te opereren. De eigen wethouder aanvallen of -erger nog- afvallen wordt al snel gezien als "onenigheid binnen de partij". De PvdA heeft de afgelopen jaren enige ervaring opgedaan op dit punt. Bij het debat over de aanbesteding van de Rijksweg werd de opstelling van de PvdA door velen gezien als een aanval op de eigen wethouder terwijl in werkelijkheid het voltallige college werd aangesproken. Nog sterker kwam deze reactie naar voren bij de discussie over de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Stichting Winkelcentrum. Toen de PvdA-fractie het onderhandelingsresultaat van het college als onvoldoende beoordeelde, accepteerden de andere collegepartijen niet dat PvdA-wethouder en PvdA-fractie vanuit hun eigen verantwoordelijkheid tot een verschillende afweging kwamen. Dualisering betekent vooral een cultuuromslag in het denken en handelen van coalitiegenoten, raadsleden maar ook van burgemeester en wethouders.
Vanuit de raad zijn eerder voorstellen gedaan voor bestuurlijke vernieuwing. Het maatregelenpakket is grotendeels door het college overgenomen en wordt nu "in eigen tempo" uitgevoerd. Los van een ongelukkige start met het technisch voorzitterschap van één raadscommissie en een burgerenquete merken we als raad weinig van vernieuwing. Het is totaal niet duidelijk op welke manier in de begroting rekening gehouden is met de financiele gevolgen van bestuurlijke vernieuwing en dualisme. Waarschijnlijk wel met een toename van het aantal raadsleden maar of er straks financiele ruimte is voor ambtelijke ondersteuning van individuele raadsleden en commissies, of er rekening is gehouden met het optuigen van een eigen rekenkamer en of er begrotingsruimte is voor de uitoefening van het recht van onderzoek blijft onduidelijk.

COMMUNICATIE EN BETROKKENHEID

Openheid, openbaarheid en toegankelijkheid in de relatie tussen resp. gemeenteraad, college, ambtelijk apparaat en de burgers in onze gemeente spreekt ons aan. Wij zijn positief over de keuzes die gemaakt worden in de communicatienota; eerst versterking van de interne communicatie, daarna extern. Waar we voor moeten waken is dat voorlichting/communicatie een doel op zich wordt. Volgens de PvdA is er meer nodig dan een betere communicatie. Aaansluiting bij en samenspel met burgers is van levensbelang. We moeten burgers serieus nemen. Niet alleen als consument (van diensten) maar ook als deelnemer in zijn omgeving. De burger moet meer invloed krijgen maar ook meer verantwoordelijkheid. De PvdA heeft de overtuiging dat wanneer wij burgers meer aanspreken op hun mogelijkheden, burgers dan des te beter hun verantwoordelijkheden kennen. Politiek en bestuur moeten beter de kunst verstaan van het versterken van de kracht en de creativiteit van de burgers. De politiek zal eerst vertrouwen aan de burgers moeten geven, voordat ze van burgers weer vertrouwen terugkrijgt. Het betekent ook dat we, veel meer dan nu het geval is, moeten nagaan wat burgers van de politiek verwachten. Waarmee willen zij dat we ons bemoeien? Wat verwachten zij van onze dienstverlening? De recente burgerenquete is een aardige aanzet; de resultaten worden nu op diverse fronten benut. Dit instrument moeten we consequent en gericht blijven inzetten. We hebben behoefte aan een permanente barometer. Natuurlijk moeten we de laatste enquete grondig evalueren (opzet, verloop, bruikbaarheid en terugkoppeling naar deelnemers en bevolking).
Tenslotte een laatste opmerking over de relatie begroting en nieuwe ontwikkelingen.
Gelukkig lijkt het erop dat de relatie met de SLOH zich normaliseert. Wij hopen van harte dat raadbreed de mening gedeeld wordt dat de lokale publieke omroep SLOH een waardevolle voorziening is voor de Heumense samenleving. Wat opvalt is dat in de begroting geen rekening is gehouden met de financiele consequenties (plm 25.000 euro) van herstel van de relatie. Wat is de reden? Ook valt op dat buiten de personele sfeer de communicatienota geen financiele vertaling heeft gekregen in de begroting terwijl bijv. invoering van een huisstijl behoorlijk wat voorzienbare kosten met zich meebrengt.

OVERASSELT

De doelstelling bij het beleidsproduct Ruimtelijke Ordening spreekt over "het in samenspraak met de bevolking realiseren van een ruimtelijke ordening van de gemeente, waarin diverse componenten o.a. wonen, werken, verzorgen (...) en verkeer op een evenwichtige wijze hun plaats vinden". Voor de kern Overasselt liggen er unieke kansen om deze doelstelling waar te maken in de omgeving van de huidige locatie van de brandweerkazerne (hoek Kasteelsestraat -Schonenburgseweg). Hoewel in een recent raadsbesluit, op basis van de conclusies van een onderzoek van de Brinkgroep, is gekozen voor een locatie in het Buitengebied aan de oostkant van Overasselt, maakt het college nu melding van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie. Deze koerswijziging heeft te maken met nieuwe omstandigheden: de gemeente kan via een projectontwikkelaar de beschikking krijgen over grond in de directe omgeving van de huidige brandweerkazerne. Geplaagd door korte termijn denken heeft het college nu de neiging snel een geisoleerde beslissing te nemen over de bouw van een brandweerkazerne in de omgeving van de huidige locatie. Al jaren wordt door de PvdA aangedrongen op planvorming voor het totale gebied (hoek Kasteelsestraat-Schonenburgseweg) in samenspraak met de bevolking. U weet wel, wij noemden dat interactief beleid. Door het aanbod van de projectontwikkelaar zijn de omstandigheden voor een samenhangend inrichtingsplan nog gunstiger geworden, omdat de eigendomsverhoudingen nu zeer overzichtelijk zijn. Wat maakt het betreffende gebied zo interessant en belangrijk voor Overasselt?
Het is de entree van het dorp, zowel vanuit de richting Nederasselt als vanuit de richting Nijmegen.
Het biedt ruimte om de kruising met de Hoogstraat veiliger te maken. Het biedt kansen om de "oude school" met een markante hoekwoning in te passen.
Initiatieven van lokale ondernemers om winkels te realiseren kunnen een kans krijgen.
Het is de laatste kans voor versterking van het voorzieningennivo in het dorp.
Het gebied grenst aan een boerenbedrijf met hindercirkel waarvan onduidelijk is welke kansen dit bedrijf heeft op deze lokatie op (midden) lange termijn; misschien is bedrijfsverplaatsing bespreekbaar.
Vorig jaar liet burgemeester Grienberger in de Regiodiek (begrotingseditie 2001) optekenen, dat "wij als bestuurders geen allesweters zijn. Soms leven er in de buurten waar we plannen voor maken betere ideeën dan we met onze adviseurs zelf bedacht kunnen krijgen. (...) We moeten veel meer samen optrekken, maar dat houdt wel in dat je als bestuur een open houding hebt en kwetsbaar durft te zijn".
De PvdA nodigt het college uit de woorden van burgemeester Grienberger op te pakken en op korte termijn in gesprek te gaan met het dorp Overasselt. Neem geen geisoleerd besluit over de brandweerkazerne maar trek 6 maanden uit om een totaalplan te ontwikkelen samen met projectontwikkelaar, ondernemers, sleutelfiguren uit het dorp, buurtbewoners en belangstellende inwoners. Overasselt heeft een mening en verdient zo'n aanpak.

ORGANISATIE

In het hoofdstuk Bedrijfsmiddelen wordt een uitgebreide beschijving gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie. Het komt over als een samenhangend geheel, de keuzes die gemaakt worden zijn helder en het ademt een andere sfeer. Om het werken bij onze organisatie (nog) aantrekkelijker te maken geeft de PvdA in overweging om het instrument gratificaties royaler in te zetten. Ook wil de PvdA graag weten of het percentage voor opleiding verhoogd is van 1,3 naar 3% van de loonsom.

INTEGRALE VEILIGHEID

Het rijk ziet de gemeente als spil van het integraal veiligheidsbeleid. Herziening van de bestaande notitie Integrale Veiligheid is geen overbodige luxe. De gemeente Heumen moet op diverse terreinen een inhaalslag maken. Niet alleen wat betreft het uitgeven van gebruiksvergunningen. Ook de repressieve dekking van de brandweerzorg aan de oostzijde van het kanaal is onder de maat evenals andere onderdelen van het zorgnivo. De gemeenteraad wacht nog steeds op het gemeentelijk plan van aanpak. Ook moet opgemerkt worden dat alleen deel 1 van het rampenplan door de gemeenteraad is vastgesteld (april 2001). In de beleidsbegroting wordt alleen de politie genoemd als gesprekspartner bij de herziening van de notitie I.V.. De PvdA dringt aan op verbreding en roept een project dat eerder genoemd is in herinnering: veiligheid en ouderen.

PARKEREN EN VERKEER

De snelheid waarmee indertijd besloten werd een parkeergarage te bouwen is omgekeerd evenredig aan de traagheid waarmee het parkeerbeleid in de gemeente Heumen van de grond komt. De gemeenteraad heeft nog steeds geen parkeernotitie vastgesteld. De onwenselijke situatie op het Kerkplein bestaat nog steeds. Voor onderdelen worden geisoleerde besluiten genomen, vooruitlopend op de parkeernotitie. Dat was het geval bij de besluitvorming voor het parkeren in de omgeving van het winkelcentrum en dat geldt nu weer bij de parkeergarage. Uitvoeringsmaatregelen vooruitlopend op het definitieve parkeerregime. De PvdA vindt het buitengewoon kwalijk dat naar buiten de indruk gewekt wordt dat de parkeergarage een openbare voorziening is die voor iedereen toegankelijk is terwijl de werkelijkheid anders is. De parkeergarage is een iets minder exclusieve voorziening voor ambtenaren gebleven. All animals are equal, but some animals are more equal (naar Orwell, Animal Farm).
Precies een jaar geleden wist het college te melden dat de resultaten van het onderzoek naar een aanpassing van de parallelweg langs de J.J.Ludenlaan in het voorjaar van 2001 werden verwacht. Waarom is er opnieuw vertraging opgetreden?
Sinds 2001 nemen wij als gemeente deel aan het
VervoerCoordinatieCentrum met als belangrijkste doel de automobiliteit m.n. voor het woon-werkverkeer terug te dringen. In de begroting wordt melding gemaakt van een verhoging van de bijdrage maar lezen wij niets over de inhoud van de projecten en over eventuele resultaten. Gaarne meer informatie.

INVESTERINGSPLAN

Een vergelijking van het investeringsplan 2002-2005 met het plan van vorig jaar leert dat flink vertraging is ontstaan op een aantal terreinen en dat er niet alleen nieuwe posten zijn opgenomen maar ook bestaande posten zijn weggevallen. Gelukkig is het investeringsplan de laatste jaren beter onderbouwd. Niettemin zijn niet al onze vragen beantwoord.
Waar is de kostenplaats facilitaire zaken en automatisering gebleven? Waarom nu wel gebruik maken van reguliere lease-budgetten en voorgaande jaren niet?
Wat is de beheerstechnische reden/motivatie om de kostenplaats personeel op te nemen in het investeringsplan?
Betekent afvoeren van de post toeristisch-recreatief beleid dat de ingestelde werkgroep tot de conclusie is gekomen dat Heumen niet kan profiteren van één van de belangrijkste groeimarkten in de regio, het toerisme?
Wat vindt het college van de suggestie om de post herinrichting Bloemenbuurt te wijzigen in/ te bestemmen voor een meer algemene post wijkontwikkeling? In het verlengde van de (in voorbereiding zijnde) woonvisie komen ongetwijfeld inbreidings- en herinrichtingsprojecten naar voren.
Is het college bereid bij de bouw van de brandweerkazerne een huuroptie (aanbod van projectontwikkelaar) in overweging te nemen? (Voordeel: investeringskosten blijven beschikbaar en vaste jaarlijkse huur is bekend)
Waarom loopt de kinderboerderij in Malden (opnieuw) vertraging op? Waarom is er geen bedrag opgenomen voor het realiseren van een (verbeterde) parkeervoorziening in de omgeving van de sportaccomodaties in Overasselt? Zijn de plannen opnieuw geparkeerd? Rechtvaardigt het (relatief bescheiden) bedrag voor herinrichting van het Zuidplein aantasting van het heilige principe van budgettaire neutraliteit? (wat dat ook moge zijn)

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

De afgelopen jaren heeft de PvdA regelmatig haar tevredenheid uitgesproken over de vorderingen die gemaakt worden bij de versterking van de sociale infrastructuur. Voormalig wethouder Arts heeft zich op dit terrein zeer verdienstelijk gemaakt. Hij heeft daarmee een stevige basis gelegd onder één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Met een fonds Sociale Infrastructuur hoopte hij een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de leefbaarheid in wijken en dorpen en aan de sociale cohesie in onze gemeente.
Zaken kunnen snel, vooral in de politiek, een andere wending nemen. Door herdefiniëring en andere uitwerking van beheersproducten zal de behoefte aan het fonds sterk verminderen, aldus de beleidsbegroting. Het klinkt erg optimistisch en lijkt nogal gericht te zijn op controle en beheersing. Het fonds was juist gericht op het snel kunnen inspelen op spontane en vaak incidentele verzoeken van burgers. De PvdA betwijfelt of de nieuwe aanpak dezelfde vruchten zal afwerpen. Voorlopig bestaat het fonds nog (als bestemmingsreserve) maar het droogt snel uit wanneer het niet langer gevoed wordt. Nog meer zorgen maken wij ons over de verwachtingen die gewekt zijn bij m.n. buurtverenigingen. De wijkgerichte budgetten zijn helemaal verdwenen uit de begroting. Vorig jaar werd nog gemeld dat wethouder Arts en v.d. Broek zich op locatie op de hoogte hadden gesteld van wensen en knelpunten die leefden bij buurtverenigingen. Op basis van deze contacten verwachten buurtverenigingen natuurlijk dat er middelen beschikbaar zijn. Hoe denkt het college om te gaan met deze situatie?

BUITENSCHOOLSE OPVANG

De PvdA ziet een belangrijke relatie tussen buitenschoolse opvang en de plek van scholen in hun omgeving. De PvdA pleit voor integratie van voorzieningen rond scholen in tegenstelling tot versnippering over allerlei accomodaties. Wat is de visie van het college?

WELZIJN EN ZORG

Tot onze vreugde krijgen een aantal voorzieningen/problemen op het gebied van welzijn en zorg de komende tijd extra inhoudelijke aandacht. De verwachting is dat hierbij extra middelen ingezet moeten worden. De PvdA heeft kennis genomen van initiatieven elders (o.a. op het gebied van dagverzorging, verkorting van wachtlijsten en activerend huisbezoek) die gefinancierd worden met middelen die beschikbaar gesteld worden door het Zorgkantoor. Wij vernemen graag van het college wat de gemeente Heumen onderneemt richting Zorgkantoor om ook in aanmerking te komen voor extra budgetten.

KAN

In het najaar komt het KAN met een voorstel omtrent voortzetting van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten. Welke opvattingen leven binnen het college over voortzetting van de huidige samenwerking? Na lezing van de beleidsbegroting dringt deze vraag zich op, omdat behalve over het binnen het KAN opgestelde convenant duurzaam bouwen vrijwel geen andere verwijzingen naar KAN-beleid voorkomen. Bij parkeren blijft het KAN-uitgangspunt "parkeren vanuit gezonde schaarste" onvermeld. Bij volkshuisvesting komt niet ter sprake dat de gemeente Heumen zich gecommitteerd heeft aan het regionale woningmarktbeleid. Zitten wij op een eiland of maken wij deel uit van een vitaal en ideeënrijk regionaal bestuur? Wat te denken van de uitlatingen van wethouder v.d. Broek onlangs in de Gelderlander over bouwen in de kernen voor de eigen jongeren. Spreekt hij op persoonlijke titel of namens het hele college? Heeft het college kennis genomen van de plannen van wethouder Depla in Nijmegen om meer huurwoningen te bouwen juist voor starters en mensen met inkomens die minder kans hebben op de huidige koopmarkt? Wil het college overwegen de toedeling van woningen in onze gemeente een andere prioritering te geven zodat meer gebouwd kan worden in de kleine kernen; de voltooiing van Hoogenhof wordt dan bijv. opgeschoven naar een later tijdstip. Een inventarisatie naar woningbouwmogelijkheden op particulier terrein spreekt ongetwijfeld tot de verbeelding van vele potentiele bouwers maar hoe reëel zijn de kansen op extra planologische ruimte? Een inventarisatie schept ook verwachtingen bij burgers. Tenslotte een opmerking over het openbaar vervoer. Door bezuinigingen heeft het KAN besloten tot een aanpassing van de dienstregeling. Deze voorgestelde wijziging is ongunstig voor gebruikers van het openbaar vervoer in onze gemeente. "Onze stem in het KAN (=burgemeester) zal een appel doen op serieuze inspanning voor een volwaardig openbaar vervoersysteem", aldus de beleidsbegroting. De PvdA dringt aan op bundeling van krachten. Samen met de omringende (kleine) gemeenten moet "onze stem" zich sterk maken.

ECONOMISCHE ZAKEN

In tegenstelling tot de afgelopen jaren is er in de begroting 2002 terecht meer aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van economische zaken. Wat ons verbaasd is dat één van de meest kwetsbare sectoren op dit moment, de agrarisch sector, helemaal buiten beschouwing blijft. Soms bereiken ons signalen dat ook in onze gemeente de nood hoog is. Helaas hebben wij geen inzicht in de omvang van de problemen. Kan het college ons meer zicht verschaffen op de lokale ontwikkelingen in deze sector in het algemeen en op de terugloop van het aantal agrarische bedrijven in het bijzonder.

18 October, 2001

Namens PvdA-fractie

Agnes Coumans
Henk van den Berg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie