Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 23 oktober 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Vragen ex art. 21 RvO van de heer Bus (SP)

Informatie : W. Janssen, Afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 74 03

e-mail:
(wh.janssen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Bus inzake vernieuwing en vergroting van een tuinbouwkas te Baarlo vastgesteld.


2.


Voortgangsrapportage over de omschakeling naar de euro in het Gouvernement

Informatie: P.A.Jacobs, afdeling Financieel Beleid

tel: (043) 389 71 76

e-mail:
(pa.jacobs@prvlimburg.nl)

Het College van Gedeputeerde Staten heeft de voortgangsrapportage over de omschakeling naar de euro in het Gouvernement voor kennisgeving aangenomen en toegezonden aan de leden van de Vaste Commissie Financiën en Algemene Zaken.


3.

Overzicht van functies en nevenfuncties van CdK, leden PS en directieteam

Informatie: E. Walthaus, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 91

e-mail:
(ew.walthaus@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de jaarlijkse opgave van functies en nevenfuncties vastgesteld en zullen deze publiceren.


4.

Beslissing op bezwaarschrift van R.M. Brockhus tegen het besluit tot weigering handhavend op te treden

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van R.M. Brockhus tegen het besluit van 14 september 1999, inhoudende het niet inwilligen van het verzoek om handhavend op te treden tegen de Limburgse shredderaars van afvalhout, ongegrond te verklaren.


5.

Handhavingsverzoek jegens Mourik & Co. Holding BV. wegens het ophogen van een mijnsteendepot

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het handhavingsverzoek van de heer Hustings afgewezen, omdat Johan Mourik & Co. Holding BV. niet handelt in strijd met zijn ontgrondingsvergunning.


6.

Handhavingsverzoek jegens Demkolec BV wegens overschrijden van de geluidsproductie en het overtreden van artikel 1 Wvo

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde staten hebben het handhavingsverzoek van de heer Van Rooij, namens zijn cliënten, afgewezen, omdat Demkolec BV te Haelen niet handelt in strijd met vergunningvoorschrift A1 en A3 van de oprichtingsvergunning en GS niet het bevoegd gezag is ter zake de bestuursrechtelijke handhaving van artikel 1 Wvo.


7.

Beantwoording vragen Ministerie BZK inzake DSM-ACN-fabrieken

Informatie: J. Knubben, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 90

e-mail:
(jlc.knubben@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur te informeren over de achtergronden van de discussie over de betrouwbaarheid van de ACN-fabrieken en aan te geven dat de ACN-fabrieken inmiddels onder een aantal randvoorwaarden zijn opgestart.


8.

Vragen ex art. 21 RvO van

G. Koopmans (CDA)

Informatie: H. Vola, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 77 17

e-mail:
(hjg.vola@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Koopmans inzake kleiwarenfabriek Buggenum vastgesteld.


9.

Herstructurering Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Informatie: H. Goes, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 74 88

e-mai:
(jlm.goes@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te vragen akkoord te gaan met de gewijzigde statuten van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), daarmee een raamovereenkomst aan te gaan en deel te nemen in de Stichting door het aanwijzen van een lid van de Raad van Toezicht.Vooruitlopend hierop hebben Gedeputeerde Staten de heer G. Driessen als lid van de Raad van Toezicht benoemd.


10.

Beslissing op bezwaar B en W van de gemeente Sittard-Geleen

Informatie: J. Beek, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 76 94

e-mail:
(jj.beek@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar van Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen tegen het besluit d.d. 29 mei 2001 tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen het overschrijden van de in de Streekplanuitwerking/herziening op onderdelen Westelijke Mijnstreek 1996 weergegeven individuele risicocontour voor de DSM locatie Geleen, ongegrond verklaard om reden dat van enige overtreding geen sprake is.


11.

Ruimte voor Ruimte, ophoging voorfinanciering gemeenten eerste tranche

Informatie: L.v.Damme, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 76 00

e-mail:
(la.van.damme@prvlimburg.nl)

De provincie gaat in op de verzoeken van de gemeente Echt, Haelen en Helden om hun voorfinanciering in de eerste tranche op te hogen.


12.

Samenwerking binnen het beleidsveld water

Informatie: W. Hazeu, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel. (043) 389 78 24

e-mail:
(wn.hazeu@prvlimburg.nl)

Het College van Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de inhoud van de notitie "Samenwerking binnen het beleidsveld water" als ook de daarin opgenomen aanbevelingen, de notitie ter behandeling te agenderen voor het bestuurlijk overleg met de waterschappen op 31 oktober a.s. middels bijgevoegde brief en de notitie ter behandeling te agenderen voor de VCMAZ op 23 november a.s. middels bijgevoegde brief.


13.

Matigingsbesluit Charlemagne in verband met niet toerekenbaar overschrijden van de begunstigingstermijn

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten af te zien van het innen van dwangsommen omdat het bedrijf geen schuld draagt aan het overschrijden van een termijn waarbinnen het bedrijf een overtreding had moeten beëindigen.


14.

Keuze van een extern bureau voor de ondersteuning van de programmalijn "Zorg voor wonen"

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail:
(djf.salet@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor de aanpak van Cap Gemini Ernst & Young te Utercht ter ondersteuning van de programmalijn "Zorg voor wonen" van het provinciaal programma "Aanval op de wachtlijsten".


15.

Programma Aanval op de Wachtlijsten Uitwerking van de Programmalijn Wonen, welzijn en zorg (WWZ)

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail:
(djf.salet@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten leggen een voorstel aan Provinciale Staten voor omtrent de inzet van de gereserveerde middelen 10.000.000,00 ( 4.537.802,14 voor de programmalijn WWZ. Met deze inzet willen GS aanvullend op hetgeen andere partijen reeds doen, een forse impuls geven aan de aanpak van de wachtlijsten en de vermaatschappelijking van de zorgsector. Zij hebben daarvoor een plan van aanpak opgesteld dat ter goedkeuring aan PS wordt voorgelegd. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak wordt Provinciale Staten gevraagd 560.133,00 ( 254.116,92) beschikbaar te stellen en voor de overige middelen wordt een indicatieve verdeling aangegeven. Tevens wordt voorgesteld een Tijdelijke Commissie Wonen Welzijn Zorg in te richten.


16.

Interreg III projectvoorstel "Zorg over de grens in de Euregio Maas Rijn"

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage van 2.081.404,10 ( 944.500,00) uit de Interreg III middelen voor het project "Zorg over de grens in de Euregio Maas Rijn".De provincie Limburg co-financiert in totaliteit een bedrag ad 359.041,66 ( 162.926,00).


17.

Opdrachtbevestiging ziekenhuis Venray

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten universiteit Maastricht de opdracht 'onderzoek ziekenhuis Venray' te gunnen.


18.

Interreg III projectvoorstel Eurecard

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail:
(djf.salet@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stemmen in met het beschikbaar stellen van een bijdrage van 869.890,17 ( 394.739,09) uit de Interreg III middelen voor het project Eurecard.De provincie co-financiert het project met een bedrag van 160.856,42 ( 72.993,46).


19.

Reactie van GS op wetsvoorstel gemeenten Echt en Susteren aan Vaste Kamercommissie BZK

Informatie: W. Timmermans, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail:
(wpa.timmermans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten geven in een reactie aan de Vaste Kamercommissie nog eens aan dat zij inzake het wetsvoorstel tot samenvoeging van Echt en Susteren tegen de overgang van Nieuwstadt naar Sittard-Geleen zijn.


20.

Grenscorrectie Venlo-Horst aan de Maas september 2001

Informatie: J. Maassen, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 98

e-mail:
(jhm.maasen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas mede te delen, dat zij geen bedenkingen hebben tegen de voorgenomen grenscorrectie tussen beide gemeenten.


21.

Overleg over de uitwerking van de intentieverklaring over samenwerking tussen Roermond en de omringende gemeenten

Informatie: W. Timmermans, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail:
(wpa.timmermans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Ambt Montfort, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Echt en Susteren uitgenodigd voor een informatief en oriënterend overleg over samenwerking in deze regio.


22.

Wet bodembescherming Goedkeuring aanvullingen op saneringsplan "vm LOC-vm Elf-vm Weerts (VINEX)" te Maastricht

Informatie: R. van Thoor, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 73 14

e-mail:
(rmh.van.thoor@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de aanvullingen op het saneringsplan en in te stemmen met het toekennen van VINEX-middelen voor de uitvoering van de aanvullingen op het saneringsplan.


23.

Uitvoering Europees Stimuleringsprogramma voor Zuid Limburg 2000-2005

Informatie: D. Ruijters, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 70

e-mail:
(dlhm.ruijters@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de dagelijkse uitvoering en het beheer van het Europees stimuleringsprogramma 2000-2005 voor Zuid Limburg, opgedragen aan het bestuur van Regio Parkstad Limburg en daarmee de situatie zoals die bij de vorige Europese programma's voor dat gebied gold, gecontinueerd.


24.

Subsidieaanvraag kwaliteitsimpuls LF3 Maasroute

Informatie: H. Dassen, Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Stichting Landelijk Fietsplatform een subsidie van 127.286,00 ( 57.759,87) te verstrekken voor het vernieuwen van de lange afstand fietsroute LF3 Maasroute. De route wordt op onderdelen aangepast, de bewegwijzering wordt vernieuwd en er wordt een nieuwe routegids ontwikkeld. Hiermee sluit de route weer goed aan op de wensen van de fietstoerist.


25.

Besluit over provinciale bijdrage aan het Project "Proqua Euregiocompetenties
"

Informatie: mw. drs. S. Boltong, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 78 56

e-mail:
(sgwa.boltong@prvlimburg.nl)

De Stichting Euregio Maas Rijn heeft aan de Provincie Limburg een provinciale bijdrage van 98.494,00 ( 44.695,00 ) gevraagd ten behoeve van het project"Proqua Euregiocompetenties" (2001-2004). Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zich bereid verklaard de gevraagde bijdrage te verlenen,indien ook de betrokken onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederlands Limburg de gevraagdefinanciële bijdrage leveren aan dit project.


26.

Standpuntbepaling Interreg IIIA programma Euregio Maas-Rijn over projectvoorstellen voor eerste Stuurgroep

Informatie: R. Derichs, afdeling Economie, Infrastructuur en Toerisme

tel.(043) 389 74 58

e-mail:
(rcw.derichs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben een positief standpunt ingenomen t.a.v. 7 projecten voor de eerste Stuurgroep van Euregio Maas-Rijn en hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van de gevraagde Interreg middelen. GS zullen tevens binnenkort besluiten over enkele andere Interreg-projecten waarvoor provinciale cofinanciering is gevraagd.


27.

Samenwerking Limburg met Oostelijk deel Hongarije

Informatie: A. Evers, Euregio

tel. (043) 389 70 24

e-mail:
(ajgm.evers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met fase 2 van het samenwerkingsproject tussen Limburg en de vijf partners van de Karpaten Euregio.


28.

Aanbesteding van het communicatieplan van het Grensinfopunt

Informatie: J. Kneepkens, afdeling Griffier

tel. (043) 389 70 97

e-mail:
(jhma.kneepkens@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten middelen vrij te maken voor de start van het Grensinfopunt en voor een communicatieplan met daarbijbehorend communicatieproject. Het grensinfopunt wordt een vraagbaak op het gebied van grensoverschrijdende vragen.


29.

Provinciale bijdrage in de kosten van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Informatie: J. Hamakers, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 78 67

e-mail:
(jwm.hamakers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een financiële bijdrage te leveren in de kosten gepaard gaande met het opstarten, implementeren en beheren van operationele Collectief Vraagafhankelijke Vervoerssystemen.De provincie Limburg komt hiermee tegemoet aan de financiële knelpunten bij gemeenten die geconstateerd zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van Collectieve Vraagafhankelijke Vervoerssystemen.


30.

Financiële bijdrage aan project "Bodempleinroute" in Brunssum

Informatie: R. Fasen, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 80

e-mail:
(rmm.fasen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben f 1.000.000,00 ( 453.780,22) toegekend ten behoeve van verbetering van de Bodempleinroute door Brunssum


31.

Inbedding Incodelta-project binnen de provinciale organisatie

Informatie: H. Jennissen, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 77 40

e-mail:
(hmj.jennissen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten teparticiperen in het Incodelta-project. Het project Incodelta is een samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer enWaterstaat, de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant, het zuidelijk gedeelte van Zuid-Holland en Limburg. Het project heeft ten doel de organisatievan het goederenvervoer te verbeterenbinnen de zuid-oostcorridor van Nederland. De Provincie Limburg neemt de projectadministratie en kassiersfunctievoor haar rekening.


32.

Subsidieverlening bedrijfsvervoer 2002

Informatie: L. Dieteren, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 01

e-mail:
(jml.dieteren@prvlimburg.nl)

In het kader van het stimuleren van het gebruik van collectief vervoer hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan zes bedrijven subsidie te verstrekken op basis van de Regeling stimulering bedrijfsvervoer. Deze subsidie heeft betrekking op het uitvoeren van bedrijfsvervoer in 2002 en bedraagt voor de zes bedrijven tesamen f 1.818.132,51 ( 825.032,56)


33.

Vragen ex art. 21 RvO van de heer G. Janssen (PNL)

Informatie: H. Hamakers, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 78 67

e-mail:
(jwm.hamakers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer Janssen inzake openbaar vervoer en WvG in Parkstad vastgesteld.


34.

Bijstelling provinciale beleidsregel natuurcompensatie en start overleg en inspraak dienaangaande

Informatie: T. Mulder, afdeling Groen

tel. (043) 389 99 44

e-mail:
(tjd.mulder@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het ontwerp voor de geactualiseerde provinciale beleidsregel natuurcompensatie. Hierover zal overleg en inspraak plaatsvinden.


35.

Vragen ex. artikel 21 RvO van de heer IJff (PvdA)

Informatie: P. Raeven, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 10

e-mail:
(phm.raeven@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer IJff inzake melkbank vastgesteld.


36.

Subsidiëring Jumping Indoor Maastricht 2001

Informatie: J. Albersen, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 65

e-mail:
(jhw.albersen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidiebedrag van f 25.000,00 ( 11.344,00) toe te kennen aan Jumping Indoor Maastricht 2001. De helft van dit bedrag wordt besteed aan gratis toegangskaartjes voor vrijwilligers en voor de andere helft voor het plaatsen van een hindernis.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 26-10-2001 11:32

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...