Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 23 oktober 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Vragen ex art. 21 RvO van de heer Bus (SP)

Informatie : W. Janssen, Afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 74 03

e-mail:
(wh.janssen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Bus inzake vernieuwing en vergroting van een tuinbouwkas te Baarlo vastgesteld.


2.


Voortgangsrapportage over de omschakeling naar de euro in het Gouvernement

Informatie: P.A.Jacobs, afdeling Financieel Beleid

tel: (043) 389 71 76

e-mail:
(pa.jacobs@prvlimburg.nl)

Het College van Gedeputeerde Staten heeft de voortgangsrapportage over de omschakeling naar de euro in het Gouvernement voor kennisgeving aangenomen en toegezonden aan de leden van de Vaste Commissie Financiën en Algemene Zaken.


3.

Overzicht van functies en nevenfuncties van CdK, leden PS en directieteam

Informatie: E. Walthaus, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 91

e-mail:
(ew.walthaus@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de jaarlijkse opgave van functies en nevenfuncties vastgesteld en zullen deze publiceren.


4.

Beslissing op bezwaarschrift van R.M. Brockhus tegen het besluit tot weigering handhavend op te treden

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van R.M. Brockhus tegen het besluit van 14 september 1999, inhoudende het niet inwilligen van het verzoek om handhavend op te treden tegen de Limburgse shredderaars van afvalhout, ongegrond te verklaren.


5.

Handhavingsverzoek jegens Mourik & Co. Holding BV. wegens het ophogen van een mijnsteendepot

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het handhavingsverzoek van de heer Hustings afgewezen, omdat Johan Mourik & Co. Holding BV. niet handelt in strijd met zijn ontgrondingsvergunning.


6.

Handhavingsverzoek jegens Demkolec BV wegens overschrijden van de geluidsproductie en het overtreden van artikel 1 Wvo

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde staten hebben het handhavingsverzoek van de heer Van Rooij, namens zijn cliënten, afgewezen, omdat Demkolec BV te Haelen niet handelt in strijd met vergunningvoorschrift A1 en A3 van de oprichtingsvergunning en GS niet het bevoegd gezag is ter zake de bestuursrechtelijke handhaving van artikel 1 Wvo.


7.

Beantwoording vragen Ministerie BZK inzake DSM-ACN-fabrieken

Informatie: J. Knubben, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 90

e-mail:
(jlc.knubben@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur te informeren over de achtergronden van de discussie over de betrouwbaarheid van de ACN-fabrieken en aan te geven dat de ACN-fabrieken inmiddels onder een aantal randvoorwaarden zijn opgestart.


8.

Vragen ex art. 21 RvO van

G. Koopmans (CDA)

Informatie: H. Vola, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 77 17

e-mail:
(hjg.vola@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Koopmans inzake kleiwarenfabriek Buggenum vastgesteld.


9.

Herstructurering Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Informatie: H. Goes, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 74 88

e-mai:
(jlm.goes@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te vragen akkoord te gaan met de gewijzigde statuten van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), daarmee een raamovereenkomst aan te gaan en deel te nemen in de Stichting door het aanwijzen van een lid van de Raad van Toezicht.Vooruitlopend hierop hebben Gedeputeerde Staten de heer G. Driessen als lid van de Raad van Toezicht benoemd.


10.

Beslissing op bezwaar B en W van de gemeente Sittard-Geleen

Informatie: J. Beek, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 76 94

e-mail:
(jj.beek@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar van Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen tegen het besluit d.d. 29 mei 2001 tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen het overschrijden van de in de Streekplanuitwerking/herziening op onderdelen Westelijke Mijnstreek 1996 weergegeven individuele risicocontour voor de DSM locatie Geleen, ongegrond verklaard om reden dat van enige overtreding geen sprake is.


11.

Ruimte voor Ruimte, ophoging voorfinanciering gemeenten eerste tranche

Informatie: L.v.Damme, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 76 00

e-mail:
(la.van.damme@prvlimburg.nl)

De provincie gaat in op de verzoeken van de gemeente Echt, Haelen en Helden om hun voorfinanciering in de eerste tranche op te hogen.


12.

Samenwerking binnen het beleidsveld water

Informatie: W. Hazeu, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel. (043) 389 78 24

e-mail:
(wn.hazeu@prvlimburg.nl)

Het College van Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de inhoud van de notitie "Samenwerking binnen het beleidsveld water" als ook de daarin opgenomen aanbevelingen, de notitie ter behandeling te agenderen voor het bestuurlijk overleg met de waterschappen op 31 oktober a.s. middels bijgevoegde brief en de notitie ter behandeling te agenderen voor de VCMAZ op 23 november a.s. middels bijgevoegde brief.


13.

Matigingsbesluit Charlemagne in verband met niet toerekenbaar overschrijden van de begunstigingstermijn

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 15

e-mail:
(rph.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten af te zien van het innen van dwangsommen omdat het bedrijf geen schuld draagt aan het overschrijden van een termijn waarbinnen het bedrijf een overtreding had moeten beëindigen.


14.

Keuze van een extern bureau voor de ondersteuning van de programmalijn "Zorg voor wonen"

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail:
(djf.salet@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor de aanpak van Cap Gemini Ernst & Young te Utercht ter ondersteuning van de programmalijn "Zorg voor wonen" van het provinciaal programma "Aanval op de wachtlijsten".


15.

Programma Aanval op de Wachtlijsten Uitwerking van de Programmalijn Wonen, welzijn en zorg (WWZ)

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail:
(djf.salet@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten leggen een voorstel aan Provinciale Staten voor omtrent de inzet van de gereserveerde middelen 10.000.000,00 ( 4.537.802,14 voor de programmalijn WWZ. Met deze inzet willen GS aanvullend op hetgeen andere partijen reeds doen, een forse impuls geven aan de aanpak van de wachtlijsten en de vermaatschappelijking van de zorgsector. Zij hebben daarvoor een plan van aanpak opgesteld dat ter goedkeuring aan PS wordt voorgelegd. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak wordt Provinciale Staten gevraagd 560.133,00 ( 254.116,92) beschikbaar te stellen en voor de overige middelen wordt een indicatieve verdeling aangegeven. Tevens wordt voorgesteld een Tijdelijke Commissie Wonen Welzijn Zorg in te richten.


16.

Interreg III projectvoorstel "Zorg over de grens in de Euregio Maas Rijn"

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage van 2.081.404,10 ( 944.500,00) uit de Interreg III middelen voor het project "Zorg over de grens in de Euregio Maas Rijn".De provincie Limburg co-financiert in totaliteit een bedrag ad 359.041,66 ( 162.926,00).


17.

Opdrachtbevestiging ziekenhuis Venray

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten universiteit Maastricht de opdracht 'onderzoek ziekenhuis Venray' te gunnen.


18.

Interreg III projectvoorstel Eurecard

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail:
(djf.salet@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stemmen in met het beschikbaar stellen van een bijdrage van 869.890,17 ( 394.739,09) uit de Interreg III middelen voor het project Eurecard.De provincie co-financiert het project met een bedrag van 160.856,42 ( 72.993,46).


19.

Reactie van GS op wetsvoorstel gemeenten Echt en Susteren aan Vaste Kamercommissie BZK

Informatie: W. Timmermans, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail:
(wpa.timmermans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten geven in een reactie aan de Vaste Kamercommissie nog eens aan dat zij inzake het wetsvoorstel tot samenvoeging van Echt en Susteren tegen de overgang van Nieuwstadt naar Sittard-Geleen zijn.


20.

Grenscorrectie Venlo-Horst aan de Maas september 2001

Informatie: J. Maassen, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 98

e-mail:
(jhm.maasen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas mede te delen, dat zij geen bedenkingen hebben tegen de voorgenomen grenscorrectie tussen beide gemeenten.


21.

Overleg over de uitwerking van de intentieverklaring over samenwerking tussen Roermond en de omringende gemeenten

Informatie: W. Timmermans, afdeling Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail:
(wpa.timmermans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Ambt Montfort, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Echt en Susteren uitgenodigd voor een informatief en oriënterend overleg over samenwerking in deze regio.


22.

Wet bodembescherming Goedkeuring aanvullingen op saneringsplan "vm LOC-vm Elf-vm Weerts (VINEX)" te Maastricht

Informatie: R. van Thoor, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 73 14

e-mail:
(rmh.van.thoor@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de aanvullingen op het saneringsplan en in te stemmen met het toekennen van VINEX-middelen voor de uitvoering van de aanvullingen op het saneringsplan.


23.

Uitvoering Europees Stimuleringsprogramma voor Zuid Limburg 2000-2005

Informatie: D. Ruijters, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 70

e-mail:
(dlhm.ruijters@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de dagelijkse uitvoering en het beheer van het Europees stimuleringsprogramma 2000-2005 voor Zuid Limburg, opgedragen aan het bestuur van Regio Parkstad Limburg en daarmee de situatie zoals die bij de vorige Europese programma's voor dat gebied gold, gecontinueerd.


24.

Subsidieaanvraag kwaliteitsimpuls LF3 Maasroute

Informatie: H. Dassen, Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Stichting Landelijk Fietsplatform een subsidie van 127.286,00 ( 57.759,87) te verstrekken voor het vernieuwen van de lange afstand fietsroute LF3 Maasroute. De route wordt op onderdelen aangepast, de bewegwijzering wordt vernieuwd en er wordt een nieuwe routegids ontwikkeld. Hiermee sluit de route weer goed aan op de wensen van de fietstoerist.


25.

Besluit over provinciale bijdrage aan het Project "Proqua Euregiocompetenties
"

Informatie: mw. drs. S. Boltong, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 78 56

e-mail:
(sgwa.boltong@prvlimburg.nl)

De Stichting Euregio Maas Rijn heeft aan de Provincie Limburg een provinciale bijdrage van 98.494,00 ( 44.695,00 ) gevraagd ten behoeve van het project"Proqua Euregiocompetenties" (2001-2004). Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zich bereid verklaard de gevraagde bijdrage te verlenen,indien ook de betrokken onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederlands Limburg de gevraagdefinanciële bijdrage leveren aan dit project.


26.

Standpuntbepaling Interreg IIIA programma Euregio Maas-Rijn over projectvoorstellen voor eerste Stuurgroep

Informatie: R. Derichs, afdeling Economie, Infrastructuur en Toerisme

tel.(043) 389 74 58

e-mail:
(rcw.derichs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben een positief standpunt ingenomen t.a.v. 7 projecten voor de eerste Stuurgroep van Euregio Maas-Rijn en hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van de gevraagde Interreg middelen. GS zullen tevens binnenkort besluiten over enkele andere Interreg-projecten waarvoor provinciale cofinanciering is gevraagd.


27.

Samenwerking Limburg met Oostelijk deel Hongarije

Informatie: A. Evers, Euregio

tel. (043) 389 70 24

e-mail:
(ajgm.evers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met fase 2 van het samenwerkingsproject tussen Limburg en de vijf partners van de Karpaten Euregio.


28.

Aanbesteding van het communicatieplan van het Grensinfopunt

Informatie: J. Kneepkens, afdeling Griffier

tel. (043) 389 70 97

e-mail:
(jhma.kneepkens@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten middelen vrij te maken voor de start van het Grensinfopunt en voor een communicatieplan met daarbijbehorend communicatieproject. Het grensinfopunt wordt een vraagbaak op het gebied van grensoverschrijdende vragen.


29.

Provinciale bijdrage in de kosten van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Informatie: J. Hamakers, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 78 67

e-mail:
(jwm.hamakers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een financiële bijdrage te leveren in de kosten gepaard gaande met het opstarten, implementeren en beheren van operationele Collectief Vraagafhankelijke Vervoerssystemen.De provincie Limburg komt hiermee tegemoet aan de financiële knelpunten bij gemeenten die geconstateerd zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van Collectieve Vraagafhankelijke Vervoerssystemen.


30.

Financiële bijdrage aan project "Bodempleinroute" in Brunssum

Informatie: R. Fasen, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 80

e-mail:
(rmm.fasen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben f 1.000.000,00 ( 453.780,22) toegekend ten behoeve van verbetering van de Bodempleinroute door Brunssum


31.

Inbedding Incodelta-project binnen de provinciale organisatie

Informatie: H. Jennissen, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 77 40

e-mail:
(hmj.jennissen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten teparticiperen in het Incodelta-project. Het project Incodelta is een samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer enWaterstaat, de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant, het zuidelijk gedeelte van Zuid-Holland en Limburg. Het project heeft ten doel de organisatievan het goederenvervoer te verbeterenbinnen de zuid-oostcorridor van Nederland. De Provincie Limburg neemt de projectadministratie en kassiersfunctievoor haar rekening.


32.

Subsidieverlening bedrijfsvervoer 2002

Informatie: L. Dieteren, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 01

e-mail:
(jml.dieteren@prvlimburg.nl)

In het kader van het stimuleren van het gebruik van collectief vervoer hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan zes bedrijven subsidie te verstrekken op basis van de Regeling stimulering bedrijfsvervoer. Deze subsidie heeft betrekking op het uitvoeren van bedrijfsvervoer in 2002 en bedraagt voor de zes bedrijven tesamen f 1.818.132,51 ( 825.032,56)


33.

Vragen ex art. 21 RvO van de heer G. Janssen (PNL)

Informatie: H. Hamakers, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 78 67

e-mail:
(jwm.hamakers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer Janssen inzake openbaar vervoer en WvG in Parkstad vastgesteld.


34.

Bijstelling provinciale beleidsregel natuurcompensatie en start overleg en inspraak dienaangaande

Informatie: T. Mulder, afdeling Groen

tel. (043) 389 99 44

e-mail:
(tjd.mulder@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het ontwerp voor de geactualiseerde provinciale beleidsregel natuurcompensatie. Hierover zal overleg en inspraak plaatsvinden.


35.

Vragen ex. artikel 21 RvO van de heer IJff (PvdA)

Informatie: P. Raeven, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 10

e-mail:
(phm.raeven@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer IJff inzake melkbank vastgesteld.


36.

Subsidiëring Jumping Indoor Maastricht 2001

Informatie: J. Albersen, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 65

e-mail:
(jhw.albersen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidiebedrag van f 25.000,00 ( 11.344,00) toe te kennen aan Jumping Indoor Maastricht 2001. De helft van dit bedrag wordt besteed aan gratis toegangskaartjes voor vrijwilligers en voor de andere helft voor het plaatsen van een hindernis.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 26-10-2001 11:32

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie