Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conjunctuurbericht oktober 2001

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Conjunctuurbericht Oktober 2001

Oktober 2001

Algemeen: nog onduidelijkheid over gevolgen aanslagen In het conjunctuurbeeld van oktober hebben het consumentenvertrouwen en de beurskoersen zich enigszins hersteld van de schok na de terreuraanslagen in de VS op 11 september. Omdat andere indicatoren over de conjunctuur pas later beschikbaar komen bestaat er onzekerheid over de verdere economische gevolgen van deze gebeurtenissen. De verwachtingen van consumenten over hun financiële positie worden de afgelopen maanden sterk beïnvloed door de ontwikkelingen op de beurs. De economische groei in ons land komt in de eerste helft van dit jaar uit op 1,4% en daarmee is het tempo van de groei in vergelijking met vorig jaar (3,5%) meer dan gehalveerd. De eerste economische gegevens voor het derde kwartaal wijzen niet op een duidelijk herstel. Het niveau van de industriële productie ligt deze zomer onder dat van vorig jaar. De gezinsconsumptie groeit in hetzelfde tempo als in het eerste halfjaar, maar het percentage blijft ver achter bij dat in de afgelopen jaren. De inflatie in september is onveranderd hoog en al een half jaar lang is Nederland koploper binnen de eurozone. Met een lage werkloosheid, een groot aantal vacatures en een constante banengroei is het beeld van de arbeidsmarkt op zich positief. De daling van de werkloosheid is dit jaar echter gestopt en het aantal vacatures in het eerste en tweede kwartaal stijgt niet verder.

Aandelenkoersen: bijna terug op niveau van vóór 11 september De koersen van de aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs in september en oktober zijn sterk beïnvloed door de terreuraanslagen op 11 september in de VS. Was de CBS-herbeleggingsindex in de eerste dagen van september al zo'n 8% gedaald van 1436 naar 1323 op 10 september, vanaf dinsdag 11 september ging het versneld bergafwaarts. Binnen twee weken ging de index nog eens met 20% naar beneden en zakte tot 1071 op vrijdag 21 september. Dit bleek het laagste punt, want in de daaropvolgende weken ging de herbeleggingsindex weer gestaag omhoog. Op donderdag 11 oktober bereikte de index met 1314 weer bijna het niveau van 10 september, maar dit niveau bleef niet gehandhaafd. Na een onrustige koersweek is de CBS-herbeleggingsindex op 19 oktober teruggezakt naar 1223.

Consumentenvertrouwen: herstel na aanslagen VS
Het consumentenvertrouwen in Nederland heeft zich in oktober enigszins hersteld van de schok van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten op 11 september. Ongeveer anderhalve week na de gebeurtenissen lag de vertrouwensindex negen punten lager dan begin september, op -14. In oktober is de index vier punten gestegen, tot -10. Vooral de koopbereidheid is verbeterd in vergelijking met de tweede helft van september. Deze is weer bijna terug op het niveau van september vóór de aanslagen, zeker als rekening wordt gehouden met seizoeninvloeden. De verbetering hangt vooral samen met een positiever oordeel van huishoudens over hun eigen financiële positie. Wel blijven consumenten iets minder optimistisch over hun financiën dan voor de aanslagen. Het andere onderdeel van de koopbereidheid, de bereidheid tot het doen van grote aankopen, was na de aanslagen vrijwel onaangetast. In oktober is hier een daling te zien, maar deze is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Net als anderhalve week na de gebeurtenissen in de VS is de consument in oktober duidelijk pessimistischer over de economische ontwikkelingen dan voor de aanslagen. In vergelijking met begin september zijn vooral de verwachtingen voor de komende twaalf maanden veel somberder. Volgens het Consumenten Conjunctuur Onderzoek is de consument onder andere negatiever over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Economische groei: meer dan gehalveerd vergeleken met 2000 In het tweede kwartaal van dit jaar is de economische groei in ons land uitgekomen op 1,4% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Dit is een neerwaartse bijstelling met 0,1%-punt van de eerste raming in augustus. Vergeleken met het eerste kwartaal kwam de groei uit op 0,5%. In het eerste kwartaal van dit jaar was de volumegroei van het BBP, vergeleken met het vierde kwartaal in 2000, nog licht negatief (-0,1%).
Na een lange periode van hoge groei is de in het eerste kwartaal van dit jaar ingezette afname van de investeringen in het tweede kwartaal verder opgelopen naar 2,2%. Over de gehele linie nemen de investeringen in het tweede kwartaal af, uitgezonderd bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Als gevolg van de vertraging in de internationale economische groei, nam de volumetoename van de uitvoer (9,5% in 2000) af tot 4,0%.
Aan de productiekant is de groei in de commerciële dienstverlening aanzienlijk vertraagd. Bedroeg deze in 2000 nog gemiddeld 4,5%, in het tweede kwartaal van dit jaar is de volumegroei uitgekomen op 1,8%. In de industrie kan al bijna niet meer van een groei gesproken worden. De bouwnijverheid stagneert en in de landbouw is, vooral als gevolg van de MKZ- en BSE-crises, zelfs sprake van een duidelijke daling van de productie. Alleen in de niet-commerciële dienstverlening, waaronder de zorg en de overheid, was er sprake van een toegenomen productiegroei van 1,3% in 2000 naar 2,8% in het tweede kwartaal van dit jaar.

Productie industrie: in de zomer gedaald
De industriële productie ligt in de periode juli-augustus 3,0% lager dan een jaar eerder. Daarmee is voor de tweede keer dit jaar sprake van dalingen van de productie. In mei werd eveneens minder geproduceerd dan een jaar eerder. De ontwikkelingen in de eerste zes maanden wezen al op een vertraging van de productiegroei. In 2000 als geheel bedroeg de productiestijging nog 3,6%. In het eerste halfjaar speelden de invoering van het nieuwe belastingstelsel en de MKZ-crisis een rol bij de groeivertraging. Die incidentele factoren spelen niet of nauwelijks meer een rol bij de productiedaling in juli/augustus. De productie in juli en augustus ligt in alle onderscheiden branches lager dan een jaar eerder.
De teruglopende groei en de omslag in een daling volgen op een periode van een teruglopend vertrouwen van de industriële ondernemers, zoals dat door het CBS eerder in de Conjunctuurtest gemeten is. Het producentenvertrouwen geeft in het algemeen een indicatie voor de ontwikkelingen in de productie in de komende maanden. In juli en augustus is het producentenvertrouwen min of meer gestabiliseerd. Het oordeel over de orderontvangst is iets verbeterd.

Consumptie gezinnen: bescheiden groei in juli
Het volume van de binnenlandse individuele consumptie in juli is 1,6% groter dan in juli 2000. Dit maandcijfer is gelijk aan het gemiddelde stijgingspercentage dat over de eerste zes maanden van dit jaar gemeten is. De tot nog toe gemeten consumptiegroei in 2001 blijft hiermee ver achter bij die in eerdere jaren. Het meest opmerkelijk is de afname die zich in de eerste zeven maanden van dit jaar aftekent bij de bestedingen aan duurzame goederen (-0,9%). In de afgelopen jaren schommelde de volumegroei bij de duurzame goederen tussen de vijf en tien procent. De volumegroei van de bestedingen aan duurzame goederen in juli (0,3%) is gering, zeker als bedacht wordt dat de auto-aankopen zich in deze maand voor het eerst dit jaar positief ontwikkelen. De daling van de bestedingen aan vervoermiddelen remde de consumptie van duurzame goederen in de eerste helft van dit jaar sterk. In het eerste kwartaal van 2001 was het volume van de bestedingen aan vervoermiddelen ruim twintig procent kleiner dan in dezelfde periode een jaar eerder, in het tweede kwartaal bedroeg de daling meer dan acht procent. In juli is voor het eerst dit jaar sprake van een toename en wel met zes procent.

Consumentenprijzen: inflatie blijft hoog in september De inflatie is in september onveranderd hoog gebleven (4,7%). De bijdrage van de energieprijzen aan de inflatie is opnieuw afgenomen. Autobrandstoffen werden in september voor het eerst in vier maanden weer iets duurder, maar het gemiddelde prijspeil voor benzine en dergelijke ligt nog steeds ongeveer 5,5% beneden dat van dezelfde maand van vorig jaar. Vooral als gevolg van het slechte weer stegen verse groenten en fruit snel in prijs. Vanaf maart ligt het gemiddelde prijsniveau van voedingsmiddelen voortdurend ruim acht procent boven dat van een jaar eerder. De bijdrage van de voedingsmiddelen aan de inflatie is dan ook onverminderd groot.
Volgens het Europees geharmoniseerde prijsindexcijfer komt de inflatie in ons land in september uit op 5,4%. Dit is een stijging met
0,2%-punt ten opzichte van augustus. In de Eurozone als geheel nam de gemiddelde inflatie in september daarentegen met 0,2%-punt af en kwam daarmee uit op 2,5%. Van de landen behorend tot de Eurozone is Nederland voor de zesde achtereenvolgende maand het land met de hoogste inflatie. Onder aan de lijst, met de laagste inflatie, staat voor de twaalfde keer Frankrijk, met een geldontwaarding van 1,6%.

Arbeidsmarkt: overall beeld stabiel
Een aantal indicatoren voor de arbeidsmarkt laat dit jaar een stabilisatie zien. Zo is in het tweede kwartaal van 2001 de werkgelegenheidsgroei van de afgelopen jaren onverminderd doorgegaan. Het aantal banen van werknemers is 193 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2000. Dit komt voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal neer op een stijging van 2,7%. Vrouwen nemen met een stijging van 128 duizend tweederde deel van deze banengroei voor hun rekening. Het aantal banen in het tweede kwartaal van 2001 is in vrijwel alle bedrijfstakken hoger dan een jaar eerder. Koploper is de zorg en overige (quartaire) dienstverlening met een groei van 56 duizend banen (4,4%). Deze bedrijfstak realiseert hiermee bijna eenderde van de totale werkgelegenheidsgroei.
Het aantal geregistreerde werklozen blijft stabiel op een laag niveau. In het derde kwartaal komt het aantal werklozen uit op 141 duizend. Dat zijn er 35 duizend minder dan een jaar eerder. Het laatste half jaar schommelen de cijfers tussen de 140 en 150 duizend. In overeenstemming met het beeld van een lage en stabiele werkloosheid ligt het aantal vacatures nu onveranderd op een hoog niveau. Zowel aan het einde van het eerste kwartaal als van het tweede kwartaal staan er 218 duizend vacatures open, dat zijn er evenveel als een jaar eerder. Hiermee is een eind gekomen aan een periode van zeven jaar onafgebroken groei. De vertraging van de economische bedrijvigheid leidt dit jaar dus niet direct tot een daling van het aantal vacatures. Dit is niet verrassend omdat de arbeidsmarkt in het algemeen met enige vertraging reageert op veranderingen in de economische groei. Wel is de krapte op de arbeidsmarkt, afgemeten aan de vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend banen), iets afgenomen. Vergeleken met een jaar geleden is de vacaturegraad gedaald van 30 naar 29. Bij alle bedrijfstakken is er sprake van een daling van de vacaturegraad, uitgezonderd de financiële en zakelijke diensten (+3) en de zorg en overige dienstverlening (+5). De bedrijfstak zorg en overige dienstverlening is dus niet alleen koploper banengroei maar kent ook de grootste toename van de vacaturegraad. De krapte is nog steeds het grootst in de bouwnijverheid met 46 vacatures per 1 000 banen.

Focus: portemonnee consument gevoeliger voor aandelenkoersen De export was vorig jaar de motor van de economische groei in ons land. De ontwikkeling in de eerste helft van dit jaar wijst echter op een kentering. De toename van het wereldhandelsvolume, dat vorig jaar nog een recordgroei van bijna 13% bereikte, is in de eerste helft van dit jaar fors afgenomen. In het voetspoor hiervan neemt ook de uitvoergroei van Nederland af. In de eerste helft van 2001 ligt het volume van de uitgevoerde goederen en diensten 4,6% hoger dan in de eerste helft van vorig jaar. Dit is weliswaar nog duidelijk hoger dan de economische groei (1,4%), maar veel lager dan vorig jaar (9,5%). Ook de consumptiegroei blijft in de eerste helft van dit jaar ver achter bij die in voorgaande jaren.

Groeifactoren gezinsconsumptie
Het volume van de gezinsconsumptie kan o.a. groeien door een toename van de bevolking, door een reële inkomensstijging of door het creëren van banen. Daarnaast spelen extra financieringsstromen een rol, zoals (tweede) woninghypotheken, consumptieve kredieten en het verzilveren van koerswinsten op aandelen. Ten slotte kunnen huishoudens een deel van hun bestedingen financieren door te ontsparen. Het zijn naast de banengroei vooral de extra financieringsstromen geweest die de consumptie in de topjaren 1998 en 1999 flink hebben aangewakkerd. Een aantal van deze stromen is de laatste tijd nagenoeg opgedroogd. De aandelenkoersen zijn na dalingen vanaf medio vorig jaar weer op het niveau van begin 1999 en de gemiddelde prijs van een koopwoning is dit jaar na aftrek van de inflatie bijna niet gestegen. Daarnaast is het bedrag dat aan particulieren is verstrekt als consumptief krediet in de eerste helft van dit jaar 6% kleiner dan in 2000. De huidige grote spaarwoede van de consument dempt een eventuele groei van de gezinsconsumptie uit de vrij stabiele bevolkings- en banengroei en de inkomensstijging als gevolg van de loonsverhoging en de belastingverlaging van begin dit jaar.

Invloed aandelenkoersen op koopbereidheid
Een aanwijzing of de gezinnen bereid zijn duurzame goederen te kopen kan verkregen worden uit de index van de koopbereidheid. De koopbereidheid vat drie van de zestien vragen samen die de consument maandelijks in het kader van het Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO) worden gesteld. Het betreft de vragen over het oordeel van de consument over de eigen financiële situatie in de afgelopen en de komende twaalf maanden, en zijn oordeel of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen (zoals computers, televisies en wasmachines). De koopbereidheid lag in de loop van dit jaar tot op het moment van de terreuraanslagen in de VS vrij stabiel op een wat lager niveau dan vorig jaar. In de extra meting van het CCO direct na de aanslagen liet de koopbereidheid echter een forse daling zien. In oktober herstelde de koopbereidheid zich weer van deze terugval. Het was vooral het zeer negatieve oordeel over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden die de opmerkelijke daling van de koopbereidheid in het extra septemberonderzoek veroorzaakte. Dit was in eerdere crisisperioden niet eerder voorgekomen. Een reden zou kunnen zijn dat de gezinnen bij de beoordeling van de eigen financiële situatie meer dan vroeger letten op de ontwikkeling van de koersen op de aandelenmarkt. Dit correspondeert met het beeld in de loop van dit jaar waarin de negatieve ontwikkeling van de beurskoersen goeddeels samenvalt met het negatievere oordeel van de consument over zijn toekomstige financiële situatie. Volgens de Nationale rekeningen is het belang van het aandelenbezit van huishoudens in hun financieel vermogen opgelopen van een kwart in 1995 naar een derde in 2000. Door de gebeurtenissen in New York zakten de aandelenkoersen in Amsterdam in de dagen erna met 20%. Ten tijde van de vraagstelling van het CCO-onderzoek in oktober waren de beurskoersen weer opgeveerd naar het niveau van voor de aanslagen.

Huishoudens kunnen wel een stootje hebben
In het CCO wordt maandelijks aan de huishoudens nog een aantal aanvullende vragen gesteld over hun financiële situatie, plannen en eventuele bezuinigingen. Bij een vergelijking van de houding van consumenten in het derde kwartaal van dit jaar met die in het eerste kwartaal van 1993, een periode waarin de economische groei ook in korte tijd was teruggevallen, valt het volgende op. Meer huishoudens houden in 2001 maandelijks geld over dan in 1993 en willen dit opzij leggen. Het aantal huishoudens dat geen plannen heeft zeker geen woning te kopen in de komende twee jaar is kleiner dan in 1993. In het derde kwartaal van 2001 willen meer huishoudens bij een daling van het inkomen bezuinigen op voedingsmiddelen en op vakantie en uitgaan dan in 1993. Minder huishoudens zijn nu van plan te gaan bezuinigen op auto's, kleding en schoeisel en op de aankoop van andere duurzame artikelen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...