Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agalev blij met doorbraak in dossier Deurganckdok

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V - F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 25 oktober 2001

Agalev blij met doorbraak in dossier Deurganckdok
Garanties voor natuur en meer perspectief voor Doel


Agalev is tevreden dat een consensus werd gevonden onder de Vlaamse democratische partijen rond een validatiedeceet om de werken aan het Deurganckdok terug vlot te krijgen. Het standpunt van Agalev in het verleden was altijd dat dit dok kon gebouwd worden, op voorwaarde dat de leefbaarheid van Doel en de polderdorpen gevrijwaard bleef.

Agalev is niet verantwoordelijk voor de fouten begaan in dit dossier in het verleden, maar we beschouwen het als onze plicht als goede bestuurders mee te werken aan een oplossing om de verwachte miljardenverliezen voor de gemeenschap te vermijden. Door de decretale verankering van de natuurcompensaties lossen we het dispuut met de Europese Commissie over de toepassing van de milieurichtlijnen op. Door deze aanpak beperken we de mogelijkheden voor grote uitbreidingswerken in de Linkeroeverhaven. Dit biedt natuurlijk bijkomende perspectieven voor de leefbaarheid en toekomst van Doel en de polder.

We verduidelijken hieronder de groene verworvenheden in het validatiedecreet:


1. De correcte uitvoering van het Doelakkoord : zeker wat het verzekeren van het woonrecht betreft bleek er nog heel wat onduidelijkheid. Ook wilden we vermijden dat nodeloos te veel of te snel goede landbouwgronden zouden opgespoten worden, in de omgeving van Doel. Als de juridische basis van het sociaal begeleidingsplan wegvalt door de schorsing van het gewestplan, komt er een nieuw decretaal initiatief om dit plan opnieuw in te voeren.


2. De Groenen wilden enkel instemmen met een zo beperkt mogelijk initiatief. Een globaal decreet om een verkorte procedure in te voeren voor een hele stoet van werken van groot strategisch belang, hebben we meteen van de hand gewezen. Ook een validering van de gewestplanwijziging of van een nieuw RUP (Gewestplan) bleek als piste niet wenselijk en niet haalbaar. Het decreet slaat enkel op de bouwvergunning voor werken nodig voor de aanleg van het Deurganckdok (kaaimuren - uitbaggerings-werken - leefbaarheidsbuffer voor Doel - ontsluitingswegen via spoor en autoweg) en tegelijk ook voor de natuurcompensaties die daartoe nodig zijn. De bouwvergunning wordt via de normale procedure aangevraagd en door de minister van RO afgeleverd, maar wordt nadien bekrachtigd door het Vlaams parlement. Daardoor wordt beroep bij de Raad van State uitgesloten.
Voor het nieuwe RUP dat in de plaats moet komen van de eventueel definitief geschorste tweede gewestplanswijziging moet ook de gewone procedure gevolgd worden.


3. Voor Agalev was de belangrijkste voorwaarde dat ook aan de bezwaren ten gronde van milieu- en natuurbeweging, van bezorgde burgers en van de Europese Commissie zou tegemoet gekomen worden. Aan deze groene zorg werd ruimschoots voldaan:


· De noodzakelijke natuurcompensaties werden in het decreet zelf met naam en toenaam opgenomen. Deze compensaties zijn nodig in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Tegelijk werden sluitende garanties ingeschreven dat deze natuurcompensaties gelijktijdig zullen aangevat en uitgevoerd worden met de werken aan het dok zelf. Bovendien werd het probleem van het historisch passief uitgeklaard : in de toelichting bij het decreet werd op onze vraag een volledig overzicht opgenomen van alle compensaties, ook deze voor vroegere werkzaamheden (Sigmaplan, Scheldeverdieping, Verrebroekdok), zodat alle dubbeltellingen of onduidelijkheden naar de toekomst vermeden worden. Door het inbouwen van deze decretale garantie wordt een eind gesteld aan een jarenlange wrevel vanuit de milieubeweging i.v.m. verbroken beloftes i.v.m. vroegere compensatieplannen (o.m. voor de vroegere fase van de verdieping van de Schelde). Daarbij wordt uitdrukkelijk ook de realisatie van het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied binnen het gebied Kruibeke/Bazel/Rupelmonde" als gelijktijdig uit te voeren compensatie opgenomen in de decreetstekst. Hierdoor wordt een al lang aanslepend dossier eindelijk gedeblokkeerd.


· In de tekst van het decreet wordt ook rekening gehouden met het feit dat er verder onderzoek komt naar inbreidingsscenario's, m.n. naar een alternatief voor het Saeftinghedok (cf. de voorgestelde doorsteek van het Deurganckdok naar het Verrebroekdok). Een alternatief is technisch mogelijk, én betaalbaar.. Een grondige afweging van dit alternatief is dan ook een noodzaak in het kader van de artikel 6-procedure voorzien in de Habitat-richtlijn.


· Bovendien werd binnen de meerderheid beslist dat de besprekingen van het valideringsdecreet in het parlement parallel lopen aan de bespreking van een voorstel van decreet tot omzetting van de Europese vogel- en habitatrichtlijn in het decreet natuurbehoud. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan nog een andere ingebrekestelling vanuit Europa. De habitat- en vogelrichtlijn wordt volledig omgezet zodat voor plannen, projecten of activiteiten in de aangemelde gebieden een afwegingskader voorhanden is ten einde nieuwe ingebrekestellingen door de Europese commissie te vermijden.

Tegelijk werd afgesproken binnen de meerderheid dat, in navolging van het addendum aan het regeerakkoord, voor de afbakening van het VEN één procedure wordt ingevoerd met een openbaar onderzoek. Op die manier moet op korte termijn via het natuurdecreet een eerste reeks VEN-gebieden effectief worden afgebakend zodat het gebiedsgericht beleid uit het decreet natuurbehoud effectief invulling krijgt.

Johan Malcorps en Jos Stassen,
Vlaams Volksvertegenwoordigers

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: (vl.parlm@agalev.be)
www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=852

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie