Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad Heumen besluit over winkelcentrumin Malden

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

22-10-2001

De Verbinding, week 43

Raad besluit over winkelcentrum

Aanstaande donderdag, 25 oktober, wordt een belangrijke stap gezet op weg naar de uitbreiding van het winkelcentrum in Malden. De raad stelt dan het bestemmingsplan voor het gebied vast.

Het plan omvat trouwens niet alleen de winkelvoorziening. Zo maakt het ook de bouw mogelijk van twee appartementencomplexen, één op het voormalige Tovercirkelterrein en één boven het uitgebreide winkelcentrum. Maar er zijn ook uitbreidingen in opgenomen van de bibliotheek en van het gezondheidscentrum. Tenslotte staat in het plan een ondergrondse parkeergarage onder een deel van de Schoolstraat en het plantsoen dat daaraan ligt. De grenzen van het bestemmingsplan worden gevormd door de Rijksweg, de Kloosterstraat, de Schoolstraat (met een deel van het plantsoen) en de Groesbeekseweg.

afstand
In totaal 19 personen en instanties klommen in de pen om op het ontwerp te reageren zoals dat vorig jaar zomer ter inzage lag. De belangrijkste thema's in die reacties waren de argumentatie voor de behoefte aan winkeluitbreiding, de bouwmassa, de plek van de parkeerkelder en het parkeren in het algemeen, de aantasting van het groen en de verkeersoverlast. In enkele gevallen hebben de gemaakte opmerkingen geleid tot aanpassingen in het ontwerp. Zo komen de appartementen op de winkels verder naar achteren om de afstand tot bestaande woningen te vergroten en wordt ook het complex op het Tovercirkelterrein wat opgeschoven.
Voor twee beeldbepalende bomen (de linde bij het Chinees restaurant en de beuk aan de Kloosterhof) wordt in het plan nadrukkelijk bepaald dat ze moeten blijven. Voor het overige komen er uiteindelijk meer bomen terug dan er verdwijnen.
Tenslotte zijn nog enige wijzigingen aangebracht naar aanleiding van specifieke opmerkingen van degenen die op het plan reageerden. Het merendeel van de ingebrachte zienswijzen wordt in het voorstel aan de raad echter afgewezen.
Na de vaststelling door de raad zal in De Verbinding een openbare bekendmaking verschijnen waarin de verdere procedure wordt vermeld.

Drie nieuwe dassentunnels

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de aanleg van drie nieuwe dassentunnels. Dat gebeurt in het kader van de uitvoering van het landschapsbeleidsplan. Van de nieuwe tunnels komen er twee onder de Hatertseweg en één onder de Looistraat.

De raad neemt op 25 oktober een besluit over nog enkele landschapsprojecten.
Aan Schatkuilsestraat 1 wordt een poel aangelegd en er komen houtwallen en een kleine boomgaard.
Ook een perceel aan de Nertsstraat krijgt een houtwal en fruitbomen. Door verschraling van een deel van de grond wordt er ruimte geschapen voor de zandhagedis.
Voor een veilige oversteek van met name de beschermde knoflookpad over de Donderbergweg komen daar schermen en drie tunneltjes. Tenslotte wordt verwacht dat zo'n 15 aanvragen zullen worden gedaan voor deelname aan het project erfbeplanting.
Alle plannen kosten in totaal f176.000,-- Een groot deel daarvan wordt betaald uit subsidies van de provincie en andere bijdragen. De gemeente zelf moet dan uiteindelijk nog f75.000,-- bijdragen.

Afsluiting Groeze-Veldsingel

Door asfaltwerkzaamheden aan het fietspad langs de Veldsingel, is het op 29 en 30 oktober niet mogelijk om de afslag naar de Groeze te gebruiken. Ter plaatse wordt de huidige elementenverharding vervangen door asfalt, waarbij geen autoverkeer mogelijk is. De afsluiting heeft consequenties voor de achterliggende straten. De Bongerd, de Enk en de Groeze zijn gedurende de afsluiting bereikbaar via de Groesbeekseweg. Deze omleiding is gelijk aan de route die eerder dit jaar is gebruikt bij de aanpak van diverse verkeersmaatregelen.
Aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn kan het zijn dat het werkschema moet worden aangepast.

Wijziging drinkwaterlevering

Overasselt en Nederasselt kunnen de komende vier weken last hebben van bruin water en een haperende kraan. Het is een gevolg van de verlegging van een drinkwatertransportleiding in Valburg. Die verlegging is nodig in verband met de aanleg van de Betuwelijn. De drinkwaterbuizen komen 16 meter dieper liggen.

Voor de klus zijn ongeveer vier weken nodig. In die tijd krijgen de inwoners van Overasselt en Nederasselt hun water van een andere productieplek en dat water is harder. Het kan tot gevolg hebben dat de onthardingsapparatuur daar niet goed op reageert en dat kan dan weer drukschommelingen opleveren en bruin water.
In een brief aan alle inwoners van de twee dorpen waarschuwt het Waterbedrijf Gelderland voor mogelijke gevolgen voor het wasgoed: controleer het water op kleur voor de machine gaat draaien en als het goed er toch wat aangetast uitkomt, was het dan zo snel mogelijk opnieuw, eventueel met een biologisch wasmiddel. In elk geval moet men de was niet laten drogen.

Als de werkzaamheden aan het waterleidingnet klaar zijn wordt dat in de regionale kranten en huis aan huisbladen bekend gemaakt. De berichtgeving verschijnt ook op www.waterbedrijf-gelderland.nl

Afval

Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 oktober worden de huisvuilzakken opgehaald.
Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 373 21 25.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 26 oktober van 10.00 tot 15.00 uur staat een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat. Op zaterdag 27 oktober halen KPJ en MZC'80 oud papier op. Zorg dat het om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur. Op woensdag 31 oktober haalt fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

milieustraat
Elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u grof vuil brengen naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10 te Malden.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. De goederen moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04, of zelf bij de kringloopwinkel langsbrengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen: bouw woonhuis, Boterdijk nabij 19
veranderen carport en garage in berging en bijkeuken, De Kruiskamp 25 uitbreiden slaapkamer op bestaande balkon, de Vlier 25 uitbreiden woning aan de zijkant, het Alm 2
uitbreiden woning in de bestaande deel, Hollestraat 3 gewijzigd uitvoeren van bouwvergunning 20010011 voor wat betreft de berging, Kreytacker 22
uitbreiden van garage en hobbyruimte, Marktpad 1 uitbreiden woning aan de achterzijde, Pitrus 30 uitbreiden woning met kelder en hobbyruimte, Rijksweg 59 De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvragen nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Verleende kapvergunning
Voor de volgende bomen is kapvergunning verzonden op 17 oktober: 2 berken, 1 esdoorn, 1 kastanje en 2 lijsterbessen, Hooischelf 23 Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder D.

C. Melding
B&W hebben in het volgende geval naar aanleiding van een melding meegedeeld dat de bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 11 oktober:
M20010289: dakkapel achterdakvlak, Kruisbergsestraat 17 Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder D.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 11 oktober:
B20010143: bouw garage, Sportweg 4
Verzonden op 12 oktober:
B20010282: bouw 2 dakkapellen, Proefsteen 22
B20010122: uitbreiden aan zijgevel woning, Rijksweg 196a Verzonden op 17 oktober:
B20010253: uitbreiding hoekwoning aan een van beide straatzijden, Molenkuil 13
Wie het niet eens is met één van de besluiten onder B, C of D kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders.

Spreekuur vervalt

Op 29 oktober vervalt het spreekuur van wethouder Ingrid Bruaset-Schouten.

Raadsvergadering
Op 25 oktober om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. In deze bijeenkomst zal ex-wethouder Arts ook afscheid nemen als raadslid. De volledige agenda stond vorige week in De Verbinding en is ook nog te raadplegen op deze site.

Commissie OWV
De vergadering van commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid (OWV) op 29 oktober gaat niet door.
De volgende commissievergadering vindt plaats op 3 december.

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen meldingen zijn binnen gekomen op grond van het Besluit Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van:

- Drukkerij DOS, Rijksweg 128, 6581 ES Malden voor het van kracht worden van genoemd besluit op een bestaande drukkerij;
- Bakkerij 't Kraayennest, Eendenpoelseweg 4a, 6581 AB Malden voor het wijzigen van de tijdstippen voor laden van een bestaande bakkerij.

B&W hebben de meldingen geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemde bedrijven geen milieuvergunning nodig hebben, maar wel moeten voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in de van toepassing zijnde besluiten, die hierboven zijn genoemd.
De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 23 oktober 2001

Vrijstelling uitbreiding woning

Bongerd 65
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, H 447, plaatselijk bekend Bongerd 65 Malden.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Maldensveld 1e fase segment 3. Volgens dit plan mag de diepte van een uitbouw ten hoogste 3m¹ bedragen. Het plan beoogt een diepte van 3,3m¹.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 38c van het bestemmingsplan vrijstelling te verlenen voor het met ten hoogste 10% af te wijken van de in het plan genoemde maten.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 25 oktober 2001 tot en met woensdag 7 november 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 23 oktober 2001

Vrijstelling bouw woonhuis

Boterdijk nabij 19
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, H 1388, plaatselijk bekend nabij Boterdijk 19 Malden.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Hoogenhof uitwerking 1996-1. De aan de zijkant geplande erker valt buiten het in het bestemmingsplan aangegeven bouwblok. Buiten het bouwblok mag niet gebouwd worden.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 25 oktober 2001 tot en met woensdag 21 november 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 23 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie