Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Rijswijk Nieuws

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
25 oktober 2001


* Agenda Raadsvergadering

* Monumentencommissie

* Rijswijk en de ¤uro

* Wet op de Ruimtelijke Ordening - Artikel 19a -
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Bouwaanvragen

* Bouw- en sloopvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Rectificatie: Aanvraag kapvergunningen

Agenda raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op donderdag 1 november 2001 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2.
Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Vragen van de raad.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lid.
4. Benoeming van een voorzitter in de Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden.

5. Benoeming van een lid in de Commissie Middelen.
6. Benoeming van een plaatsvervangend lid in de Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer.
7. Benoeming van een lid in de Rekeningencommissie.
8. Benoeming van een plaatsvervangend lid in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Ypenburg.

9. Voorstel inzake delegatie in het kader van Euroaanpassingen.
10. Voorstel inzake wijziging diverse verordeningen i.v.m. invoering Euro (verzamelstaat).

11. Voorstel inzake aanwijzing route gevaarlijke stoffen.
12. Voorstel inzake benoeming nieuw lid Welstands- en Monumentencommissie.

13. Voorstel inzake grondaankoop van Amstelland Ontwikkeling.
14. Voorstel inzake vaststelling Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Rijswijk 2002.

15. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Rijswijk-Zuid.
16. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit "Regeling seksinrichtingen".
17. Voorstel inzake bezwaar grensbesluit (no. 126).
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij het team Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92.9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.

.

Monumentencommissie

Rijswijk is een groene gemeente . In deze gemeente liggen vele tientallen rijks- en gemeentemonumenten. Daarnaast kent de gemeente de nodige archeologische interessante locaties. Op korte termijn zullen ook enkele van deze locaties op de monumentenlijst worden geplaatst.

Binnen de gemeente Rijswijk adviseert de monumentencommissie het college over het beleid en de uitvoering ervan ten aanzien van monumenten. De commissie vergadert eenmaal per maand op donderdagochtend. Indien nodig kunnen er ook tussentijds vergaderingen worden belegd om bijv. bouwplannen in gezamenlijk overleg met de welstandscommissie te beoordelen.

Binnen deze commissie bestaan enkele vacatures.

Bij deze roepen wij belangstellenden voor het lidmaatschap van de Monumentencommissie

op om vóór 12 november 2001 hun CV met bijgevoegde brief te zenden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk.

Van de belangstellenden wordt gevraagd, dat zij deskundig zijn op het gebied van de geologie, archeologie of cultuurhistorie. Lokale kennis geldt als een pre

Inlichtingen over het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de commissie, de heer J.L. Hartkamp, telefoon 070 3998700 of E-mail: (Jlhartkamp@wanadoo.nl).

.

Rijswijk en de ¤uro

Over 68 dagen is de euro een feit. Tot het eind van het jaar publiceert de gemeente Rijswijk elke week een stuk over de euro om u als burger te informeren over hoe de gemeente Rijswijk omgaat met de invoering van de euro. Vandaag worden Juridische en Fiscale aspecten belicht.

De taak van de werkgroep juridische en fiscale zaken is het europroof maken van onder andere:

* Verordeningen

* Subsidies

* Contracten/overeenkomsten

* Beleidsregels

* Waarborgsommen

Wat wordt nou precies bedoeld met het bovenstaande? De basis is dat in bovenstaande documenten guldenbedragen moeten worden vervangen door eurobedragen en dat hierover gecommuniceerd dient te worden.
Een tweede rol is het signaleren van problemen en het aandragen van oplossingen.

Wat zijn eigenlijk verordeningen of beleidsregels? Een verordening is een door de gemeenteraad vastgesteld voorschrift of geheel van bepalingen. Het is een juridisch document waarin soms tarieven zijn opgenomen. Deze tarieven kunnen jaarlijks gelijk blijven. In dat geval wordt er gedeeld door 2,20371 en afgerond op twee decimalen. Maar ook kunnen tarieven jaarlijks aangepast worden aan stijgende kosten binnen de gemeente door bijvoorbeeld inflatie. Voorbeelden van verordeningen die jaarlijks worden geïndexeerd zijn de belastingverordeningen. Op basis van deze verordeningen wordt belasting geheven.

Een beleidsregel is een nadere uitwerking van het beleid dat de gemeente voert. Hierin kunnen bedragen staan waarop u als burger aanspraak kunt maken. Deze beleidsregels zijn onder andere onderdeel van beleidsnota's die u kunt inzien bij de afdeling communicatie.

Hoe heeft de gemeente dit aangepakt?
Er is begonnen met een uitgebreide inventarisatie, waarna prioriteit is gegeven aan het aanpassen van verordeningen, aangezien deze goedgekeurd moeten worden door de Raad en dus tijdig aangeleverd moeten worden. Er is onderscheid gemaakt tussen verordeningen die één op één worden omgerekend naar euro en waarbij dus feitelijk niets veranderd en verordeningen die jaarlijks, dus ook bij de invoering van de euro, beleidsmatig worden aangepast.

Om u als burger te laten zien dat verhogingen niet het gevolg zijn van de invoering van de euro zullen deze verhogingen onderbouwd, inclusief oorspronkelijke guldenbedragen, gepubliceerd worden in deze krant. Dit zal in december gebeuren.

Overige zaken die aangepast worden aan de euro zijn subsidieregelingen, waarborgsommen en, intern, mandaatbesluiten.

Bij contracten speelt weer een ander fenomeen. Deze hoeven niet te worden aangepast, maar wel is het handig om de andere contractspartij in te lichten over exact te betalen eurobedragen vanaf 1 januari 2002. Zo wordt voorkomen dat computers vastlopen op afrondingsverschillen van een (paar) eurocent.

Welke problemen heeft de werkgroep gesignaleerd? Belangrijkste probleem was het grote afrondingsverschil bij het technisch omrekenen van kleine bedragen. Een dubbeltje wordt 5 eurocent, maar dit geeft een afrondingsverschil van bijna 10 procent. Om dit te voorkomen is gebruik gemaakt van meer decimalen achter de komma of van een andere berekeningsgrondslag. Dit alles om te voorkomen dat er ongeoorloofde verschillen optreden als gevolg van de invoering van de euro.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel of in het algemeen nog vragen over de euro, bel dan tot 1 november met nummer 070-3959 883 of na 1 november met de eurofoon: 070-3959 660. Ook kunt u de website van de gemeente bezoeken op www.Rijswijk.nl

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening - Artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:
* De heer Van Ruiten voor het vergroten van een winkel op het perceel Minister Talmalaan 1.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Steenvoorde I". Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 26 oktober 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Staedion Wonen, te Den Haag een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een kantoorruimte (porto-cabines) op het perceel plaatselijk bekend Van Vredenburchplantsoen , kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie D nummer 6078.

Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Te Werve Oost III".

Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 26 oktober 2001 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* Plesmanlaan 67 - het plaatsen van een dakkapel; ingediend: 04-10-2001;

* Laan Van Hoornwijck 29 - het gedeeltelijk veranderen van een boerderij in een restaurant met dienstwoning; ingediend: 09-10-2001;

* Curtisslaan 8 - het plaatsen van een dakkapel; ingediend: 03-10-2001;

* Kastanjelaan 82 - het intern veranderen van een woning; ingediend: 12-10-2001;

* Hoek Singel - Laan Van Hoornwijck, Terrein Achter C-1000 - het oprichten van een tijdelijk stadsdeelkantoor; ingediend: 04-10-2001;

* Plan Boswijk Fase 4, Ypenburg - het bouwen van een woonhuis; ingediend: 04-10-2001;

* Buitenplaats Ypenburg, Deelplan 4, Langs Frits Diepenlaan - het verplaatsen van een rioolgemaal; ingediend: 05-10-2001;
* Mgr. Bekkerslaan 1 T/M 203-319 T/M 613/615 T/M 837, Aletta J - het renoveren van flatgebouwen; ingediend: 09-10-2001;
* C.T. Storklaan 40 - het plaatsen van een scooter/rolstoelberging; ingediend: 16-10-2001;

* Steenvoordelaan 9 B - het vergroten van een woonhuis d.m.v. een uitbouw; ingediend: 15-10-2001;

* Kerklaan 141 - het plaatsen van een scooter/rolstoelberging; ingediend: 15-10-2001;

.

Bouw- en sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 25 oktober 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:


* het plaatsen van twee dakkapellen aan de Doelenstraat 70, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het gedeeltelijk veranderen van de gevel aan de Minister Aalberselaan 138, verleend en verzonden: 18 oktober 2001
* het oprichten van een scheidingsmuurtje en het veranderen van een entreepui aan de Visseringlaan 26, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het oprichten van een tuinhuisje aan de Ockenburger Tientweg, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het gedeeltelijk veranderen van een bankkantoor aan de Kerklaan 2, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het gedeeltelijk vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan de Vondellaan 15, verleend en verzonden: 18 oktober 2001
* het oprichten van 2 dakkapellen aan de Sir Winston Churchilllaan 392, verleend en verzonden: 18 oktober 2001
* het gedeeltelijk vergroten van een zolder aan de Regentesselaan 36, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan de Vondellaan 13, verleend en verzonden: 18 oktober 2001
* het plaatsen van een dakterras aan de Delftweg 81 D, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het plaatsen van een schoorsteen aan de Rieteiland 57, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het oprichten van een dakkapel aan de Van Der Woudendijk 119, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het oprichten van een dakkapel achtergevel aan de Huis Te Landelaan 19, verleend en verzonden: 18 oktober 2001
* het oprichten van een dakkapel in voor/achtergevel aan de Regenbooglaan 30, verleend en verzonden: 18 oktober 2001
* het gedeeltelijk veranderen en uitbreiden van een kinderdagverblijf aan de Petronella Voutestraat 1, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het oprichten van 2 dakkapellen aan de Boswinde 63, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

* het gedeeltelijk veranderen van een woning t.b.v. het plaatsen van een houtkachel aan de Vermeulenlaan 37, verleend en verzonden: 18 oktober 2001

de volgende sloopvergunningen liggen eveneens ter inzage:
* het slopen van 13 bergingen/sanitaire ruimtes te: Broekmolenweg 31 T/M 55, verleend en verzonden: 12 oktober 2001
* het slopen van twee (bij)gebouwen te: Volmerlaan 8
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* van Mooklaan 70

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door A.F. Kalse

* Labouchèrelaan (achtertuin)

1 esdoorn wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door L.G.J. Weerdenburg namens VVE Labouchère II


* Suze Groenewegstraat 32

1 berk wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door D. Evers


* Koninginnelaan 67

1 es wegens schaduwwerking (deze boom wordt gekandalaberd) Aangevraagd door Addis


* Doelenstraat (t.h.v. speeltuin)
4 populieren wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor vallende takken
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* Idenburglaan tegenover nummer 10

1 den wegens schaduwwerking
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* Elsenburgerbos (om de paardewei)
4 populieren en diverse zaailingen wegens dunningswerkzaamheden Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* park Hofrust

1 beuk wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor vallende takken Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 1 beuk Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* Reigerweg
10 popul;ieren wegens schaduwwerking in diverse tuinen. Deze bomen worden gekandalaberd
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* George Washingtonlaan 7

1 berk wegens het herinrichten van de tuin Aangevraagd door P. Waaijer-van der Veen


* Dr. Augustijnlaan 33

1 conifeer wegens schaduwwerking
Aangevraagd door M.M. Spanjaard


* Jan Thijssenweg 2

1 eik, 1 es, 1 els en 1 kastanje wegens te dichte stand op de gevel
Aangevraagd door BTB Pand Hoornwijk


* Cromvlietkade 23

1 esdoorn en 1 goudenregen wegens slechte vitaliteit en schaduwwerking
Aangevraagd door C.G. la Bryn


* Laan van Hoornwijck (t.h.v. huize Zuidhoorn)
1 kastanje wegens de aanleg van een voetpad Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* hoek Laan van Zuidhoorn/Rotterdamseweg (bouwlocatie Hoornwijck
22 populieren wegens het bouwrijp maken van het terrein Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken


* Mauritslaan 19

1 eik wegens het ondermijnen van de fundering en schaduwwerking Aangevraagd door J. van Arkel-Gorzeman


* Meidoornstraat 11

1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door W. van Dijk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74


.

Rectificatie:
Aanvraag kapvergunningen

In de gemeenteberichten van vorige week 18 oktober 2001 stond een artikel met betrekking tot aanvragen van kapvergunningen . Helaas is deze publicatie is ten onrechte geplaatst en moet als vervallen worden beschouwd.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie