Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien over wetsvoorstel Nederlands muntstelsel

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
Staten-Generaal

Postbus 20017

2500 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

26 oktober 28 september FM 2001-01692 M 2001 2001

Onderwerp

Voorstel van wet houdende de vaststelling van het Nederlandse muntstelsel in verband met de invoering van de euro (Muntwet 2002) (27 629)

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het bovenvermelde voorstel aan.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIňN,

Nota naar aanleiding van het verslag

Met genoegen heb ik kennis genomen van de belangstelling op het onderhavige wetsvoorstel in het verslag van de vaste Commissie voor FinanciŽn. Hieronder zal worden ingegaan op de in het verslag gestelde vragen. De beantwoording wordt u mede namens de minister van FinanciŽn toegezonden, gelet op het feit dat een aantal vragen betrekking heeft op onderwerpen die de minister aangaan.

Bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zullen slechts bij speciale gelegenheden worden uitgegeven ten behoeve van verzamelaars en geÔnteresseerden en steeds in een zodanig beperkte oplage, dat de munten feitelijk niet aan het betalingsverkeer zullen deelnemen. Het instellen van een vrijwillig moratorium op de uitgifte van bijzondere munten is dan ook niet overwogen. Hieraan kan worden toegevoegd dat andere eurolanden reeds de uitgifte hebben bekendgemaakt van diverse bijzondere euromunten, uit te geven vanaf 2002. De uitgifte van bijzondere euromunten zal in Nederland geschieden op basis van de nota "Uitgiftekader bijzondere munten na de introductie van de euro"; deze nota zal binnenkort worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Er is niet voorzien in een vast schema voor de uitgifte van bijzondere euromunten. Vaststelling geschiedt op ad hoc-basis; derhalve indien zich een gelegenheid voordoet, die geschikt wordt geacht te herdenken met de uitgifte van een bijzondere munt. De
eerstkomende uitgifte zal zijn een bijzondere tien-euromunt ter gelegenheid van het huwelijk van de Kroonprins.

In principe is iedereen gehouden alle euromunten (en -bankbiljetten) als wettig betaalmiddel te accepteren (uiteraard alleen indien ze niet vals of vervalst zijn). Ten aanzien van munten geldt overigens, dat zij wettig betaalmiddel zijn tot een beperkt bedrag. In artikel 11 van
Verordening (EG) Nr. 974/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 over de invoering van de euro is bepaald, dat geen enkele partij verplicht is voor ťťn betaling meer dat vijftig muntstukken te aanvaarden. Bankbiljetten zijn wettig betaalmiddel tot een onbeperkt bedrag. Daarnaast staat het partijen vrij een andere wijze van betaling overeen te komen, dan wel voor een betaling bepaalde munten en/of bankbiljetten te weigeren. Zo wordt bij automaatbetalingen vaak aangegeven welke munten (en biljetten) worden geaccepteerd. Er bestaan geen wettelijke beletselen tegen het aangeven dat bepaalde munten (of bankbiljetten) niet ter betaling worden geaccepteerd, met dien verstande dat dit wel duidelijk (van te voren) kenbaar moet worden gemaakt. Het is derhalve mogelijk dat in winkels te kennen zal worden gegeven, dat bepaalde eurobankbiljetten (het meest
waarschijnlijk biljetten van 200 en 500 euro) niet zullen worden geaccepteerd. Dat zal op een vergelijkbare wijze gebeuren als thans met de stickers, waarop een afbeelding van een biljet van 1000-gulden en de tekst "hier hebben wij niet van terug".

Alle eurolanden drukken alle coupures, al worden in sommige eurolanden, zoals Portugal, Griekenland en Ierland, kleinere hoeveelheden van de grootste coupures (200 en 500 euro) gedrukt. De reden hiervoor is dat deze lidstaten geen traditie hebben van coupures met een grote waarde. Thans is het grootste Portugese biljet bijvoorbeeld ESC 10.000 (§ 49,88) en het grootste Griekse biljet

GRD 10.000 (§ 29,35). De centrale banken van deze eurolanden verwachten - gegeven de huidige circulatie van nationale biljetten - weinig vraag naar de grootste eurobiljetten. Alle eurobankbiljetten zijn echter in alle aan de euro deelnemende landen wettig betaalmiddel en zullen derhalve ook in alle eurolanden worden geaccepteerd.

Het aanbrengen van een randschrift is ten aanzien van de twee-euromunt voorgeschreven in de tabel behorende bij artikel 1 van Verordening (EG) Nr. 975/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken. De deelnemende eurolanden zijn vrij in hun keuze van het randschrift. Ten aanzien van het randschrift op de twee-eurostukken veroorloof ik mij te verwijzen naar hetgeen dienaangaande aan de Tweede Kamer is gerapporteerd .

In paragraaf 3.2 van de Negende
Voortgangsrapportage Euro en Overheid van 15 mei 2001 is aangegeven, dat in de wetgeving steeds het euroteken zal worden gebruikt. Voor nieuwe wetgeving zal dit uitdrukkelijk worden voorgeschreven in de Aanwijzingen voor de regelgeving. In dit verband wordt tevens verwezen naar onderdeel A van de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpassingswet euro , waarmee dit ook voor de bestaande wetgeving is bewerkstelligd.

Gelet op de toegenomen signalen, dat handel in zaken van grote waarde wordt misbruikt voor het witwassen van geld, wordt gewerkt aan een aanpassing van de Richtlijn witwassen. Hierop vooruitlopend heeft de regering een wetsontwerp opgesteld, waardoor de meldingsplicht voor handelaren in goederen van grote waarde alvast in de Nederlandse wetgeving kan worden opgenomen. Dit wetsvoorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend . Het streven is om het wetsvoorstel nog vůůr 1 januari 2002 goedgekeurd te krijgen.

Een verlenging van de duale fase wordt ook bij tegenvallende omstandigheden niet voorzien. Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven, zal de duale fase in Nederland lopen tot 28 januari 2002 0.00 uur, terwijl naar verwachting binnen twee weken vrijwel alle transacties in euro zullen plaatsvinden. De

resterende periode geeft kwetsbare groepen extra tijd om aan de euro te wennen en dient daarnaast als vangnet voor het geval de omschakeling onverhoopt minder snel dan verwacht zou plaatsvinden.

Voor dat deel van het publiek dat op 28 januari 2002 nog over (thans nog wettig betaalmiddel zijnde) guldenmunten en/of -biljetten beschikt, is er overigens de mogelijkheid tot 1 april 2002 kosteloos guldenmunten en -biljetten bij de eigen bank om te wisselen voor euromunten en
-bankbiljetten of af te storten onder bijschrijving van het (euro)bedrag op de eigen rekening. Vanaf 1 april 2002 tot 1 januari 2003 mogen de banken hiervoor kosten in rekening brengen. Nadien kunnen guldenmunten en
-bankbiljetten uitsluitend bij de kantoren van de Nederlandsche Bank worden verwisseld; voor munten tot 1 januari 2007 en voor bankbiljetten tot 1 januari 2032.

Het ligt in het voornemen om een brede evaluatie te laten uitvoeren naar de introductie van de euro in Nederland. De ideeŽn hierover zullen in de laatste euro-voortgangsrapportage voor de introductie van de chartale euro worden toegelicht; de Tweede Kamer zal deze rapportage naar verwachting medio december ontvangen.

Er is kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 28 augustus 2001. Het gegeven dat het moeilijk is om met algemene voorlichting ouderen te bereiken, is van meet af aan onderkend. In een vroeg stadium is daarom besloten tot gerichte voorlichting aan ouderen. Organisaties die direct contact met ouderen hebben, zoals de pensioenfondsen, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen,hetMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
Ouderenbond PCOB, SVB, Pensioen- en
Uitkeringsraad, LOC en Arcares zijn hierbij nauw betrokken. Het materiaal dat voor ouderen ontwikkeld is, wordt verspreid door mailings aan verzorgingshuizen en tafeltje-dekje-services, via de seniorenbeurs, bibliotheken en
postkantoren. Tenslotte bestaat voor ouderen de mogelijkheid om een eurolezing aan te vragen. Er zijn inmiddels ruim 1000 lezingen gehouden en er staan er nog circa 1000 gepland voor de rest van 2001. Gemiddeld komen er 40 mensen per lezing. Ook de ouderenbonden in samenwerking met de Rabobank hebben een lezingenservice waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIňN,


---

Kamerstukken II 21501-07: 1995/96, nrs. 157, p.6; 1996/97, nrs. 177 p.3, 184 p.5 en 191 p.6; 1997/98, nr. 197 p.4/5 en Aanhangsel Handelingen II 1998/99, nr. 1094.

Kamerstukken II 2000/01, 25 107, nr. 51.

Kamerstukken II 2000/01, 27 472, nr. 8.

Kamerstukken II 2001/02, 28 018.

Laatst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie