Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weert

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Raadsvergadering
Op donderdag 25 oktober vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de laatste raadsvergadering plaats.

De onderstaande agendapunten van die vergadering zijn door de raad akkoord bevonden.

AGENDA

1.

a. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 13 september en 24 september 2001.

b. Onderzoek geloofsbrieven. (01 10 173) Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde:
de heer M.W. Hompes, St. Louis 217, alhier. Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b. verklaring aanneming benoeming;
c. verklaring openbare betrekkingen:
d. uittreksel uit het bevolkingsregister.
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van het Gewest Midden-Limburg en instemmen met de verdeling van de saldi. (01 10 145)
3. Aankopen van boerderij met perceel grond aan de Hushoverweg 120, alhier van mw. J.M.A.M. Willems, Heide 11, Maasbree. (01 10 163)
4. Aankopen van percelen met opstallen (voormalig bedrijfsterrein KNP BT) aan de St. Rumoldusstraat 2 en de voormalige huisvesting Stichting Roll en Rock aan de Penitentenstraat 24 van Meulen Bouwpromotie B.V., alhier en 3W Vastgoed B.V., Maastricht. (01 10 153)

5. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van mw. V. Tielens-Verspagen, Pastoor Frantzenstraat 9, alhier in verband met de verlening van een bouwvergunning voor het perceel Pastoor Frantzenstraat 11. (01 10 154)

6. Deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaren van 14 bezwaarschriften tegen de aanwijzing van gronden in het gebied Kampershoek-Noord in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. (01 10 155)

7. a. Ongegrond verklaren van het door de heer B. Mollet, Anjelierstraat 4, alhier ingediende bezwaarschrift tegen het op 31 mei 2001 genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Anjelierstraat 9;

b. Niet-ontvankelijk verklaren van de door de heer H. Princen, Leliestraat 9, alhier en de heer E. van Hooff, Jasmijnstraat 11, alhier ingediende bezwaarschriften tegen het op 31 mei 2001 genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Anjelierstraat 9. (01 10 146)

8. Ongegrond verklaren van het door Van den Boomen Advocaten namens de heer A. van der Weide, Maaseikerweg 280, alhier ingediende bezwaarschrift tegen het besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening betreffende het perceel Maaseikerweg 280. (01 10 151)

9. Instemmen met de overeenkomst tussen de gemeente Weert en Van der Loo B.V. Projectontwikkeling en Beleggingen, Sittard inzake het bouwen van 6 halfvrijstaande woningen op de hoek Kazernelaan/Neelkens-beemd. (01 10 156)

10. a. Akkoord gaan met de jaarrekening 2000 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

b. Vaststellen van het definitief prijssubsidie 2000 op 401.798,00. (01 10 158)


11. Instemmen met het aangaan van de overeenkomst betreffende de inzameling van het huishoudelijke oud papier in de gemeente Weert. (01 09 140)

12. Kennisnemen van het financieel jaarverslag 2000 van de Stichting Werknet Land van Weert. (01 10 150)

13. a. Kennisnemen van de evaluatie van het Gehandicapten Inclusief Beleid;

b. Vaststellen van de actiepunten 2001-2004. (01 10 157)
14. a. Kennisnemen van de jaarrekening 1999 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert, de Roos;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1999 op 829.751,00. (01 10 159)

15. a. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert, de Roos;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 865.726,00. (01 10 147)

16. a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2000 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 1.876.844,00. (01 10 148)

17. a. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2000 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 1.899.100,00. (01 10 152)

18. a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2000 van de Stichting Kunstcollege Regio Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 748.191,33. (01 10 160)

19. Aanpassen van de maximale gemeentelijke bijdrage in het onderhoud van kerkelijke rijksmonumenten en de jaarlijkse indexering van die bijdrage. (01 10 164)

20. Instemmen met de gemeentelijke prioriteitenlijst voor het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2002-2007. (01 10 165)

21. a. Kennisnemen van het project Euroga 2002 Plus;
b. Akkoord gaan met de aanwending van de folderreserve ten behoeve van de realisering van folders betreffende recreatieve routestructuren in het Kempenbroek voor een bedrag van 30.000,00. (01 10 161)

22. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 aan de V.V.V. Weert en omstreken op 347.991,00. (01 10 149)

23.

a. Beschikbaar stellen van een krediet ad 70.000,00 voor investeringen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de route Molenakker-basisschool de Biest v.v. (01 10 167)
b. Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert. (01 10 174).
Schrijven van de heer A. Schouwenaars namens de fractie V.V.D. d.d. 18 oktober 2001 inzake vragen aan het college over een aantal zaken.
Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Eindverslag inspraak voor de nieuwbouw van jongerencentrum "De Bosuil" aan het Vrakkerveld 2a, alhier. (01 10 162)
b. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 17 augustus t/m 20 september 2001.


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 241, 243, 244, 246, 247, 250, 252, 253, 255, 257, 258 en 262;
b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 238, 240, 242, 245, 248, 249, 254, 259, 260 en 261;
c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 239, 251, 256, 263, 264, 265, 266 en 267. (01 10 162)

c. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 10 162)

d. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 10 162)


OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
31-10 Raadsvergadering: algemene beschouwingen, 18.00 uur
01-11 Raadsvergadering: vaststelling begroting 2002, 13.30 uur 12-11 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 12-11 Commissie Sociale en Economische Zaken en Toerisme 13-11 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 14-11 Commissie Gemeentewerken
15-11 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
19-11 Commissie Financiën
29-11 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan de Beekstraat en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis. Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
8-11 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
28-11 Monumentencommissie 14.00 uur
22-11 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.

Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie