Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weert

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Raadsvergadering
Op donderdag 25 oktober vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de laatste raadsvergadering plaats.

De onderstaande agendapunten van die vergadering zijn door de raad akkoord bevonden.

AGENDA

1.

a. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 13 september en 24 september 2001.

b. Onderzoek geloofsbrieven. (01 10 173) Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde:
de heer M.W. Hompes, St. Louis 217, alhier. Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b. verklaring aanneming benoeming;
c. verklaring openbare betrekkingen:
d. uittreksel uit het bevolkingsregister.
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van het Gewest Midden-Limburg en instemmen met de verdeling van de saldi. (01 10 145)
3. Aankopen van boerderij met perceel grond aan de Hushoverweg 120, alhier van mw. J.M.A.M. Willems, Heide 11, Maasbree. (01 10 163)
4. Aankopen van percelen met opstallen (voormalig bedrijfsterrein KNP BT) aan de St. Rumoldusstraat 2 en de voormalige huisvesting Stichting Roll en Rock aan de Penitentenstraat 24 van Meulen Bouwpromotie B.V., alhier en 3W Vastgoed B.V., Maastricht. (01 10 153)

5. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van mw. V. Tielens-Verspagen, Pastoor Frantzenstraat 9, alhier in verband met de verlening van een bouwvergunning voor het perceel Pastoor Frantzenstraat 11. (01 10 154)

6. Deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaren van 14 bezwaarschriften tegen de aanwijzing van gronden in het gebied Kampershoek-Noord in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. (01 10 155)

7. a. Ongegrond verklaren van het door de heer B. Mollet, Anjelierstraat 4, alhier ingediende bezwaarschrift tegen het op 31 mei 2001 genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Anjelierstraat 9;

b. Niet-ontvankelijk verklaren van de door de heer H. Princen, Leliestraat 9, alhier en de heer E. van Hooff, Jasmijnstraat 11, alhier ingediende bezwaarschriften tegen het op 31 mei 2001 genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Anjelierstraat 9. (01 10 146)

8. Ongegrond verklaren van het door Van den Boomen Advocaten namens de heer A. van der Weide, Maaseikerweg 280, alhier ingediende bezwaarschrift tegen het besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening betreffende het perceel Maaseikerweg 280. (01 10 151)

9. Instemmen met de overeenkomst tussen de gemeente Weert en Van der Loo B.V. Projectontwikkeling en Beleggingen, Sittard inzake het bouwen van 6 halfvrijstaande woningen op de hoek Kazernelaan/Neelkens-beemd. (01 10 156)

10. a. Akkoord gaan met de jaarrekening 2000 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

b. Vaststellen van het definitief prijssubsidie 2000 op 401.798,00. (01 10 158)


11. Instemmen met het aangaan van de overeenkomst betreffende de inzameling van het huishoudelijke oud papier in de gemeente Weert. (01 09 140)

12. Kennisnemen van het financieel jaarverslag 2000 van de Stichting Werknet Land van Weert. (01 10 150)

13. a. Kennisnemen van de evaluatie van het Gehandicapten Inclusief Beleid;

b. Vaststellen van de actiepunten 2001-2004. (01 10 157)
14. a. Kennisnemen van de jaarrekening 1999 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert, de Roos;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1999 op 829.751,00. (01 10 159)

15. a. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert, de Roos;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 865.726,00. (01 10 147)

16. a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2000 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 1.876.844,00. (01 10 148)

17. a. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2000 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 1.899.100,00. (01 10 152)

18. a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2000 van de Stichting Kunstcollege Regio Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op 748.191,33. (01 10 160)

19. Aanpassen van de maximale gemeentelijke bijdrage in het onderhoud van kerkelijke rijksmonumenten en de jaarlijkse indexering van die bijdrage. (01 10 164)

20. Instemmen met de gemeentelijke prioriteitenlijst voor het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2002-2007. (01 10 165)

21. a. Kennisnemen van het project Euroga 2002 Plus;
b. Akkoord gaan met de aanwending van de folderreserve ten behoeve van de realisering van folders betreffende recreatieve routestructuren in het Kempenbroek voor een bedrag van 30.000,00. (01 10 161)

22. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 aan de V.V.V. Weert en omstreken op 347.991,00. (01 10 149)

23.

a. Beschikbaar stellen van een krediet ad 70.000,00 voor investeringen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de route Molenakker-basisschool de Biest v.v. (01 10 167)
b. Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert. (01 10 174).
Schrijven van de heer A. Schouwenaars namens de fractie V.V.D. d.d. 18 oktober 2001 inzake vragen aan het college over een aantal zaken.
Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Eindverslag inspraak voor de nieuwbouw van jongerencentrum "De Bosuil" aan het Vrakkerveld 2a, alhier. (01 10 162)
b. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 17 augustus t/m 20 september 2001.


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 241, 243, 244, 246, 247, 250, 252, 253, 255, 257, 258 en 262;
b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 238, 240, 242, 245, 248, 249, 254, 259, 260 en 261;
c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 239, 251, 256, 263, 264, 265, 266 en 267. (01 10 162)

c. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 10 162)

d. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 10 162)


OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
31-10 Raadsvergadering: algemene beschouwingen, 18.00 uur
01-11 Raadsvergadering: vaststelling begroting 2002, 13.30 uur 12-11 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 12-11 Commissie Sociale en Economische Zaken en Toerisme 13-11 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 14-11 Commissie Gemeentewerken
15-11 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
19-11 Commissie Financiën
29-11 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan de Beekstraat en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis. Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
8-11 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
28-11 Monumentencommissie 14.00 uur
22-11 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.

Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...