Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestendige Deputatie neemt beslissing in Stevandossier

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen


Bestendige Deputatie wil gefaseerde en snelle afwerking voor Stevanstort (Lendelede).
Brugge, 26/10/2001

In zitting van 25 oktober 2001 heeft de Bestendige Deputatie een beslissing genomen in het Stevandossier.

Het fundamentele uitgangspunt van deze beslissing is dat een snelle en

correcte afwerking van het stort aangewezen is. Op die manier kan de gewenste
nabestemming als bosgebied gerealiseerd worden. Daartoe wordt de exploitant
verplicht om strikt gefaseerd tewerk te gaan en zal de exploitatiewijze, via een
Provinciale Overlegcommissie, nauwgezet worden opgevolgd.

Het bedrijf ligt momenteel volledig in een ontginningsgebied, met nabestemming bos. Ondertussen is er bij de gemeente een Bijzonder Plan van
Aanleg voor de site in opmaak.

Concreet vroeg het bedrijf het volgende aan :

Klei
: ontginning van 44.000 m3 klei in het oosten van vak C (restzone van eerder vergund grotere ontginningszone), alsook ontginning van niet-eerder
vergund stuk van 30.000 m3 in het noorden van vak C.

Stort
: het bedrijf beschikt over lopende vergunningen om op de vakken B, C en D in totaal 1.120.000 m3 te storten (bevestigd door de Minister en de Raad
van State). Die vergunningen lopen weldra af. Nu vraagt de exploitant de
hernieuwing van de nog resterende stortcapaciteit : 790.000 m3.

De besluitvorming is op een uiterst zorgvuldige manier voorbereid. Zo werd
het dossier in aanwezigheid van het bedrijf en een uitgebreide delegatie van
het gemeentebestuur tweemaal uitvoerig besproken in de Provinciale Milieuvergunningscommissie. Uiteindelijk is binnen die commissie een ruime mate
van eensgezindheid bereikt tussen de verschillende adviesinstanties en

deskundigen. De Bestendige Deputatie heeft zich hierop gesteund bij het nemen
van haar beslissing.

Beslissing omtrent gevraagde kleiwinning

De Bestendige Deputatie heeft de milieuvergunning geweigerd om een nieuwe
ontginning in het deelvak C-Noord aan te snijden. Hiermee treedt de Deputatie de visie
van het gemeentebestuur (zoals die
blijkt uit voormeld ontwerp-BPA) bij. Op die manier wordt bovendien het
voortbestaan van het huidig groenscherm en de wandel- en fietsweg niet in het
gedrang gebracht .

De Bestendige Deputatie levert een milieuvergunning af om 44.000 m3 klei
in het deelvak C-Oost te ontginnen. De facto is dit immers een verderzetting
van wat reeds vergund en begonnen is. Milieutechnisch levert dit geen problemen
op. Bovendien kan verzekerd worden dat die bijkomende ontginning (waarvan de
duur geraamd is op 4 maanden) de snelle afwerking van het stort niet in het
gedrang brengt. Tevens is gegarandeerd dat het overgrote deel van die bijkomende
klei effectief zal afgevoerd worden.

Met de exploitant is bovendien overeenstemming bereikt om tot een globale
oplossing voor de op het terrein gestapelde klei te bekomen. Die wordt van
zodra de weersomstandigheden dit toelaten zo herschikt dat de (vooral visuele) hinder voor de omgeving vermindert.

Beslissing inzake het stort

De aanvraag beantwoordt aan het Afvalstoffenplan. Er zijn geen aanwijzingen
op ernstige bodemverontreiniging. OVAM is belast met het toezicht van dit
aspect. Gelet op de talrijke klachten wordt een geluidsstudie verplicht gesteld
en een deskundige lucht moet nagaan of er bijkomende remediërende maatregelen
nodig zijn inzake stof en geur.

Naar het oordeel van de Bestendige Deputatie is een stapsgewijze aanpak de
enige manier om het storten binnen een vastgestelde termijn te doen beëindigen
en de nabestemming te kunnen dwingend realiseren. Hiertoe wordt de exploitant
een strikt scenario opgelegd, waarbij duidelijk aangegeven wordt welke

deelvakken binnen welke termijnen dienen opgevuld te worden. Zo wordt ervoor
gezorgd dat deelvak C-Oost (het meest nabije t.a.v. enkele woningen) moet worden
opgevuld tegen eind 2003. De resterende site moet dan uiteindelijk volstort zijn
tegen eind 2009. Daarna volgt de aanplanting als bosgebied.

De Bestendige Deputatie engageert zich er uitdrukkelijk toe dat de exploitant
voormelde stappen systematisch correct en tijdig uitvoert. Daartoe wordt een
Provinciale Overlegcommissie opgericht. Het is de betrachting van het provinciebestuur om via dit instrument ook de verstoorde communicatie tussen
exploitant, buurt en gemeente te herstellen.

De Bestendige Deputatie is dan ook van oordeel dat zij een evenwichtige en
gefundeerde beslissing getroffen heeft die rekening houdt met de belangen van de
exploitant, de leefomgeving en het milieu. Op die manier wordt dan ook een
duidelijk perspectief geboden aan alle betrokkenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie