Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostzaan
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan29 oktober 2001

Centrumplan
Op dinsdagavond 30 oktober werden tijdens een commissievergadering de voorstellen omtrent het Centrumplan kritisch tegen het licht gehouden. Wilde het college de voorstellen de burgerij en de raad door de strot duwen, zoals werd opgemerkt? Hoe zat het met de financiële onderbouwing? Waarom was de relatie met het bestuur van Dorpshuis De Greep zo uit de hand gelopen? Waarom werd de verplaatsing van Drukkerij Van Wijk bemoeilijkt? Het waren de kernpunten van een vergadering die bijna vijf-en-een-half uur duurde. Door diverse insprekers en raadsleden werd gememoreerd dat het college slecht had gecommuniceerd met betrokken partijen. Het college heeft deze kritiek direct omgezet in daden en woensdag met Van Wijk en De Greep contact opgenomen. De raad gaf tevens aan het college mee dat voor beide onderdelen uit de voorstellen (verplaatsing van de drukkerij en integratie van een nieuw gemeentehuis met De Greep) een oplossing zal moeten worden gevonden. Pas dan kan een besluit verwacht worden op 21 november, aldus meerdere partijen. Ook over het Programma van Eisen en de parkeerproblemen is aan het college gevraagd om één en ander nog eens te bekijken. Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten om de voorstellen voor 21 november aan te passen. Een aantal zaken zal, mede op verzoek van D66, gescheiden worden in de besluitvorming. Zo zal pas later een besluit worden genomen over een eventuele verplaatsing van drukkerij Van Wijk. Belangrijk punt was nog de datum van 21 november. Werd de raad nu wel of niet voor het blok gezet door het college en kon niet veel beter de besluitvorming door een nieuw college ter hand genomen worden? Burgemeester A. Moens maakte heel duidelijk dat de raad zelfs al om een veel eerdere besluitvorming had gevraagd. Doordat b&w met een goed onderbouwd plan wilde komen werd dit uitgesteld tot 21 november. Meer uitstel was niet wenselijk, omdat het allemaal al zo lang duurt. In het hele proces rond het Centrumplan zijn er veel inspraakrondes geweest waarbij burgers en betrokkenen hun zienswijzen hebben ingebracht. De gemeente Oostzaan beseft dat door een uitgebreide inspraak soms langzamer gewerkt wordt, maar dat dan wel een zorgvuldiger plan gepresenteerd kan worden. Uiteindelijk krijg je in de besluitvorming naar alle partijen meer duidelijkheid en openheid, en dat is waar de gemeente Oostzaan naar streeft. Op 21 november zal de raad zich buigen over de nieuwe voorstellen van het college.

Sinterklaasintocht
Oh, kom maar eens kijken op zaterdag 24 november, want dan arriveert Sinterklaas aan de Dors bij basisschool De Kweekvijver. Natuurlijk neemt de kindervriend uit Madrid zijn Pietermannen weer mee. Sinterklaas heeft beloofd dat de Communicatie Piet binnenkort meer informatie zal geven over deze feestelijke intocht!

Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie Op donderdag 8 november a.s. vindt in De Lishof (Lisweg 253) een openbare hoorzitting plaats van de Commissie bezwaar- en beroepschriften Oostzaan. Om 19.45 uur begint de behandeling van het bezwaarschrift dat namens G. Hottentot, De Heul 13, is ingesteld tegen het gebod van burgemeester en wethouders om diens hond te muilkorven en kort aan te lijnen. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen bij deze hoorzitting aanwezig zijn. Alleen zij die kunnen aantonen belanghebbende te zijn, kunnen desgewenst het woord voeren.

Inspraak- en informatieavond Welstandsnota De concept-Welstandsnota ligt t/m 19 november 2001 ter inzage op het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek (Zuideinde 101). U kunt aan de balie van het gemeentehuis om een kopie vragen à 1,00 ( 0,45) per bladzijde, of 15,00 ( 6,81) voor het gehele boekje. Op dinsdag 6 november 2001 is er om 19.30 uur een inspraak- en informatieavond in De Lishof (Lisweg 253). Dan kunnen vragen worden gesteld en mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht door inwoners en belanghebbenden. Schriftelijke op- en aanmerkingen kunnen tot 19 november onder vermelding van zienswijze concept-Welstandsnota worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oostzaan, t.a.v. dhr. O. Overmars, postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Ingebruikname lokalen De Kweekvijver Op feestelijke wijze heeft wethouder A.W.A Dobma - de Vos drie lokalen geopend bij openbare basisschool De Kweekvijver. Na een lange ambtelijke voorbereidingstijd werden de lokalen begin oktober op hun plaats getakeld. Om een feestelijk tintje te geven aan de uitbreiding van de school hield de wethouder een toespraakje voor de leerlingen die in deze lokalen gehuisvest worden en hun ouders. Maar toen de mevrouw Dobma - de Vos de lokalen binnen wilde gaan, bleek de deur nog op slot. De sleutel lag in de sloot naast de school. Met behulp van een hengel en drie leerlingen wist de wethouder de sleutel uit het water te vissen en kon de deur geopend worden. Voordat ze naar binnenstapte onthulde ze nog de naam van de drie lokalen: 't Vijvertje. Deze lokalen zullen zo'n vijftien jaar blijven staan.

Agenda Raadsvergadering 5 november Maandagavond 5 november vergadert om 19.30 uur de gemeenteraad van Oostzaan in De Lishof (Lisweg 53). De agenda van deze openbare vergadering luidt als volgt:
- Voorstel inzake een voorbereidingsbesluit voor de percelen Jollenmakersweg 17 t/m 55 en 36 t/m 40
- Voorstel inzake een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Het Twiske
- Voorstel inzake Nota Jeugdbeleid Oostzaan Op Stapel
- Voorstel inzake invoering Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
- Vaststellen Privacyverordening Oostzaan
- Voorstel inzake najaarsnota 2001
- Initiatiefvoorstel fractie GroenLinks inzake vergroting recreatieve waarde Oostzanerveld

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 25 oktober aanvragen om bouwvergunningen zijn ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan Kolkplantsoen 26, het plaatsen van een carport aan Noordeinde 6, het plaatsen van een dakkapel aan Rietschoot 43, voor het vernieuwen van de (ophaal) brug De Hoop aan het Noordeinde ter hoogte van no. 122 en voor het uitbreiden van een kantine aan het Hannie Schaftplein 1. Op 28 oktober kwam een aanvraag binnen voor het plaatsen van een dakkapel aan Noordeinde 24. Aanvragen om bouwvergunningen kwamen ook op 29 oktober binnen, voor het plaatsen van een dakopbouw aan Burg. Swartstraat 2, voor het uitbreiden van een woning aan Kerkstraat 101 en voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan Achterdichting 304a. Op 25 oktober werd tevens een aanvraag om sloopvergunning ontvangen voor het slopen van de bestaande brug aan het Noordeinde ter hoogte van no. 122. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Geboren:
Mats
zv: W. Bijdemast en A.L. Field

Getrouwd:
A.A. Hol en S. Beutick


---

22 oktober 2001

Agenda Raadsvergadering 5 november Maandagavond 5 november vergadert om 19.30 uur de gemeenteraad van Oostzaan in De Lishof (Lisweg 53). De agenda van deze openbare vergadering luidt als volgt:
1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 2 juli en 17 september 2001

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Voorstel inzake een voorbereidingsbesluit voor de percelen Jollenmakersweg 17 t/m 55 en 36 t/m 40
5. Voorstel inzake een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Het Twiske 6. Voorstel inzake Nota Jeugdbeleid Oostzaan Op Stapel
7. Voorstel inzake invoering Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Vaststellen Privacyverordening Oostzaan 8. Voorstel inzake najaarsnota 2001 9. Initiatiefvoorstel fractie GroenLinks inzake vergroting recreatieve waarde Oostzanerveld
10. Sluiting

Ontwerp "Bestemmingsplan Buitengebied-Noord, eerste partiële herziening"
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat ingaande 31 oktober 2001 gedurende vier weken elke werkdag van 08.45 tot 12.00 uur (alsmede op maandagen van 18.00 tot 21.00 uur na telefonische afspraak met de Sector Grondgebiedzaken, bureau Ruimtelijke Ordening, telefoon 075-6847727) in het gemeentehuis ter inzage ligt het ontwerp "Bestemmingsplan Buitengebied-Noord, eerste partiële herziening". Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een agrarische bestemming voor de percelen gelegen tussen De Heul 33 en 35a, tussen De Haal 76 en 78, tussen De Haal 78 en 78c en tussen De Haal 78c en 80. Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn / haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oostzaan, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Vrijwilligers Compliment De namen van de vrijwilligers die door de gemeente Oostzaan in het zonnetje worden gezet zijn bekend en krijgen persoonlijk bericht. De vijftig gelukkigen gaan op 15 december een busreisje maken naar het grote vrijwilligersevenement Compliment in het Arnhemse Gelredome. Supervrijwilliger mevrouw Reeling-Brouwer verrichtte de loting. (foto!!!!)
Inspraak bouwvoornemen Kerkbuurt 23-25 Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek is ontvangen om medewerking te verlenen aan een bouwplan voor kantoorruimten met vijf bovenwoningen aan de Kerkbuurt 23-25, doorlopend naar de Jacob Corneliszstraat. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Vrijstelling kan worden verleend met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1 en artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Centrum Oostzaan vormt de ruimtelijke onderbouwing voor het bouwplan. Voordat de gemeenteraad besluit of medewerking aan de vrijstellingsprocedure wordt verleend, wordt een inspraakprocedure gevolgd. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe op 23 oktober 2001 op basis van de Inspraakverordening Oostzaan de "Inspraakprocedure bouwvoornemen Kerkbuurt 23-25" vastgesteld. Deze inspraakprocedure ligt op het gemeentehuis ter inzage. Het bouwplan ligt met ingang van 30 oktober 2001 gedurende vier weken op het gemeentehuis ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke- en rechtspersonen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het bouwplan naar voren brengen. Dit kan schriftelijk (reacties te richten aan burgemeester en wethouders van Oostzaan, postbus 15, 1510 AA) of mondeling (daartoe kan in persoon of telefonisch contact worden opgenomen met de medewerkers van de cluster Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis).
Extra commissie B vergadering Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort door de gemeenteraad een aantal belangrijke beslissingen genomen. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien.

Oostzaan versnippert
Ter herinnering. Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 5 november 2001 uw takken en/of snoeiafval laten versnipperen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze staan op www.oostzaan.nl. U kunt zich aanmelden voor het laten versnipperen door onderstaande bon in te vullen (vergeet niet uw postcode op te schrijven) en op te sturen naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 31 oktober 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. Weggooien is zonde, geeft goederen een tweede kans In Oostzaan wordt veel afval afgevoerd dat kan worden hergebruikt. Meubels of huishoudelijke artikelen verdienen een tweede kans. Tot voor kort werden deze artikelen als grof vuil afgevoerd naar de vuilverbrandingsinstallatie. De gemeente Oostzaan streeft ernaar om het huisvuil zoveel mogelijk te scheiden in bruikbare delen. Meubels of huishoudelijke artikelen kunnen vanaf heden worden aangeboden aan Kringloopcentrum Waterland in Purmerend. U hoeft alleen maar te bellen. Als het artikel nog in goede staat verkeert, zal de ophaaldienst met u een afspraak maken om het bij u op te halen. Dit kost u niets. Is het niet meer bruikbaar, dan kan dit grofvuil tegen betaling door de gemeente worden opgehaald. Of u kunt het zelf bij de gemeentewerf afgeven. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Bij het Kringloopcentrum Waterland kunt u ook een kijkje nemen om te zien welke bruikbare artikelen zij aanbieden. Het adres is Van IJsendijkstraat 411 te Purmerend, tel. 0299-411001. Zeven avonden en nachten geen doorgaand verkeer op De Haal
Aan de brug in De Haal bij de huisnummers 66-68/97-99 moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat een zevental avonden en nachten er geen doorgaand verkeer mogelijk is op De Haal. Ter hoogte van de brug zal De Haal voor alle verkeer worden afgesloten, dus ook voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende avonden en nachten: maandag 29 oktober t/m zaterdagochtend 3 november en op maandag 5 november t/m woensdagochtend 7 november, telkens van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 684 7735) en dhr. Van Dissel (075 684 7731). Kapvergunningen
Op 15 oktober is een vergunning verleend voor het kappen van 2 populieren op het perceel Dr. Snijderstraat 2A. Op 16 oktober is een vergunning verleend voor het kappen van 5 bomen op het schoolplein van de Kerkbuurtschool. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden. Geen verplaatsing Albert Heijn Hardnekkige geruchten melden steeds weer, dat de gemeente zou willen dat Albert Heijn gaat verhuizen naar de plek, waar zich nu nog de voormalige Kerkbuurtschool bevindt. Dat is een vervelend en hardnekkig misverstand. Er is op verzoek van de gemeente een onderzoek verricht door een extern bureau naar de ontwikkeling van ons dorpshart. Daarin stond o.a. dat het verstandig zou zijn om Albert Heijn te verplaatsen De gemeente Oostzaan acht dit echter onwenselijk en heeft daarom dat deel van het advies juist niet overgenomen. Van een verplaatsing van Albert Heijn is dus geen sprake. "We hopen, dat hiermee deze geruchten uit de wereld zijn", aldus gemeentesecretaris Henk Beentjes. Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 22 oktober een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan Irisstraat 16. Op 9 oktober 2001 is een bouwvergunning voor een termijn van 36 maanden verleend voor het plaatsen van een tijdelijk schoolgebouw (twaalf lokalen, waarvan in de eerste fase zes lokalen met bijbehorende ruimtes worden geplaatst) aan de Irisstraat 15. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning of toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning / bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.


---

15 oktober 2001

Rectificatie Thuiszorg
Vorige week meldden wij dat diverse onderdelen van Thuiszorg Zaanstreek / Waterland ons dorp zouden hebben verlaten. Dat is niet juist weergegeven. Het consultatiebureau, de huishoudelijke zorg en de wijkverpleging zijn nog altijd in Sociaal Medisch Centrum De Kolk te vinden. We betreuren de onjuiste weergave van vorige week.

Weggooien is zonde, geeft goederen een tweede kans In Oostzaan wordt veel afval afgevoerd dat kan worden hergebruikt. Meubels of huishoudelijke artikelen verdienen een tweede kans. Tot voor kort werden deze artikelen als grof vuil afgevoerd naar de vuilverbrandingsinstallatie. De gemeente Oostzaan streeft ernaar om het huisvuil zoveel mogelijk te scheiden in bruikbare delen. Meubels of huishoudelijke artikelen kunnen vanaf heden worden aangeboden aan Kringloopcentrum Waterland in Purmerend. U hoeft alleen maar te bellen. Als het artikel nog in goede staat verkeert, zal de ophaaldienst met u een afspraak maken om het bij u op te halen. Dit kost u niets. Is het niet meer bruikbaar, dan kan dit grofvuil tegen betaling door de gemeente worden opgehaald. Of u kunt het zelf bij de gemeentewerf afgeven. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Bij het Kringloopcentrum Waterland kunt u ook een kijkje nemen om te zien welke bruikbare artikelen zij aanbieden. Het adres is Van IJsendijkstraat 411 te Purmerend, tel. 0299-411001.

Informatie gemeentelijke belastingen
U heeft een woning gekocht en u wilt de waarde van deze woning weten. Wat moet u doen? Het aanvragen van een WOZ-beschikking doet u door middel van een schriftelijk verzoek. Hierin vermeldt u uw naam en adres maar ook het adres van de gekochte woning en de datum van de koop. Ook moet u een kopie van de overdrachtsakte meesturen. Zorgt u er ook voor dat het verzoek is ondertekend en voorzien van een datum. Na ontvangst zal deze in behandeling worden genomen. Als het verzoek wordt goedgekeurd zal de WOZ-beschikking worden toegestuurd. U dient rekening te houden met een behandelperiode van 10 werkdagen. Stuur uw verzoek aan de Gemeente Oostzaan, cluster Financiën & Belastingen, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Kopie WOZ-beschikking
De WOZ-beschikking ontvangt u eens in de vier jaar. Het is daarom belangrijk dat u die goed bewaart. Wanneer u de WOZ-beschikking toch bent kwijtgeraakt, kunt u op werkdagen tussen 8.45 en 12.00 uur voor fl.25,00 (11,35) een kopie aanvragen bij mw. B. van Rooij tel. 075- 684 7777. Zij is op dat tijdstip ook bereikbaar voor andere vragen over gemeentelijke belastingen.

Zeven avonden en nachten geen doorgaand verkeer op De Haal Aan de brug in De Haal bij de huisnummers 66-68/97-99 moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat een zevental avonden en nachten er geen doorgaand verkeer mogelijk is op De Haal. Ter hoogte van de brug zal De Haal voor alle verkeer worden afgesloten, dus ook voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende avonden en nachten: maandag 29 oktober t/m zaterdagochtend 3 november en op maandag 5 november t/m woensdagochtend 7 november, telkens van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 684 7735) en dhr. Van Dissel (075 684 7731).

Feestelijke opening lokalen Kweekvijver
De lokalen die onlangs bij de openbare basisschool De Kweekvijver zijn geplaatst, worden op maandagmorgen 29 oktober om half 9 's ochtends feestelijk geopend door wethouder A.W.A. Dobma-de Vos in samenwerking met een aantal kinderen van de school.

Oostzaan scoort ruim voldoende
De FNV heeft een onderzoek naar de kwaliteit van het gemeentelijk minimabeleid verricht. Onder de titel "Gemeente wees minimaal sociaal" werden 209 gemeenten onderzocht. Het gaat hier om de nodige voorzieningen voor mensen met een smalle beurs, waaronder categoriale inkomensondersteuning en automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen door koppeling met het waterschap. De gemeente Oostzaan heeft dankzij de extra maatregelen van haar wethouder mevrouw Dobma - de Vos ruim voldoende gescoord in het onderzoek. Als sterke punten in het lokaal sociaal beleid komen naar voren:

- het rugzakje, een bijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen;
- de verruiming van de kwijtscheldingsnormen;
- de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering;
- de vrijlatingregeling voor inkomsten uit deeltijd ten behoeve van langdurig werklozen en alleenstaande ouders met kinderen van vijf jaar en ouder;

- een bijdrage in de kosten van lidmaatschap van verenigingen en sportactiviteiten.
In het onderzoek zijn de premies die de gemeente kan verstrekken aan mensen met een bijstandsuitkering die werk aanvaarden nog niet opgenomen.

Inzage raadsvoorstellen Centrumplan
In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort een aantal belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien. Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. Tijdens deze avond zullen de voorstellen van dit plan behandeld worden.

Inspraak op de concept-Welstandsnota Oostzaan
Waarom een welstandsnota?
Als u wilt bouwen, aanbouwen of verbouwen heeft u meestal een vergunning nodig. Voordat die wordt afgegeven, worden uw plannen op bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en redelijke eisen van welstand beoordeeld. Voor dit laatste laten burgemeester en wethouders zich adviseren door een onafhankelijke commissie. Die beoordeelt of het bouwwerk mooi genoeg is en of het past in de omgeving. Veel mensen vinden dat de welstandscommissie vaak om onduidelijke redenen het één wel en het ander niet mooi vindt. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de gemeente Oostzaan een welstandsnota laten maken.

Wat is de welstandsnota?
De welstandsnota bevat door de gemeenteraad vastgestelde regels op welke wijze de welstandscommissie te werk gaat. Er staat ook precies in aangegeven waarop een bouwplan moet worden beoordeeld; zoals op:
- algemene welstandscriteria voor de hele gemeente;
- gebiedsgerichte normen die aansluiten bij het bestaande karakter van een gebied;

- specifieke eisen voor Zaanse huizen en boerderijen. De welstandsnormen zijn er in het algemeen op gericht of een bouwplan binnen de bestaande omgeving past. De nota laat ruimte voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten, zoals het centrumplan, afzonderlijke welstandscriteria te ontwikkeld. In het algemeen adviseert de commissie aan het college over de welstandsaspecten bij de aanvraag van een bouwvergunning. Bij veel voorkomende kleine bouwwerken mogen ambtenaren zelf het college van burgemeester en wethouders adviseren. Bij twijfel of een negatief advies legt het college het plan alsnog voor aan de welstandscommissie.

De inspraak
Voordat de concept-Welstandsnota door de gemeenteraad wordt vastgesteld, mogen inwoners en belanghebbenden het concept inzien en aangeven wat ze ervan vinden. De centrale vraag is of het voorgestelde kwaliteitsniveau, uitgewerkt in de welstandscriteria, voldoende is. En of de belangrijke en gewaardeerde kenmerken van de omgeving herkenbaar blijven. De schriftelijke en mondelinge zienswijzen worden zorgvuldig bekeken en daar waar mogelijk verwerkt in de nota. Een verslag hiervan zal met het (gewijzigde) concept aan de raad worden overlegd. Voor meer informatie: dhr. O. Overmars, 075 - 684 7777.

Ter inzagenlegging
De concept-Welstandsnota ligt t/m 19 november 2001 ter inzage op het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek (Zuideinde 101). U kunt aan de balie van het gemeentehuis om een kopie vragen à 1,00 ( 0,45) per bladzijde, of 15,00 ( 6,81) voor het gehele boekje.

Schriftelijke inspraak
Schriftelijke op- en aanmerkingen kunnen tot 19 november onder vermelding van "zienswijze concept-Welstandsnota" worden gericht aan burgemeester en wethouders van Oostzaan, t.a.v. dhr. O. Overmars, postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Inspraak- en informatieavond
Op dinsdag 6 november 2001 is er om 19.30 uur een inspraak- en informatieavond in De Lishof (Lisweg 253). Dan kunnen vragen worden gesteld en mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht door inwoners en belanghebbenden.

Vergadering Ouderencommissie
Op dinsdagmiddag 6 november vergadert om 13.30 de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten in De Lishof (Lisweg 253). De belangrijkste agendapunten zijn o.a. de stand van zaken m.b.t. De Kolk, De Lishof, de gehandicaptenparkeerkaart, het beleid over het collectief aanvullend vervoer en de presentatie van woningen bij de Grashof.

Oostzaan en Schiphol
De gemeente Oostzaan heeft de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat een brief gestuurd waarin zij haar zorgen uit over een juridische omzetting van het geluidshinderstelsel. Het bestaande stelsel (PKB) biedt naar de mening van de gemeente Oostzaan betere waarborgen tegen geluidsoverlast door Schiphol dan het nieuwe systeem (MER). De gemeente wordt in deze mening gesteund door een adviescommissie van de overheid, die de conclusie getrokken heeft dat MER "onoverzichtelijk en ontoegankelijk is en niet de benodigde onderbouwing geeft waarom aan de gelijkwaardige overgang wordt voldaan".

Oostzaan versnippert
Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 5 november 2001 uw takken en/of snoeiafval laten versnipperen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals takken "los" aanbieden, maar wel in één richting leggen. Er mogen geen wortels of snijbloemen of losse bladeren tussen zitten (alleen houtgewassen) en de maximale aan te leveren hoeveelheid is 1m³ met een maximale dikte van 15 centimeter. Plaats het hout zo dat de machine, ongeveer 2 meter breed, makkelijk bij het afval kan komen. Als er niemand aanwezig is, moet het duidelijk zijn waar de takken liggen. De snippers worden op uw erf gedeponeerd, zodat u het in uw tuin kunt verwerken of in uw GFT-container of compostvat kunt doen. Er wordt niets meegenomen. Op 5 november 2001 wordt begonnen met het versnipperen en dat gaat door zolang de werkzaamheden duren. We kunnen helaas niet aangeven wanneer er bij een bepaald huisadres versnipperd wordt, dit is afhankelijk van het aanbod. U kunt zich aanmelden door een briefje te sturen (vergeet niet uw postcode op te schrijven) naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 31 oktober 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat er aanvragen voor bouwvergunningen zijn ontvangen op 5 oktober 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Waterput 11; op 11 oktober 2001 voor het uitbreiden van woningen aan Scholekster 12 t/m 22; op 12 oktober 2001 voor het uitbreiden van een garage / berging aan Zuideinde 142 en op 15 oktober 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Westerstijfselmakerspad 14. Op 9 oktober 2001 zijn er bouwvergunningen verleend voor het uitbreiden van woningen aan Claes Compaaneiland 6 en 16 en Noordeinde 38, het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 30, het uitbreiden van een woning (dakopbouw) aan Burg. Teerstraat 35 en het oprichten van een viertal woningen aan Twiskeweg ter hoogte van het bestaande gebouw van Excelsior. Tevens is er op 9 oktober 2001 sloopvergunning is verleend voor het slopen van diverse opstallen aan De Heul 15.
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning of toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning / bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.


---

8 oktober 2001

Vergadering Werkvoorziening
Op woensdag 10 oktober vergadert het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Dit vindt om 16.30 uur plaats in de vergaderruimte van Baanstede, Einsteinstraat 103 in Purmerend.

Verbetering afvalscheiding
In 1993 was Oostzaan één van de eerste gemeenten in Nederland die het systeem van een gedifferentieerd tarief (DIFTAR) voor het huishoudelijk afval toepaste. Indertijd is voor dit Huisvuil Systeem Oostzaan gekozen omdat de lasten eerlijker en rechtvaardiger verdeeld worden. Tenslotte betaalt de vervuiler. Daarnaast leidt het scheiden van huishoudelijk afval tot een beperking van de afvalberg.

GFT-afval
In Oostzaan wordt jaarlijks gemiddeld per inwoner 42 kg GFT ingezameld. In vergelijking met andere kleine gemeenten is dat 90 kg minder dan gemiddeld. Eerder dit jaar hebben we de samenstelling van restvuil bekeken. Wat bleek? Maar liefst 36% daarvan bestaat uit GFT. Dit wordt verbrand, terwijl GFT nuttig hergebruikt zou kunnen worden door het te composteren. Nu zou dat kunnen zijn omdat er in Oostzaan veel gecomposteerd wordt. Maar dat is helaas nog te weinig het geval. Die verbranding is dus pure verspilling.

Onderzoek
Als groene gemeente wil Oostzaan graag dat iedereen actief aan het scheiden van huisafval meedoet. Vandaar dat we benieuwd zijn waarom afval door de ene burger wel en de ander niet gescheiden wordt aangeboden. Bij ongeveer 360 woningen zijn formulieren verspreid. We vragen de bewoners het anoniem in te vullen en terug te sturen naar de gemeente. Ook bezoekers van het gemeentehuis worden tot 19 oktober gevraagd aan het onderzoek mee te werken. Met de resultaten, die we half november zullen publiceren, willen we nieuwe ideeën ontwikkelen om de scheiding van het GFT-afval te verbeteren.

Informatie
Wilt u meer informatie over het Huisvuil Systeem Oostzaan, of over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met dhr. H. Boven, 075 - 684 7777. U kunt ook veel informatie terugvinden in de Gemeentegids 2001/2002.

Succesvolle Ouderendag
Donderdag 4 oktober werd in Oostzaan de Dag van de Ouderen gevierd. En hoe! Voor het eerst liet de gemeente Oostzaan de organisatie aan de senioren zelf over en dat bleek een schot in de roos. Muziek, vermaak, educatie, cultuur en de daarbij nodige versnaperingen om de dag door te komen maakten er een prachtig feest van. Mooi detail is dat dit het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is en deze senioren lieten zien dat leeftijd niets uitmaakt om een geweldig evenement te organiseren. Hulde!

Raadscommissies
Op respectievelijk 15, 16 en 17 oktober vergaderen de commissies A, B en C. Let op dit keer vergadert commissie C niet op donderdag, maar op woensdagavond. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur.
Agenda A

1. Voortgang OOP

2. Wet bescherming persoonsgegevens

3. Najaarsnota

4. Behandeling (technische vragen) begroting 2002 Agenda B

1. Joost (jeugdbeleid)

2. Concept - Welstandsnota Oostzaan

3. Bouwplan kinderopvang Anemoonstraat (ter informatie)
4. Jaarverslag 2000 Wet milieubeheer

5. Behandeling (technische vragen) begroting 2002 Agenda C

1. Presentatie ontwikkelingen recreatieschap 't Twiske (mondeling)
2. Wijziging gemeenschappelijke regeling 't Twiske (wordt nagezonden)
3. Joost (jeugdbeleid)

4. Behandeling (technische vragen) begroting 2002
Inzage raadsvoorstellen Centrumplan
In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort een aantal belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien. Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. Tijdens deze avond zullen de voorstellen van dit plan behandeld worden.

Gehandicaptenparkeerkaart
In alle informatieverstrekking over de veranderingen rond de gehandicaptenparkeerkaart van de afgelopen weken is de prijs weggevallen. De gemeentelijke kosten, de leges, bedragen Hfl.28,70 (13,00) per kaart.

Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrij derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken (hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Over u rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 10 september 2001 de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het plaatsen van een zwembad aan De Heul 15. Tevens wordt bekend gemaakt dat op 25 september 2001 bouwvergunningen zijn verleend voor het uitbreiden van 9 woningen aan De Glazenmakerstraat nummers 3 t/m 7, 11 en 21 t/m 29. Op 2 oktober 2001 is er een bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een bedrijfsgebouw aan Dr. Boomstraat 21a.
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de bouwvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een schorsingsverzoek zijn griffiekosten verbonden.

Kapvergunning
Op 1 oktober is vergunning verleend voor het kappen van 1 eik en 1 esdoorn op de percelen Noordeinde 81 en 83. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Overleden:
Cornelia Louisa Huizinga (91 jr)
w.v.. H.M. de Buijzer

Simon de Lange (84 jr)
e.v. M. Wals

Ondertrouw:
M. Schurer en M. de Dijcker


---


1 oktober 2001
Schoollokalen geplaatst
Na een vertraging van enkele weken zijn nu dan toch de lokalen geplaatst bij basisschool De Kweekvijver. Met een enorme kraan werd woensdagmiddag 26 september het eerste lokaal op zijn plek gehesen. Sectorhoofd Inwoners Zaken Simon Plooijer vertelt opgelucht te zijn: 'Het is jammer dat het niet eerder kon, maar gelukkig kunnen we dan toch na de herfstvakantie de kinderen het onderdak bieden wat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar is beloofd.' Dit houdt in dat de Kerkbuurtschool zijn functie als tijdelijke onderwijsinstelling weer kwijt is. De commissievergaderingen zullen vanaf begin november dan ook weer in de Kerkbuurtschool plaatsvinden.

Europese Unie: invaliden worden gehandicapten
Door Europese regelgeving gaat de invalidenparkeerkaart vanaf 1 oktober gehandicaptenparkeerkaart heten. De kaart krijgt een uitvoering die in alle landen van de Europese Unie geldt. De borden "invalidenparkeerplaats" zullen worden vervangen door "gehandicaptenparkeerplaats". Er is nog een aantal bepalingen, die hieronder staan vermeld:

- De geldigheidsduur blijft maximaal 5 jaar, met een minimum van 6 maanden.

- Na afloop van een periode zal gezien de stand van de medische wetenschap altijd een nieuwe medische keuring noodzakelijk zijn.
- De termen permanent en progressief worden vanaf 1 oktober niet meer gehanteerd.

- Een kaart die niet meer geldig is, moet zo snel mogelijk worden ingeleverd. Ook als iemand overleden is, moet de nabestaande dit snel doen. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een strafbaar feit, aangezien de kaart geldswaarde vertegenwoordigt.
- Criterium voor zowel bestuurder als passagier wordt, dat men te voet, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat is een afstand van 100 meter aan één stuk te overbruggen. Nieuw is dat dit nu ook gaat gelden voor passagiers, aangezien het oude criterium "niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen" voor de keurende instanties niet goed meetbaar is.

- Tevens is een criterium, dat een passagier voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
- Voortaan zal een bestuurderskaart worden aangeduid met de hoofdletter B en een passagierskaart met de hoofdletter P. Tevens zal er een pasfoto worden geplakt op de achterkant van de kaart, zodat die niet zo snel uit handen wordt gegeven. Voordeel hiervan is, dat er geen kentekens meer hoeven te worden genoteerd op de kaart, maar dat de bestuurder van die auto gebruik kan maken waar hij of zij de beschikking over heeft. Dit scheelt ook tussentijdse wijzigingen door Burgerzaken. Voor collectief gebruik door instellingen (b.v. De Wieken) is het mogelijk een I-kaart aan te vragen.
- Voor diegenen die zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen kan op de
gehandicaptenparkeerkaart zowel de B als de P worden opgenomen.
- De gehandicaptenparkeerkaart gaat Hfl. 28,70 (Euro 13,00) kosten. Overgangsregeling: De eerder afgegeven invalidenparkeerkaarten mogen worden gebruikt tot hun geldigheidsduur is verstreken. Houders van de oude kaarten moeten na 1 oktober 2001 opnieuw worden gekeurd, voordat hun kaart afloopt.

Oostzaanse brandweer tweede bij wedstrijden
Ieder jaar doen de regionale brandweerkorpsen uit de Zaanstreek mee aan een brandweerwedstrijd. Bij diverse kazernes worden dan proeven gehouden in bijvoorbeeld perslucht, chauffeurstest, EHBO, water- en blusspel. Omdat de vrijwillige brandweer 75 jaar bestaat in 2001 werd de grote oefening in Oostzaan gehouden. Na een hele dag intensief oefenen werd het korps uit Wormer eerste. Oostzaan werd knap tweede en Zaandijk mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Burgemeester A. Moens reikte de prijzen uit.

Asfaltering Noordeinde
Op 3 en 4 oktober zullen er wegwerkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van Noordeinde 1 t/m 23 (beide weghelften). Er gaat een nieuwe toplaag op het asfalt aangebracht worden. Overdag vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Daardoor kan er van half zeven 's ochtends tot vier uur 's middags verkeershinder zijn voor auto's. Voetgangers en (brom)fietsers zullen er geen last van ondervinden. Wachttijden tot maximaal 15 min zijn niet uitgesloten. Op donderdag 4 oktober wordt er ook 's avonds en 's nachts gewerkt. Dat begint 's middags om half zes en duurt tot ongeveer drie uur 's nachts (5 oktober). In die periode zal ter hoogte van Noordeinde 1 t/m 23 (beide weghelften) geen snelverkeer mogelijk zijn. De afsluiting van de wijk Roemersloot zal niet langer dan een half uur bedragen. Men kan altijd één van de uitvalswegen gebruiken. In noodgevallen zal de aannemer altijd voor een oplossing zorgen.

Nieuws over reisdocumenten
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Behalve dat de binnenkant er anders uit komt te zien is de wachttijd de grootste verandering. U moet namelijk voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten
Voor een betere beveiliging worden paspoorten en identiteitskaarten vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. Daardoor kunt u uw nieuwe reisdocument niet meteen mee krijgen. Het gaat een aantal dagen duren. Reken op een week, dan bent u op tijd. Diegene die reisdocumenten aanvraagt moet ze zelf ophalen, dit kan dus niet door iemand anders gedaan worden!

Wat heeft u nodig
U moet een nieuw reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u wel uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen. Tarief: paspoort 73,55 ( 33,37), identiteitskaart 59,20 ( 26,87).

Kinderen bijschrijven
Kinderen tot en met vijftien jaar oud kunt u als ouder bij laten schrijven in uw eigen paspoort. Maar, hoe oud ze ook zijn, kinderen mogen ook een eigen paspoort hebben. Let op! De identiteit van de kinderen wordt nu nog beter gecontroleerd. Bij het aanvragen van een bijschrijving dient u uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!

Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort af te halen waar het in bijgeschreven wordt.

Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen. Tarief: gelijktijdige bijschrijving Hfl. 15,00 (Euro 6,81), latere bijschrijving Hfl. 35,00 (Euro 15,88).

Spoedprocedure
U kunt een spoedaanvraag doen voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Toeslagen: Hfl. 73,55 (Euro 33,37), per bijschrijving Hfl. 35,00 (Euro 15,88).

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u het kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen. Tarief: hfl. 45,65 (Euro 20,72)

Schouwmeester controleren sloten van Oostzaan
De schouwmeester van Waterschap De Waterlanden gaat van 15 t/m 19 oktober de sloten in Oostzaan weer controleren op zuiverheid, breedte en diepte. Iedereen die een onderhoudsplicht heeft voor zijn of haar sloot moet deze voor 15 oktober hebben geschoond van waterplanten en vuil. Eigenaren van bruggen en dammen moeten zelf de sloot rond hun brug of dam onderhouden. Voor meer informatie: Waterschap De Waterlanden 0299 - 68 22 22.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 20 september een aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen voor het vernieuwen / veranderen van een woning aan Rietschoot 20. Op 24 september 2001 zijn aanvragen voor een bouwvergunning ontvangen voor het vernieuwen / veranderen van een gevel aan de Dr. Boomstraat 21a, en voor het uitbreiden van een woning aan Noordeinde 38. De bovenvermelde stukken liggen ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Overleden:
Eva Dijkstra
w.v. A. Drewes

Ondertrouw:
M. Hollander en P. Posch

Terug naar boven

---

24 september 2001

Seniorencomplex Kolkhove feestelijk heropend
Op woensdag 19 september werd seniorencomplex Kolkhove feestelijk heropend. Bewoonster Y.M. Kuijten reed haar rollator samen met wethouder A.W.A. Dobma-de Vos dwars door een papieren deur, waarmee "Skoonzicht" (zoals Kolkhove door haar bewoners nog altijd wordt genoemd) werd geopend. (foto: Frits de Bruyn / DBFotoproducties)

Informatieavond Kinderdagverblijf
Op 1 oktober aanstaande wordt in Dorpshuis "De Greep" een informatieavond gehouden over de planontwikkeling van het kinderdagverblijf aan de Anemoonstraat. Belanghebbenden en geïnteresseerden zullen worden geïnformeerd over het te realiseren gebouw en de voorgenomen inrichting van het plangebied. Tevens zal op deze avond de nodige informatie worden verstrekt m.b.t. de procedurele gang van zaken. Deze informatieavond is mede in overleg tot stand gekomen met de resonansgroep, als vertegenwoordiger van de buurt. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. De aanvang is 19.30 uur.

Aanvulling composteren
Vorige week schreven we al dat de gemeente compostbakken voor haar burgers beschikbaar stelt. Om het nog makkelijker te maken, kunt u deze ook gewoon bij de dienst Burgerzaken bestellen.

Oostzaan: zelfstandig, groen, sociaal en veilig In 1999 heeft de gemeenteraad een toekomstplan gemaakt voor Oostzaan, gebaseerd op zelfstandigheid en een groen, sociaal en veilig karakter. Hieruit is nu het voorstel voor een Leefomgevingsplan gekomen. Dit houdt een groot pakket van maatregelen en activiteiten in. Deze moeten de kwaliteit van wonen werken en recreëren in onze gemeente op lange termijn veiligstellen en waar nodig verbeteren. We willen graag dat de inwoners van Oostzaan meedenken over de inhoud van dit plan. Tenslotte gaat het om u, de inwoner van Oostzaan. Tot en met 18 oktober ligt het leefomgevingplan ter inzage op het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend. Hieronder in het kort wat dit plan inhoudt:

Water
Oostzaan is een echte 'waterlandse' gemeente. Het oppervlaktewater speelt al eeuwenlang een belangrijke rol. Vandaar dat in het Leefomgevingplan waterbeheer en -bescherming veel aandacht krijgen. Vroeger was het vooral van economisch belang, maar tegenwoordig hebben we als gemeentebestuur ook oog voor natuur & milieu en recreatie.

Lucht
Schone lucht is van wezenlijk belang voor het welzijn van mens, dier en plant. We hebben uiteraard maar beperkte mogelijkheden om actief de luchtkwaliteit te beïnvloeden. Luchtvervuiling ontstaat o.a. door uitlaatgassen van auto's en CV-installaties. Hier zullen we dus zorgvuldiger mee moeten omgaan.

Bodem
De bodemkwaliteit is grotendeels afhankelijk van de wijze waarop de grond gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld voor woningbouw of industriële bedrijvigheid. De opslag van gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden. Afvalstoffen mogen helemaal niet meer in de bodem terechtkomen.

Volkshuisvesting
De bevolking van Oostzaan telt ruim 9.000 inwoners verdeeld over ca. 3.700 woningen. Een groot deel van de mensen behoort tot de leeftijdscategorie 55+. Het aanbod van woningen voor deze groep en starters op de woningmarkt is onvoldoende. In het toekomstige volkshuisvestingsbeleid willen we als gemeente hier op in spelen.

Verbetering woonomgeving
We willen graag als gemeente de industriële bedrijvigheid naar de rand van ons dorp verplaatsen. Op deze wijze kan de overlast van geuren, geluid en verkeer tot een minimum beperkt worden en kan de vrijgekomen ruimte ingevuld worden met woningbouw. Naast de gewenste woningbouw moet er voldoende ruimte zijn voor groenvoorziening en speelgelegenheden. Oostzaan heeft een eeuwenoude historie en dat willen we ook graag behouden.

Veiligheid
Om het gevoel van veiligheid te verbeteren willen we als gemeente o.a. voor betere straatverlichting zorgdragen. We maken ons zorgen over de toenemende verkeersdruk in onze dorpskern. Ook hebben we oog voor een betere bereikbaarheid van scholen en sportaccommodaties.

Inzage in het Leefbaarheidplan
Tot en met 18 oktober ligt het leefomgevingplan ter inzage op het gemeentehuis. Zienswijzen kunnen tot deze datum schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan.

Europese Unie: invaliden worden gehandicapten
Door Europese regelgeving gaat de invalidenparkeerkaart vanaf 1 oktober gehandicaptenparkeerkaart heten. De kaart krijgt een uitvoering die in alle landen van de Europese Unie geldt. De borden "invalidenparkeerplaats" zullen worden vervangen door "gehandicaptenparkeerplaats". Er is nog een aantal bepalingen, die hieronder staan vermeld:

- De geldigheidsduur blijft maximaal 5 jaar, met een minimum van 6 maanden.

- Na afloop van een periode zal gezien de stand van de medische wetenschap altijd een nieuwe medische keuring noodzakelijk zijn.
- De termen permanent en progressief worden vanaf 1 oktober niet meer gehanteerd.

- Een kaart die niet meer geldig is, moet zo snel mogelijk worden ingeleverd. Ook als iemand overleden is, moet de nabestaande dit snel doen. Gebeurt dat niet, dan is sprake van een strafbaar feit, aangezien de kaart geldswaarde vertegenwoordigt.
- Criterium voor zowel bestuurder als passagier wordt, dat men te voet, met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat is een afstand van 100 meter aan één stuk te overbruggen. Nieuw is dat dit nu ook gaat gelden voor passagiers, aangezien het oude criterium "niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen" voor de keurende instanties niet goed meetbaar is.

- Tevens is een criterium, dat een passagier voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
- Voortaan zal een bestuurderskaart worden aangeduid met de hoofdletter B en een passagierskaart met de hoofdletter P. Tevens zal er een pasfoto worden geplakt op de achterkant van de kaart, zodat die niet zo snel uit handen wordt gegeven. Voordeel hiervan is, dat er geen kentekens meer hoeven te worden genoteerd op de kaart, maar dat de bestuurder van die auto gebruik kan maken waar hij of zij de beschikking over heeft. Dit scheelt ook tussentijdse wijzigingen door Burgerzaken. Voor collectief gebruik door instellingen (b.v. De Wieken) is het mogelijk een I-kaart aan te vragen.
- Voor diegenen die zowel voor een bestuurderskaart als voor een passagierskaart in aanmerking komen kan op de
gehandicaptenparkeerkaart zowel de B als de P worden opgenomen.
- De gehandicaptenparkeerkaart gaat Euro 28,70 (Euro 13,00) kosten. Overgangsregeling: De eerder afgegeven invalidenparkeerkaarten mogen worden gebruikt tot hun geldigheidsduur is verstreken. Houders van de oude kaarten moeten na 1 oktober 2001 opnieuw worden gekeurd, voordat hun kaart afloopt.

Burgerlijke stand
Geboren:
Jesse Alex
zv: M.R. Grauf en: H. Nordmann

Overleden:
L.J. van Beek (85 jr)
ev: G. Gans

Getrouwd:
H. van Oostenbrugge en A.C. Simons

Terug naar boven

---

17 september 2001

Toespraak van Burgemeester A. Moens voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 17 september 2001.

Op 11 september 2001 stond de wereld even stil. Dat had niemand voor mogelijk gehouden, maar het gebeurde wel.
Heel veel mensen kwamen om het leven. Gewone mensen, zoals wij: een medewerker, zijn of haar baas, een ambtenaar, een secretaresse, een portier, een bezoeker, een ober, een schoonmaker, een brandweerman. Niet honderden, maar duizenden. Tijdens oorlogen zijn al eeuwen lang onschuldige mensen omgekomen. Maar er was toch geen oorlog, of toch wel?

Vanaf dat moment kwam er een ongekende berichtenstroom op gang via radio, televisie, kranten en internet. Vooral de beelden zijn schokkend en onvoorstelbaar. Het is nauwelijks mogelijk om zoiets te begrijpen, want de werkelijkheid haalt de fictie in en daar is ons verstand en gevoel niet op ingesteld. Voor ons als volwassenen is het niet te bevatten en wat zal niet de onwisbare indruk zijn op onze kinderen en de gevolgen daarvan?
Uit die enorme toevloed van informatie moet ieder mens voor zich en de samenleving als geheel een weg zoeken. Die weg gaat in het begin vaak over wie, wat en wanneer. Wie zijn de daders, wie zijn de slachtoffers. Wat is er feitelijk gebeurd en wanneer. Maar na enige tijd blijven er op onze weg nog maar twee allesbepalende vragen over: waarom en hoe nu verder?

Als het gaat om de internationale wereldorde, zijn velen van mening dat de geschiedenis, in het eerste jaar van deze nieuwe eeuw een fundamentele wending heeft ondergaan. Daarbij vind ik het zeer verontrustend dat veel beschouwingen gaan over het begrip oorlog. De oorlog van vroeger (tussen landen onderling) maakt plaats voor een soort permanente oorlog (tussen landen enerzijds en andere, onbekende partijen en personen anderzijds). Die oorlog, zo wordt ons voorgehouden, is nodig ter behoud van onze veiligheid en democratie. Is een dergelijke oorlog doel of middel? De uitkomst van zo'n oorlog is uiterst onzeker en zijn we bereid om door een woud van duizenden onschuldige mensen, de door haat verblinde enkelingen op te sporen en uit te schakelen?
Maar wat nog belangrijker is: zo'n permanente oorlog kan een alibi worden om de waarom vraag niet aan te vatten. Onze westerse rijkdom staat nog steeds in schril contrast tot de talloze gebieden waar armoede en uitzichtloosheid bestaan. In weer andere gebieden bestrijden mensen elkaar onderlinge levensruimte, waardoor voor velen een uitzichtloze toekomst het enige zekere van hun huidige bestaan vormt. Daar liggen de kiemen van haat en de daaraan soms verbonden houding: ik heb niets meer te verliezen, dus

Ik denk dat onze internationale samenleving meer baat heeft bij een permanente wil tot vrede en een rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn. Dat is een doel waarin mensen zich kunnen verenigingen. Iedereen loopt warm voor vrede, meer dan 99% is er voor en welke regeringsleider zou zich door zo'n uitslag niet gesteund voelen. Alle middelen zijn ondergeschikt aan dat doel en geen enkel middel (ook niet oorlog) kan dat doel overtreffen.

Hoe moeten we nu in Oostzaan verder na 11 september 2001? We ontmoeten elkaar vaak in verenigingsverband of bij familie en vrienden. Onze kinderen gaan elke dag naar school. We sporten met elkaar en maken een praatje in de winkel. Allerdaagse dingen en hoe staan die nu in relatie tot al die grote zaken als de wereldvrede? En zijn we hier wel veilig, wat kan er in ons dorp gebeuren?
We zijn verward en sommigen onder ons zijn bang. Onze kinderen dromen er over en hopelijk is er ruimte thuis en op de scholen om er over te praten. Dat helpt.
Maar wat ook helpt is meer aandacht voor geestelijke weerbaarheid. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen - en 11 september is er daar ongetwijfeld één van - waar we mee moeten leren omgaan, waar we weerbaar in moeten worden. Dat is een kwestie van geestelijke ontwikkeling, die het beste gedijd in de veilige thuissituatie en in het onderwijs. Het leren omgaan met alledaagse ruzietjes en meningsverschillen, kan ons helpen om allerlei grote conflicten te doorgronden en onze weg daarin te bepalen.
Volwassenen worden geacht het goede voorbeeld te geven en elkaar niet aan te vallen vanwege een overhangende tak of een aanrijding op de parkeerplaats.
Ook als gemeenteraad hebben wij daarin een voorbeeld te vervullen. In de manier waarop we met elkaar omgaan en met anderen die bij ons werk zijn betrokken. Het streven naar respect voor anderen, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid dient onze leidraad te zijn.

A.Moens
Burgemeester Oostzaan
Oostzaan, 17 september 2001

Wilt u reageren? U kunt direct e-mailen met de burgemeester via (a.moens@oostzaan.nl)

Dag van de Ouderen
Op donderdag 4 oktober 2001 wordt in Oostzaan de Dag van de Ouderen gehouden. Alle 50-plussers van Oostzaan kunnen op deze dag gratis aan diverse activiteiten deelnemen. 's Morgens is er in Dorpshuis De Greep een optreden van het Seniorenkoor van Bel Canto. Hierbij staat de gezelligheid voorop en de koffie met iets lekkers zal uiteraard niet ontbreken.
Tussen de middag is men welkom voor een lunch in De Lishof. Het is inmiddels traditie geworden dat daarbij het duo Hottentot voor gezellige accordeonmuziek verzorgt. 's Middags kan men kiezen uit een viertal evenementen:

- een excursie naar Houtverwerkingsbedrijf P. Flens B.V.,
- een rondleiding over de boerderij en kaasmakerij van de fam. Bindt en Buys,

- films en dia's over Oostzaan, vertoond door de Amateur Smalfilmkring Oostzaan,

- een lezing over "Riet, je weet niet wat je ziet" door het IVN in het Twiske Infocentrum.
Gratis toegangskaarten kunnen op dinsdagochtend 18 september tussen 10.00 - 11.00 uur in De Lishof en op woensdagochtend 19 september van 10.00 -11.00 uur in de Bibliotheek Oostzaan worden opgehaald. Tevens kan men dan opgeven of men gebruik wil maken van het gratis vervoer van de Stichting Belbus Oostzaan. Voor sommige activiteiten is maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar, dus hier geldt "wie het eerst komt, het eerst maalt". Met vragen kunt u terecht bij Gré Boom, voorzitter van het Comité Dag van de Ouderen Oostzaan, tel. (075)6843119.

Heropening Kolkhove
De verbeteringen ten behoeve van de bewoners van senioren complex Kolkhove (Skoonzicht 2 - 304) zijn uitgevoerd. Dorpels werden verlaagd, de stoep verhoogd en er werden automatische deuren aangebracht in de centrale hal. Daarnaast kreeg de stoep een afrit voor rolstoelen en rollators. De werkzaamheden zijn nu allemaal uitgevoerd dus is het tijd voor een feestje. Op woensdag 19 september zal wethouder A.W.A. Dobma-de Vos het complex om 10.30 uur feestelijk heropenen. Dit zal zij doen samen met bewoonster mevrouw Y.M. Kuijten.

Composteren in Oostzaan
De herfst is wat vroeg ingetreden dit jaar. Dat betekent dat de bladeren weer vallen. Die bladeren kunt u aanbieden bij uw huisafval, maar u kunt het ook composteren. Die laatste mogelijkheid levert direct een besparing op, omdat het afgescheiden groenafval dan niet berekend wordt bij de DIFTAR. De gemeente heeft nog een grote partij compostbakken aangeschaft voor u. We bieden ze bewoners van Oostzaan aan voor het zeer aantrekkelijke tarief van Euro 60,= (Euro 27,23) per bak. Het is een kleine investering, maar het bespaart u uiteindelijk geld. Daarnaast krijgt u er ook nog eens een natuurlijk mestproduct voor terug. Als u een compostbak wilt aanschaffen, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Rabe, 075 - 684 7777.

Agenda Raadsvergadering 17 september
Maandagavond 17 september vergadert om 19.30 uur de gemeenteraad van Oostzaan in De Lishof (Lisweg 53). De agenda van deze openbare vergadering luidt als volgt:

1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 2 juli.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Voorstel inzake gebruiksvergunning brandveiligheid
5. Voorstel inzake gehandicaptenparkeerplaats De Wering 85
6. Voorstel inzake gehandicaptenparkeerplaats Starstraat 9
7. Voorstel inzake uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool Noorderschool

8. Voorstel inzake uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver

9. Voorstel inzake beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan

10. Voorstel tot bekrachtiging van beroepsschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol

11. Voorstel inzake nieuwe gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober
2001

12. Voorstel tot reageren op beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan van de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten Oostzaan

13. Voorstel inzake vroedvrouwenklokje

14. Sluiting


Extra vergaderingen gaan niet door
Het uitwerken van details voor het Centrumplan neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De uitvoering van dit plan is een behoorlijk kostbare zaak en dat heeft gevolgen voor de toekomstige financiële positie van Oostzaan. In november wordt de Begroting 2002 behandeld. Daarom hebben burgemeester & wethouders besloten dat, om tot een zorgvuldiger besluit te komen, het Centrumplan en de Begroting 2002 beter gezamenlijk kunnen worden behandeld. Hiermee samenhangend gaan de extra commissie B vergadering van 18 september en de raadsvergadering van 1 oktober niet door.

Nieuws over reisdocumenten
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Behalve dat de binnenkant er anders uit komt te zien is de wachttijd de grootste verandering. U moet namelijk voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten
Voor een betere beveiliging worden paspoorten en identiteitskaarten vanaf 1 oktober a.s. op een centrale plaats in Nederland van uw persoonlijke gegevens voorzien. Daardoor kunt u uw nieuwe reisdocument niet meteen mee krijgen. Het gaat een aantal dagen duren. Reken op een week, dan bent u op tijd. Diegene die reisdocumenten aanvraagt moet ze zelf ophalen, dit kan dus niet door iemand anders gedaan worden!

Wat heeft u nodig
U moet een nieuw reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u wel uw huidige reisdocument meenemen en één recente pasfoto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.

Kinderen bijschrijven
Kinderen tot en met vijftien jaar oud kunt u als ouder bij laten schrijven in uw eigen paspoort. Maar, hoe oud ze ook zijn, kinderen mogen ook een eigen paspoort hebben. Let op! De identiteit van de kinderen wordt nu nog beter gecontroleerd. Bij het aanvragen van een bijschrijving dient u uw kind en een pasfoto van het kind (recht van voren genomen) mee te nemen. Daarnaast blijft schriftelijke toestemming en een legitimatiebewijs van de andere ouder vereist, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat!

Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van een aantal dagen. Reken op een week, dan bent u op tijd. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort af te halen waar het in bijgeschreven wordt.

Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort hebben. Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen.

Spoedprocedure
U kunt een spoedaanvraag doen voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze spoedprocedure is in de eerste week van oktober 2001 helaas niet mogelijk. Wees dus op tijd.

Oude document kwijt?
Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of bent u het kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Kapvergunning
Op 5 september is vergunning verleend voor het kappen van 1 wilg op het stukje openbaar groen tegenover Rietschoot 242. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Ter inzage
Op het gemeentehuis ligt tot en met 4 oktober een aanvraag wet milieubeheer voor Taams v/d Huysen Metaalbewerking, Ambacht 20, 1511 JZ Oostzaan, ter inzage.

Ter inzage
Op het gemeentehuis ligt tot en met 1 oktober een Meldingsformulier "besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" met betrekking tot De Knopen - Jonker, Kerkstraat 172, 1511 EL Oostzaan, ter inzage.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 6 september 2001 een melding bouwvoornemen voor het plaatsen van een tuinhuisje (berging) aan Scholekster 8 is ontvangen. Daarnaast zijn er op 11 september 2001 bouwvergunningen verleend voor
- het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan De Wering 100 en

- het uitbreiden van een woning aan Zuideinde 221. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de bouwvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning/ bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een schorsingsverzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Geboren:
Joëlla
d.v. J. van Dam en J. Buijs
Getrouwd:
M. Munts en M.H. Bast

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...