Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden MinFin op Kamervragen over Euronext

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Persbericht

No01/292
Den Haag

Antwoorden van de minister van Financiën op vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Voûte-Droste over de animering en stabilisering van het aandeel Euronext door Euronext

VRAGEN:


1.
Is het waar dat er met door Euronext beschikbaar gestelde gelden, en dus voor rekening en risico van Euronext, regelmatig gehandeld wordt op de Amsterdamse, Brusselse en/of Parijse effectenbeurs (Euronext) in aandelen Euronext, teneinde te animeren en/of te stabiliseren?


2.
Is een dergelijke handelswijze verboden voor de Nederlandse vennootschappen die op de Amsterdamse beurs hun aandelen genoteerd hebben? Is een dergelijke handelswijze niet strijdig met de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en/of de Wet Voorwetenschap? Wil de regering bevorderen dat de STE op de kortst mogelijke termijn een verbod oplegt aan Euronext om gelden ter beschikking te stellen aan de zogenaamde animateur die handelt in aandelen Euronext?


3.
Indien mocht blijken dat een dergelijk verbod geen doel treft omdat deze aankopen zich afspelen op de beurs in Parijs waarover de STE geen zeggenschap heeft, wil de regering dan bevorderen dat dagelijks alle aan- en verkopen van deze animateurs worden gepubliceerd zodat beleggers dagelijks kennis kunnen nemen van deze ongezonde en onwenselijke aan- en verkopen?


4.
Acht de regering de introductie van een animateur op de beursvloer niet in strijd met de Nederlandse wetgeving en de jarenlange Nederlandse beursgebruiken? Ontstaat op deze wijze niet de schijn van voorkennis?

ANTWOORDEN:


1.
Ja. Euronext heeft op 11 september bekend gemaakt een inkoopprogramma voor de eigen aandelen te starten. In verband met de notering van het aandeel Euronext aan de beurs in Parijs is het inkoopprogramma geregistreerd bij de Franse toezichthouder, de Commission des opérations de bourse (COB). Blijkens het door Euronext uitgegeven informatiememorandum is het hoofddoel van het inkoopprogramma de stabilisatie van de koers van het aandeel Euronext. De transacties worden op basis van een met Euronext afgesloten "liquidity contract" uitgevoerd door BNP Paribas die daarmee tevens de taak op zich heeft genomen de liquiditeit van de handel in aandelen Euronext te verzorgen. In Frankrijk spreekt men in dit verband wel van de functie van "animateur". In Nederland spreekt men hier van een zogenaamde "liquidity provider". De transacties vinden plaats voor rekening en risico van Euronext, die hiervoor vooralsnog Euro 3 mln aan de liquidity provider ter beschikking heeft gesteld. Met ingang van 12 september worden door de aangezochte liquidity provider met grote regelmaat (vrijwel dagelijks) transacties uitgevoerd, waarbij het zowel om aan- als verkooptransacties gaat.
2 en 4.
In verband met de introductie van een nieuw handelssysteem voor de beurs in Amsterdam zijn door Euronext Amsterdam regels opgesteld voor "liquidity providers" die optreden in fondsen die genoteerd zijn via Euronext Amsterdam. Deze regels zijn door Euronext voorgelegd aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De STE heeft aangegeven geen bezwaren tegen de nieuwe regels te hebben. In deze regels zijn enkele waarborgen opgenomen tegen (de schijn van) het gebruik van voorwetenschap door de liquidity provider. Op grond van het Amsterdamse Rule Book is het toegestaan dat de liquidity provider betaald wordt voor zijn diensten en/of een lening ontvangt. Niet toegestaan is evenwel dat de transacties die de desbetreffende effecteninstelling als liquidity provider uitvoert voor rekening van de opdrachtgever komen of dat de liquidity provider zijn winsten of verliezen op enigerlei wijze verrekent met de opdrachtgever. De Amsterdamse regels zijn op dit punt niet gelijkluidend met de Franse regelgeving. Dat zich op dit punt verschillen kunnen voordoen tussen de Parijse en Amsterdamse regelgeving laat zich verklaren uit de stand van het integratieproces. Euronext N.V. is een Nederlandse holdingmaatschappij die beurzen houdt in drie verschillende landen: Nederland, België en Frankrijk. Deze beurzen zijn elk werkzaam binnen de eigen jurisdictie. Zij moeten zich houden aan nationale regelgeving, die binnen de context van Europese regelgeving, op onderdelen verschillend kan zijn. De beurzen hebben ook elk te maken met in eigen land gegroeide handelspraktijken. Teneinde het verdere integratieproces te faciliëren wordt gewerkt aan verdere harmonisatie van de beursregels. Deze harmonisatie is evenwel nog niet voltooid. De toezichthouders in de drie betrokken landen zijn bij deze harmonisatie van beursregels nauw betrokken. Nieuwe gemeenschappelijke regels kunnen alleen tot stand komen met medewerking van elk van de drie toezichthouders. Het Amsterdamse Rule Book staat er ondertussen niet aan in de weg dat Nederlandse uitgevende instellingen met notering aan andere beurzen andere arrangementen treffen met liquidity providers ten behoeve van de liquiditeit voor de handel op deze beurzen. De afgesloten arrangementen dienen te voldoen aan de in het buitenland geldende regels, die op onderdelen kunnen afwijken van de regels van Euronext Amsterdam. Voorzover de transacties vanuit Nederland worden verricht of bewerkstelligd is tevens de Nederlandse wetgeving op het gebied van voorwetenschap van toepassing. Deze wetgeving verbiedt niet dat een liquidity provider op een buitenlandse beurs transacties voor rekening en risico van een Nederlandse uitgevende instelling verricht. Deze verbiedt wel dat bij dergelijke transacties gebruik wordt gemaakt van voorwetenschap. Van belang daarbij is dat de uitgevende instelling zowel intern als in de relatie met de liquidity provider afdoende voorzieningen treft om gebruik van voorwetenschap op deze wijze tegen te gaan. In het bijzonder is het daarbij van belang dat er geen voorwetenschap gewisseld wordt tussen de uitgevende instelling en de liquidity provider en dat bij het verstrekken van opdrachten door de uitgevende instellingen aan de liquidity provider het gebruik van voorwetenschap geen rol speelt. De STE ziet hier op toe. Voor wat betreft het aandeel Euronext is van belang dat het aandeel Euronext officieel genoteerd is op Euronext Parijs, hetgeen uiteraard samenhangt met het feit dat de meeste aandeelhouders van Euronext Frans zijn. Op de handel in Parijs is de Franse regelgeving van toepassing. Dit betekent ook dat de COB als toezichthouder beoordeelt of aan de regels is en wordt voldaan. Ten aanzien van het "liquidity contract" schrijft de COB het gebruik maken van een standaard-contract voor. Dit contract voorziet er onder andere in dat de opdrachtgever geen bemoeienis heeft met de transacties van de "liquidity provider". De "liquidity provider" sluit terzake een zogenaamde "blind trust"-overeenkomst met de opdrachtgever, waarbij door de opdrachtgever afstand wordt gedaan van elke invloed en zeggenschap over de "liquidity rekening". Het "liquidity contract" voorziet er tevens in dat de opdrachtgever geen voorwetenschap aan de "liquidity provider" mag verschaffen. Op grond van de Franse wetgeving heeft Euronext voorts de doelstellingen en condities van het inkoopprogramma gepubliceerd en worden de in dit kader uitgevoerde transacties aan de COB gemeld. Mede aan de hand hiervan beoordeelt de COB of de transacties strijdig zijn met de Franse wetgeving op het terrein van handel met voorkennis. Deze wetgeving is, evenals de Nederlandse wetgeving, gebaseerd op de Europese richtlijn terzake. Tussen de Franse en Nederlandse toezichthouders is nauw contact bij het uitoefenen van het toezicht op Euronext.


3.
Euronext N.V. is als Nederlandse vennootschap verplicht om op grond van artikel 46b, eerste lid van de Wte 1995 aan de STE onverwijld melding te doen van door haar verrichte of bewerkstelligde transacties in op haar betrekking hebbende effecten. Op basis hiervan worden alle transacties die door de liquidity provider van Euronext in Parijs worden gedaan aan de STE gemeld. De STE publiceert deze gemelde transacties dagelijks op haar website.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie