Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU - Kroatie

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

2374. Raad - VERVOER/TELECOMMUNICATIE Press Release: Luxembourg (15-10-2001) - Press: 353 - Nr: 12609/01
---
Luxemburg, 30 oktober 2001

13344/01 (Presse 398)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

STABILISATIE- EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN

DE EUROPESE UNIE EN DE REPUBLIEK KROATIË, en

INTERIMOVEREENKOMST

Tijdens een op 29 oktober 2001 in Luxemburg gehouden plechtigheid hebben de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Republiek Kroatië de stabilisatie- en associatieovereenkomst ondertekend.

Namens de Gemeenschap ondertekenden:


- de heer Louis MICHEL, minister van Buitenlandse Zaken van België, fungerend voorzitter van de Raad

- de heer Christopher PATTEN, lid van de Commissie
alsmede, namens de lidstaten, de ministers van Buitenlandse Zaken (zie bijlage I)

Namens de Republiek Kroatië ondertekende:


- de heer Ivica RACAN, eerste minister.

De heren Tonino PICULA, minister van Buitenlandse Zaken, Goranko FIULIC, minister van Economische Zaken, Mato CRIKVENAC, minister van Financiën, en Neven MIMICA, minister voor Europese Integratie, maakten ook deel uit van de Kroatische delegatie.

Tevens werd namens de Gemeenschap door de voorzitter van de Raad en Commissielid Patten, en namens de Republiek Kroatië door minister Racan, een interimovereenkomst ondertekend betreffende de handel en aanverwante zaken.

Ook gingen beide partijen bij dezelfde gelegenheid akkoord met een gemeenschappelijke verklaring over de politieke dialoog; deze verklaring gaat in bijlage II. Een eerste vergadering in het kader van de politieke dialoog tussen de Trojka van de Europese Unie en Kroatië is op 30 oktober 2001 gehouden (tijdens een korte werklunch).


*

* *

In de redevoeringen ter gelegenheid van de ondertekening wezen de vertegenwoordigers van de Europese Unie alsook eerste minister Ra can op het historische karakter van de gebeurtenis. (Zie kopieën van de toespraken in bijlage III).

Het stabilisatie- en associatieakkoord vormt de eerste algemene contractuele band tussen de Europese Gemeenschappen en Kroatië. In de preambule wordt er rekening mee gehouden dat de Europese Raad voor de landen van zuidoost-Europa die bij het door de EU ingeleide stabilisatie- en associatieproces betrokken zijn, het perspectief heeft geopend op toetreding tot de EU. In de preambule wordt gewezen op "de bereidheid van de Europese Unie om Kroatië zo volledig mogelijk te integreren in de politieke en economische hoofdstroom van Europa, en op de status van het land als een potentiële kandidaat voor het EU-lidmaatschap ..., onder voorbehoud van de succesvolle tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, met name wat betreft regionale samenwerking".

In zijn conclusies van 20 november 2000 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het openen van onderhandelingen met het oog op de sluiting van een dergelijke overeenkomst met Kroatië, overeenkomstig de overeengekomen onderhandelingsrichtsnoeren. De Commissie heeft op 24 november 2000, in de marge van de Top van Zagreb, deze onderhandelingen geopend. Na drie officiële onderhandelingsronden en talloze technische vergaderingen is op 14 mei 2001 de stabilisatie- en associatieovereenkomst geparafeerd. Over de interimovereenkomst is onderhandeld overeenkomstig de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad en het stabilisatie- en associatieakkoord; de interimovereenkomst werd op 10 juli 2001 geparafeerd.

De stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Republiek Kroatië is de tweede stabilisatie- en associatieovereenkomst die met een land van de regio wordt ondertekend; met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië werd namelijk al eerder een dergelijke overeenkomst ondertekend. De overeenkomst die het resultaat vormt van de onderhandelingen met Kroatië volgt het Macedonische precedent, enkele bepalingen met betrekking tot de specifieke situatie van Kroatië daarvan uitgezonderd. De overeenkomst heeft met name betrekking op de volgende punten:


- totstandbrenging van een associatie tussen de Gemeenschap en haar lidstaten en Kroatië na het verstrijken van een periode van zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst;
- totstandbrenging van een geformaliseerd kader voor politieke dialoog met Kroatië op bilateraal en regionaal niveau;
- intensievere regionale samenwerking;

- stimulering van de economische en handelsbetrekkingen met het vooruitzicht op de totstandkoming van een vrijhandelsgebied voor goederen en diensten na een overgangsperiode van zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst;

- regeling betreffende het vrije verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, verlening van diensten, lopende betalingen en kapitaalverkeer;


- verbintenis van Kroatië om zijn wetgeving geleidelijk te harmoniseren met die van de Europese Gemeenschap, met name voor belangrijke onderdelen van de interne markt;
- totstandbrenging van veelomvattende betrekkingen op alle gebieden die van belang zijn voor de Gemeenschap, waaronder samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
- volledige liberalisering van het transitoverkeer over de weg door geheel Kroatië en de gehele Gemeenschap en ontwikkeling van de bijbehorende infrastructuur, een en ander in het kader van een specifiek protocol inzake het vervoer over land, waarbij in aanmerking wordt genomen dat er tussen partijen geen eerdere vervoersovereenkomst bestaat;

- formalisering van de financiële en technische bijstand van de Gemeenschap aan Kroatië ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van de overeenkomst;

- totstandbrenging van een specifiek institutioneel kader in de vorm van een stabilisatie- en associatieraad die op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst toeziet, een stabilisatie- en associatiecomité en een parlementair stabilisatie- en associatiecomité.

De interimovereenkomst tussen de Gemeenschap en Kroatië moet in werking treden zodra beide partijen de noodzakelijke procedures hebben vervuld. Niettemin bevat de overeenkomst bepalingen met het oog op de voorlopige inwerkingtreding ervan met ingang van 1 januari 2002. Dit maakt het mogelijk om in afwachting van de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst de bepalingen betreffende de handel en aanverwante zaken in werking te doen treden. Aangezien er geen eerdere overeenkomst met Kroatië bestond, moest in het kader van de interimovereenkomst een tijdelijke instantie in het leven worden geroepen die met de uitvoering van de interimovereenkomst zou worden belast totdat de gezamenlijke structuren van de stabilisatie- en associatieovereenkomst na de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst zouden zijn ingesteld.

Na de inwerkingtreding van de interimovereenkomst en, later, de stabilisatie- en associatieovereenkomst, zullen deze twee overeenkomsten in de plaats treden van de unilaterale autonome handelsmaatregelen die door de Europese Gemeenschap bij Verordening nr. 2007/2000 van de Raad van 18 september 2000 (gewijzigd bij Verordening nr. 2563/2000 van de Raad van 20 november 2000) aan de Republiek Kroatië zijn toegekend, met uitzondering van die bepalingen van de verordening die gunstiger handelsconcessies inhouden, en parallel van toepassing zullen blijven.

De gezamenlijke verklaring inzake de politieke dialoog, waarover conform de onderhandelingsrichtsnoeren door de Commissie in samenwerking met het voorzitterschap is onderhandeld, vormt totdat de stabilisatie- en associatieovereenkomst en de terzake dienende bepalingen daarvan in werking zijn getreden, de basis van een regelmatige politieke dialoog.


---
BIJLAGE I

België
:

de heer Louis MICHEL

vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Denemarken
:

de heer Mogens LYKKETOFT

minister van Buitenlandse Zaken

Duitsland:

de heer Joschka FISCHER

minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervanger van de Bondskanselier

Griekenland
:

de heer George PAPANDREOU

minister van Buitenlandse Zaken

Spanje
:

de heer Josep PIQUÉ I CAMPS

minister van Buitenlandse Zaken

Frankrijk
:

de heer Hubert VEDRINE

minister van Buitenlandse Zaken

Ierland
:

de heer Tom KITT

onderminister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid, belast met arbeidsmarktvraagstukken, consumentenrechten en internationale handel

Italië
:

de heer Renato RUGGIERO

minister van Buitenlandse Zaken

Luxemburg
:

mevrouw Lydie POLFER

vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel

Nederland
:

de heer Jozias van AARTSEN

minister van Buitenlandse Zaken

Oostenrijk
:

mevrouw Benita FERRERO-WALDNER

minister van Buitenlandse Zaken

Portugal
:

de heer Jaime GAMA

minister van Buitenlandse Zaken

Finland
:

de heer Erkki TUOMIOJA

minister van Buitenlandse Zaken

Zweden
:

mevrouw Anna LINDH

minister van Buitenlandse Zaken

Verenigd Koninkrijk
:

de heer Jack STRAW

minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken


---

BIJLAGE II

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN EN

DE REPUBLIEK KROATIË BETREFFENDE DE POLITIEKE DIALOOG

Ter gelegenheid van de ondertekening van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, geven de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Republiek Kroatië (hierna "de partijen" genoemd) uiting aan hun vastberaden wil om hun wederzijdse betrekkingen op politiek gebied te versterken en te intensiveren.

Aldus komen de partijen overeen om een regelmatige politieke dialoog in te stellen, die hun toenadering begeleidt en consolideert, de politieke en economische veranderingen die in Kroatië aan de gang zijn, ondersteunt, bijdraagt tot versterking van hun bestaande banden en nieuwe vormen van samenwerking creëert, met name rekening houdend met de status van Kroatië als potentiële kandidaat voor lidmaatschap van de Europese Unie.

De politieke dialoog, die stoelt op gemeenschappelijke waarden en aspiraties, zal gericht zijn op:


1. versterking van democratische beginselen en instellingen en eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot nationale minderheden behoren;
2. bevordering van regionale samenwerking, ontwikkeling van betrekkingen van goed nabuurschap en nakoming van verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht;

3. bevordering van een zo volledig mogelijke integratie van Kroatië in de politieke en economische hoofdstroom van Europa op basis van zijn eigen merites en prestaties;
4. verdere convergentie van de standpunten van de partijen over internationale vraagstukken en over aangelegenheden die belangrijke gevolgen voor de partijen kunnen hebben, met inbegrip van samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en andere vraagstukken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
5. het in staat stellen van iedere partij om tijdens haar respectieve besluitvormingsproces het standpunt en de belangen van de andere partij in aanmerking te nemen;

6. bevordering van veiligheid en stabiliteit in heel Europa, met name in Zuid-Oost-Europa, door samenwerking op de terreinen die onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie vallen.

De politieke dialoog tussen de partijen vindt, naar gelang van de omstandigheden, plaats door middel van regelmatig overleg, informele contacten en uitwisseling van informatie, en met name in de volgende vormen:


1. vergaderingen op hoog niveau van vertegenwoordigers van Kroatië, enerzijds, en vertegenwoordigers van de Europese Unie, in Trojka-formatie, anderzijds;

2. verstrekking van informatie over en weer over besluiten op het gebied van buitenlands beleid, met optimaal gebruik van de diplomatieke kanalen, inclusief contacten op bilateraal niveau in derde landen en in multilaterale fora zoals de Verenigde Naties, OVSE, Raad van Europa en andere internationale organisaties;
3. contacten op parlementair niveau;

4. alle andere middelen die bijdragen aan het consolideren en ontwikkelen van de dialoog tussen de partijen;
5. zo nodig kan de politieke dialoog in multilateraal en/of regionaal verband plaatsvinden.


---

BIJLAGE III

Discours de M. Louis MICHEL,

Ministre des affaires étrangères de la Belgique,

Président du Conseil

"C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd 'hui Monsieur Racan, Premier Ministre de la Croatie, ainsi que ses collcgues Ministres qui ont bien voulu l'accompagner dans les enceintes européennes.

L'intérêt et le soutien portés par l'Union européenne à votre pays sont notoires. Ils ont été confirmés lors du Sommet de Zagreb de novembre dernier, quand nous avons constaté ensemble les possibilités offertes par les changements historiques dans la région. A cette occasion, l'Union a réaffirmé, pour tous les pays du Processus de Stabilisation et d'Association, leur qualité de "candidat potentiel à l'adhésion", que leur avait reconnue le Conseil européen de Feira. En même temps, les conditions et critères qui y sont liés ont été agréés de commun accord.

Ce n'est pas une coïncidence si cette perspective a été consacrée dans votre capitale : la Croatie connaît depuis environ deux ans des changements économiques et politiques importants, engagés par votre gouvernement, qui font l'admiration de l'Union européenne. Je suis convaincu que votre gouvernement, malgré les difficultés, continuera et approfondira les réformes politiques et économiques.

Ce sont en effet ces changements qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui pour signer l'Accord de Stabilisation et d'Association et l'Accord intérimaire ainsi que pour agréer la Déclaration conjointe sur notre futur dialogue politique.

Cet Accord de Stabilisation et d'Association constitue le premier accord global qui nous unira. Il définit les objectifs futurs de nos relations, à savoir la réalisation d'une zone de libre échange, une coopération accrue dans un nombre important de secteurs soutenue financièrement par l'UE, une coopération en matière de justice et affaires intérieures, un dialogue politique formalisé, l'harmonisation de la législation croate avec celle de l'UE et, finalement, la réalisation d'une association entre nos deux parties d'ici 6 ans, après son entrée en vigueur.

Entre-temps, l'Accord intérimaire et la Déclaration conjointe sur le dialogue politique fourniront les bases adéquates pour l'approfondissement de nos relations.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces textes et le respect de la conditionnalité inhérente au Processus de Stabilisation et d'Association détermineront le développement futur de nos relations bilatérales. Je suis convaincu que votre gouvernement mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Nous vous accompagnerons sur ce chemin. Je puis vous assurer que l'Union européenne jugera la Croatie sur ses mérites propres et sur les progrès qu'elle aura accomplis.

Tout en reconnaissant l'intérêt premier que vous portez à nos relations bilatérales, je suis heureux de constater que votre pays ne néglige pas pour autant le développement des relations régionales avec ses voisins. Nous saluons le rôle régional que vous jouez, et vous encourageons à poursuivre sur cette voie, qui constitue un volet important du rapprochement de votre pays dans la perspective d'une pleine intégration aux structures européennes."


---

Discours de M. Chris PATTEN, Commissaire

"The signature of this agreement today shows just how far Croatia has come in 22 months. I pay warm tribute to the Croatian people for all they have achieved in such a short time. They set the ball of democracy rolling in South East Europe two years ago: this agreement shows that their country is moving forward at an impressive pace.

It represents an important milestone on the road to Europe. It means that Croatia has a formal, contractual relationship with the European Union for the first time in its history. It binds Croatia much closer to the European Union, and sets a clear framework for the reforms which it must now carry out as a potential candidate for membership of the European Union, like other countries in the Stabilisation and Association Process. The pace at which it continues to make progress along the road to Europe is now - as it has always been - up to Croatia itself, and up to the Croatian people. The faster they implement reforms, the faster the pace will be.

This agreement therefore represents the beginning of a new phase, in which Croatia must implement faithfully the agreement it has just signed. We promise every support - political and financial - to help meet that challenge. But a hard road still lies ahead. Croatia has set itself very ambitious targets in this agreement, and convinced our negotiators it is capable of implementing them. We will be monitoring very closely the manner in which Croatia lives up to those commitments. How it does so will help the EU to judge the extent to which - in due course - it will be able to uphold the obligations that lie at the heart of EU membership.

So when the cameras stop clicking, the really hard work begins. I urge Croatia to redouble its efforts, and to press ahead with implementing this agreement -which is above all in its national interest, as well as in the interests of stability and prosperity in Europe as a whole."


---

Discours de M. Ivica RACAN,

Premier ministre de la République de Croatie

"This is indeed a historical day in the relationship between Croatia and the European Union. Today's signing of the Stabilisation and Association Agreement puts Croatia firmly on the path towards the European Union. We are glad to be taking this next step on the way to joining the EU. This is just the first step on a long and difficult road. I am confident that we shall successfully reach its end, becoming a part of a new integrated Europe.

A Europe, unified around democracy, principles of market economy, economic and social stability and individual liberties. A Europe we are proud to be a part of.

Today begins a new era in the relations between Croatia and the EU, for the benefit of all citizens of Croatia, and all EU Member States. I would like to use this opportunity to express my sincere gratitude to all those in Croatia, as well as in EU Member States and in the European Commission, who have worked very hard and have personally contributed to the successful signing of the Stabilisation and Association Agreement.

We are facing a demanding task. Through the signing of the Stabilisation and Association Agreement, Croatia is not only much closer to the EU. It also takes on a big responsibility to implement the Agreement to the best of its abilities and prove, to the Union and to Croatia's citizens, that it is able, willing and ready to meet all the criteria for EU membership.

My Government stands ready to proceed along the lines of the Agreement with determination and efficiency. We expect the same from our friends from the Union. I can promise to you and to all the citizens of Croatia that we will not fail on this path."


---

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...