Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-vergadering Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 30-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 30 oktober 2001

1. Voorfinancering sanering gasfabrieksterrein Purmerend
2. Eerste wijziging Verordening regelende de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van het provinciaal bestuur
3. Concept - voordracht Plannen van Aanpak Prioritaire UNA-projecten
4. Vergadering AB IPO van 1 november 2001

5. IPO-adviescommissie MWLN d.d. 1 november 2001
6. Euroconversie

7. Parallelweg N504

8. Fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal
9. Aanbesteding openbaar vervoer NHN-programma van eisen
10. Programma Extra Investeringen Fietsinfrastructuur.
11. Gebiedsplan Noord-Holland Midden Weste

12. Beantwoording vragen gesteld door de statenleden mw. J. Geldhof (D66) en de heer G.J.M.A. Le Belle (D66) inzake de beŽindiging van de procedures t.b.v. de zandwinning in het Amstelmeer
13. Vastgesteld bestemmingsplan"Tolbrug"

14. Vastgesteld bestemmingsplan De Binding, gemeente Zaanstad
15. Concept Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad
16. Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid P.J.M.Poelmann, aangaande de behandeling van het streekplan Kennemerland, vast te stellen.

17. Concept procesconvenant landsdeel West

18. Verhoging FINH-bijdrage

19. Verdelingsvoorstel stimulering zorgvernieuwing ouderenzorg
20. Beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid van Provinciale Staten de heer P. J. Bruystens(AOV/OU55+)
21. Deelnemingenverslag 2000

22. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
23. Aandachtpunten en conclusies Noordvleugelconferentie 9 oktober 2001 en Groenblauwe conferentie 12 oktober 2001
24. Maximum aantal opcenten MRB

25. Altonstichting te Heerhugowaard

26. Beleidskader subsidievoorwaarden ondersteuning amateurkunst
27. Advies commissie Blankert inzake A4-corridor
28. Heroverwegingsbesluit Awb (Biograp B.V.)
29. Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002
30. Kennisgeving aan Europese Commissie van PAF- en FINH-gelden aan de N.V. Huisvuilcentrale N-H te Alkmaar
Voorfinancering sanering gasfabrieksterrein Purmerend
Het college besluit aan Provinciale Staten voor te stellen te besluiten een lening aan de gemeente Purmerend te verstrekken van f2.500.000,- tegen een marktconform rentepercentage, te benutten voor de sanering van het gasfabrieksterrein aan de Kooimanweg te Purmerend. Eerste wijziging Verordening regelende de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van het provinciaal bestuur Het college besluit:
∑ De staten voor te stellen conform ontwerp-statenvoordracht
- de Verordening, inhoudende de eerste wijziging van de Verordening regelende de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van het provinciaal bestuur 2001, vast te stellen;
- het beschikbaar stellen van de benodigde middelen (maximaal f 507.000,--) voor het opnemen in de bedrijfsvoering van de provincie van computerapparatuur met bijbehorende software en ondersteuning voor statenleden, onderdeel te laten zijn van de begrotingsafwegingen bij het voorjaarbericht 2002;
∑ Alvorens de ontwerp-statenvoordracht ter vaststelling aan provinciale staten aan te bieden, de ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan het seniorenconvent en de commissie ROB en de ontwerp-statenvoordracht ter kennisneming toe te zenden aan de rekeningencommissie;
∑ De portefeuillehouder te machtigen de ontwerp-statenvoordracht i.v.m. de behandeling in bovengenoemde commissies definitief vast te stellen.
∑ De ontwerp-bruikleenovereenkomst vast te stellen voor de ingebruikname van een laptop of computer met bijbehoren als bedoeld in artikel 18b, tweede lid, van de Verordening, zoals dit komt te luiden na vaststelling door PS van de eerste wijziging van de Verordening.
Concept - voordracht Plannen van Aanpak Prioritaire UNA-projecten
1. in te stemmen met de concept-statenvoordracht Plannen van aanpak Prioritaire UNA-projecten en aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. in te stemmen met de in de bijlage van de voordracht opgenomen plannen van aanpak voor de volgende prioritaire UNA-projecten: ∑ N201 Plus
∑ Zeesluis Ijmond
∑ ISV Noord-Holland 2002-2010
∑ Hermitage aan de Amstel
∑ Noord-Holland Maritiem/staande Mastroute Noord-Holland-Noord ∑ Realisatie Wieringerrandmeer
∑ Voorfinanciering grondaankoop PEHS
b. Gedeputeerde Staten te machtigen om met inachtneming van de uitgangspunten van de plannen van aanpak de prioritaire UNA-projecten verder uit te werken en voor te bereiden voor verdere besluitvorming in Provinciale Staten;
c. Gedeputeerde Staten op te dragen minimaal ťťn keer per jaar de plannen van aanpak in een geactualiseerde vorm aan Provinciale Staten voor te leggen..

2. De onder 1. genoemde conceptvoordracht inclusief bijlagen om advies voor te leggen aan de statencommissie FSB van 14 november a.s. en de afzonderlijke plannen van aanpak: ∑ N201 Plus aan de commissie WVV op 2 november a.s. ; ∑ Zeesluis IJmond aan de commissie WVV op 2 november a.s. ∑ ISV Noord-Holland 2002-2010 aan de commissie ROB op 29 november a.s.
∑ Hermitage aan de Amstel aan de commissie ZWC op 14 november a.s.
∑ Noord-Holland Maritiem/staande Mastroute Noord-Holland-Noord aan de commissie ELE op 21 november a.s.
∑ Realisatie Wieringerrandmeer aan de commissie MWG 22 november a.s.
∑ Voorfinanciering grondaankoop PEHS aan de commissie MWG op 22 november a.s.
om advies voor te leggen.

3. De portefeuillehouder FinanciŽn te machtigen de conceptvoordracht, exclusief de in de bijlage opgenomen plannen van aanpak, na verwerking van de adviezen van de statencommissies aan te passen en definitief vast te stellen, en vervolgens te agenderen voor de Statenvergadering van 10 december a.s. Ten aanzien van de plannen van aanpak afzonderlijk zijn de verantwoordelijke portefeuillehouders gemachtigd deze na advisering door de statencommissies, indien nodig, aan te passen.
Vergadering AB IPO van 1 november 2001
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen onder het plaatsen van enige kanttekeningen zoals vermeld op de agenda van het Algemeen Bestuur van het IPO.
IPO-adviescommissie MWLN d.d. 1 november 2001
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur .

Euroconversie
Het college besluit:

1. De ontwerp statenvoordracht Aanpassingsverordening Euro vast te stellen;

2. De ontwerp statenvoordracht te agenderen voor de vergadering van PS van 10 december 2001;

3. De ontwerp statenvoordracht om advies aan te bieden aan de statencommissie FSB ter behandeling in hun vergadering van 14 november 2001;

4. De portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen na behandeling in de statencommissie. Parallelweg N504


1. kennis te nemen van het beslisdocument "Fietsvoorziening N504, Schoorldam-Langedijk";

2. dat buiten de bebouwde kom in de gemeente Harenkarspel langs de N504 een parallelweg wordt aangelegd en dat binnen de bebouwde kom de weg wordt heringericht met fietssuggestiestroken;
3. het project te promoveren naar de planfase van het PMI;
4. de afdeling B&U opdracht te (laten) geven het project verder uit te werken en te realiseren;

5. het besluit ter advies voor te leggen aan de statencommissie WVV en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.
Fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal
Het college besluit:

1. kennis te nemen van het beslisdocument "Fietsbrug Noordhollandsch Kanaal";

2. de locatie van de fietsbrug vast te stellen;
3. het project te promoveren naar de planfase van het PMI;
4. de afdeling B&U opdracht te (laten) geven het project verder uit te werken en te realiseren;

5. het besluit voor te leggen aan de commissie WVV en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken. Aanbesteding openbaar vervoer NHN-programma van eisen

Het college besluit de paragrafen 1 tot en met 5 van het programma van eisen voor de openbare aanbesteding van het Openbaar Vervoer Noord-Holland-noord (bijlage 1) toe te lichten aan de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en voor te leggen voor oriŽnterende bespreking op 2 november a.s.

10.

Programma Extra Investeringen Fietsinfrastructuur Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgang van het meerjarenprogramma Extra Investeringen Fietsinfrastructuur;

2. Het programma voor de verdeling van de extra gelden voor de Fietsinfrastructuur 2002, inclusief toetsingskader en beleidsregels, voorlopig vast te stellen:

- de projectlijst voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van 2 november 2001;
- de portefeuillehouder te machtigen, afhankelijk van het advies van de statencommissie, het programma definitief vast te stellen en de betreffende wegbeheerders schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

11.

Gebiedsplan Noord-Holland Midden West
Het college besluit:

1. Het ontwerp gebiedsplan Noord-Holland Midden West, conform het advies van het Pol, vast te stellen.

2. Het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB.

12.

Beantwoording vragen gesteld door de statenleden mw. J. Geldhof (D66) en de heer G.J.M.A. Le Belle (D66) inzake de beŽindiging van de procedures t.b.v. de zandwinning in het Amstelmeer Het college stelt de beantwoording vast.

13.

Vastgesteld bestemmingsplan "Tolbrug"
Het college besluit:

1. de heer Worp en mevrouw Hammann mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;

2. de heer Worp mee de delen, dat zijn bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten voor zover deze betrekking hebben op de entree van de parkeergarage;

3. ambtshalve goedkeuring te onthouden aan de aanduiding "entree parkeergarage" op de plankaart;

4. in verband met artikel 30 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede te delen dat een herziening van het bestemmingsplan met betrekking tot de aanduiding "entree parkeergarage" op de plankaart noodzakelijk wordt geacht;

5. te bepalen dat de vaststelling van het nieuwe plan moet geschieden binnen de termijn van 6 maanden;

6. goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Diemen tot vaststelling van het bestemmingsplan "Tolbrug" met uitzondering van de aanduiding "entree parkeergarage" op de plankaart.

14.

Vastgesteld bestemmingsplan De Binding, gemeente Zaanstad Het college besluit:

1. Reclamanten genoemd onder 1 t/m 125 mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;

2. Reclamanten genoemd onder 126 t/m 137 mee te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten;
3. Het vastgestelde bestemmingsplan "De Binding"goed te keuren.


15.


Concept Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad Het college besluit:

1. In te stemmen met de concept gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad

2. Te bevorderen dat de provincie Noord-Holland deelneemt aan het Dagelijks Bestuur

3. Deze regeling voor advies voor te leggen aan de commissie ROB op 15 november a.s.

4. De Regio Randstad zo spoedig mogelijk hierna van de standpunten van Noord-Holland op de hoogte te brengen.


16.


Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid P.J.M.Poelmann, aangaande de behandeling van het streekplan Kennemerland, vast te stellen.
Het college besluit de antwoorden vast te stellen.


17.


Concept procesconvenant landsdeel West
Het college besluit:

1. In te stemmen met het concept procesconvenant en de in de aanbiedingsbrief gestelde vragen bevestigend te beantwoorden, d.w.z.:

2. Gedeputeerde Meijdam machtigen tot het (laten) aanbrengen van aanpassingsvoorstellen en het overbrengen van de visie van de provincie Noord-Holland;

3. Dit concept-convenant ter advies voor te leggen aan de commissie ROB (15 november a.s.).


18.


Verhoging FINH-bijdrage

Het college besluit:


1. aan Provinciale Staten voor te stellen om in de begroting 2002 op te nemen:
een bijdrage van maximaal § 1.729.600 (f 3.811.450,--) , zijnde inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, aan Wielervereniging Almaria Victrix voor de gehele en volledige renovatie van het wielerstadion te Alkmaar, gebaseerd op:
- het rapport "Haalbaarheidsonderzoek t.b.v. Renovatie Wielerstadion Alkmaar" door `Architektenburo Sander Douma BNA', werknr. 0.075a van 5 maart 2001, en

- het van dit bureau ontvangen herziene investeringsoverzicht van 4 september 2001;

2. de onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH vanuit het vrij besteedbaar budget;

3. de onder 1. genoemde bijdrage beschikbaar stellen onder voorwaarde dat het project binnen de projectbegroting kan worden gegund.


19.


Verdelingsvoorstel stimulering zorgvernieuwing ouderenzorg
1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Ouderenzorg Noord-Holland 2001 (hierna te noemen de deelverordening);

2. conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommisie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. indien de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur positief adviseert over dit verdelingsvoorstel, de gedeputeerde Zorg te machtigen het verdelingsvoorstel vast te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten op de subsidieaanvragen;
4. alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op de hoogte te brengen.


20.


Beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid van Provinciale Staten de heer P. J. Bruystens(AOV/OU55+)
Het college stelt de antwoorden vast.


21.


Deelnemingenverslag 2000
Het college besluit:

1. het deelnemingenverslag over 2000 vast te stellen;
2. het deelnemingenverslag ter bespreking toe te sturen aan de Commissie FSB;

3. het deelnemingenverslag tevens ter bespreking toe te zenden aan de Rekeningencommissie;

4. het aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe te zenden als zijnde de volgens de Comptabiliteitsvoorschriften voorgeschreven bijlage bij de jaarrekening 2000.


22.

- Het verbouwen en uitbreiden van een winkel met boverwoning tot een showroom met bovenwoning aan de Kleine Houtstraat 35 gemeente Haarlem

- Bouwrijp maken van de eerste fase van het Regionaal Bedrijvenpark Robbenplaat te Wieringerwerf, gemeente Wieringermeer.
- Bouw van een inpandige woning op de Oude Provincialeweg 2 te Nieuwe Niedorp, gemeente Niedorp.

- Verbouw en splitsing stolpboerderij op het perceel Noorddijkerweg 114 te Berkhout, gemeente Wester-Koggenland.
- Bouw bibliotheek, Rabobank met daarboven 21 appartementen en een parkeerkelder aan de Stationsweg/Westerweg,gemeente Heiloo.
- Bouw van een 2de bedrijfswoning aan de Woudpolderweg 1 te gemeente Uitgeest .

- Bouw van een kantoorgebouw aan het Ebbehout te gemeente Zaandam.

- Bouw van een industrieel kennis- en technologiecentrum te Zaandam .

- Bouw en splitsing stolpboerderij op het perceel aan de Havenstraat 121 te Zijdewind, gemeente Niedorp.
- Bouw van een opslagloods locatie Veerdijk 103 te Wormer, gemeente Waterland.

- Voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de Dorpstraat
111 te gemeente Aalsmeer.

- Bouw van 23 woningen en een bedrijfsruimte aan de Van Harenlaan, gemeente Alkmaar

- Bouw van 59 woningen, (Eiland 4 en 5) Vroonermeer-Zuid, gemeente Alkmaar.

- Het uitbreiden van tuincentrum Intratuin aan de Spaarneweg te Cruquis , gemeente Haarlemmermeer.

- Verbouw school tot woonruimte aan de Jisperweg 53 te Westbeemster, gemeente Beemster.

- Bouw twee kantoorgebouwen op het Arenapark t.b.v. Inter Acces , gemeente Hilversum.

- Voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf, Jan Glijnisweg
9 te gemeente Heerhugowaard.

- Voor het vergroten van een woning + garage/ berging, Karel de Grotelaan 6s te Bergen, gemeente Bergen.

- Bestemmingsplan Dorp-Centrum 2000, gemeente Landsmeer.
- Bestemmingsplan "Zaadveredelingsbedrijf Warmenhuizen", gemeente Harenkarspel.

- Bestemmingsplan Mahler 4, gemeente Amsterdam.
- Gasfabriekterrein Outger Jacobszstraat, gem. Stede Broec.

23.
Aandachtpunten en conclusies Noordvleugelconferentie 9 oktober 2001 en Groenblauwe conferentie 12 oktober 2001
Het college besluit:

1. kennis te nemen van de besluiten van de Noordvleugelconferentie van 9 oktober jl.

2. kennis te nemen van het verslag van de Groenblauwe conferentie van 12 oktober jl.

3. in te stemmen met de notitie "Aandachtpunten n.a.v. de Noordvleugelconferentie en de Groenblauwe conferentie"
4. zich uit te spreken over de vraag op welke wijze u om wenst te gaan met de in de Noordvleugelconferentie uitgesproken koppeling van zoeklocaties voor wonen en bedrijven in het ROA gebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

5. kennis te nemen van het feit dat tijdens het portefeuillehoudersoverleg als voorbereiding voor de BCR (nŠ de Noordvleugelconferentie) is ingestemd met het tussen haken plaatsen van de tweede fase van de locatie Bollenstad (30.000 woningen), als reservelocatie ingeval er op ťťn van de andere locaties niet voldoende ruimte gevonden kan worden om aan de opgave te voldoen.
6. de notitie "Aandachtpunten"en de uitkomst van de discussie in deze GS op te vatten als de lijn die voorlopig wordt ingezet in de communicatie met het rijk en andere gesprekspartners over de 5e Nota.
7. in te stemmen met de voorgestelde vervolgprocedure.


24.


Maximum aantal opcenten MRB
Het college besluit:
Kennis te nemen van het maximale aantal te heffen opcenten vanaf 1 april 2002.
Kennis te nemen van de verrekening door terugbetaling in 2001 van teveel ontvangen opcenten ad f 11,255.107,89 in 1999 over bestelauto's.


25.


Altonstichting te Heerhugowaard
Het college besluit:

- het verzoek van de Alton Stichting om af te zien van invordering van het nog resterende schuldbedrag van f 988.466,70 met betrekking tot het glastuinbouwvestiginsproject Alton 11 te Heerhugowaard in te willigen, en het bestuur daarover te informeren;
- de toegezonden informatie over het verloop en de effecten van het project voor kennisgeving aannemen;

- de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa omtrent een en ander te informeren d.m.v. toezending van kopiŽen van de brieven van de Alton Stichting, de financiŽle toelichting en de uitgaande brief aan de Alton Stichting.


26.
Beleidskader subsidievoorwaarden ondersteuning amateurkunst
- in te stemmen met het `Beleidskader subsidievoorwaarden ondersteuning amateurkunst' als uitwerking van de Cultuurnota
2001-2004;

- in te stemmen met het voorstel dat dit beleidskader wordt gehanteerd als opdrachtformulering van GS bij het subsidiŽren van stichting De Kunst, centrum voor amateurkunst Noord-Holland;
- de nota Beleidskader om advies voor te leggen aan de statencommissie ZWC;

- de verantwoordelijke portefeuillehouder te machtigen de eventuele opmerkingen van de statencommissie te verwerken;
- het Beleidskader vervolgens als beleid van ons college vast te stellen.


27.


Advies commissie Blankert inzake A4-corridor
Het college besluit in te stemmen met mede-ondertekenen van de concept-reactie op het rapport van de commissie Blankert inzake de A4-corridor.


28.
Heroverwegingsbesluit Awb (Biograp B.V.)

1. Biograp in haar bezwaren te ontvangen;
2. De bezwaren ongegrond te verklaren;

3. De bestreden beslissing te handhaven;
4. Het advies van de Commissie om de daadwerkelijke inning van de reeds verbeurde dwangsom aan te houden, niet te volgen.
29.
Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 Het college besluit:

- Het ontwerp van de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht (verder te noemen: verordening WHH AGV) vast te stellen;
- Het bovengenoemde ontwerp ter inzage te doen leggen

30.


Kennisgeving aan Europese Commissie van PAF- en FINH-gelden aan de N.V. Huisvuilcentrale N-H te Alkmaar
Het college besluit het voornemen om de financiŽle bijdragen uit PAF en FINH (beschikkingen van 29 maart 2000 aan N.V.Huisvuilcentrale N-H (HVC) t.b.v. de multifunctionele containerterminal in de Boekelermeer te melden aan de Europese Commissie teneinde haar toestemming te verkrijgen voor uitvoering van de maatregel.
D.Berger tel. 06.183.000.64 3, 4, 6,
21, 24
S.Boedijn tel. (023)

5144458 7, 8, 9, 10, 27, P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2 L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 14, 25 M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 22, 23
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 18, 19,
20, 26
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 5, 12,
29, 30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financi√ęle Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syri√ę niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...