Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNO. 2001/3992
datum
25-09-2001

onderwerp
Trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee te Esbjerg, oktober 2001
TRC 2001/9475 doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Op 31 oktober 2001 wordt in Esbjerg, onder Deens voorzitterschap, de negende Regeringsconferentie over de Waddenzee gehouden. Omdat reeds eerder een dergelijke conferentie plaats vond in Esbjerg (1991) wordt de komende conferentie wel aangeduid als Esbjerg II. In mijn brief van 27 maart 2001 heb ik u op de hoogte gebracht van de voor-bereiding ervan en u mededeling gedaan van de voortgang in de uitvoering van de op de achtste conferentie te Stade gemaakte afspraken. In genoemde brief kondigde ik aan u het concept van de ministeriële verklaring tijdig toe te zullen zenden, hetgeen ik bij deze doe (concept 6). De in de verklaring genoemde bijlagen zijn nog niet beschikbaar. Tevens is bijgevoegd de executive summary van het Beleidsevaluatierapport (in het Engels, Policy Assessment Report). In dit rapport is een integrale analyse gemaakt van de status van de Waddenzee en de implementatie van de Stade Verklaring respectievelijk het Trilaterale Waddenzee Plan. Het rapport maakt gebruik van de trilaterale voortgangsrapportage (Joint Progress Report) en van het Quality Status Report 1999. U zult begrijpen dat de ministeriële verklaring en het Beleidsevaluatierapport de komende weken nog aan veranderingen onderhevig zullen zijn.

datum
25-09-2001

kenmerk
DNO. 2001/3992

bijlage

Consultaties en bestuurlijk overleg
Om bouwstenen voor de Nederlandse inbreng te verzamelen en om hier draagvlak voor te verkrijgen hebben - in drie rondes - ruim 30 consultaties plaatsgevonden in de regio. Hierbij werd overlegd met bewoners op de eilanden en met vele belangenorganisaties. Ook in september vindt nog een consultatieronde plaats om duidelijk te maken waarmee Nederland naar Esbjerg gaat. Daarnaast vonden enkele (bestuurlijke) overleggen over de Nederlandse inbreng plaats met de Waddenprovincies en -gemeenten. Van die zijde is instemming betuigd met de thans voorliggende conceptverklaring, met uitzondering van hetgeen is opgenomen over de nominatie van de Waddenzee als Wereld Erfgoed. Later in mijn brief ga ik in op dit voorbehoud.

Concept ministeriële verklaring
Over een groot aantal paragrafen bestaat blijkens het zesde concept inmiddels ambtelijk overeenstemming tussen de drie landen. Paragrafen waar alle drie landen een voorbehoud hebben gemaakt, zijn het resultaat van recent bereikte compromissen, waar men nu in de hoofdsteden formele instemming voor zoekt. Ten aanzien van de paragrafen waarover de drie landen het nog niet eens zijn, wordt de komende weken ambtelijk verder gewerkt. De voornaamste punten voor Esbjerg II zijn de volgende (de paragrafen verwijzen naar de conceptverklaring):

Zeezoogdieren (§26 t/m 30)
In Esbjerg zal het gewijzigde 'Beheersplan voor de zeehond 2002-2006' worden aangenomen. Hiermee wordt het bestaande plan geactualiseerd. Ten behoeve van de Nederlandse inbreng in het plan is een advies benut van het Nederlandse Wetenschappelijk Zeehondenplatform. De hoofdlijn van het zeehondenbeleid blijft dat terughoudend moet worden omgegaan met het opvangen van zieke of verzwakte zeehonden. In het nieuwe beheersplan is aandacht besteed aan ecologische en ethische aspecten verbonden aan de opvang van zeehonden. De meningsverschillen hierover tussen de drie landen zijn opgelost.

Wereld Erfgoed-nominatie van de Waddenzee (§31 t/m 34) In de conceptverklaring staat nu dat zal worden genomineerd. Uit de consultaties en het overleg met provincies en gemeenten blijkt echter dat er nu te weinig draagvlak is om de nominatie door te zetten en tegelijkertijd dat er 'teveel' draagvlak is om de aanmelding volledig af te blazen. De Nederlandse inzet voor de conferentie van Esbjerg is dan ook om niet nu al over de nominatie te beslissen maar na Esbjerg met alle belanghebbenden eerst een beschrijving te maken van het Wereld Erfgoed Waddenzee, waarbij al het plaats-vindend gebruik van de Waddenzee wordt beschreven. Door een dergelijke participatieve aanpak zal het voor iedereen duidelijk worden dat de huidige gebruiksfuncties passen binnen het Wereld Erfgoed, waardoor alsnog meer draagvlak voor de nominatie kan worden verkregen, zodat over enkele jaren nominatie kan volgen. In het overleg met de bestuurlijke partners in het Waddengebied werd deze denklijn ondersteund.

Project Lancewad (§35 t/m 39)
LanceWad staat voor Landschap en cultureel erfgoed van het Waddengebied. In Stade werd afgesproken om hoge prioriteit te geven aan het behouden en ontwikkelen van het cultuurlandschap van het Waddengebied. Dit is uitgewerkt in het project Lancewad door: * het inventariseren en waarderen van het landschap en het cultureel erfgoed;
* het verrichten van onderzoek naar de belevingswaarde van het gebied;
* het doen van voorstellen voor duurzaam behoud, benutting en beheer.

Na overleg met alle relevante belanghebbenden is het project afgesloten. In de concept-verklaring zijn de volgende aanbevelingen van het project overgenomen:
* het beheerst ontwikkelen van het erfgoed;
* het benutten van het erfgoed als kans;
* het betrekken van belanghebbenden in het beheer; * het integreren van beleid en beheer van de natuurlijke en culturele omgeving;
* het vergroten van de bewustwording van het landschap en het culturele erfgoed.

Verdere uitwerking van de aanbevelingen vindt plaats op nationaal niveau.

Scheepsafvalstoffen (§52)
Tijdens vrijwel alle door mij gehouden consultaties is voorgesteld de inzameling van scheepsafvalstoffen gratis te maken en de kosten te verdisconteren in het liggeld in de betreffende haven. In een aantal Waddenzeehavens moet nu nog apart betaald worden wanneer men scheepsafval aanlevert bij de havenontvangstinstallatie. Hierdoor is het verleidelijk het afval op zee te lozen.
Met de inwerkingtreding van een nieuwe EU-richtlijn (directive EU 200/59/EC) over havenontvangstinstallaties zal elk schip in de toekomst een vast bedrag voor de inzameling van afvalstoffen en ladingresten moeten betalen, ongeacht de hoeveelheid aangeboden materiaal. Hiermee wordt het gesignaleerde probleem ondervangen. Het nog in bijgevoegde conceptverklaring staande Nederlandse voorbehoud bij het voorstel is inmiddels vervallen.

Scheepsveiligheid (§53 t/m 58)
Uit de gehouden consultaties komt als grote zorg naar voren de scheepsveiligheid in de Waddenzee. In de conceptverklaring staat als voorstel het vervroegd instellen (uiterlijk per 01-07-2005) van een op land gestationeerd monitoringssysteem voor zeeschepen in de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone op basis van het Automatic Identification System (AIS). De financiële consequenties worden momenteel doorgerekend.

Aanmelding Waddenzee als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) (§59 t/m 62)
De aanmelding als PSSA leidt ertoe dat de Waddenzee op alle zeekaarten als bijzonder gevoelig zeegebied wordt aangeduid. Zeevarenden zullen hiermee terdege rekening houden, mede omdat aanwijzing een strenger vervolgingsbeleid mogelijk maakt. In principe bestaat er ambtelijk overeenstemming met Denemarken en Duitsland over een aanmelding als PSSA. Er is nog geen overeenstemming over de concrete begrenzing van het aan te melden gebied. Ik ga ervan uit dat in ieder geval (delen van) het pkb gebied Waddenzee als PSSA aangemeld gaat/gaan worden.

Communicatie, informatie en inspraak (§63 t/m 69) De conceptverklaring besteedt veel aandacht aan deze aspecten ('public participation') vanuit het besef dat draagvlak essentieel is voor het slagen van het trilaterale Waddenzeebeleid. Belangenorganisaties en bewoners en gebruikers van het gebied worden uitgenodigd actief mee te werken aan de uitvoering van de gemaakte afspraken en hun ervaring en kennis daarbij in te zetten. Dankzij de gevolgde interactieve wijze van voorbereiding van Esbjerg is hiervoor in Nederland reeds een goede basis aanwezig.

Trilateraal monitorings- en evaluatieprogramma (§74 t/m 78) In Stade is een trilateraal monitorings- en evaluatieprogramma overeengekomen. De voortgang van het programma is essentieel voor de beleidsevaluatie. In de concept-verklaring staat dat een operationeel gegevensverwerkingssysteem wordt gecompleteerd en dat het programma verder geoptimaliseerd dient te worden. Bij dit laatste bestaat vanuit Nederland de wens het programma tussentijds te laten evalueren door een onafhankelijke instantie. Duitsland heeft hiermee nog niet ingestemd.

Uitwisseling met Benin (§90)
In het kader van de 'Duurzame ontwikkelingsovereenkomst' tussen Nederland, Benin, Bhutan en Costa Rica heeft Nederland een voorstel ingediend om ervaringen in duurzame ontwikkeling en beheer van wetlands uit te wisselen tussen Benin en de trilaterale samenwerking. Denemarken en Duitsland stemden daarmee in.

Waddenzeeforum (§94)
In de concepttekst van de verklaring wordt de instelling van een Waddenzeeforum aangekondigd, dat zich bezig houdt met het - binnen de randvoorwaarden van het overeengekomen trilaterale Waddenzeebeleid - ontwikkelen van scenario's voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling en strategieën voor de uitvoering ervan. Dit voorstel is echter nog volop in discussie, met name ten aanzien van de taak, positie en samenstelling van het forum.

Toekomstige samenwerking (§97)
In het Algemeen Overleg op 20 juni 2001 heeft de Kamer de wens geuit in Esbjerg een stap te zetten in de richting van een conventie of verdrag. De Nederlandse delegatie heeft een voorstel ingediend gericht op versterking van de toekomstige samenwerking. In de voorgestelde tekst van de verklaring worden een conventie respectievelijk de instelling van een Internationaal Park als een mogelijk middel genoemd om die samenwerking te versterken. Denemarken en Duitsland beraden zich op het voorstel.

Relatie met pkb Derde Nota Waddenzee
Naar verwachting ontvangt u in de eerste helft van november 2001 deel 3 van de pkb Derde Nota Waddenzee. Daarin zullen, vanwege het te korte tijdsbestek, de op 31 oktober 2001 gemaakte afspraken in Esbjerg nog niet zijn opgenomen. Daarom zal ik u over die afspraken gelijktijdig met het aanbieden van deel 3 informeren en daarbij aangeven welke afspraken naar de mening van het kabinet alsnog in het aan de Eerste Kamer aan te bieden deel 3A opgenomen dienen te worden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Ministeriële verklaring (PDF-formaat, 121 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

Beleidsevaluatierapport (Policy assessment report) (PDF-formaat, 69 Kb)

Reageren

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...