Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Achtergrond Wereldvoedseltop: vijf jaren later

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2001/1800
datum
29-10-2001

onderwerp
Voorbereidende brief Algemeen Overleg Wereldvoedseltop 31 oktober 2001 TRC 2001/10799 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Zoals u wellicht reeds bekend, heeft de directeur-generaal van de FAO op 15 oktober jl. de FAO-Raad voorgesteld de Wereldvoedseltop uit te stellen tot medio 2002. Ten behoeve van het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorzien voor 31 oktober 2001, doe ik u hierbij desalniettemin toekomen, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de voorbereidende brief voor dit overleg. Zoals verzocht, zal de huidige brief nader ingaan op het onderwerp 'Wereldvoedseltop: vijf jaar later'.

Over de stand van zaken bij de opvolging van de Wereldvoedseltop bent u laatstelijk geïnformeerd op 3 september 2001. In de betreffende brief (kenmerk IZ/MS/2001.1405) met voortgangsrapportage wordt in hoofdstuk 9: Implementatie, Monitoring en Follow-van de Wereldvoedseltop, eveneens nader ingegaan op de 'Wereldvoedseltop: vijf jaren later'. In hoofdstuk 3 van genoemde voortgangsrapportage wordt een overzicht gegeven van de situatie op het gebied van voedselzekerheid in de wereld.

datum
29-10-2001

kenmerk
IZ. 2001/1800

bijlage

Achtergrond Wereldvoedseltop: vijf jaren later
Berekeningen van de FAO geven duidelijk aan dat bij ongewijzigd beleid de voornaamste doelstelling van de Wereldvoedseltop - halvering van het aantal ondervoede personen in 2015 - niet wordt gehaald. Het aantal hongerigen neemt gemiddeld per jaar wel af, maar te langzaam. Op basis daarvan heeft de directeur-generaal van de FAO vorig jaar het idee gelanceerd om 5 jaar na de Wereldvoedseltop, die gehouden werd in Rome, november 1996, stil te staan op het hoogste politieke niveau bij de uitvoering van het Actieplan en de beperkingen bij het bereiken van de doelstellingen ervan. Met het oog op de huidige trend heeft hij niet willen wachten tot 2006 wanneer een mid term review is voorzien, zoals vastgelegd in het Actieplan uit 1996. De FAO-Raad heeft het voorstel van de directeur-generaal van de FAO geaccordeerd om de bijeenkomst 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' te houden als onderdeel van de tweejaarlijkse algemene FAO Conferentie (2-13 november 2001) en hiervoor staatshoofden en regeringsleiders uit te nodigen.

Eind september 2001 heeft de Italiaanse regering de FAO verzocht de 'Wereldvoedseltop:
5 jaar later' uit veiligheidsoverwegingen buiten Rome, in Rimini te organiseren. De leden van de FAO-Raad hebben hiermee in een schriftelijke procedure ingestemd. Op 10 oktober 2001 heeft het gastland aan de FAO voorgesteld de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' weer terug te verplaatsen naar Rome. Dit was ingegeven door het feit dat de autoriteiten niet meer bang zijn dat zich in Rome grootschalige en oncontroleerbare demonstraties zullen voordoen zoals destijds in Genua, tijdens de G8-top. Voorts bleek dat Italië terugschrok voor de hoge extra kosten, die het land op zich zou nemen. Terugkeer naar Rome werd door iedereen verwelkomd en door de Raad goedgekeurd.

Vervolgens heeft de directeur-generaal van de FAO vele consultaties gehouden met Permanente Vertegenwoordigers van lidstaten te Rome, waarna hij op 15 oktober 2001 heeft voorgesteld om de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' uit te stellen tot 10-14 juni 2002. Als reden gaf de directeur-generaal van de FAO aan dat er na de gebeurtenissen van
11 september onvoldoende aandacht is voor de voedselproblemen in de wereld en dat ook steeds meer staatshoofden en regeringsleiders aangaven op eerdere toezeggingen voor deelname terug te komen, onder wie vrijwel alle Westelijke regeringsleiders. De tweejaarlijkse FAO-Conferentie zal daarom weer een 'gewoon' karakter krijgen. De geplande rondetafelbijeenkomsten, bijeenkomsten voor parlementariërs, NGO's en de gedachtewisseling van maatschappelijke groeperingen en regeringsvertegenwoordigers (multi-stakeholder dialogue) zullen eveneens geen doorgang vinden.

Op aandringen van Europese en OECD-landen zal in een schriftelijke procedure aan de leden van de Raad wel om uitstel van de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' worden gevraagd, maar geen datum worden vastgelegd. Het voorstel om de uitgestelde 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' van 10-14 juni 2002 te houden zal worden besproken in de FAO-Raad van
30 oktober - 1 november 2001.

Deelname kamerleden aan de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' In mijn brieven aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, met nrs. IZ. 2001/1652 resp. IZ. 2001/1653 van 2 oktober 2001, nodigde ik hen uit Kamerleden voor te dragen voor deelname aan de delegatie naar de 31e FAO-Conferentie. Gezien het wegvallen van het onderdeel 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' en alle speciale bijeenkomsten die daarmee verband houden, waaronder de bijeenkomst voor parlementariërs, ligt het in de rede dat deelname van kamerleden eveneens wordt verschoven naar de nieuwe datum van de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later'.

Agenda en doelstellingen 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' De doelstelling van de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' is om een nieuw elan te geven aan de wereldwijde inspanningen om het aantal mensen dat honger lijdt terug te dringen. De directeur-generaal van de FAO heeft laten blijken dat het hem er vooral om gaat dat lidstaten politieke wil tonen. Door de aanwezigheid van staatshoofden en regeringsleiders hoopt hij voldoende aandacht van de internationale gemeenschap voor het probleem te kunnen genereren.

Naast meer politieke wil, beoogt de directeur-generaal van de FAO meer middelen voor rurale ontwikkeling te kunnen aantrekken. In ontwikkelingslanden neemt het aandeel van de overheidsbegroting voor landbouw sterk af evenals het aandeel van de landbouw in de hulpbesteding. Aandacht hiervoor is een van de speerpunten op de agenda van de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later'. De lidstaten en het FAO-Secretariaat zijn het erover eens dat het Actieplan van de Wereldvoedseltop uit 1996 niet moet worden heropend. Tijdens de 'Wereldvoedseltop:
5 jaar' later zal de aandacht moeten uitgaan naar de follow-up en implementatie van de verplichtingen van het bestaande Actieplan.

Het is de bedoeling dat op de top een resolutie wordt aangenomen, die door voorgaande Raadszittingen grotendeels is voorbereid en waarvan nog onduidelijk is wanneer deze inhoudelijk zal worden afgerond.

Nederlandse positie bij de verdere uitvoering van het Actieplan van de Wereldvoedseltop
Hoewel Nederland de slechte vooruitzichten voor wat het halen van de genoemde doelstelling betreft onderschrijft, hebben Nederland en andere westerse landen in een vroeg stadium aangegeven dat het nog te vroeg is voor een dergelijke topconferentie. Immers, implementatie van het actieprogramma is in de meeste ontwikkelingslanden nog maar net gestart en de eerste cyclus van nationale rapportages over de verplichtingen is nog niet afgerond. Bovendien is in 1996 afgesproken om in 2006 een mid term review te houden.
Desondanks heeft de FAO-Raad besloten het voorstel van de directeur-generaal van de FAO voor het houden van de 'Wereldvoedseltop: 5 jaren later' te steunen. De inzet van Nederland en EU-partners is nu de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later' zoveel mogelijk een succes te maken.

In de FAO-Raad in juni 2001 is onderhandeld over de tijdens de top aan te nemen resolutie. Nederland streeft naar een resolutie over de implementatie van het Wereldvoedseltop Actieplan die kort, bondig en helder is, de in 1996 aangegane verplichtingen bevestigt en zo mogelijk aangeeft wat de komende tijd anders en beter dient te gebeuren. Onderhandelingen over uitvoerige politieke verklaringen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Het is nog onduidelijk wanneer over de concepttekst verder wordt onderhandeld. De huidige tekst bevestigt onder andere de eerdere verplichtingen uit 1996, schetst het bredere kader waarin de vooruitgang tot stand moet komen en bevestigt de instelling van het nieuwe fonds voor landbouw en rurale ontwikkeling.

Begin 2001 is door de EU-lidstaten een paper opgesteld, met daarin vervat het EU-standpunt over de 'Wereldvoedseltop: 5 jaar later', en aan het FAO-Secretariaat aangeboden. In het paper gaat de EU in op de rol van FAO in de follow-up van de Wereldvoedseltop en de prioritaire aandachtspunten die in de komende vijf jaren (tot de voorziene tussentijdse evaluatie in 2006) centraal zouden moeten staan. In het paper wordt aandacht gevraagd voor het complexe karakter van honger en armoede. Armoede is niet alleen een gebrek aan inkomen en financiële middelen maar omvat ook factoren als kwetsbaarheid, geen toegang hebben tot voedsel, onderwijs en gezondheidszorg, drinkwater, land, werkgelegenheid en kredietfaciliteiten. Strategieën in individuele landen moeten zich dan ook toespitsen op die factoren die het grootste knelpunt vormen.

Voorts wordt het belang van het wereldwijde kader benadrukt en de samenwerking met andere internationale instellingen.

Nederland vindt dat analyse van honger en ondervoeding beter kan en moet. Meer aandacht dient te worden gegeven aan de oorzaken voor de langzame daling van het aantal ondervoede mensen. Menselijke oorzaken als politieke crisissen, gewapende conflicten en civiele onrust moeten prominenter als oorzaak worden onderkend. Ook de verdelingsproblematiek en onvoldoende 'governance' om armoede en ondervoeding onder gemarginaliseerde groepen als landlozen te verhelpen, verdient meer aandacht. Bovendien is meer aandacht nodig voor specifieke problemen op huishoudniveau die een beletsel zijn voor voldoende en veilige consumptie.
In veel ontwikkelingslanden is de landbouw nog steeds de drijvende kracht achter de economische ontwikkeling in het algemeen en achter plattelandsontwikkeling in het bijzonder. Beleid op het gebied van landbouw en rurale ontwikkeling is cruciaal in het streven naar voedselzekerheid. Duurzame productie van voedsel en markttoegang voor ontwikkelingslanden zijn daarbij belangrijke speerpunten. Voedselzekerheid is een belangrijk beleidsthema van de FAO, maar tegelijkertijd is er meer aandacht nodig voor nieuwe beleidsthema's als voedselveiligheid en innovatieve technologieën. De oproep van de FAO om vooral meer hulp te richten op landbouwontwikkeling - waartoe de FAO een nieuw fonds heeft opgezet - is daarom veel te algemeen en gaat onvoldoende in op de oorzaken. Het lage niveau van investeringen in de landbouw door overheden en particulieren is veelal een symptoom van onvoldoende 'good governance' die als achterliggende oorzaak zal moeten worden aangepakt. Zoals in de laatste voortgangsrapportage (brief IZ/MS/2001.1405 van 3 september 2001) is aangegeven, is Nederland, mede met het oog op deze discussie en de volgende ronde van rapportage van de lidstaten aan de FAO, voornemens om de landen waarmee Nederland structureel samenwerkt in deze sector te vragen om de rapportage die zij aan de FAO hebben verstrekt ook aan Nederland ter beschikking te stellen. Een dergelijke rapportage kan betrokken worden bij de dialoog tussen betrokken land en de internationale donorgemeenschap over effectieve steun aan voedselzekerheid in sectoren waarvoor voedselzekerheidsaspecten spelen.

Nederland is van mening dat de FAO meer aandacht dient te geven aan samenwerking met andere internationale organisaties zoals WHO, UNICEF, WFP, IFAD en de Wereldbank.
Ook de resultaten van internationale conferenties die dit jaar plaatsvinden (zoals LDC-III, UNGASS HIV/AIDS) moeten in de follow-up van de Wereldvoedseltop meegenomen worden. Bovendien dient de FAO in dit proces NGO's meer te betrekken.

Nederland en EU-partners willen niet dat de onderhandelingsresultaten van de Wereldvoedseltop uit 1996 worden opgebroken. Discussies die in andere fora reeds zijn gevoerd moeten worden vermeden.

Samenvattend onderstreept Nederland het belang van:
* een betere analyse van de oorzaken van armoede en ondervoeding;
* een betere meting van het aantal ondervoede wereldburgers;
* meer aandacht voor de grote, door mensen veroorzaakte, problemen die voedselzekerheid belemmeren;

* meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid en innovatieve technologieën;
* meer aandacht voor de samenwerking van de FAO met andere internationale organisaties;

* meer betrokkenheid van ngo's;

* landenspecifieke uitwerking van het mondiale actieprogramma met voorrang in de landen waar het probleem het grootst is.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...