Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Amsterdam stemt in met Waterplan

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


---
|
Water, het blauwe goud van Amsterdam

Water, het blauwe goud van Amsterdam

Het college van B&W heeft ingestemd met het Waterplan 'Water, het blauwe goud van Amsterdam, Visie en Strategie' als beleidskader voor de inrichting, het gebruik en het beheer van water en oevers in Amsterdam. Daarnaast zal de wethouder Milieu nagaan of in de plannen ruimte kan worden gevonden voor een jachthaven voor zeilschepen en zal worden gezocht naar nieuwe locaties voor woonboten. De wethouders Milieu en Ruimtelijke Ordening zullen het Waterplan betrekken bij de discussie rond het Structuurplan tijdens de bestuurlijke consultatieronde Structuurplan. Het Waterplan Amsterdam buigt zich over vier thema's: ruimtelijke structuur en kwaliteit van het water, functies en gebruik van het water, onderhoud en beheer en beperken grondwateroverlast.
Het Waterplan, opgesteld in opdracht van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam, geeft daarnaast ook inzicht in de verdeling van de bevoegdheden van instanties die iets met water te maken hebben. Bovendien worden voorstellen gedaan om de nu ingewikkelde organisatiestructuur te verbeteren en klantvriendelijker te maken.
De Visie bevat een streefbeeld voor de langere termijn (2030) en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke relevante beleidsuitgangspunten worden betrokken bij het opstellen van het Structuurplan. Het dagelijks bestuur van het AGV zal tijdens haar vergadering van 6 november dit punt bespreken.

Blauw Amsterdam
Het streefbeeld voor 2030 is een ecologisch gezond en veilig functionerend watersysteem met een hoge belevingswaarde, dat evenwichtig en duurzaam wordt gebruikt en dat de identiteit van Amsterdam als waterstad versterkt.
De hoofdpunten hierbij zijn:
Een prominente plek voor water
Meer ruimte voor water is onlosmakelijk verbonden met de dreiging van natte voeten. De kans op wateroverlast zal in de toekomst alleen maar toenemen als er in hetzelfde tempo waterbergingscapaciteit in Amsterdam en de regio blijft verdwijnen. Er is structureel meer aandacht nodig voor het vinden van locaties voor (tijdelijke) waterberging.
Meer oog voor water
Water draagt bij aan de cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en verdient daarom een prominente plek. Dit betekent:

* beschermen en opwaarderen van cultuurhistorische waterelementen en waterlopen;

* extra aandacht voor het toegankelijk en zichtbaar houden van oevers;

* ruimte reserveren voor wandelpaden, groen, zitplekjes, langzaam verkeer en publieke voorzieningen langs het water.

Eenheid van water en groen
Water speelt een belangrijke rol in de leef- en trekmogelijkheden voor planten en dieren in de hoofdgroenstructuur.
Dit betekent:

* uitbreiding van het ecologisch netwerk van wateren;
* aanleggen van natuurvriendelijke oevers bij (her)inrichtingsplannen en het natuurvriendelijk onderhouden van water en oevers.

Gebruik van water
Mensen leven, wonen, werken, recreëren en reizen op en langs het water. Deze verschillende vormen van gebruik stellen uiteenlopende, soms tegengestelde, eisen aan inrichting en kwaliteit. Daarnaast is de ruimte in Amsterdam schaars, ook op het water.
Dit betekent:

* een beperkte uitbreiding van het aantal locaties voor wonen op het water, met name in de nieuwe woongebieden langs het water;
* regelgeving, rechten en plichten voor wonen op het water zoveel mogelijk laten aansluiten op die voor wonen op het land;
* wonen op het water integraal meenemen in ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen;

* woonboten en andere woonvormen op het water alleen toestaan als ze passen in het betreffende stadsbeeld;

* verbeteren van de kwaliteit van ligplaatsen en afstemmen van ligplaatsen en oevergebruik.

Grondwater
Hoge grondwaterstanden kunnen wateroverlast in of rond de woning veroorzaken. Bovendien hebben laaggelegen parken in de stad last van vernatting. Lage grondwaterstanden kan schade aan houten paalfunderingen opleveren. De aanpak van de grondwaterproblematiek zal de komende jaren extra aandacht krijgen.
Schoon en helder water
Water en oevers moeten geschikt zijn voor gebruik en recreatie en voor planten en dieren om in te leven. Het doel is schoon en helder water met een goede ecologische kwaliteit.
Transparante organisatie van beheer
De organisatie van water- en oeverbeheer is complex en daardoor vaak onduidelijk. Beheertaken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende waterbeheerders, gemeentelijke diensten, stadsdelen en particulieren. Voor de verbetering van de organisatie en het vergroten van klantvriendelijkheid wordt voorgesteld:

* het maken van duidelijke procedures voor vergunningverlening voor diensten, bedrijven en burgers;

* het opzetten van een virtueel waterloket voor Amsterdamse burgers en bedrijven.

Esther Lans

^


-

© gemeente Amsterdam - 31-10-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie