Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag collegevergadering B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2001- 17
Collegevergadering van dinsdag 30 oktober 2001


---

Prostitutiebeleid succesvol
Het College van B. en W. heeft kennis genomen van de nota "Een jaar prostitutiebeleid in Enschede". Sinds 1 oktober 2000 kunnen Gemeenten de exploitatie van prostitutie reguleren. In de Gemeente Enschede heeft dit geleid tot een vergunningenstelsel voor seksinrichtingen en escortbedrijven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Er zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt over het afstemmen van regelgeving en handhaving. Een jaar ervaring acht het College te kort voor een verantwoorde evaluatie, maar wel tekent zich een aantal trends af. Nog dit jaar zal het College een aantal wijzigingsvoorstellen aan de Raad voorleggen.

Op 1 oktober 2001 waren er in Enschede 19 seksinrichtingen en 2 escortbedrijven met een vergunning. Er waren 17 geschikheidsverklaringen afgegeven, en voor 4 bedrijven is er geen vergunning afgegeven omdat er sprake is van verbouwing, verhuizing, bedrijfsbeŽindiging of om andere redenen.

In de periode januari tot en met augustus 2001 heeft de Politie 148 controles uitgevoerd bij Twentse seksinrichtingen. De Politie is tevreden over de samenwerking met de betreffende exploitanten. Door het weigeren van de vergunningen aan, en het sluiten van panden van kwaadwillende exploitanten zullen deze langzamerhand verdwijnen uit de Twentse prostitutie. Uiteraard zal de Politie de controles voortzetten. Mede door deze maatregelen is het aantal prostituees dat in Twente werkzaam is de afgelopen periode gedaald van ongeveer 165 (eind 2000) en 123 op 30 april 2001, tot ongeveer 102 op 31 augustus 2001. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er een verschuiving is naar het illegale circuit. De Politie heeft tussen 1 januari en 1 september 2001 12 illegale prostituees aangehouden en overgedragen aan de Vreemdelingendienst, terwijl 33 buitenlandse prostituees werden aangetroffen die wel legaal in Nederland verbleven, maar aan wie het niet is toegestaan hier te werken.

De GGD heeft onder andere voor prostituees een laagdrempelig SOA-spreekuur (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) ingesteld. Verder is aan 152 prostituees voorlichting gegeven over veilig vrijen, SOA, anticonceptie en andere gezondheidsproblemen. Voor de hygiŽne-inspecties heeft de GGD een protocol ontwikkeld. Op dit moment wordt gewerkt aan landelijke hygiŽneprotocollen die bij vervolginspecties zullen worden gebruikt. Deze protocollen verschaffen ook duidelijkheid aan exploitanten over te volgen hygiŽnerichtlijnen.

De nota "Een jaar prostitutiebeleid in Enschede" komt op dinsdag 6 november in de raadscommissie Zorg en Maatschappelijke Zaken aan de orde.


---

Deel Dr. Van Damstraat wordt 30 km. zone
B. en W. stellen de Gemeenteraad voor het deel van de Dr. Van Damstraat tussen de Fazantstraat en de Deurningerstraat aan te wijzen als 30 km. zone. Hiervoor moet het eerder genomen besluit tot het aanwijzen van dit deel van de straat als verkeersader, worden gewijzigd.

In september 2001 is in de Dr. Van Damstraat, na de inspraakperiode in 1999 en 2000, een actiecomitť opgericht dat zich sterk maakt om ook dit deel van de Dr. Van Damstraat aan te wijzen als 30 km. zone. Inmiddels heeft het actiecomitť alle betrokkenen (wijkraad, winkeliersvereniging, bewoners en ConneXXion) van zijn standpunt kunnen overtuigen. Ook verkeerskundig zijn er geen belemmeringen om dit laatste deel aan te wijzen als 30 km. zone. Door het smalle profiel heeft de straat niet veel weg van een verkeersader. Doordat de straat ook wordt gebruikt als busroute zijn er geen mogelijkheden voor fietsvoorzieningen, terwijl er wel een groot aantal fietsers van de straat gebruik maakt; reden te meer om vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een lagere snelheid in te stellen, aldus B. en W.

De oorspronkelijke reden om 50 km. te handhaven, namelijk de bereikbaarheid van de winkels in Mekkelholt, is komen te vervallen omdat de winkeliers tijdens de informatie-en inspraakavonden niet hebben aangegeven hieraan te willen vasthouden. Ook het Projectbureau Wederopbouw heeft geen bezwaar gemaakt tegen een 30 km. zone.

Het College tekent wel aan dat het hier gaat om een uitzondering. Het ligt niet in de bedoeling voor andere in het Categoriseringplan aangegeven 'rode' (50 km/uur) wegen de functie te wijzigen.

Behandeling in de Gemeenteraad is op maandag 19 november. Op maandag 12 november bespreekt de Raadscommissie Leefbaarheid en Wonen het voorstel.


---

Budget voor de HOV-as West vrijgemaakt
De aanleg van Hoogwaardige Openbaar Vervoerassen (HOV) staat centraal in het Mobiliteitsplan Enschede 1996-2005. In dit kader stelt het College van Burgemeester en Wethouders voor, een krediet te verlenen van f1.625.000,-- (§ 737.392,--) voor de voorbereiding en het besteksgereed maken van de HOV-as West voor het onderdeel westelijke tunnelbuis Prinsessetunnel tot aan het Ledeboerpark. Verder vindt nader onderzoek plaats naar mogelijke tracťs, zoals het gedeelte vanaf het Ledeboerpark tot en met het UT-terrein.

De rapportage "Tracťstudie HOV-West en HOV-Noord, omgeving Prinsesstunnel" baseert zich op de keuze voor een extra tunnelbuis van 7 meter breedte voor bussen in beide richtingen aan de westzijde van de bestaande Prinsessetunnel. Op basis van dit rapport en de onderzoeksresultaten kan de verdere uitwerking van de tunnel tot definitief ontwerp en besteksgereed ontwerp plaatsvinden. Dit zal gebeuren in overleg met Amicon, ITC en andere belanghebbenden aan de noordzijde.

De raadscommissie Leefbaarheid en Wonen behandelt dit onderwerp op maandag 12 en Middelen op woensdag 14 november. Daarna staat het op de agenda van de Gemeenteraad op maandag 19 november.


---

Verdere uitwerking van Noordwesttangent en Westtangent In het kader van een betere bereikbaarheid van Enschede-West stelt het College van B. en W. voor, een studie te laten verrichten door het adviesbureau Royal Haskoning naar de huidige en toekomstige situatie in dit stadsdeel. De kosten voor deze studie bedragen f 250.000,-- (§ 113.445,--). De planning is dat de studieresultaten in maart 2002 gereed zijn.

In 2002 zal de Noordwesttangent tussen de Weerseloseweg en de Hengelosestraat verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal worden besproken met de bestaande klankbordgroep NWT waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. De kosten van deze uitwerking worden geraamd op f 219.000,-- (§ 99.378,--). Deze beide bedragen kunnen worden gedekt uit de post 'Reservering grote projecten'. Bespreking in de raadscommissie Leefbaarheid en Wonen is op maandag 12 november, in de raadscommissie Middelen op woensdag 14 november en in de Gemeenteraad op maandag 19 november.


---

Telemedicine en domotica in Roombeek
Het huis van de toekomst bevat allerlei slimme elektronische voorzieningen die het gemak van de mens dienen. De verwarming die op afstand hoger gezet kan worden en de verlichting op de badkamer die zichzelf bij vertrek automatisch uitschakelt zijn daar een paar voorbeelden van. Dergelijke toepassingen staan bekend onder de naam 'domotica', een samentrekking van het Griekse woord domus (huis) en informatica. Ook op medisch terrein worden onder de naam 'telemedicine' (telegeneeskunde) slimme toepassingen bedacht, bijvoorbeeld het meten van de gezondheidstoestand op afstand. Telemedicine en domotica passen uitstekend in het streven van de gemeente Enschede om haar concurrentiepositie te versterken in een aantal kansrijke sectoren. Ook kunnen initiatieven op dit gebied een bijdrage leveren aan de gewenste kwaliteitsimpuls voor de wijk Roombeek ('Kenniswijk').

Daarom wil het College van Burgemeester en Wethouders een onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van een concreet telemedicineproject in Roombeek. Dat onderzoek moet uitwijzen of er voor Roombeek een concreet en spraakmakend telemedicineproject gedefinieerd kan worden; of er voldoende draagvlak voor bestaat en of zorgorganisaties en bedrijven in de regio bereid zijn tot deelname en financiering. Het onderzoek zou begin volgend jaar opgeleverd moeten worden, tegelijk met de opening in Enschede van het NITEL, het toonaangevende instituut op het gebied van telemedicine en domotica. De raad beslist over het onderzoek op 19 november.


---

Aantal werklozen met 13% afgenomen
Het aantal geregistreerde werklozen in Enschede is tussen juli vorig jaar en
1 juli van dit jaar met 13% afgenomen tot 5.718. Gerekend vanaf begin vorig jaar was de afname zelfs 26%. De werkloosheid in Enschede daalt daarmee sneller dan landelijk. Dat geldt ook voor het aantal allochtone werklozen. Ook de daling van het aantal bijstandsgerechtigden zet door: van 5.066 (1 december 2000) naar 4.897 (1 augustus 2001).

De doelstelling voor het aantal in- en doorstroombanen (ID-banen) is voor 2001 verhoogd. ReÔntegratietrajecten om de kans op werk te vergroten komen echter nog maar traag op gang. Dit zijn enkele conclusies uit de Monitor Arbeidsmarktparticipatie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De rapportage beslaat de periode januari tot en met september 2001.

Bij ID-banen gaat het om gesubsidieerde banen in de non-profitsector voor langdurig werklozen. Per 1 september waren 924 (van de 972) ID-banen vervuld, vooral in het beheer van openbare ruimten, onderwijs, openbare veiligheid en toezicht. Vorig jaar gingen 44 personen over naar niet-gesubsidieerde banen; dit jaar tot 1 september 30 personen.

De Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) biedt de mogelijkheid om langdurig werkzoekenden of jongeren een dienstverband aan te bieden bij bedrijven of instellingen, die hiervoor een inleenvergoeding betalen. De doelstelling voor 2001 is het realiseren van 750 WIW-dienstverbanden. Daarvan waren er op
1 september 682 gerealiseerd.


Naast de gesubsidieerde arbeidsplaatsen in ID- en WIW-verband kent de gemeente ook reÔntegratietrajecten, waarbij de kans op werk wordt vergroot door bijvoorbeeld sollicitatietrainingen of omscholingscursussen. Daarmee moeten bijstandsgerechtigden binnen een tot drie jaar aan een baan worden geholpen. De uitvoering van deze trajecten wordt door de gemeente Enschede ingekocht bij private marktpartijen. Het is de bedoeling dat via deze organisaties in totaal 1.200 reÔntegratietrajecten zullen worden gestart. De contracten zijn pas vanaf maart 2001 bekrachtigd en hebben een looptijd tot en met maart 2002. Dit verklaart deels het aantal gestarte trajecten tot nu toe. Een andere verklaring ligt in de nieuwe manier van werken waarbij, met ingang van 2001,het advies van het CWI vertrektpunt is voor de toeleiding van bijstandsgerechtigden naar de reÔntegratiebedrijven.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft kennisgenomen van de Monitor Arbeidsmarktparticipatie, die eveneens ter kennisname wordt aangeboden aan de raadscommissies Werk en Onderwijs (5 november) en Zorg en Maatschappelijke Zaken (6 november).


---

Subsidiestelsel sport wordt veranderd
Het ombouwen van het huidige subsidiestelsel in de sport van niet-kostendekkende tarieven en verborgen subsidies tot een stelsel van kostendekkende tarieven en resultaatgerichte subsidies is een van de actiepunten in het Maatwerkconvenant Grote Stedenbeleid Enschede 2000-2004 en de gemeentelijke sportnota. De stelselverandering moet ertoe leiden dat sportsubsidies als een sturingsmechanisme in het beleid kunnen worden ingezet, aldus het College van B. en W.

Samen met betrokkenen uit de sportwereld is een nieuw subsidiestelsel ontworpen dat in de toekenning minder rigide is en waarbij geen groepen worden uitgesloten. Zo is bijvoorbeeld ook de leeftijdsgroep 18-plus opgenomen. Het nieuwe stelsel is in de eerste helft van 2001 uitgebreid getest. Het ontwerp ziet er als volgt uit:

a. een basisbijdrage;
b. een accommodatiekorting voor gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie;
c. een verenigingssubsidie, met als criteria:


1. het aantal spelende jeugdleden in de leeftijd 6 tot en met 17 jaar, opgesplitst in de categorieŽn 6-11 jaar en 12-17 jaar;
2. het aantal spelende senior-leden van 18 jaar en ouder;
3. het aantal sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap van 18 jaar en ouder.

Naast de verenigingssubsidie zijn de volgende regelingen voor incidentele sportsubsidies voor sportverenigingen van kracht dan wel treden tegelijkertijd met de verenigingssubsidie in werking:


* sportstimulering voor het opzetten van nieuwe activiteiten
* opleiding vrijwillig kader

* sportevenementen

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt aan de Gemeenteraad voor om het subsidiestelsel per 1 januari 2002 in werking te laten treden, waarbij in twee fasen (2002 en 2003) de subsidiebedragen en tarieven van de sportaccommodaties zullen worden verhoogd. De resultaten en effecten van het nieuwe stelsel zullen worden geŽffectueerd in 2004.

Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie welzijn van 8 november en in de raad van 19 november 2001.


---

Borgstelling geldlening Enschedese Hockey Vereniging (EHV) Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om borgstelling te verlenen voor de betaling van rente en aflossing voor twee geldleningen van de Enschedese Hockey Vereniging (EHV). De EHV wil de geldleningen gebruiken voor de financiering van de vervanging van een kunstgrasveld en de herfinanciering van een aantal bestaande geldleningen.

Het totaal van de geldleningen bedraagt f500.000,- (§ 226.890,11). De gemeente staat borg voor maximaal 50% van de nieuwe geldleningen, onder conditie van borgstelling van de andere 50% van de leningen door de Stichting Waarborgfonds Sport.

De borgstelling wordt behandeld in de Raadscommissie Welzijn d.d. 8 november 2001 en in de Raad van 19 november 2001.


---

Borgstelling geldlening Enschedese Golfclub P.W.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om aan de Enschedese Golfclub P.W. een borgstelling te verlenen voor betaling van rente en aflossing voor maximaal 50% van de door deze vereniging aan te gane geldleningen van in totaal f400.000,- (§ 181.512,09). De golfclub wil de leningen gebruiken voor de financiering van de herinrichting en renovatie van de golfbaan aan de Maatmanweg, de bouw van een opslagschuur en lockerruimte en de aanschaf van een cirkelmaaimachine. De borgstelling wordt aangegaan onder voorwaarde van borgstelling van de andere 50% van de geldleningen door de Stichting Waarborgfonds Sport.

De borgstelling wordt behandeld in de raadscommissie Welzijn d.d. 8 november 2001 en in de Gemeenteraad van 19 november 2001.


---

FinanciŽle bijdrage aan de voetbalvereniging G.V.V. Eilermark Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad voor om aan de voetbalvereniging Eilermark een financiŽle bijdrage van f50.000,- (§ 22.689,01) toe te kennen voor de nieuwbouw van een kleedgebouw op de accommodatie aan de Ekersdijk. De huidige kleedkamers zijn kwalitatief ver beneden de norm. De vereniging vraagt naast een gemeentelijke bijdrage ook een gemeentelijke geldlening van fl. 345.000 (Eur. 156.554,17). Die moet worden gebruikt voor de finaciering van een nieuw kleedgebouw. B. en W. willen de lening aangaan onder voorwaarde van borgstelling van 50% van het bedrag door de Stichting Waarborgfonds Sport.

Beide voorstellen worden behandeld in de raadscommissie Welzijn d.d. 8 november 2001 en in de Gemeenteraad van 19 november 2001.


---

Kredietaanvraag heffingensysteem
Het huidige systeem voor de concernheffingen, de WOZ administratie alsmede de naheffingenaanslagen parkeren is technisch verouderd en wordt niet Euro- ondersteund. Het College van Burgemeester en Wethouders vraagt de Raad een krediet te verlenen van f1.617.000 (§ 733.762) voor de vervanging van het systeem. Voorgesteld wordt om deze investeringen deels te financieren met eenmalige middelen tot een bedrag van f581.200 (§ 263.737).

De kredietaanvraag wordt behandeld in de Raad van 19 november 2001.


---

Gemeenterekening 2000 vastgesteld
De Gemeenterekening 2000 is door de rekeningencommissie onderzocht. De bevindingen van de commissie worden door het College van Burgemeester en Wethouders onderschreven. De uit de bevindingen voortvloeiende verbeteracties zijn inmiddels al in uitvoering. De bevindingen van de commissie leiden tevens tot een aangepast nog te bestemmen rekeningresultaat van fl. 10.065.00 (§ 483.276). De voorgestelde bestemming van dit saldo is als volgt:


* 25% naar de reserve verbetering;

* 25% naar de algemene reserve;

* 25% naar het fonds parkeren;

* 25% naar de problematiek wegen

De vaststelling van de Gemeenterekening 2000 wordt behandeld in de raad van 19 november 2001


---

Rekening en verantwoording St. Personeelsvoorziening DCW De dienst DCW heeft de rekening en verantwoording 2000 afgesloten met een positief saldo ad f877.992 (§ 398.415). Naar verwachting zal als gevolg van aangepaste regelgeving het aantal ID-Banen teruglopen. Om hieruit voortvloeiende toekomstige financiŽle risico's af te dekken, stelt het College van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad voor om het voordelig saldo aan de algemene reserve van DCW toe te voegen.

De rekening en verantwoording 2000 wordt behandeld in de raadscommissies Zorg en maatschappelijke zaken d.d. 6 november 2001 en Middelen d.d. 19 november 2001.


---

Jaarverslag 2000 van Commissie Bezwaar en Beroep besproken Het College van B. en W. heeft kennisgenomen van het Jaarverslag 2000 van de Commissie Bezwaar en Beroep (CBB). De Commissie doet het College in het verslag een aantal aanbevelingen voor de afhandeling van bezwaren op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar. Enkele daarvan luiden: verbeteren van de motivering bij de beschikkingen, het bekorten van de termijnen bij de behandeling van bezwaren, betere voorlichting en communicatie, interne coordinatie verbeteren, en in zijn algemeenheid het optimaliseren van de bezwaarprocedure met alle mogelijke middelen.

B. en W. stellen met elkaar vast dat het verbeteren van de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften al geruime tijd hoog op de agenda staat, dat er aan wordt gewerkt en dat niet voor niets een aantal aanbevelingen van de CBB ook zal terugkomen in het traject rond de cultuuromslag. Het verbeteren van de bezwaar- en beroepsprocedures is ťťn van de eerste speerpunten in dat proces.

De specifiek gevraagde aandacht van de CBB voor het motiveren van de beschikkingen hangt samen met de bepleite verbetering van de communicatie met en de voorlichting aan de burger. Het College is het ermee eens dat bij het behandelen van bezwaren altijd een voldoende en begrijpelijke motivering van de beschikking voorop moet staan.

Het jaarverslag van de Commissie Bezwaar en Beroep wordt nu geagendeerd voor de commissie Bestuurszaken.


---

A.s vrijdag de officiŽle besluitenlijst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financi√ęle Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syri√ę niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...