Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording van vragen van het lid Vos over de UNEP

Datum nieuwsfeit: 31-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=422655


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Zuid-Oost Europa Ministerie van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 31 oktober 2001 Auteur J. Wijnands
Kenmerk DZO-68/2001 Telefoon 3485137
Blad /1 Fax 3485329
Bijlage(n) 1 E-mail
Betreft Beantwoording van vragen van het lid Vos over de UNEP

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 19 oktober 2001, kenmerk 2010201250, waarbij gevoegd waren de door het lid Vos, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid M.B. Vos (GroenLinks) over steun aan UNEP in de FRJ/Servië

Vraag 1

Herinnert u zich de donatie van de Nederlandse regering in 2000 aan UNEP, als bijdrage aan de kosten van het saneren van vier steden in Joegoslavië, Pancevo, Novi Sad, Bor en Kragujevac? Hoe beoordeelt u het functioneren van de UNEP in deze gebieden?

Vraag 2

Is het waar dat UNEP begin 2000 een 'Balkan Task Force' kende, maar geen apparaat had om een ingewikkelde taak als het saneren van het rampgebied van Pancevo voor haar rekening te nemen?

Antwoord vragen 1 en 2

De Balkans Task Force (BTF) is opgezet in mei 1999 door UNEP en UNCHS (Habitat), aanvankelijk voor het identificeren van de gevolgen van het Kosovo-conflict voor milieu en woonomgeving in de FRJ en het verrichten van haalbaarheidsstudies. In oktober 1999 heeft de BTF rapport uitgebracht van haar identificatiemissie, gevolgd door een haalbaarheidsstudie in maart 2000. Vervolgens is de BTF belast met de algehele
projectverantwoordelijkheid en de coördinatie van de in totaal 27 geïdentificeerde deelprojecten, waarvan 14 in Pancevo (Servië). In januari 2001 heeft de BTF een Project Implementation Office geopend in Belgrado.

Nederland levert een bijdrage van USD 2 miljoen aan de activiteiten van deze Balkans Task Force ter bestrijding van de milieuschade in de door u genoemde "hot spots"in Servië. De totale kosten van dit project worden geraamd op ca. USD 20 miljoen; de totale donorbijdragen bedragen tot nu toe echter slechts USD 8,3 miljoen. Mede als gevolg hiervan wordt op dit moment slechts een deel uitgevoerd van de voorziene operaties, die zich in verschillende fases bevinden (vooronderzoek, ontwerp, aanbesteding, concrete werkzaamheden) . UNEP heeft zelf reeds aangegeven dat het liever had gezien dat het werk voortvarender had kunnen worden aangepakt, maar dat dit werd verhinderd door de complexiteit van de noodzakelijke projecten en obstakels bij de samenwerking met lokale autoriteiten.

Vraag 3

Wat is sinds het einde van de Kosovo-oorlog de concrete hulp van UNEP aan bijvoorbeeld Pancevo geweest?

Vraag 4

Kent u het UNEP rapport "Clean up of environmental hotspots, implementation phase" van maart 2001, waarin 18 projecten voor Panveco worden aangekondigd? Zo ja, bent u op de hoogte dat er maar 3 projecten uitgevoerd zijn, niet door UNEP, maar door de gemeente Amsterdam en de Swiss Disaster Association?

Antwoord op vragen 3 en 4

UNEP publiceert een maandelijks voortgangsrapport ("Clean up of environmental hotspots, implementation phase") over de milieu-activiteiten in de FRJ. Van de in totaal 14 voor Pancevo geïdentificeerde projecten zijn er inmiddels 10 in uitvoering genomen, deels door UNEP, deels door andere organisaties/instanties. Voor de aanbesteding van de uitvoering van de deelprojecten gelden internationale tenderprocedures.

De projecten in Pancevo omvatten o.a. de aanpak van milieuproblemen bij PetroHemija (EDC- en kwikverontreiniging, waterzuivering) en de NIS olieraffinaderij (constructie van een bassin voor de opslag van restproducten en derivaten; reiniging en reparatie van olieleidingen). Voorts is sprake van reiniging van een rioolkanaal en monitoring van de kwaliteit van grondwater.

In de voorbereidende fase is gewerkt aan het nader prioriteren van de deelprojecten en de uitwerking van de deelprojecten in samenwerking met lokale partners. De activiteiten in de implementatiefase (sinds januari 2001) omvatten niet alleen de schoonmaakacties zelf, maar ook training en capaciteitsopbouw van lokale counterparts en de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen voor milieuactiviteiten in vergelijkbare post-conflict situaties, een voor de VN nieuw werkterrein.

Vraag 5

Is het waar dat u aanvragen van de gemeente Amsterdam om de grond rondom Pancevo te saneren geweigerd heeft, omdat geld voor dit doel naar de UNEP ging? Is het waar dat u de gemeente Amsterdam aanraadde om met UNEP samen te werken gezien de bijzondere expertise van de Milieudienst Amsterdam en het Plan van Aanpak dat deze dienst voor Pancevo geschreven had?

Vraag 7

Deelt u de mening dat de UNEP in feite de aangeboden hulp van de gemeente Amsterdam in de weg heeft gestaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid uw beslissing te heroverwegen en de gemeente Amsterdam en Zaandam nu wel bij te staan bij hun saneringsproject in Pancevo?

Antwoord op vragen 5 en 7

UNEP staat de aangeboden hulp niet in de weg, maar benadrukt het belang van samenwerking en een gecoördineerde aanpak, die ik ondersteun.

Ik heb de gemeente Amsterdam geen geld geweigerd, maar de gemeente aangeraden deel te nemen aan de internationale tenderprocedures voor de uitvoering van de door de Balkans Task Force (BTF) geïdentificeerde en gecoördineerde deelprojecten. Daarnaast heb ik aangegeven eventuele financieringsverzoeken voor aanvullende activiteiten te zullen beoordelen volgens de geldende inhoudelijke en beheersmatige criteria voor soortgelijke activiteiten en op de complementariteit en compatibiliteit van het voorstel ten opzichte van de door de BTF gecoördineerde schoonmaakacties.

Vraag 6

Is het waar dat de UNEP alle pogingen van de gemeente Amsterdam tot samenwerking afgehouden heeft? Zo ja, waarom?

Antwoord op vraag 6

Het is niet zo dat UNEP alle poging tot samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft afgehouden; het tegendeel is waar. UNEP heeft de gemeente Amsterdam vorig jaar aangeschreven en vervolgens in december 2000 een gesprek gevoerd in Amsterdam. Op 31 augustus van dit jaar heeft het hoofd van de Balkans Task Force opnieuw een brief geschreven naar de burgemeester van Amsterdam en een concreet voorstel tot samenwerking gedaan; er is al gezocht naar een datum voor een ontmoeting. Ook de Ambassade in Belgrado heeft zich ingespannen ten behoeve van contacten tussen de gemeente Amsterdam en UNEP.

Kenmerk
Blad /6

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie