Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitwerken van vierde nationale Milieubeleidsplan

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: VROM-raad
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

VROM-raadVROM-raad: Maak werk van uitvoering NMP4

Het vierde nationale Milieubeleidsplan biedt een goede aanzet voor het oplossen van grote milieuproblemen en moet nu snel concreet uitgewerkt worden, aldus de VROM-raad in zijn advies. De grote milieuproblemen: verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen kunnen niet op de traditionele manier opgelost worden. Het uitvoeren van het transitiebeleid uit het NMP4 kan daarvoor een oplossing zijn.

De VROM-raad heeft op 26 oktober jl. zijn advies getiteld .Waar een wil is, is een weg. over het vierde nationale Milieubeleidsplan (NMP4) aangeboden aan minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Tweede Kamer. De raad stelt in zijn advies dat in het NMP4 terecht aandacht wordt besteed aan verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Hij vreest echter dat deze .grote. problemen in het politieke debat ondergesneeuwd raken door de actuele problemen uit het NMP4 zoals bedreiging van de gezondheid en externe veiligheid.

De VROM-raad kan zich in grote lijnen vinden in de analyse van de zeven milieuproblemen uit het NMP4 en juicht toe dat ook aandacht wordt besteed aan de barrières die oplossingen in de weg staan. De analyse in het NMP4 biedt echter te weinig aanknopingspunten voor effectief beleid door zijn globale karakter en het hoge abstractieniveau.

De raad onderschrijft de in het NMP4 voorgestelde sturingsfilosofie van het .transitiebeleid.. Om de grote milieuproblemen op te lossen zijn inderdaad fundamentele veranderingen in de wijze van produceren en consumeren nodig. Het concept .transitie. lijkt goede mogelijkheden te bieden om dit soort veranderingen te stimuleren en oplossingen voor de grote milieuproblemen dichterbij te brengen.

De VROM-raad beveelt aan om het NMP4 op uitvoeringsniveau concreet te maken en snel te beginnen met het uitvoeren van transitiebeleid. Daarnaast stelt de raad voor de keuzes voor de onderwerpen van de transities naar een duurzame landbouw en naar een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te herzien. Transities dienen bij voorkeur aan te grijpen op het niveau van functievervulling, zoals de voedselvoorziening.

Transities dienen een prominente plaats te krijgen in de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling die op dit moment onder de leiding van premier Kok wordt ontwikkeld. In deze strategie wordt gepoogd om de vier pijlers van duurzaamheid in balans te brengen: milieu, economie, cultuur en de sociale dimensie. Het NMP4 richt zich voornamelijk op het milieuaspect van duurzaamheid. Willen de transities echter slagen dan zal ook een expliciete afweging met de andere drie aspecten van duurzaamheid moeten plaatsvinden. De NSDO heeft als doel om te zoeken naar een balans tussen al deze aspecten. Als deze in balans zijn, dan groeit het draagvlak voor de noodzakelijke fundamentele veranderingen bij de burger.

Over het ontbreken van voldoende zekerheid voor de financiering van het NMP4 is de VROM-raad ontevreden. Voor de uitvoering van het NMP4 is VROM te afhankelijk van het toewijzen van ICES-gelden. Het is nog onduidelijk hoe de financiering gestalte krijgt en welke rol internalisering van de milieukosten hierbij kan spelen. Een Uitvoeringsnota of een Plan van Aanpak zou daarin kunnen voorzien.

Tenslotte dient de Rijksoverheid zich te bezinnen op haar rol in de internationale arena, omdat Nederland in zijn eentje geen transities kan bewerkstelligen. Een offensievere internationale aanpak is daarom nodig.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de werkgroep NMP4, drs. T. Wams of bij de projectleider mevrouw ir. T.T. van der Werff (telefoonnummer 070-3391505).

Een exemplaar van het advies .Waar een wil is, is een weg. is te bestellen bij:
Secretariaat VROM-raad
Postbus 30949, IPC 105, 2500 GX Den Haag
Telefoonummer 070 - 339 1505 of fax 070 - 339 1970 Email: (vromraad@vromraad.cs.minvrom.nl)
Of vanaf 2 november 2001 te downloaden via www.vromraad.nl


01 nov 01 15:17
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie