Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene beschouwingen gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen


01-11-2001


De Verbinding week 45 Extra

Algemene beschouwingen

Naar aanleiding van de gemeentebegroting voor het volgende jaar hebben de zes fracties in de gemeenteraad half oktober hun schriftelijke algemene beschouwingen ingeleverd. Op de daarin geleverde kritiek en gestelde vragen hebben B&W - ook weer schriftelijk - gereageerd. Op 12 november vindt de slotronde plaats. Om 14.00 uur spreken de fracties zich in een openbare vergadering uit over de reactie van B&W. Daarna wordt de vergadering geschorst tot 19.30 uur. Dan begint het gedeelte waarin het komt tot eventuele stemmingen en de definitieve vaststelling van de begroting.

Op deze pagina een samenvatting van de algemene beschouwingen en de antwoorden van B&W. Het stramien is steeds hetzelfde: in elk artikel eerst een overzicht van opmerkingen van de fracties en daarna de reactie van B&W erop.
De volledige tekst van de algemene beschouwingen en de reactie van B&W staat op www.heumen.nl.
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de vergadering op 12 november.

Politiek

Terugblik gemist op roerige periode

"Drieëneenhalf jaar besturen was geen onverdeeld genoegen. Noch voor de raad, noch voor het college." Die woorden komen uit de tekstverwerker van de VVD-fractie, als zij terugkijkt op de roerige tijd rond het project Rijksweg, de planvorming voor het winkelcentrum, de parkeergarage, de breuk in de coalitie en het opstappen van raadsleden en een wethouder. De VVD stelt vast dat "de organisatiecultuur, maar zeker ook de bestuurscultuur in de volgende periode nodig aan renovatie en ten dele wellicht aan vernieuwing toe is."

Ook verschillende andere fracties komen terug op de gebeurtenissen in het recente verleden. Zij vinden dat het college bij de aanbieding van de begroting die terugblik niet achterwege had mogen laten. GroenLinks had graag een politiek jaarverslag gezien: "We begrijpen wel dat zo'n terugblik op sommige punten tot pijnlijke conclusies zou kunnen leiden. Maar reflectie blijft een goede zaak, ook in de politiek." De PvdA noemt de laatste begroting van een raadsperiode bij uitstek het moment om de balans op te maken. Wat waren de "succeservaringen, leermomenten en tegenvallers" en: "Is het gelukt de interesse en het vertrouwen van burgers in het gemeentelijk beleid te vergroten?". Deze fractie kijkt uitvoeriger terug naar de gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot het vertrek van wethouder Arts. "De eigen wethouder aanvallen - of erger nog - afvallen wordt al snel gezien als 'onenigheid binnen de partij'", zo valt te lezen. "In werkelijkheid werd het voltallige college aangesproken." In een duaal stelsel zal het bestuur volgens de PvdA niet bang moeten zijn voor confrontaties en wrijvingen.

controleren
Het CDA neemt in haar algemene beschouwingen eveneens alle ruimte voor omkijken. De fractie wil dat elk jaar gaan doen omdat een collegepartij de taak heeft verantwoording af te leggen. Dat wordt des te belangrijker als de gemeente straks na de verkiezingen (6 maart 2002) in een duaal stelsel verder gaat. De controlerende taak van de raad wordt dan veel belangrijker.
DGH constateert dat het heel wat moeite heeft gekost "om de gelederen gesloten te houden, zowel in de raad als binnen de eigen fracties." Dat heeft volgens deze fractie geleid tot gemiste kansen en vertragingen. DGH ziet overigens in het duale stelsel een mogelijke verwijdering tussen kiezers en gekozenen (in dat stelsel is het mogelijk wethouders te benoemen die geen raadslid zijn en dus niet zijn gekozen).
De Fractie Thonen tenslotte denkt dat de burger meer behoefte heeft aan een zorgzame overheid dan aan een duaal stelsel.

De reactie
B&W kijken in hun reactie op die algemene beschouwingen alsnog om nu er zo expliciet om wordt gevraagd. Een paar citaten:

"Van een politiek testament aan het einde van deze raadsperiode is onder andere afgezien, omdat het college van samenstelling veranderd is. Bovendien wordt jezelf op de borst kloppen voor de goede dingen die er gebeurd zijn, in ons land niet erg gewaardeerd. En voor de zaken die verkeerd gingen zijn er genoeg criticasters die je erop wijzen en achteraf vertellen hoe het beter had gemoeten. Een blik in de toekomst wordt al gauw uitgelegd als over je eigen graf heen te willen regeren..."

opener
"Onze indruk - en voor zover wij kunnen overzien ook die binnen de andere genoemde geledingen - is dat we op de goede weg zijn. Meer gestructureerd, meer nabij, met een opener houding en meer aandacht voor communicatie en het primair proces zijn de kenmerken van een positieve cultuurverandering."

"Het lijkt ons dat het oordeel over de vraag of het gelukt is het interesse en vertrouwen van de burgers in het gemeentelijk beleid te vergroten en of het college een volwassen open dialoog tussen inwoners, politiek en ambtelijk apparaat heeft weten te realiseren, zal verschillen vanuit ieders individuele gezichtspunt, dus rijkelijk subjectief. Meer geobjectiveerde gegevens zijn ons inziens te vinden in de resultaten van de burgerenquête op de onderdelen beoordeling van het gemeentebestuur en medewerkers, vertrouwen in de politiek en betrokkenheid bij de gemeente."

richtinggevend
"Nieuwe aandacht is besteed aan de interne bestuurlijke en ambtelijke organisatie en aan de relatie burger-gemeente.
De welzijnssector heeft duidelijk extra ondersteuning gekregen. Het collegeprogramma is richtinggevend geweest voor de onderwerpen, waarmee het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie zich hebben bezig gehouden (en nog bezighouden). Alleen het project kernbeleid is niet uit de verf gekomen. Hier lag de lat duidelijk te hoog. Wel is de verwachting dat de woon- en leefsituatie per kern in de nu in ontwikkeling zijnde Woonvisie in beeld gebracht wordt."

perspectieven
"Alles bij elkaar genomen vinden wij dat de gemeente Heumen zich in de afgelopen periode goed ontwikkeld heeft. De perspectieven voor de toekomst zijn goed. Om het met een variant op de naam van de strategische visie te zeggen: van minder groei naar meer bloei is een reëel vooruitzicht."

Communicatie

Vertrouwen krijgen door het te geven

"Politiek en bestuur moeten beter de kunst verstaan van het versterken van de kracht en de creativiteit van de burgers", schrijft de PvdA. "De politiek zal eerst vertrouwen aan de burgers moeten geven, voordat ze van burgers weer vertrouwen terug krijgt."
De gemeente legt in de recente communicatienota in aanvang een zwaar accent op interne samenhang en duidelijkheid. Pas dan kan informatie-uitwisseling met de inwoners werkelijk betekenis hebben. De PvdA is het met die nota eens, maar wil niet dat communicatie een doel op zich wordt.
De gehouden burgerenquête is een aardige aanzet om de communicatie te laten aansluiten bij de behoefte. Zo'n enquête moet dan ook consequent als instrument worden ingezet, vindt deze fractie.

afstand
Het CDA adviseert niet alleen overleg te voeren met traditionele organisaties, maar ook met vrijwilligers, milieugroepen en actievoerders. Dat kan de afstand tussen bestuur en burgers weer overbruggen.
De fractie wil ook dat de gemeente meer diensten aanbiedt via Internet. Raadsleden moeten per e-mail en via de gemeentelijke Website bereikbaar zijn.
De fractie Thonen wil een proef met een avondopenstelling op maandag tot 20.00 uur (nu is dat nog tot 18.30 uur). Ook de bezoeken van B&W aan de dorpen zouden elk jaar moeten plaatsvinden. GroenLinks noemt die bezoeken een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Vanachter de tafel zijn de collegeleden meer bezig met het pareren van opmerkingen dan met echt luisteren. Dat "is niet bepaald uitnodigend en doet de inwoners die de moeite hebben genomen om langs te komen te kort."
De VVD signaleert een toename van ontevredenheid van mensen die bij het loket van Burgerzaken aankloppen en wil van het college weten wat daaraan gedaan wordt.
Volgens deze fractie kunnen burgers maar moeilijk begrijpen wat de raad precies te vertellen heeft. In de pers lijkt het erop dat beslissingen al lang gevallen zijn. Wellicht kan er iets aan gedaan worden door een gewijzigde persvoorlichting.
DGH legt uit dat de klantgerichtheid van de gemeente nog steeds niet is wat hij zou moeten zijn. Brieven blijven te lang onbeantwoord en de inwoner weet niet altijd waar hij met zijn klacht terecht kan. De fractie vindt de pagina De Verbinding wel steeds beter worden.

De reactie
B&W willen de communicatie via Internet en e-mail bevorderen, maar door onduidelijkheid over kosten en beveiliging is het zover nog niet. GemNet (het netwerk waarbij de gemeente is aangesloten) komt volgend jaar met een oplossing.
E-mailen naar raadsleden door inwoners kan nu al wel. Op de Website van de gemeente kunnen onder "Wie is Wie" de namen van de raadsleden worden aangeklikt. Dan verschijnen de telefoonnummers en de e-mailadressen in beeld. Er zijn twee raadsleden die niet over een e-mailadres beschikken.
De problemen aan de balie bij Burgerzaken zijn grotendeels te wijten aan enkele langdurige ziektegevallen die naar vermogen werden opgevangen met uitzendkrachten. Daarnaast wordt gestudeerd op een structurele oplossing van de bezetting van deze afdeling. De tijdige beantwoording van brieven is inderdaad een probleem, schrijft het college. Er zijn intussen nieuwe afspraken gemaakt die duidelijk onder de aandacht van de medewerkers worden gebracht. Bovendien is een nieuw elektronisch registratiesysteem op komst dat het mogelijk maakt stukken sneller te traceren. Het geven van inzicht in de positie van de raad is vooral een eigen taak in onder andere De Verbinding en op de Website. De pers pakt vooral nieuws op en is geen voorlichter. Overigens worden fricties af en toe wel met de pers besproken.
De suggestie voor een jaarlijkse ronde langs de dorpen nemen B&W graag over. Dan zal ook en meer gerichte communicatie nodig zijn die interessante items naar voren kan halen die normaal niet aan bod komen.
In hun antwoord schetsen B&W het dilemma rond de wens de burger meer invloed te geven. "Welke burger: degene die ergens een huis wil bouwen of degene die dat níét wil?". Uiteindelijk moet het vertrouwen ontstaan dat de raad zorgvuldige afwegingen maakt, mede aan de hand van de informatie van de burgers.

Brandweerkazerne

Terrein belangrijk voor Overasselt

Voor de huisvesting van de Brandweer wordt geopteerd voor een terrein ('perceel Slicher') dat ligt in de hoek van de Kasteelsestraat en de Schoonenburgseweg. Op dat terrein staan een woonhuis, kassen, een oude school en de huidige Brandweerkazerne.
Vooral de PvdA gaat in haar algemene beschouwing uitvoerig in op de betekenis van deze hoek voor het dorp. Niet voor het eerst bepleit deze fractie de behoefte aan een brandweerkazerne niet los te zien van de hele invulling van dit gebied. Het is de entree van het dorp vanuit twee richtingen en het is de laatste kans om het voorzieningenniveau te versterken. Bovendien kunnen de mogelijkheden worden aangegrepen om meteen de kruising ter plekke veiliger te maken. Voorstel van de fractie: ontwikkel een totaalplan samen met de projectontwikkelaar, ondernemers, sleutelfiguren uit het dorp en omwonenden en trek daar zes maanden voor uit.

Met wat minder bewoordingen spreekt GroenLinks zich uit in dezelfde zin: pak het hele gebied in één keer aan.
De fractie Thonen tenslotte vindt net als de PvdA dat de kans moet worden aangegrepen om de kruising veiliger te maken. Deze fractie maakt zich zorgen over de actualiteit van het rampenplan. De PvdA heeft die zorg met name over de brandbestrijding ten oosten van het kanaal.

De reactie
B&W hebben inmiddels aan de commissie ABO toegezegd dat een totaalvisie voor het 'terrein Slicher' zal worden ontwikkeld. Er komt op korte termijn een onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de Brandweerzorg aan de oostkant van het kanaal. Er wordt tevens een plan ontwikkeld voor de aanpak van brandpreventie. Daarin komen ook gebruiksvergunningen aan de orde.

Verkeer

Irritatie over drempels

Ter uitvoering van het verkeersplan zijn veel verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van drempels. Buitenproportioneel, vindt de VVD. De uitvoering is "doorgeslagen", schrijft DGH. Thonen is bezorgd over het uitstel van verkeersremmende maatregelen in Nederasselt (Broekstraat).
CDA, DGH, VVD en Thonen stellen vragen over de onkruidbestrijding en het onderhoud van trottoirs. We hebben een mooie financiële regeling om verenigingen in te schakelen, maar die is misschien te weinig bekend, zegt het CDA.

De reactie:
B&W schrijven de conclusie over de veelheid aan drempels intussen ook zelf te hebben getrokken. Toch is voorzichtigheid geboden omdat de bevolking zeer veel inspraak heeft gehad. Er worden nu vervolgplannen uitgewerkt waarin met de kritiek rekening wordt gehouden. De aanpak van de Broekstraat staat pas voor 2003 op het investeringsplan. Eerder zou niet reëel zijn omdat bekend is dat de provincie er dan pas geld voor beschikbaar heeft. B&W willen in 2002 wel met de voorbereidingen starten.
Verenigingen in Overasselt en Nederasselt zijn blijkbaar gemakkelijker te porren voor onderhoud van trottoirs, maar in de andere kernen wil dat niet lukken. "We blijven het proberen", schrijven B&W. De al eerder toegezegde onkruidnotitie is in concept klaar. Hij zal rond de jaarwisseling kunnen worden behandeld.

Vrijwilligers

Signalen onderkennen

Het CDA wil een jaarlijkse vrijwilligersprijs instellen. De prijs moet de vorm krijgen van een donatie voor verenigingen die zich op een bijzondere manier inspannen voor het maatschappelijk welzijn. Dezelfde fractie wil ook dat verenigingen die twee jaar achtereen hun jaarrekening sluitend hebben in het derde jaar beloond moeten worden met extra subsidie om hun activiteiten uit te kunnen breiden.

De reactie
Verenigingen zelf zijn niet enthousiast over een vrijwilligersprijs, zo laten B&W weten. Het belangrijkste knelpunt is dat er moeilijk criteria voor aan te geven zijn. Verenigingen zelf vinden dat de gemeente beter energie kan steken in goede subsidievoorwaarden waarbinnen vrijwilligers uit de voeten kunnen.
Het college wil evenmin mee met het idee van een bonus bij een sluitende boekhouding. Dat wil namelijk niet altijd zeggen dat er goed beleid wordt gevoerd. Omgekeerd kan een niet sluitende jaarrekening ook een signaal zijn van hele andere problemen.

Ruimtelijke ordening

Meer bouwen in kleine kernen?

Het CDA vindt dat het gebied tussen Malden en Molenhoek voorlopig buiten beeld moet blijven als bouwplek. Op den duur zou er een natuurpark moeten worden ingericht. Met de provincie zou moeten worden overlegd over mogelijkheden om ten noorden van de S110 "woningbouw van hoge kwaliteit, in balans met natuur en landschap, met op bescheiden schaal ruimte voor bedrijfsgebouwen" te realiseren. In het beheer van het buitengebied moet volgens deze fractie vooral geprofiteerd worden van de deskundigheid van agrariërs.

DGH mist een kleine kernenbeleid. Het was aan het begin van de raadsperiode toegezegd, maar er is nog niets van terecht gekomen. De fractie Thonen wil dat er ruimte wordt gezocht voor kwalitatieve woningen voor ouderen. In 2002 zou de tweede fase van het plan Hollestraat aan bod moeten komen.
De PvdA vraagt of het college bij de toedeling van woningen voorrang wil geven aan de kleine kernen.

De reactie
B&W willen niet vooruitlopen op een brede discussie over het gebied tussen Malden en Molenhoek. Zij willen daarom nu geen enkele uitspraak doen over de suggestie van het CDA voor een natuurpark. Bovendien is nog onduidelijk welke aantallen woningen de gemeente in de toekomst mag bouwen zodat een discussie over nieuwe locaties, zoals ten noorden van de S110, nu nog voorbarig is.
Voor het beheer van het buitengebied is ter bescherming van natuurwaarden aanvullend beleid nodig, zeggen B&W. Dat wil niet zeggen dat agrariërs in dat beheer te kort schieten, maar hun belang is vooral het creëren van productiemogelijkheden en dat valt niet altijd samen met beheer van landschap.
In de al aangekondigde Woonvisie komen ook de leefbaarheid van de kleine kernen en de behoefte aan huisvesting voor ouderen aan de orde. Nu al laat het college echter weten niet bereid te zijn tot een andere verdeling van de woningbouw ten faveure van die kleine kernen. Dat zou namelijk in strijd zijn met het uitgangspunt om de verstedelijking te concentreren.

Kerkplein

Kansen benutten

Rond het Kerkplein in Malden komen twee thema's op in de algemene beschouwingen: parkeren en verlevendiging van het centrum. GroenLinks ziet wel wat in verplaatsing van de markt naar dat plein en vraagt zich van wie het idee van een "Maldense dag" komt. De fractie wijst ook op de overlast die het parkeren op het plein voor omwonenden oplevert.
Ook de PvdA spreekt van een "onwenselijke situatie" die een gevolg is van geïsoleerde besluiten. Er is behoefte aan een duidelijk parkeerbeleid.

De reactie
B&W kondigen aan dat er inderdaad maatregelen zullen komen die het parkeren reguleren. Als aanwonenden overlast blijven ondervinden zullen er ook obstakels worden geplaatst om de uitritten vrij te houden.
De voorbereidingen voor een notitie over het parkeerbeleid zijn gestart. Er zijn intussen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het winkelcentrum en het kerkbestuur. In januari verwachten B&W een plan klaar te hebben. Intussen is de parkeergarage onder Maldensteijn gedeeltelijk opengesteld voor algemeen gebruik. Op die manier hopen B&W in elk geval langparkeerders van het Kerkplein weg te houden.

Ook in januari willen B&W komen met een notitie waarin een keuze wordt gemaakt voor de plaats van de markt en de kermis in de toekomst. In de reactie zegt het college nog niet of het Kerkplein een optie is. Het initiatief van een "Maldense dag" komt uit de koker van het college zelf: "Medio 2002 is het nieuwe horecacentrum klaar en is het Kerkplein definitief ingericht; een mooi moment voor alle partijen om samen op te trekken". Maar meer dan een afspraak om daar binnenkort eens over te praten is er nog niet.

Welzijn

Lokale Welzijnsstichting?

Waarom eigenlijk een Welzijnsstichting (Groen Links) en hoever is het daar dan mee (VVD)?
Volgens het CDA lijkt het erop dat het idee van breedtesport weinig aanslaat.
De VVD wil weten hoe het staat met het kunstbeleid en Thonen vraagt naar de kunst op de rotondes.

De reactie
Een overkoepelende welzijnsstichting zou kunnen helpen op punten waar bijna alle instellingen met weinig personeel tegen oplopen, denken B&W. Ze noemen als voorbeelden personeels- en organisatiebeleid, financieel beheer, automatisering en het realiseren van zaken die in groter verband wel haalbaar zijn. Het college wil een adviesbureau laten uitzoeken of die doelen daarmee ook kunnen worden gerealiseerd, want zo'n stichting moet een middel zijn en geen doel op zich.

Dat de breedtesport weinig aanslaat is een terechte indruk, maar B&W tasten nog in het duister over de oorzaak daarvan. Zij willen opnieuw met de verenigingen gaan praten.
De status van kunst en cultuur in de begroting zal worden wordt uitgewerkt. De prioriteit ligt in elk geval bij amateurkunst. Wat het idee van kunst op de rotondes betreft melden B&W dat een opdracht voor een werk op de rotonde Droogsestraat is verstrekt. Voor de zuidelijke rotonde heeft Malden Promotion een voorstel gedaan waarop nog niet is beslist.

Jeugd

Luisteren naar jongeren

Hoe kom je weten waaraan jongeren behoefte hebben? Het CDA komt met een suggestie voor een jongerenplatform: ze kunnen daarin actief betrokken worden bij ontwikkelingen in hun omgeving. Zorgen zijn er over het uitblijven van een reactie van de gemeente op de plannen die in Overasselt worden ontwikkeld door SJEJ. Ook Thonen vraagt aandacht voor zinvolle tijdsbesteding voor de jeugd. Verschillende fracties vragen naar de kinderopvang. Het CDA wil dat particulier initiatief kansen krijgt. De Buitenschoolse opvang krijgt van GroenLinks een onvoldoende: "Er is sprake van slechte inbedding en er zijn problemen met de accommodatie".
De PvdA wil integratie van voorzieningen rond scholen. Tenslotte wordt de vraag gesteld of de Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP's) inderdaad als streven zijn opgegeven.

De reactie:
B&W zien in de peiling van de behoefte van jongeren en het ontwikkelen van voorzieningen een belangrijke rol weggelegd voor de jongerenwerker. Het college wil ideeën vanuit jongeren voor een platform of jeugdraad wel steunen, maar signalen daarvoor zijn nog niet opgevangen.
Door de uitbreiding van de uren van de opbouwwerker en de aanstelling van een beheerder voor de SjeMpot is er in het open jeugdwerk in Malden weer voldoende ondersteuning. Voor Overasselt en de initiatieven van SJEJ wordt nu bekeken welke professionele inzet mogelijk is. "Uiteraard kan ook de Overasseltse jeugd op onze volledige aandacht rekenen", schrijven B&W.
De realisering van JOP's blijft een streven, maar het heeft geen prioriteit, simpelweg omdat het onderwerp onder jongeren niet lijkt te leven.
Particuliere initiatieven voor kinderopvang kunnen op steun rekenen als ze voldoen aan de eisen die de toepasselijke verordening stelt. In 2002 zal moeten blijken of de buitenschoolse opvang rendabel kan worden . Er zal dan ook naar een structurele oplossing voor de huisvesting moeten worden gezocht. Dat zal moeilijk in de buurt van elke school kunnen. Een haalbare exploitatie vereist dat de voorziening centraal is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...