Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel tot wijziging van Wet MOT en Wif 1993

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)


1 november FM 2001-01814 M 2001

Onderwerp

Wetsvoorstel tot wijziging van Wet MOT en Wif 1993

Kamerstukken 28018

Hierbij stuur ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, een nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Voorstel van wet tot wijziging van Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet
identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:


a. Onderdeel B wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van de subonderdelen 1 en
2 tot de subonderdelen 2 en 3 wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:


1. Voor de tekst van artikel 1 wordt het cijfer «1.» geplaatst.


2. In de subonderdelen 2 en 3 wordt «In onderdeel» telkens vervangen door: In het eerste lid, onder.


3. Toegevoegd worden twee subonderdelen, die luiden:


4. In het eerste lid, onder b, wordt «als bedoeld onder a» vervangen door: als bedoeld in het eerste lid, onder a.


5. Toegevoegd wordt een lid, dat luidt:

2. De krachtens het eerste lid, onderdeel 10º, aan te wijzen diensten hebben geen betrekking op werkzaamheden van een advocaat of een notaris betreffende de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.


b. Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

Ba

In artikel 3, onderdeel f, onder 1°, wordt «bedrijfstakken» vervangen door: bedrijfstakken en beroepsgroepen.


c. Onderdeel C komt te luiden:

C

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:


1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «artikel 1, onder a,» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onder a,.


2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel e, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, die luiden:


f. bij een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 9°: een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde;


g. aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.


3. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, dat luidt:


3. Degene die een dienst als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onder a, verleent is verplicht de gegevens, bedoeld in het tweede lid, op toegankelijke wijze te bewaren gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding.


d. Na onderdeel C worden twee onderdelen ingevoegd, die luiden:

Ca

In artikel 10, eerste lid, wordt «artikel 1, onder a,» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onder a,.

Cb

In artikel 16, eerste lid, komt onderdeel c te luiden:


c. de bedrijfstakken en beroepsgroepen die onder de werking van deze wet vallen;.

II

Artikel II wordt gewijzigd als volgt:

Onderdeel G komt te luiden:

G

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Deze wet wordt aangehaald als: Wet identificatie bij
dienstverlening.

Toelichting

Met onderhavige nota van wijziging wordt beoogd het voorstel van wet op twee onderdelen aan te passen. De eerste aanpassing houdt verband met een uitbreiding van de kring van
meldingsplichtige personen en instanties en de tweede voorgestelde wijziging strekt ertoe de citeertitel voor de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 aan te passen.

Wat betreft de wijzigingen die samenhangen met een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet melding ongebruikelijke transacties merken wij op dat daaraan voor een deel de schokkende gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten ten grondslag hebben gelegen. Deze verschrikkelijke feiten hebben geleid tot de overtuiging dat op een groot aantal terreinen versneld moet worden overgegaan tot het treffen van maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen het terrorisme. Zoals reeds aangekondigd in de brief van 5 oktober 2001 over de terroristische aanslagen (Kamerstukken II 2001/2002, 27 925, nr. 10) behoort daartoe ook het met voorrang tot stand brengen van identificatie- en meldingsverplichtingen voor personen en instanties die onder de binnenkort herziene EU-richtlijn witwassen (herziening van de richtlijn van 10 juni 1991 (91/308/EEG) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld)
meldingsplichtig zullen worden. Daarmee kan de controle op ongebruikelijke geldstromen aanzienlijk worden vergroot.

Voor wat betreft de handelaren in zaken van grote waarde voorziet onderhavig voorstel van wet daarin reeds. Eveneens biedt dit
wetsvoorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur de dienstverlening van onder meer belastingadviseurs,
(register)accountants en makelaars onder de identificatie- en meldingsplicht te brengen. Een ontwerp voor een dergelijke algemene maatregel van bestuur is reeds voorbereid.

De binnenkort herziene richtlijn witwassen beoogt ook onafhankelijke juridische
beroepsbeoefenaren zoals advocaten en notarissen voor wat betreft het verrichten van bepaalde werkzaamheden onder een identificatie- en meldingsplicht te brengen. Het gaat bij de meldingsplicht niet om diensten die de advocaat of notaris verleent in zijn 'eigenlijke' functie, maar om werkzaamheden die ook door andere juridische adviseurs kunnen worden verricht. Te denken valt dan aan het geven van advies bij transacties die verband houden met het beheer van geld en effecten of bij het oprichten, de exploitatie en het beheer van rechtspersonen.

De meldingsplicht behoeft zich niet uit te strekken tot informatie die is verkregen voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure of bij het bepalen van de rechtspositie van een cliënt. Daarmee wordt gewaarborgd dat de meldingsplicht zich niet onbedoeld zal uitstrekken tot de eigenlijke werkzaamheden van een advocaat of notaris. De geheimhoudingsplicht van de advocaat of notaris en het daarvan afgeleide
verschoningsrecht ter zake van hetgeen een advocaat of notaris in de uitoefening van zijn normale functie ter kennis komt, blijft op deze wijze gehandhaafd. Het is gewenst deze waarborg wettelijk te regelen.

Voor een zodanige wettelijke regeling komt zowel de wetgeving die het ambt van notaris en het beroep van advocaat betreffen in aanmerking (de Wet op het notarisambt en de Advocatenwet) als ook de Wet melding ongebruikelijke transacties. Een regeling in de wetgeving die het notariaat of de advocatuur direct aangaat, heeft als voordeel dat zij aansluit bij hetgeen al voor de desbetreffende beroepsgroepen geldt. Een regeling in de Wet melding ongebruikelijke transacties heeft als voordeel dat aansluiting wordt gevonden bij reeds bestaande
meldingsplichten. Een praktisch voordeel van laatstgenoemde oplossing betreft de vaart die kan worden gemaakt met de invoering van een meldingsplicht voor deze beroepsgroepen. Dit laatste heeft zwaar gewogen.

Daarom strekt deze nota van wijziging ertoe ten aanzien van de regeling van de meldingsplicht voor advocaten en notarissen te bepalen dat op zorgvuldige wijze rekening wordt gehouden met de noodzaak voor deze beroepsgroepen om hun eigenlijke werk op behoorlijke wijze te kunnen blijven uitoefenen. Daartoe wordt wettelijk gewaarborgd dat bij algemene maatregel van bestuur geen onder de meldingsplicht vallende diensten kunnen worden aangewezen die betrekking hebben op werkzaamheden van een advocaat of notaris betreffende de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens
vertegenwoordiging en verdediging in rechte of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. Voorts worden bij deze nota van wijziging op het punt van de meldingsplicht enkele aanpassingen van het voorstel van wet voorgesteld teneinde te bewerkstelligen dat de advocatuur en het notariaat op de dezelfde wijze worden betrokken bij de uitvoering van de Wet melding
ongebruikelijke transacties als de overige onder deze wet vallende meldingsplichtige personen en instanties.

Verder strekt deze nota van wijziging tot aanpassing van artikel II, onderdeel G, waarin een nieuwe citeertitel voor de Wet identificatie bij financiële
dienstverlening 1993 wordt voorgesteld. Beoogd was dat de Wet identificatie bij dienstverlening 1993 in de toekomst Wet identificatie bij dienstverlening 2001 of 2002 zou gaan heten. Dit wordt echter niet bereikt met de wijziging van artikel 12, zoals in artikel II, onderdeel G, van het voorstel van wet is opgenomen, omdat de Wet identificatie bij dienstverlening 2001 of 2002 als zodanig niet in het Staatsblad zal kunnen worden geplaatst. De (gehele) wet is namelijk al in 1993 in het Staatsblad geplaatst; zij wordt nu alleen gewijzigd. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, wordt nu voorgesteld de wet aan te halen als: Wet identificatie bij dienstverlening.

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...