Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vijfjarenprogramma `Versterking veiligheid Rotterdam'

Datum nieuwsfeit: 01-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Vijfjarenprogramma `Versterking veiligheid Rotterdam':

Intensief samenwerken met alle partners voor een veiliger Rotterdam. Index meet resultaten.

Van projectmatig naar systematisch en structureel. Zo kan de omslag in het veiligheidsbeleid van de Gemeente Rotterdam worden gekenschetst. Naast toezicht en handhaving, ook onderhoud, beheer en investeringen in woningvoorraad en buitenruimte. Het zwaartepunt komt te liggen bij de aanpak op wijkniveau, onder regie van de deelgemeenten. De drie eerder gekozen stedelijke thema's drugs & overlast, geweld, en jeugd & veiligheid, blijven de speerpunten. Alle partners in de veiligheidsketen - stadsbestuur, deelgemeenten, gemeentelijke diensten, politie, justitie, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en (groepen) burgers - zijn doordrongen van de noodzaak van intensieve samenwerking bij de verbetering van de veiligheid in de stad en maken daarom prestatieafspraken.
Om de resultaten van de aanpak te meten wordt een veiligheidsindex ontwikkeld, die met objectieve en subjectieve indicatoren de resultaten zichtbaar kan maken.

Dit is kern van het vijfjarenprogramma `Versterking veiligheid Rotterdam' dat het College van B. en W. vandaag naar de Gemeenteraad heeft gestuurd. De raad debatteert op donderdag 1 november a.s. in een speciale vergadering over het programma. Tijdens dit debat zal het eerste van een reeks van 73 wijkveiligheidsplannen - dat van Hillesluis - als voorbeeld dienen van de nieuwe aanpak van de uitvoering van het veiligheidsbeleid in Rotterdam.

Veiligheidsbeleid staat al sinds 1993 hoog op de agenda in Rotterdam. Sindsdien zijn vele inspanningen verricht om de veiligheid in de stad te vergroten en het gevoel van veiligheid aan de burgers terug te geven. Vastgesteld moet echter worden dat het beoogde resultaat nog onvoldoende is bereikt, zoals onder meer blijkt uit protesten van bewoners tegen onveiligheid en onleefbaarheid in hun wijk. Een andere aanpak is nodig, was de conclusie van alle partners tijdens een conferentie dit voorjaar in Kaatsheuvel.
Het nu opgestelde vijfjarenprogramma `Versterking veiligheid Rotterdam', waarmee opnieuw voor veiligheid als topprioriteit is gekozen, verwoordt die aanpak.

Deelgemeenten sleutelrol
De verantwoordelijkheid en regie over de wijkveiligheidsaanpak ligt bij de deelgemeenten. Wijkveiligheidsplannen bieden de basis voor de integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek. Op grond van een analyse van de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijk worden maatregelen ter verbetering gepland en uitgevoerd. Wijken die slecht scoren op het gebied van veiligheid zijn geselecteerd als pilots bij de ontwikkeling van de plannen: Tussendijken, Nieuwe Westen, Tarwewijk en Hillesluis. Het wijkveiligheidsplan voor Hillesluis is inmiddels in concept beschikbaar. Deelgemeenten leggen in de wijkveiligheidsplannen prestatieafspraken vast met gemeentelijke diensten, die de afspraken verwerken in hun jaarplannen. Voor het College van B. en W. vormen ze het kader bij de aansturing van de diensten. Ook met andere partners in de keten, de politie, het openbaar ministerie en maatschappelijke instellingen, worden prestatieafspraken gemaakt.
Elke vier maanden worden voortgangsrapportages opgesteld over de wijkveiligheid. Waar nodig worden op basis van deze rapportages aanvullende maatregelen getroffen.

Stedelijke speerpunten
Eind 2005 moeten de deelgemeenten een integrale aanpak voor het jeugdbeleid hebben ontwikkeld, waarvan het stedelijke speerpunt jeugd & veiligheid deel uitmaakt. Instrumenten zoals een `jeugd en veiligheidskaart', het programma `veilig op school' en de doelgroepenaanpak, worden uitgewerkt in het wijkveiligheidsplan. De Projectgroep Veilig ontwikkelt samen met het Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA) nieuwe methodieken en maakt met het OM analyses voor de in ontwikkeling zijnde `jeugd en veiligheidskaart'.

De aanpak van drugs & overlast is gericht op het bestrijden van drugsoverlast en het tegengaan van concentraties in de drugsproblematiek. Cruciaal hierbij zijn een helder beeld van de drugsmarkt en drugsscene, systematische uitwisseling van informatie over overlastgevende verslaafden en panden en een integrale aanpak van de `hotspots'. De afname van overlast in Delfshaven en Charlois krijgt prioriteit. De Alijda-aanpak wordt uitgebreid naar eigenaars van dealpanden. De meest overlast gevende en zorg mijdende verslaafden moeten in 2005 `van de straat zijn'.

In de wijkveiligheidsplannen worden ook afspraken opgenomen over een harde aanpak van geweldsincidenten. De nadruk komt te liggen op vuurwapengeweld, geweld op straat, op en rond de scholen en in het openbaar vervoer. Veel aandacht krijgt preventie, omdat de aanpak van geweld vooral een zaak is van gedragsverandering. Bij de preventieve aanpak wordt aangesloten bij het speerpunt jeugd & veiligheid.

Veiligheidsindex en expertisecentrum
De doelstellingen en maatregelen in het vijfjarenprogramma moeten gebaseerd zijn op een heldere analyse van de problematiek. Ontwikkelingen in de veiligheid en leefbaarheid in de de stad en de wijken moeten inzichtelijk worden. Omdat op dit moment politie, justitie en gemeentebestuuur in verslagen en monitoren van verschillende cijfers en definities uitgaan, ontbreekt een eenduidig beeld.
Daarom is een Rotterdamse veiligheidsindex in ontwikkeling die voor de stad als geheel, de deelgemeenten en de afzonderlijke wijken, het oordeel van de bewoners over veiligheid en leefbaarheid uitdrukt. Twee keer per jaar zullen bewoners worden ondervraagd voor de veiligheidsindex en wordt de uitkomst van de meting bekend gemaakt. Daarbij zullen objectieve en subjectieve indicatoren worden gehanteerd als: buurtproblemen, slachtofferschap, meldings- en aangiftebereidheid, verhuiswensen en gevoelens van onveiligheid.

Om de informatievoorziening en -uitwisseling op het gebied van veiligheid te verbeteren, ervaringen uit te wisselen en `best practices' te kunnen delen, wordt een expertisecentrum ingericht, dat de deelgemeenten gaat faciliteren. Het centrum wordt ondergebracht bij de Projectgroep Veilig en zal werken in opdracht van het stadsbestuur en de deelgemeenten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie