Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief van LNV over regeling beëindiging veehouderijtakken

Datum nieuwsfeit: 02-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
PIM. 2001/179
datum
02-11-2001

onderwerp
Regeling Beëindiging Veehouderijtakken.
TRC 2001/10992 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gaarne over de resultaten van de tweede openstelling van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV). We kunnen nu een balans van het gevoerde beleid opmaken.

datum
02-11-2001

kenmerk
PIM. 2001/179

bijlage

Resultaten tweede tranche
Zoals ik u bij brief van 28 september 2001 (kenmerk: PIM. 2001/137) heb meegedeeld, is de RBV de hele maand oktober opengesteld. Vanaf het begin van de openstelling van de RBV bestond grote belangstelling voor de regeling. Er zijn 2326 aanvragen ingediend. Op basis daarvan koopt het Rijk ruim 12 mln kg fosfaat op (forfaitair); dit komt ongeveer overeen met het voor 2003 berekende mestoverschot van 8 mln kg, dat niet op forfaitaire basis is berekend maar op de werkelijke excretie per dier.
De aangemelde oppervlakte voor sloop bedraagt 2.461.620 m2, ofwel een oppervlakte van 246 hectare.
Door de enorme belangstelling voor de RBV wordt het voor deze tranche beschikbaar gestelde budget van f 150 mln zeer ruim overschreden. Er is voor ongeveer f 400 mln aangevraagd voor de opkoop van de aangeboden fosfaatrechten.

Voor de opkoop van aangeboden stallen is, naar eerste schatting, een bedrag van ongeveer f 540 mln aangevraagd. Dit bedrag gaat het budget van f 156,5 mln dat de provincies beschikbaar stellen, fors te boven. Een overzicht van de aangeboden hoeveelheid fosfaat en oppervlakte stalruimte - uitgesplitst naar provincie - treft u in de bijlage bij deze brief aan. Een precieze opgave van de aangeboden hoeveelheid fosfaatrechten en oppervlakte stalruimte is pas mogelijk als duidelijk is of alle aanvragen aan de voorwaarden voldoen. Hiervan zal ik u vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Beoordeling
Het resultaat van beide openstellingen van de beëindigingsregeling is een succes. Het bereikte resultaat voor de opkoop van zowel fosfaatrechten als stalruimte vindt zijn grondslag in het akkoord van Brakkenstein, waarin Rijk en reconstructieprovincies afspraken hebben gemaakt om de opkoop van fosfaat te koppelen aan de sloop van stallen. Dit akkoord staat bekend als de 'ruimte-voor-ruimte-regeling'. Hierin is aangegeven dat het Rijk voor de opkoop van fosfaatrechten ter vermindering van het mestoverschot in totaal f 669 mln ter beschikking stelt en dat de provincies een bedrag van f 1,12 mld garanderen om de ruimte-voor-ruimte-aanpak te effectueren.

Als we de resultaten van beide tranches samenvatten, kunnen we concluderen dat de regeling duidelijk in een aantal behoeftes heeft voorzien. Er zijn in totaal 5482 bedrijven in de intensieve veehouderij die hun bedrijf wensen te beëindigen. Zij zien de regelingen blijkbaar als een goede mogelijkheid om op een verantwoorde manier te stoppen.
De redenen om te stoppen kunnen uiteraard zeer verschillend zijn. Welke reden er ook aan ten grondslag ligt, het is voor veel bedrijfsbeëindigers ongetwijfeld een moeilijke keuze geweest. Overigens gaat de ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging verder dan een financiële tegemoetkoming. Het Sociaal Economisch Plan veehouderij geeft hulp aan ondernemers die zich willen oriënteren op hun toekomst. Van deze mogelijkheid hebben sedert vorig jaar meer dan 8000 veehouders gebruik gemaakt.

De druk op de mestmarkt wordt fors kleiner, of behoort zelfs tot het verleden, dankzij de opkoop van fosfaatrechten. Als het Rijk alle aanvragen honoreert, haalt het Rijk in één klap het hele fosfaatoverschot van 8 mln uit de markt dat voor 2003 berekend was. Daarmee wordt de 'mestsluier', die lange tijd over de agrarische sector heeft gelegen, eindelijk weggenomen. Ook is hiermee de weg verder geëffend voor het stelsel van mestafzetcontracten, waarbij de veehouder voorafgaand aan zijn productie moet aantonen waar hij zijn mest op een verantwoorde manier kan afzetten.
Bovendien geven de provincies met de sloop van ruim 400 hectare overbodige stallen een positieve impuls aan de kwaliteit van het landelijk gebied. Op dezelfde locatie of elders mogen daarvoor in de plaats woningen worden gebouwd.

Beleid
Om alle aanvragen van beide tranches van de RBV te kunnen honoreren zijn de bedragen die in het akkoord van Brakkenstein staan, toereikend. Ik streef ernaar alle aanvragen te honoreren. Daarvoor stel ik het eerder genoemde bedrag van f 669 mln beschikbaar. Verder heb ik er bij de provincies op aangedrongen om tijdig middelen beschikbaar te stellen voor het afbreken van stallen. In dit verband wil ik nogmaals mijn teleurstelling uitspreken over het feit dat opkoop van stalruimte in de provincie Overijssel onmogelijk is gebleken.

Ik heb met uw Kamer herhaaldelijk intensief van gedachten gewisseld over het mestdossier. Hoewel uiteraard nog niet alle hordes zijn genomen, kom ik tot de conclusie dat de gekozen aanpak succesvol is gebleken. De weg staat nu open voor een gezonde en duurzame ontwikkeling in de veehouderij.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Resultaten Regeling beëindiging veehouderijtakken tweede tranche (PDF-formaat, 49 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

Reageren

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie