Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Dijksma aan overleg over wet op onderwijstoezicht

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 november 2001

BIJDRAGE VAN SHARON DIJKSMA (PvdA) AAN HET WETGEVINGSOVERLEG OVER DE WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

Inleiding

In het Regeerakkoord hebben we vastgelegd dat de rol van de onderwijsinspectie zal worden versterkt ter wille van een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het onderwijs dat scholen en onderwijsinstellingen bieden. In 1999 verscheen de regeringsnota Variëteit en waarborg, die een uitwerking vormde van dit voornemen. Er werd een onderscheid gemaakt bij de gevolgen voor scholen die langdurig beneden de maat presteren. Zou het falen de wettelijke deugdelijkheidseisen betreffen, dan zou de minister in laatste instantie kunnen overgaan tot sancties in de bekostiging. Zou het falen de overige kwaliteitseisen betreffen, dan zou de minister kunnen overgaan tot vormen van extra ondersteuning. Over deze nota belegde de Kamer in het voorjaar van 2000 een nota-overleg en op basis van het debat van destijds heeft de regering nu, helaas met vertraging, de Wet op het onderwijstoezicht aan de Kamer aangeboden.

Kwesties

De discussie heeft zich tot nu toe vooral gericht op drie aspecten:


* Allerlei betrokkenen, vooral uit het bijzonder onderwijs maakten er bezwaar tegen dat de inspectie zich niet alleen zou gaan bezighouden met de deugdelijkheidseisen, die gelden als bekostigingsvoorwaarden, maar ook zou gaan letten op andere aspecten van kwaliteit, zoals het pedagogisch klimaat en de leerlingenzorg.

* Bij de Vereniging van de Rijksinspectie van het Onderwijs klinkt bezorgdheid over de proportionaliteit van het toezicht: de omvang van de inspectie is bepaald niet toereikend om elke school eens per jaar te bezoeken terwijl zoiets wel noodzakelijk is om de betrouwbaarheid van de rapportages te garanderen. Vandaag verscheen er in de Trouw zelfs een artikel waaruit blijkt dat heel veel scholen slechts eens per vier jaar een onderwijsinspecteur over de vloer krijgen.

* De ministeriële verantwoordelijkheid mag meer op afstand komen te staan van de inspecties, maar uiteindelijk zou de minister wel degelijk het laatste woord hebben over het toetsingskader en de Kamer moet hem daarop vervolgens kunnen aanspreken.

Onze fractie deelt niet de bezwaren tegen bemoeienis van de inspectie met de aspecten van kwaliteit, maar we dringen er bij de minister wel op aan dat hij een toereikende omvang van de inspectie en een heldere ministeriële verantwoordelijkheid garandeert. Maar daar kom ik later nog op terug. Ik wil mijn inbreng beginnen met een aantal opmerkingen over de inhoud van het wetsvoorstel. Daarna zal ik kort ingaan op het openbaar maken van de onderzoeksresultaten door de inspectie. Vervolgens is de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde. Mijn vierde onderwerp betreft het mysterieuze begrip proportioneel toezicht, waarbij ik de omvang van de huidige inspectie meteen maar even meeneem. Tenslotte wil ik afronden met enkele opmerkingen over derde partijen die wel een rol spelen in het onderwijs, maar niet door de inspectie kunnen worden aangesproken.

De inhoud van het wetsvoorstel

De leden van de PvdA-fractie zijn zoals gezegd verheugd met het feit dat de nota Variëteit en Waarborg nu een vervolg krijgt en de regering het wetsvoorstel heeft ingediend. De versterkte rol van de inspectie vormt in onze ogen een noodzakelijke tegenhanger van de vergroting van de autonomie van scholen en onderwijsinstellingen. Dit kan ertoe bijdragen dat ouders en/of leerlingen in positie worden gebracht om schooldirecties rechtstreeks aan te spreken die een ondeugdelijk beleid voeren.

De PvdA-fractie is met de regering van mening dat men de kwaliteit van het onderwijs breder dient op te vatten dan tot uitdrukking komt in de huidige bekostigingsvoorwaarden. Wij vinden bijvoorbeeld dat een school faalt, indien de kerndoelen behaald worden, maar het pedagogisch klimaat allerbelabberdst is. De vrijheid van onderwijs kan geen excuus vormen om een dergelijk falen met een mantel der liefde toe te dekken. Uit de Nota naar aanleiding van het verslag wordt niet helemaal helder op welke wijze dit pedagogisch klimaat wordt gemeten, dat geldt ook voor de andere aspecten van kwaliteit. Ook de proeve van het toezichtskader zoals de Kamer dit eerder heeft ontvangen is op dit punt onduidelijk. Kunnen de bewindslieden alsnog een indruk geven op welke wijze zij menen dat bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat meetbaar moet worden gemaakt? Of laat u het achterste van uw tong bewust niet zien omdat de regering wil afwachten wat er uit het overleg tussen de inspectie en de partners in het onderwijs komt bij het streven naar concensus rondom het toezichtskader?

De leden van de PvdA fractie vinden het een goede zaak dat instellingen in eerste instantie zelf inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Die gedachte is ook uitgangspunt van het wetsvoorstel zoals dat nu bij ons voorligt. Een goede onderwijskwaliteit kan men op verschillende manieren bereiken. In het notaoverleg over Variëteit en Waarborg kwam de zinsnede "er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden" herhaaldelijk naar voren. In mijn schriftelijke inbreng heb ik een andere metafoor gebruikt: zoals men een kok waardeert om de kwaliteit van zijn gerechten en niet omdat hij het kookboek zo stipt volgt, zo kunnen ook scholen op verschillende manieren tot een kwalitatief goed onderwijs komen. Deze parallel reikt echter verder. Als de kwaliteit van de gerechten telkens tekortschiet, kan het zinvol zijn om het kookboek er maar eens bij te pakken, omdat daarin recepten staan die tenminste tot een goed resultaat leiden. Zo kan ook de onderwijsinspectie hulp bieden aan onderwijsinstellingen, die er telkens niet in slagen onderwijs van voldoende kwaliteit te realiseren, zonder dat er één enkel didactisch ideaalplaatje wordt opgedrongen.

Mag ik de minister vragen waarom er voor gekozen is om de aspecten van kwaliteit in een bijlage bij het wetsvoorstel te voegen? Welke juridische status heeft deze bijlage? Er kunnen heel goede redenen zijn om een dergelijke bijlage niet op te nemen in de tekst van het wetsvoorstel, maar zeker nu mijn collega Cornielje op dit punt een amendement heeft ingediend wil ik graag een nadere uitleg van de regering.

Tijdens het notaoverleg over de nota Variëteit en Waarborg heeft de PvdA-fractie destijds gesuggereerd dat er een aanpak zou kunnen worden ingevoerd analoog aan de artikel 12-status, zoals deze wordt gehanteerd bij gemeenten en in dit geval het rijk extra ondersteuning geeft aan een school maar de school in ruil daarvoor zekere bevoegdheden zou moeten overlaten aan het rijk. Nu kunnen we een dergelijke constructie niet één op één vertalen naar het onderwijs, maar de PvdA wil wel dat in de wet meer duidelijkheid wordt geschapen omtrent het begrip 'stimulerende maatregelen'. Om die reden hebben wij samen met D66 een amendement ingediend waarbij helder wordt gemaakt waaruit die stimulerende maatregelen kunnen bestaan. Graag een reactie van de regering op dit amendement.

De vertrouwensinspecteurs vormen een apart onderdeel van de Toezichtswet. Ik wil gegarandeerd zien dat aan elke school een vertrouwensinspecteur wordt verbonden (zie mijn amendement). Welke taken krijgen deze vertrouwensinspecteurs nu in de toekomst? In de voorliggende wet staat een hele passage waarbij het begrip seksuele intimidatie voorop staat. Zal de vertrouwensinspecteur ook worden ingeschakeld bij andere vormen van intimidatie, zoals extreme vormen van pesten en fysiek geweld?

Openbaarmaking van gegevens

Toen Trouw en een tijdje later de Volkskrant zijn begonnen met hun 'ranking lists' om de kwaliteit van scholen te openbaren was het huis, bijna letterlijk, te klein en alle kranten overigens totaal uitverkocht. Ouders en leerlingen willen nu eenmaal weten hoe hun school 'het doet' en daar hebben zij recht op. De PvdA heeft altijd bezwaar gemaakt tegen onderzoeken op kwaliteit die enkel gebaseerd zijn op zak- en slaagpercentages en aantallen zittenblijvers. De kwaliteit van een school moet worden gemeten aan de hand van de toegevoegde waarde die een school leerlingen biedt. Op welke wijze zal de inspectie het meten van die 'toegevoegde waarde' ter hand nemen? De leden van de PvdA-fractie vinden het zonder meer een goede zaak dat inspectierapporten worden openbaar gemaakt. Indien de kwaliteit van het onderwijs bij een school of instelling tekortschiet, zal geheimzinnigheid niet bijdragen aan een oplossing. De mogelijkheid van een klachtprocedure waarborgt daartegenover dat de inspectie niet lichtvaardig tot een oordeel zal komen. Ik hoop wel dat de toegankelijkheid van de gegevens die straks op het net worden gepubliceerd voorop staat. Ouders en leerlingen hebben geen mallemoer aan onleesbare rapporten.

De ministeriële verantwoordelijkheid

De inspectie stelt jaarlijks een jaarwerkplan vast. En uit de antwoorden van de minister blijkt dat de Kamer deze jaarwerkplannen steeds zal ontvangen, zodat zij zelf ook onderwerpen kan aandragen die nader onderzoek vergen. Waarom stelt de minister dit jaarplan overigens niet zelf vast? Is dat om de onafhankelijkheid van de Inspectie maximaal te kunnen waarborgen? Ook het Toezichtskader wordt volgens het huidige wetsvoorstel niet door de minister goedgekeurd. Mijn fractie heeft daar bezwaren tegen. Natuurlijk is het van belang dat het Toezichtskader in goed overleg met partners uit het onderwijs door de inspectie wordt opgesteld. Maar de Kamer moet de minister kunnen blijven aanspreken op de inhoud van dit Toezichtskader. Niet om ons er tegenaan te bemoeien als dat niet nodig is. Ook niet om bij voorbaat een flinke vinger in de pap te hebben. Wel om de vinger aan de pols te houden want dat is onze taak.

Proportioneel toezicht

De leden van de PvdA-fractie beschouwen zelfevaluatie als waardevolle instrumenten voor de beoordeling van de onderwijskwaliteit, maar zij menen dat dit instrument het afleggen van schoolbezoeken zeker niet overbodig kan maken. In principe zou de inspectie elk schoolgebouw eens per jaar moeten bezoeken teneinde te beoordelen of de zelfevaluaties een getrouw beeld van de onderwijssituatie geven. De personeelscapaciteit van de inspectie schiet daartoe echter tekort. Vandaag kunnen we in de Trouw daarover een zeer kritisch artikel lezen. Ik heb begrepen dat er 15 miljoen extra nodig is om de inspectie elke school tenminste een keer per jaar te laten bezoeken. Op de 50 miljard moet dat toch geregeld kunnen worden? We hebben om dit alvast in de wet te verankeren van harte het amendement van mevrouw Lambrechts meegetekend. Het begrip 'proportioneel toezicht' mag geen verdoezelingstactiek zijn om te verhullen dat de capaciteit van de inspectie tekort schiet. Natuurlijk heeft de éne school meer controle nodig dan een ander, maar dat neemt niet weg dat ook goede scholen baat hebben bij adviezen van de inspectie.

Consequenties voor andere partijen

De PvdA-fractie vraagt zich af of dit wetsvoorstel ook consequenties heeft voor de rol van de inspectie ten opzichte van derden zoals de schoolbegeleidingsdiensten en de SLOA-instellingen. In het verleden was er bij de inspectie bijvoorbeeld een aparte dienst die zich bezig hield met het toezien op de schoolbegeleiding. Is dit soort expertise nog wel voldoende paraat? Hoe wordt bijvoorbeeld toegezien op iets als de kwaliteit van intercultureel onderwijs? Kunnen de bewindslieden verklaren welke rol zij de inspectie in dezen toebedenken? Zal de inspectie ook gemeenten die in schoolbesturen participeren erop aanspreken indien het lokale onderwijsbeleid ondeugdelijk blijkt?

Tot slot

De bemoeizucht vanuit Zoetermeer en Den Haag met het onderwijs is in het afgelopen jaar kleiner geworden. Autonomie en deregulering zijn de nieuwe mantra's in het onderwijs en daar staan wij voor. Maar 50 miljard aan overheidsuitgaven in het onderwijs rechtvaardigen een sterke inspectie die op gepaste wijze toeziet op de kwaliteit van het onderwijs. Op die manier houden we het draagvlak voor verdergaande investeringen in het onderwijs ook hoog. Want de mensen willen immers weten wat er met hun geld gebeurt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...