Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Zeist

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Iedere maandag van 13.00-14.00 uur
Start spreekuur 'Wijkteam Centrum'

Vanaf 12 november a.s. houdt het 'Wijkteam Centrum' iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur. Bewoners, ondernemers en winkeliers van het centrum* worden hiermee in de gelegenheid gesteld om meldingen, wensen, ideeën en klachten over het centrum van Zeist bespreekbaar te maken. Daarbij kunt u denken aan opmerkingen over de toestand van de wegen, trottoirs, straatverlichting, openbaar groen, reiniging, openbare orde, sociale veiligheid, onderhoud huis woningcorporatie, verlevendiging van de buurt, etc. Positieve berichten zijn uiteraard ook van harte welkom!
De wijkbeheerder, de woonconsulent, de wijkagent of de opbouwwerker staat de spreekuurbezoekers te woord en legt de opmerking schriftelijk vast. Zogenaamde kleine meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt. De meer grootschalige klachten, ideeën, etc. worden in het Wijkteamoverleg besproken waarna de melder zo snel mogelijk wordt bericht over de uitkomst.

Het wijkteam komt voort uit het gemeentelijk beleid Wijkgericht werken. Met de inzet van wijkteams wil de gemeente werken aan de leefbaarheid in de wijken van Zeist. Ook wil de gemeente de bewoners of gebruikers van het centrum ondersteunen bij bepaalde initiatieven en waar mogelijk een bijdrage leveren bij de uitvoering hiervan.

Het spreekuur wordt gehouden op Hortensialaan 30 bij de RK woningbouwvereniging Volkshuisvesting. U kunt uiteraard ook uw meldingen, etc. tijdens kantooruren kwijt bij de gemeentelijke Service-infolijn, tel. (030) 6987480.

Samenstelling 'Wijkteam Centrum'
Wim van der Weide - wijkbeheerder gemeente Zeist Nico Oudshoorn - woonconsulent RK woningbouwvereniging Volkshuisvesting
Henk van de Hoef - woonconsulent Kombinatie'86
Jan Drenth - Wijkagent politie Binnensticht
Evert van Blijderveen - Wijkagent politie Binnensticht Anja Klomp - Wijkagent politie Binnensticht
Rein Tuinstra - opbouwwerker Stichting Meander


* De wijk van het spreekuur Centrum omvat een vijftal gebieden: Carré, Centrumschil Zuid, Centrumschil Noord, Lyceumkwartier, Het Slot Zeist en omgeving en wordt begrensd door de Utrechtseweg, Schaerweijdelaan, Bergweg, Valckenboschlaan, Boulevard, Burg. v. Holthenlaan, Bergweg, Boulevard, Krakelingenweg, Laantje - Zonder Eind, Laan van Beek en Royen, Karpervijver, Blikkenburgerlaan en Waterigeweg.

Alles over gladheidbestrijding

Op dit moment staan we weer aan het begin van een nieuw winterseizoen, wat inhoudt dat ook de gladheidbestrijding weer een rol gaat spelen. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) draagt zorg voor de uitvoering van de gladheidbestrijding in onze gemeente.

Melding van gladheid
Of er in de gemeente Zeist moet worden gestrooid, wordt bepaald door RMN. RMN heeft naast haar eigen deskundigheid ook contact met een bedrijf dat uitgebreide weersverwachtingen verstrekt die speciaal opgesteld zijn voor de gladheidbestrijding. Ook via internet kan het actuele weerbeeld continue worden gevolgd. Via eigen waarneming of naar aanleiding van meldingen door de politie, begint RMN met strooien. Als er een kans bestaat dat er gladheid optreedt, wordt in veel gevallen een preventieve strooiactie uitgevoerd.

Problemen door gladheid kunt u tijdens kantooruren melden bij RMN 035-6039222 en 's avonds en in het weekend bij de politie Binnensticht 0900-8844.

Waarom niet op alle wegen strooien?
Binnen onze gemeentegrenzen wordt zout gestrooid volgens een gladheidbestrijdingsplan. Dit plan is in overleg met het college van B&W opgesteld en houdt in dat in eerste instantie alleen hoofdwegen, busroutes en fietspaden worden gestrooid. Het is uitvoeringstechnisch en financieel niet mogelijk om alle openbare wegen en trottoirs te strooien. Ook uit milieuoogpunt moet het strooien van zout tot het minimum worden beperkt. Bij langdurige vorst en/of sneeuwval wordt in overleg met de gemeente bekeken of het gladheidbestrijdingsplan moet worden uitgebreid.
Op verschillende plaatsen staan gele zoutkisten. Met behulp van deze zoutkisten kan bij verzorgings- en verpleegtehuizen, winkels en bij steile op- en afritten op eigen initiatief zout strooien. De zoutkisten worden éénmalig aan het begin van het winterseizoen met zout gevuld.

Uw eigen stoep
Aangezien RMN geen trottoirs strooit, verzoeken wij u dringend om zoveel mogelijk de stoep voor uw woning vrij te houden van sneeuw en ijzel.

Wijzigingen in te strooien wegen:
Uit het strooiplan van vorig jaar is gebleken dat een aantal wegen niet is opgenomen terwijl deze wel tot bijvoorbeeld een bus- of doorgaande fietsroute behoren. Deze wegen worden uiteraard vanaf dit jaar aan het strooiplan toegevoegd.
Ook zijn er wegen die wel gestrooid werden, maar niet tot de groep hoofdwegen, busroutes of doorgaande fietsroutes behoren. Een aantal hiervan is dit jaar uit het strooiplan gehaald.

Onderstaand zijn de wijzigingen op het strooiplan van vorig jaar weergegeven.

Toe te voegen (delen van) wegen:

* Dalweg

* W. Pyrmontlaan (Gr. Janlaan/Gr. Lodewijklaan)
* Zinzendorflaan (Van Renesselaan/Nassau Odijklaan)
* Kersbergenplein (zijde Utrechtseweg)

* Kersbergenlaan (Kersbergenplein/Utrechtseweg)
* F. v. Bourgondielaan (Griftlaan/Riddersch.laan)
* Kroostweg (Koppelweg/Utrechtseweg)

* Noordweg (Kromme Rijnlaan/Sniplaan)

* Noordweg (Koppelweg/Griffensteijnselaan)
* Griffensteijnselaan (Noordweg/Koppelweg)
* Oude Arnh.weg (Schaerweijdelaan/J. Catslaan)
* Rozenstraat

* Voorheuvel

* Laan v. Vollenhove (Dreef/Montessorilaan)
* Jordanlaan (Utrechtseweg/Chopinlaan)

* Chopinlaan (Jordanlaan/Bachlaan)

Te vervallen (delen van) wegen:

* Kwikstaartlaan en rond bedrijvencomplex "De Steeg"
* Couwenhoven (Weteringlaan/G. v. Seijstlaan)
* Riddersch.laan (C. Schellingerlaan/G. v. Seijstlaan)
* Roemer Visscherlaan

* Torenlaan

* Geiserlaan

* Finsponglaan

* Nooitgedacht

* Jufferstraat

Commissievergaderingen

Commissie : Samenleving
Vergaderdatum : 12 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2 gemeentehuis
Voorzitter : dhr. L.J.J. Prikken
Secretaris : mw. A.M. Speelman

Voortgangsrapportage openbaar primair onderwijs en voorstellen m.b.t. de vervolgaanpak in 2002
Beschikbaar stellen budget ten behoeve van extra ondersteuning van het openbaar primair onderwijs
Ter kennisneming (stukken ter inzage): samenwerking met gemeente Bunnik op gebied van administratie sociale zaken; intentie tot fusie Choisyschool en Ridderoordschool; intentieverklaring samenwerking onderwijs tussen St. Zonnehuizen Veldheim & Stenia, St. Christophorus en Gemeente Zeist; omzetting Tobiasschool VSO-LOM in afdeling LWOO aan de Stichtse Vrije School; aanpassing tarieven activiteitenbijdragen; jaarrekening 2000 GGD Midden Nederland

Commissie : Ruimte Kunst en Cultuur
Vergaderdatum : 13 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 0.2
Voorzitter : dhr. Van Ballegooyen
Secretaris : dhr. J. Hermes

Behandeling inspraakreacties en reacties artikel 10 BRO- overleg in zake het bestemmingsplan Den Dolder- Noord, brief B&W nr. 22191 d.d.31 oktober 2001
Ter kennisneming (stukken ter inzage): Prioriteitenlijst 2001-2007 Rijksmonument; Planning en meerjarenraming bestemmingsplannen.

Commissie : Verkeer en Vervoer, Milieu c.a.
Vergaderdatum : 14 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 0.2
Voorzitter : dhr. De Ligt
Secretaris : dhr. J. Hermes

Uniforme voorrang langzaam verkeer op rotondes; Kredietvotering t.b.v. projecten verbetering doorstroming OV Heuvelrug. Ter kennisneming (stukken ter inzage): o.a. Zonerings- en hergebruikbeleid grond

De agenda's van de commissievergaderingen Bestuur, Economische zaken en Regio (15 nov.) en Stads- en wijkbeheer, Sport, Landschap en Begrotingszaken (19 nov.) worden volgende week op deze pagina gepubliceerd.
Commissievergaderingen zijn openbaar. De volledige agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in de leeshoek van de Publiekshal.

Inspreken

1. Personen, die geen lid zijn, worden in een open-bare vergadering van de commissies in de gele-gen-heid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter kenbaar te maken.

2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die van het in lid 1 bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wen-sen) te maken (afzonderlijk) in de gelegen-heid het woord te voeren. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal 3 minuten beschikbaar ge-steld.

3. Na beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaand aan de beraadslagingen in tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld.
4. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk twee dagen voor de vergaderdatum melden via tel. 030 6987223.
Boekje over eremedaille

Zoals u vorige week op deze pagina heeft kunnen lezen, wordt donderdag a.s. het boekje 'Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst' voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers 1946 - 1951 gepresenteerd. Het gemeentebestuur heeft gemeend, uit respect voor deze militairen, de naamlijst van hen die deze onderscheiding in ontvangst mochten nemen in boekvorm uit te moeten geven.
Het boekje wordt door burgemeester Rudi Boekhoven aangeboden aan enkele Indië-veteranen.
U bent van harte welkom bij de uitreiking om 15.00 uur.

Voorgenomen reconstructiewerkzaamheden

Rotonde Griftlaan - Griffensteijnselaan
Op 8 mei 2001 heeft de gemeenteraad besloten de verkeersregelinstallatie op de kruising Griftlaan - Griffensteijnselaan te laten verwijderen. Uit
verkeersveiligheidsoogpunt is er voor gekozen om een rotonde aan te leggen. Hierbij zal de rotonde zodanig worden vormgegeven opdat alle verkeersdeelnemers op de rotonde voorrang hebben op het verkeer dat de rotonde nadert. Conform de landelijk gehanteerde richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom betekent dit derhalve dat ook langzaam verkeer op de rotonde voorrang heeft. Uit ervaring is gebleken dat een rotonde een positieve bijdrage heeft aan de verkeersveiligheid.

Rotonde Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg - Heideweg Op 8 mei 2001 heeft de gemeenteraad tevens besloten om de verkeersregelinstallatie op de kruising Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg - Heideweg te laten verwijderen. Ook hier geldt dat vanuit verkeersveiligheidsoogpunt er voor is gekozen om een rotonde aan te leggen. De rotonde wordt zodanig vormgegeven zodat alle verkeersdeelnemers op de rotonde voorrang hebben op het verkeer dat de rotonde nadert. Conform de landelijk gehanteerde richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom betekent dit derhalve dat ook langzaam verkeer op de rotonde voorrang heeft. Om de verblijfsfunctie van de Oranje Nassaulaan te benadrukken is de aansluiting van deze laan op de rotonde vormgegeven als inritconstructie.

Aanpassing kruispunt Oude Arnhemseweg - Schaerweijdelaan Ook besloot de gemeenteraad op 8 mei jl. om de
verkeersregelinstallatie op de kruising Oude Arnhemseweg - Schaerweijdelaan te laten verwijderen. Voorgesteld wordt om het bestaande kruispunt te reconstrueren, waarbij met name de aandacht wordt gevestigd op een verkeersveilige oplossing. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de hoofdfietsroute die over de Oude Arnhemseweg loopt. De route via de Oude Arnhemseweg krijgt daarom voorrang op de Schaerweijdelaan. Om dit qua vormgeving te ondersteunen, wordt voor de hoofdfietsroute afwijkend en opvallend materiaal gebruikt en zal tevens het kruispunt verhoogd worden aangebracht. Op deze wijze wordt het verkeer vanuit alle richtingen geattendeerd op de verkeerssituatie op dit kruispunt. De keuze voor deze oplossing is conform het streven van de gemeente Zeist naar een meer duurzaam veilige inrichting van het wegennet zoals dat ook in het GVVP wordt nagestreefd.

De uitvoering van de bovengenoemde drie werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar van 2002.

Reageren of meer informatie?
De bewoners en omwonenden van bovengenoemde straten zijn middels een huis-aan-huisbrief van de gemeente op de hoogte gesteld. Overige belangstellenden kunnen in de Publiekshal de tekeningen van de vormgeving van de twee rotondes en het kruispunt inzien. Gezien de omvang van de geplande wijziging en de inbreuk hierbij op de omgeving kunnen wij ons voorstellen dat u wenst te reageren op de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. Dit is tot 24 december 2001 mogelijk. U kunt telefonisch reageren door contact zoeken met de heer A.A. Oostenbrink, tel. (030) 6987603 of schriftelijk door uw brief richten aan burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM in Zeist.

Geplande ruimingen Algemene Begraafplaats te Zeist

Op de Algemene Begraafplaats te Zeist aan de Woudenbergseweg gaan de huurgraven E 717 t/m 880 op het algemene gedeelte in de periode van 1 november 2001 tot 1 april 2002 geruimd worden. Nabestaanden hebben tot 6 weken na het verschijnen van dit bericht de gelegenheid om in overleg met de beheerder de steen te verwijderen of het stoffelijk overschot te laten herbegraven. De resterende monumenten zullen 6 weken na het verschijnen van dit bericht ter vernietiging worden afgevoerd.

Meer informatie bij de beheerder, Albert van der Laan, tel. (030) 6918727

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...