Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Zeist

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Iedere maandag van 13.00-14.00 uur
Start spreekuur 'Wijkteam Centrum'

Vanaf 12 november a.s. houdt het 'Wijkteam Centrum' iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur. Bewoners, ondernemers en winkeliers van het centrum* worden hiermee in de gelegenheid gesteld om meldingen, wensen, ideeën en klachten over het centrum van Zeist bespreekbaar te maken. Daarbij kunt u denken aan opmerkingen over de toestand van de wegen, trottoirs, straatverlichting, openbaar groen, reiniging, openbare orde, sociale veiligheid, onderhoud huis woningcorporatie, verlevendiging van de buurt, etc. Positieve berichten zijn uiteraard ook van harte welkom!
De wijkbeheerder, de woonconsulent, de wijkagent of de opbouwwerker staat de spreekuurbezoekers te woord en legt de opmerking schriftelijk vast. Zogenaamde kleine meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt. De meer grootschalige klachten, ideeën, etc. worden in het Wijkteamoverleg besproken waarna de melder zo snel mogelijk wordt bericht over de uitkomst.

Het wijkteam komt voort uit het gemeentelijk beleid Wijkgericht werken. Met de inzet van wijkteams wil de gemeente werken aan de leefbaarheid in de wijken van Zeist. Ook wil de gemeente de bewoners of gebruikers van het centrum ondersteunen bij bepaalde initiatieven en waar mogelijk een bijdrage leveren bij de uitvoering hiervan.

Het spreekuur wordt gehouden op Hortensialaan 30 bij de RK woningbouwvereniging Volkshuisvesting. U kunt uiteraard ook uw meldingen, etc. tijdens kantooruren kwijt bij de gemeentelijke Service-infolijn, tel. (030) 6987480.

Samenstelling 'Wijkteam Centrum'
Wim van der Weide - wijkbeheerder gemeente Zeist Nico Oudshoorn - woonconsulent RK woningbouwvereniging Volkshuisvesting
Henk van de Hoef - woonconsulent Kombinatie'86
Jan Drenth - Wijkagent politie Binnensticht
Evert van Blijderveen - Wijkagent politie Binnensticht Anja Klomp - Wijkagent politie Binnensticht
Rein Tuinstra - opbouwwerker Stichting Meander


* De wijk van het spreekuur Centrum omvat een vijftal gebieden: Carré, Centrumschil Zuid, Centrumschil Noord, Lyceumkwartier, Het Slot Zeist en omgeving en wordt begrensd door de Utrechtseweg, Schaerweijdelaan, Bergweg, Valckenboschlaan, Boulevard, Burg. v. Holthenlaan, Bergweg, Boulevard, Krakelingenweg, Laantje - Zonder Eind, Laan van Beek en Royen, Karpervijver, Blikkenburgerlaan en Waterigeweg.

Alles over gladheidbestrijding

Op dit moment staan we weer aan het begin van een nieuw winterseizoen, wat inhoudt dat ook de gladheidbestrijding weer een rol gaat spelen. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) draagt zorg voor de uitvoering van de gladheidbestrijding in onze gemeente.

Melding van gladheid
Of er in de gemeente Zeist moet worden gestrooid, wordt bepaald door RMN. RMN heeft naast haar eigen deskundigheid ook contact met een bedrijf dat uitgebreide weersverwachtingen verstrekt die speciaal opgesteld zijn voor de gladheidbestrijding. Ook via internet kan het actuele weerbeeld continue worden gevolgd. Via eigen waarneming of naar aanleiding van meldingen door de politie, begint RMN met strooien. Als er een kans bestaat dat er gladheid optreedt, wordt in veel gevallen een preventieve strooiactie uitgevoerd.

Problemen door gladheid kunt u tijdens kantooruren melden bij RMN 035-6039222 en 's avonds en in het weekend bij de politie Binnensticht 0900-8844.

Waarom niet op alle wegen strooien?
Binnen onze gemeentegrenzen wordt zout gestrooid volgens een gladheidbestrijdingsplan. Dit plan is in overleg met het college van B&W opgesteld en houdt in dat in eerste instantie alleen hoofdwegen, busroutes en fietspaden worden gestrooid. Het is uitvoeringstechnisch en financieel niet mogelijk om alle openbare wegen en trottoirs te strooien. Ook uit milieuoogpunt moet het strooien van zout tot het minimum worden beperkt. Bij langdurige vorst en/of sneeuwval wordt in overleg met de gemeente bekeken of het gladheidbestrijdingsplan moet worden uitgebreid.
Op verschillende plaatsen staan gele zoutkisten. Met behulp van deze zoutkisten kan bij verzorgings- en verpleegtehuizen, winkels en bij steile op- en afritten op eigen initiatief zout strooien. De zoutkisten worden éénmalig aan het begin van het winterseizoen met zout gevuld.

Uw eigen stoep
Aangezien RMN geen trottoirs strooit, verzoeken wij u dringend om zoveel mogelijk de stoep voor uw woning vrij te houden van sneeuw en ijzel.

Wijzigingen in te strooien wegen:
Uit het strooiplan van vorig jaar is gebleken dat een aantal wegen niet is opgenomen terwijl deze wel tot bijvoorbeeld een bus- of doorgaande fietsroute behoren. Deze wegen worden uiteraard vanaf dit jaar aan het strooiplan toegevoegd.
Ook zijn er wegen die wel gestrooid werden, maar niet tot de groep hoofdwegen, busroutes of doorgaande fietsroutes behoren. Een aantal hiervan is dit jaar uit het strooiplan gehaald.

Onderstaand zijn de wijzigingen op het strooiplan van vorig jaar weergegeven.

Toe te voegen (delen van) wegen:

* Dalweg

* W. Pyrmontlaan (Gr. Janlaan/Gr. Lodewijklaan)
* Zinzendorflaan (Van Renesselaan/Nassau Odijklaan)
* Kersbergenplein (zijde Utrechtseweg)

* Kersbergenlaan (Kersbergenplein/Utrechtseweg)
* F. v. Bourgondielaan (Griftlaan/Riddersch.laan)
* Kroostweg (Koppelweg/Utrechtseweg)

* Noordweg (Kromme Rijnlaan/Sniplaan)

* Noordweg (Koppelweg/Griffensteijnselaan)
* Griffensteijnselaan (Noordweg/Koppelweg)
* Oude Arnh.weg (Schaerweijdelaan/J. Catslaan)
* Rozenstraat

* Voorheuvel

* Laan v. Vollenhove (Dreef/Montessorilaan)
* Jordanlaan (Utrechtseweg/Chopinlaan)

* Chopinlaan (Jordanlaan/Bachlaan)

Te vervallen (delen van) wegen:

* Kwikstaartlaan en rond bedrijvencomplex "De Steeg"
* Couwenhoven (Weteringlaan/G. v. Seijstlaan)
* Riddersch.laan (C. Schellingerlaan/G. v. Seijstlaan)
* Roemer Visscherlaan

* Torenlaan

* Geiserlaan

* Finsponglaan

* Nooitgedacht

* Jufferstraat

Commissievergaderingen

Commissie : Samenleving
Vergaderdatum : 12 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2 gemeentehuis
Voorzitter : dhr. L.J.J. Prikken
Secretaris : mw. A.M. Speelman

Voortgangsrapportage openbaar primair onderwijs en voorstellen m.b.t. de vervolgaanpak in 2002
Beschikbaar stellen budget ten behoeve van extra ondersteuning van het openbaar primair onderwijs
Ter kennisneming (stukken ter inzage): samenwerking met gemeente Bunnik op gebied van administratie sociale zaken; intentie tot fusie Choisyschool en Ridderoordschool; intentieverklaring samenwerking onderwijs tussen St. Zonnehuizen Veldheim & Stenia, St. Christophorus en Gemeente Zeist; omzetting Tobiasschool VSO-LOM in afdeling LWOO aan de Stichtse Vrije School; aanpassing tarieven activiteitenbijdragen; jaarrekening 2000 GGD Midden Nederland

Commissie : Ruimte Kunst en Cultuur
Vergaderdatum : 13 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 0.2
Voorzitter : dhr. Van Ballegooyen
Secretaris : dhr. J. Hermes

Behandeling inspraakreacties en reacties artikel 10 BRO- overleg in zake het bestemmingsplan Den Dolder- Noord, brief B&W nr. 22191 d.d.31 oktober 2001
Ter kennisneming (stukken ter inzage): Prioriteitenlijst 2001-2007 Rijksmonument; Planning en meerjarenraming bestemmingsplannen.

Commissie : Verkeer en Vervoer, Milieu c.a.
Vergaderdatum : 14 november 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 0.2
Voorzitter : dhr. De Ligt
Secretaris : dhr. J. Hermes

Uniforme voorrang langzaam verkeer op rotondes; Kredietvotering t.b.v. projecten verbetering doorstroming OV Heuvelrug. Ter kennisneming (stukken ter inzage): o.a. Zonerings- en hergebruikbeleid grond

De agenda's van de commissievergaderingen Bestuur, Economische zaken en Regio (15 nov.) en Stads- en wijkbeheer, Sport, Landschap en Begrotingszaken (19 nov.) worden volgende week op deze pagina gepubliceerd.
Commissievergaderingen zijn openbaar. De volledige agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in de leeshoek van de Publiekshal.

Inspreken

1. Personen, die geen lid zijn, worden in een open-bare vergadering van de commissies in de gele-gen-heid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter kenbaar te maken.

2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die van het in lid 1 bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wen-sen) te maken (afzonderlijk) in de gelegen-heid het woord te voeren. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal 3 minuten beschikbaar ge-steld.

3. Na beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaand aan de beraadslagingen in tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld.
4. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk twee dagen voor de vergaderdatum melden via tel. 030 6987223.
Boekje over eremedaille

Zoals u vorige week op deze pagina heeft kunnen lezen, wordt donderdag a.s. het boekje 'Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst' voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers 1946 - 1951 gepresenteerd. Het gemeentebestuur heeft gemeend, uit respect voor deze militairen, de naamlijst van hen die deze onderscheiding in ontvangst mochten nemen in boekvorm uit te moeten geven.
Het boekje wordt door burgemeester Rudi Boekhoven aangeboden aan enkele Indië-veteranen.
U bent van harte welkom bij de uitreiking om 15.00 uur.

Voorgenomen reconstructiewerkzaamheden

Rotonde Griftlaan - Griffensteijnselaan
Op 8 mei 2001 heeft de gemeenteraad besloten de verkeersregelinstallatie op de kruising Griftlaan - Griffensteijnselaan te laten verwijderen. Uit
verkeersveiligheidsoogpunt is er voor gekozen om een rotonde aan te leggen. Hierbij zal de rotonde zodanig worden vormgegeven opdat alle verkeersdeelnemers op de rotonde voorrang hebben op het verkeer dat de rotonde nadert. Conform de landelijk gehanteerde richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom betekent dit derhalve dat ook langzaam verkeer op de rotonde voorrang heeft. Uit ervaring is gebleken dat een rotonde een positieve bijdrage heeft aan de verkeersveiligheid.

Rotonde Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg - Heideweg Op 8 mei 2001 heeft de gemeenteraad tevens besloten om de verkeersregelinstallatie op de kruising Oranje Nassaulaan - Arnhemse Bovenweg - Heideweg te laten verwijderen. Ook hier geldt dat vanuit verkeersveiligheidsoogpunt er voor is gekozen om een rotonde aan te leggen. De rotonde wordt zodanig vormgegeven zodat alle verkeersdeelnemers op de rotonde voorrang hebben op het verkeer dat de rotonde nadert. Conform de landelijk gehanteerde richtlijnen voor rotondes binnen de bebouwde kom betekent dit derhalve dat ook langzaam verkeer op de rotonde voorrang heeft. Om de verblijfsfunctie van de Oranje Nassaulaan te benadrukken is de aansluiting van deze laan op de rotonde vormgegeven als inritconstructie.

Aanpassing kruispunt Oude Arnhemseweg - Schaerweijdelaan Ook besloot de gemeenteraad op 8 mei jl. om de
verkeersregelinstallatie op de kruising Oude Arnhemseweg - Schaerweijdelaan te laten verwijderen. Voorgesteld wordt om het bestaande kruispunt te reconstrueren, waarbij met name de aandacht wordt gevestigd op een verkeersveilige oplossing. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de hoofdfietsroute die over de Oude Arnhemseweg loopt. De route via de Oude Arnhemseweg krijgt daarom voorrang op de Schaerweijdelaan. Om dit qua vormgeving te ondersteunen, wordt voor de hoofdfietsroute afwijkend en opvallend materiaal gebruikt en zal tevens het kruispunt verhoogd worden aangebracht. Op deze wijze wordt het verkeer vanuit alle richtingen geattendeerd op de verkeerssituatie op dit kruispunt. De keuze voor deze oplossing is conform het streven van de gemeente Zeist naar een meer duurzaam veilige inrichting van het wegennet zoals dat ook in het GVVP wordt nagestreefd.

De uitvoering van de bovengenoemde drie werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar van 2002.

Reageren of meer informatie?
De bewoners en omwonenden van bovengenoemde straten zijn middels een huis-aan-huisbrief van de gemeente op de hoogte gesteld. Overige belangstellenden kunnen in de Publiekshal de tekeningen van de vormgeving van de twee rotondes en het kruispunt inzien. Gezien de omvang van de geplande wijziging en de inbreuk hierbij op de omgeving kunnen wij ons voorstellen dat u wenst te reageren op de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden. Dit is tot 24 december 2001 mogelijk. U kunt telefonisch reageren door contact zoeken met de heer A.A. Oostenbrink, tel. (030) 6987603 of schriftelijk door uw brief richten aan burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM in Zeist.

Geplande ruimingen Algemene Begraafplaats te Zeist

Op de Algemene Begraafplaats te Zeist aan de Woudenbergseweg gaan de huurgraven E 717 t/m 880 op het algemene gedeelte in de periode van 1 november 2001 tot 1 april 2002 geruimd worden. Nabestaanden hebben tot 6 weken na het verschijnen van dit bericht de gelegenheid om in overleg met de beheerder de steen te verwijderen of het stoffelijk overschot te laten herbegraven. De resterende monumenten zullen 6 weken na het verschijnen van dit bericht ter vernietiging worden afgevoerd.

Meer informatie bij de beheerder, Albert van der Laan, tel. (030) 6918727

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie