Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 05-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostzaan
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan


- 22 oktober 2001
---

22 oktober 2001

Agenda Raadsvergadering 5 november Maandagavond 5 november vergadert om 19.30 uur de gemeenteraad van Oostzaan in De Lishof (Lisweg 53). De agenda van deze openbare vergadering luidt als volgt:
1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 2 juli en 17 september 2001

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Voorstel inzake een voorbereidingsbesluit voor de percelen Jollenmakersweg 17 t/m 55 en 36 t/m 40
5. Voorstel inzake een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Het Twiske 6. Voorstel inzake Nota Jeugdbeleid Oostzaan Op Stapel
7. Voorstel inzake invoering Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Vaststellen Privacyverordening Oostzaan 8. Voorstel inzake najaarsnota 2001 9. Initiatiefvoorstel fractie GroenLinks inzake vergroting recreatieve waarde Oostzanerveld
10. Sluiting

Ontwerp "Bestemmingsplan Buitengebied-Noord, eerste partiële herziening"
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat ingaande 31 oktober 2001 gedurende vier weken elke werkdag van 08.45 tot 12.00 uur (alsmede op maandagen van 18.00 tot 21.00 uur na telefonische afspraak met de Sector Grondgebiedzaken, bureau Ruimtelijke Ordening, telefoon 075-6847727) in het gemeentehuis ter inzage ligt het ontwerp "Bestemmingsplan Buitengebied-Noord, eerste partiële herziening". Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een agrarische bestemming voor de percelen gelegen tussen De Heul 33 en 35a, tussen De Haal 76 en 78, tussen De Haal 78 en 78c en tussen De Haal 78c en 80. Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn / haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oostzaan, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Vrijwilligers Compliment De namen van de vrijwilligers die door de gemeente Oostzaan in het zonnetje worden gezet zijn bekend en krijgen persoonlijk bericht. De vijftig gelukkigen gaan op 15 december een busreisje maken naar het grote vrijwilligersevenement Compliment in het Arnhemse Gelredome. Supervrijwilliger mevrouw Reeling-Brouwer verrichtte de loting. (foto!!!!)
Inspraak bouwvoornemen Kerkbuurt 23-25 Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek is ontvangen om medewerking te verlenen aan een bouwplan voor kantoorruimten met vijf bovenwoningen aan de Kerkbuurt 23-25, doorlopend naar de Jacob Corneliszstraat. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Vrijstelling kan worden verleend met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1 en artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Centrum Oostzaan vormt de ruimtelijke onderbouwing voor het bouwplan. Voordat de gemeenteraad besluit of medewerking aan de vrijstellingsprocedure wordt verleend, wordt een inspraakprocedure gevolgd. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe op 23 oktober 2001 op basis van de Inspraakverordening Oostzaan de "Inspraakprocedure bouwvoornemen Kerkbuurt 23-25" vastgesteld. Deze inspraakprocedure ligt op het gemeentehuis ter inzage. Het bouwplan ligt met ingang van 30 oktober 2001 gedurende vier weken op het gemeentehuis ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke- en rechtspersonen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het bouwplan naar voren brengen. Dit kan schriftelijk (reacties te richten aan burgemeester en wethouders van Oostzaan, postbus 15, 1510 AA) of mondeling (daartoe kan in persoon of telefonisch contact worden opgenomen met de medewerkers van de cluster Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis).
Extra commissie B vergadering Op 30 oktober vindt om 19.30 uur in De Lishof (Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. In verband met de ontwikkeling van de plannen omtrent het centrum van Oostzaan worden binnenkort door de gemeenteraad een aantal belangrijke beslissingen genomen. De voorstellen voor dit Centrumplan zijn bij het gemeentehuis in te zien.

Oostzaan versnippert
Ter herinnering. Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 5 november 2001 uw takken en/of snoeiafval laten versnipperen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze staan op www.oostzaan.nl. U kunt zich aanmelden voor het laten versnipperen door onderstaande bon in te vullen (vergeet niet uw postcode op te schrijven) en op te sturen naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 31 oktober 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. Weggooien is zonde, geeft goederen een tweede kans In Oostzaan wordt veel afval afgevoerd dat kan worden hergebruikt. Meubels of huishoudelijke artikelen verdienen een tweede kans. Tot voor kort werden deze artikelen als grof vuil afgevoerd naar de vuilverbrandingsinstallatie. De gemeente Oostzaan streeft ernaar om het huisvuil zoveel mogelijk te scheiden in bruikbare delen. Meubels of huishoudelijke artikelen kunnen vanaf heden worden aangeboden aan Kringloopcentrum Waterland in Purmerend. U hoeft alleen maar te bellen. Als het artikel nog in goede staat verkeert, zal de ophaaldienst met u een afspraak maken om het bij u op te halen. Dit kost u niets. Is het niet meer bruikbaar, dan kan dit grofvuil tegen betaling door de gemeente worden opgehaald. Of u kunt het zelf bij de gemeentewerf afgeven. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Bij het Kringloopcentrum Waterland kunt u ook een kijkje nemen om te zien welke bruikbare artikelen zij aanbieden. Het adres is Van IJsendijkstraat 411 te Purmerend, tel. 0299-411001. Zeven avonden en nachten geen doorgaand verkeer op De Haal
Aan de brug in De Haal bij de huisnummers 66-68/97-99 moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat een zevental avonden en nachten er geen doorgaand verkeer mogelijk is op De Haal. Ter hoogte van de brug zal De Haal voor alle verkeer worden afgesloten, dus ook voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende avonden en nachten: maandag 29 oktober t/m zaterdagochtend 3 november en op maandag 5 november t/m woensdagochtend 7 november, telkens van 20 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 684 7735) en dhr. Van Dissel (075 684 7731). Kapvergunningen
Op 15 oktober is een vergunning verleend voor het kappen van 2 populieren op het perceel Dr. Snijderstraat 2A. Op 16 oktober is een vergunning verleend voor het kappen van 5 bomen op het schoolplein van de Kerkbuurtschool. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden. Geen verplaatsing Albert Heijn Hardnekkige geruchten melden steeds weer, dat de gemeente zou willen dat Albert Heijn gaat verhuizen naar de plek, waar zich nu nog de voormalige Kerkbuurtschool bevindt. Dat is een vervelend en hardnekkig misverstand. Er is op verzoek van de gemeente een onderzoek verricht door een extern bureau naar de ontwikkeling van ons dorpshart. Daarin stond o.a. dat het verstandig zou zijn om Albert Heijn te verplaatsen De gemeente Oostzaan acht dit echter onwenselijk en heeft daarom dat deel van het advies juist niet overgenomen. Van een verplaatsing van Albert Heijn is dus geen sprake. "We hopen, dat hiermee deze geruchten uit de wereld zijn", aldus gemeentesecretaris Henk Beentjes. Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat op 22 oktober een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan Irisstraat 16. Op 9 oktober 2001 is een bouwvergunning voor een termijn van 36 maanden verleend voor het plaatsen van een tijdelijk schoolgebouw (twaalf lokalen, waarvan in de eerste fase zes lokalen met bijbehorende ruimtes worden geplaatst) aan de Irisstraat 15. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning of toestemming kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan aan de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een verleende vergunning / bouwtoestemming niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.


Zeven avonden en nachten geen doorgaand verkeer op De Haal Aan de brug in De Haal bij de huisnummers 66-68/97-99 moeten onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat een zevental avonden en nachten er geen doorgaand verkeer mogelijk is op De Haal. Ter hoogte van de brug zal De Haal voor alle verkeer worden afgesloten, dus ook voor fietsers en nachten: maandag 29 oktober t/m zaterdagochtend 3 november en op dhr. De Wilde (075 684 7735) en dhr. Van Dissel (075 684 7731).

Feestelijke opening lokalen Kweekvijver
De lokalen die onlangs bij de openbare basisschool De samenwerking met een aantal kinderen van de school.

Oostzaan scoort ruim voldoende
De FNV heeft een onderzoek naar de kwaliteit van het gemeentelijk werden 209 gemeenten onderzocht. Het gaat hier om de nodige belastingen door koppeling met het waterschap. De gemeente Oostzaan het lokaal sociaal beleid komen naar voren:

- het rugzakje, een bijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen;
- de verruiming van de kwijtscheldingsnormen;
- de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering;
- de vrijlatingregeling voor inkomsten uit deeltijd ten behoeve van en ouder;

- een bijdrage in de kosten van lidmaatschap van verenigingen en sportactiviteiten.
In het onderzoek zijn de premies die de gemeente kan verstrekken aan mensen met een bijstandsuitkering die werk aanvaarden nog niet opgenomen.

Inzage raadsvoorstellen Centrumplan
(Lisweg 253) een extra commissie B vergadering plaats. Tijdens deze avond zullen de voorstellen van dit plan behandeld worden.


Vergadering Ouderencommissie
Op dinsdagmiddag 6 november vergadert om 13.30 de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten in De Lishof (Lisweg 253). De belangrijkste agendapunten zijn o.a. de stand van zaken m.b.t. De Kolk, De Lishof, de gehandicaptenparkeerkaart, het beleid over het collectief aanvullend vervoer en de presentatie van woningen bij de Grashof.

Oostzaan en Schiphol
De gemeente Oostzaan heeft de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat een brief gestuurd waarin zij haar zorgen uit over een juridische omzetting van het geluidshinderstelsel. Het bestaande stelsel (PKB) biedt naar de mening van de gemeente Oostzaan betere (MER). De gemeente wordt in deze mening gesteund door een MER "onoverzichtelijk en ontoegankelijk is en niet de benodigde onderbouwing geeft waarom aan de gelijkwaardige overgang wordt voldaan".

Oostzaan versnippert
Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 5 november 2001 uw takken en/of snoeiafval laten versnipperen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals wortels of snijbloemen of losse bladeren tussen zitten (alleen maximale dikte van 15 centimeter. Plaats het hout zo dat de machine, ongeveer 2 meter breed, makkelijk bij het afval kan komen. Als er snippers worden op uw erf gedeponeerd, zodat u het in uw tuin kunt verwerken of in uw GFT-container of compostvat kunt doen. Er wordt niets meegenomen. Op 5 november 2001 wordt begonnen met het wordt, dit is afhankelijk van het aanbod. U kunt zich aanmelden door sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 31 oktober 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Openbare bekendmakingen
voor bouwvergunningen zijn ontvangen op 5 oktober 2001 voor het voor het uitbreiden van een garage / berging aan Zuideinde 142 en op 15 oktober 2001 voor het uitbreiden van een woning aan 16 en Noordeinde 38, het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 30, het uitbreiden van een woning (dakopbouw) aan Burg. ter hoogte van het bestaande gebouw van Excelsior. Tevens is er op 9 oktober 2001 sloopvergunning is verleend voor het slopen van diverse opstallen aan De Heul 15.
tot 12.00 uur. Tegen een verleende vergunning of toestemming kunnen de aanvrager, schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een verzoek zijn griffiekosten verbonden.


8 oktober 2001

Vergadering Werkvoorziening
Op woensdag 10 oktober vergadert het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Dit vindt om 16.30 uur plaats in de vergaderruimte van Baanstede, Einsteinstraat 103 in Purmerend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie