Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda naar aanleiding van vergadering van het b&w Utrecht

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 6 november, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2001


1. Verkeersregelfilosofie
Het college heeft besloten in te stemmen met de nota ´De verkeersregelfilosofie van de Gemeente Utrecht´ waarin een nieuw kader wordt geschetst voor het ontwerp van verkeersregelinstallaties en de plaatsing daarvan.

Omdat de grondslag voor het huidige verkeerslichtenbeleid stamt uit 1985, is een nota opgesteld die aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het verkeer, wensen van het bestuur en inzichten met betrekking tot plaatsing van verkeerslichten en wijze van regelen van verkeer.

In het collegewerkprogramma wordt aangegeven dat de reistijd van fiets en openbaar vervoer dient te worden verkort, dat de fiets als vervoermiddel even serieus genomen zal worden als de andere vervoersmodaliteiten en dat de afstelling van verkeerslichten zoveel mogelijk wordt verbeterd ten gunste van fietsers. Optimalisatie van de verkeerslichtenafstelling is een van de maatregelen die ingezet kunnen worden voor een verbetering van de doorstroming van de fietser in het bijzonder, en van het (sterk toenemende) verkeersaanbod in het algemeen. Een nadere uitwerking voor praktische toepassing zal de komende tijd plaatsvinden. De raadscommissie Stationsgebied, Leidsche Rijn en Verkeer en Vervoer zal hierover worden geïnformeerd.


2. Herstructurering woon-winkelcomplex Vasco da Gamalaan
Het college van b&w heeft de planidentificatie 'Herstructurering woon- en winkelcomplex Vasco da Gamalaan' vastgesteld. Het ontwerp wordt vrijgegeven voor informatie aan en inspraak vanuit de buurt.

Het buurtwinkelcentrum Vasco da Gamalaan en de directe omgeving in Kanaleneiland Zuid is economisch niet vitaal (leegloop, aanbod sluit onvoldoende aan bij vraag), sociaal onveilig en van onvoldoende kwaliteit. Zeeman Vastgoed, sinds enkele jaren beheerder van het complex, heeft het initiatief genomen een aantal verbeteringen door te voeren. De gemeente heeft in overleg met de beheerder een planidentificatie opgesteld. Daarin zijn de volgende voorstellen opgenomen.
* Uitbreiding van beide 'koppen' van het bestaand winkelcentrum (aan de Marco Pololaan en de Columbuslaan, ten behoeve van twee supermarkten),
* Herinrichten achterliggend parkeerterrein tot afsluitbaar semi-openbaar parkeerterrein ten behoeve van bewoners.
* Herinrichting openbare ruimte vóór het winkelcentrum.
* Ondersteuning ondernemers op het gebied van aanpassing productaanbod en eventuele verplaatsing.

De geraamde kosten voor de aanpassing van het winkelcentrum bedragen totaal ca. NLG 3,2 miljoen (EUR 1,45 miljoen), de kosten voor aanpassing van de openbare ruimte bedragen ca. NLG 1 miljoen (EUR 454.000). Na de informatie en inspraakprocedure wordt het plan verder uitgewerkt en wordt een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Voor het plan is een ontheffings van het bestemmingsplan nodig (Artikel 19 lid 1).

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie ROW.


3. Tweede woonhuis Rietveld open voor publiek
Het college van b&w stelt voor de door Gerrit Rietveld ontworpen woning aan de Erasmuslaan 9 te huren, te restaureren en vervolgens open te stellen voor publiek. Op deze manier kan een tweede woning van Rietveld (gelegen vlakbij het Rietveld Schröder-huis) voor publiek opengesteld worden.

Het Centraal Museum beijvert zich voor het zo toegankelijk mogelijk maken van het nagelaten oeuvre van Nederlands meest beroemde architect, Gerrit Rietveld (1888-1964). Door de ingebruikname en openstelling van dit Rietveldpand uit 1931, wint het aanbod van Rietveld in Utrecht (na de openstelling van de Rietveld-vleugel in het Centraal Museum in 1999) weer aan kwaliteit en kwantiteit.

In 1930 verkocht de gemeente het stuk grond tegenover het Rietveld Schröderhuis aan Truus Schröder. In 1931 maakte Rietveld een ontwerp voor vier woningen in een rij op deze plek. In oktober van hetzelfde jaar werden de woningen officieel opgeleverd met de openstelling van een door Rietveld zelf gemeubileerde modelwoning, Erasmuslaan 9. Met de brede strookvensters, de stalen kozijnen, de witgepleisterde muren en de platte daken werd het woningblok in 1931 meteen uitgeroepen tot het voorbeeld van het Nieuwe Bouwen in Nederland. In het oeuvre van Rietveld is dit blok het eerst uitgevoerde ontwerp in deze stijl. Het contrast met het aan de overzijde gelegen Rietveld Schröderhuis biedt de mogelijkheid om op een aansprekende, educatieve wijze de belangrijkste ontwikkelingen in Rietvelds architectonische- en meubelvormgeving te laten zien. Naast de architectuur was ook de inrichting van juist het pand Erasmuslaan 9 van belang. In 1931 organiseerden Gerrit Rietveld en Truus Schröder een expositie van meubels en schilderijen in het pand. Rietveld liet een aantal experimenten uit de jaren daarvoor zien, waaronder prototypes van de eerste meubelontwerpen die, bij voldoende belangstelling, in serie geproduceerd zouden kunnen worden. Een aantal van die prototypen bevindt zich in de collectie van het Centraal Museum, evenals de overige, toentertijd geëxposeerde meubelen en schilderijen. Dit biedt de mogelijkheid tot een bijzondere opstelling, die de modelwoning van weleer doet herleven.

Het Centraal Museum zal een huurovereenkomst sluiten met de Vereniging Hendrick de Keyser voor NLG 2000 (EUR 909) per maand. Voor interne reconstructie en het aanbrengen van beveiligingsvoorzieningen is een bedrag geraamd van NLG 249.000 (EUR 113.000), dit is opgenomen in de investeringsplanning 2002-2006. Kosten voor het openstellen, beveiligen en exploiteren van het pand zijn voor rekening van het Centraal Museum en moeten worden gecompenseerd uit opbrengsten van bezoekers.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


4. Noordelijke Randweg
Het college van b&w vindt dat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) in de toekomst een zwaardere verkeersfunctie moet krijgen. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de leefbaarheid in de aangrenzende woonbuurten gegarandeerd blijft. Verschillende mogelijkheden voor het opwaarderen van de NRU zijn bestudeerd. Nu al is duidelijk dat een zware opwaardering tot autosnelweg niet nodig en niet mogelijk is. Varianten die een beperkte verzwaring toelaten blijven wel in onderzoek. In november worden belanghebbenden hierover geïnformeerd.

Alvorens de studie af te ronden, wordt een consultatieronde gehouden. De studie bevindt zich in een verkennend stadium, waarbij vooral gedacht moet worden aan rekenmodellen en uitgangspunten. In een volgende fase worden de varianten concreet uitgewerkt.

Uit de studie blijkt dat de NRU vooral een regionale en lokale functie heeft. Als de doorstroming op de NRU verbetert, trekt deze meer verkeer vanuit de stad aan. Vooral het noordelijk en westelijk deel van de stad (westelijke verdeelring) heeft hier baat bij. De nieuwe inrichting van de NRU moet zodanig zijn dat de combinatie van twee belangrijke doelstellingen wordt bereikt, namelijk verbetering van de bereikbaarheid en verbetering van de 'leefbaarheid en omgevingskwaliteit'. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de oversteekbaarheid van de NRU voor voetgangers en fietsers, een eenduidige inrichting van de weg die past in de omgeving, verbinding voor recreatie en natuur (biodiversiteit) in en buiten de stad.

De NRU wordt geagendeerd voor de wijkcommissie op 14 november. Op 21 november is er in de Stefanuskerk (Sao Paulodreef 1) om 20.00 uur een consultatieavond voor vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners . De resultaten van deze consultatieronde zullen eind van dit jaar aan het college worden voorgelegd.

De raadscommissie voor Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer wordt op 22 november geïnformeerd.


5. Einde illegale ligplaatsen Merwedekanaal
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, om over te gaan tot bestuursdwang om een einde te maken aan een tweetal illegaal ingenomen ligplaatsen in het Merwedekanaal.

In juli en augustus 2000 hebben twee vaartuigen illegaal in het Merwedekanaal ligplaatsen ingenomen. De beide eigenaren hebben ieder een verzoek tot ontheffing voor een ligplaats ingediend, die echter zijn afgewezen. Aangezien de vaartuigen tot op heden de plaatsen niet uit eigen beweging hebben verlaten, heeft het college besloten nu over te gaan tot bestuursdwang om een einde te maken aan deze illegale situaties. De eigenaren van de vaartuigen ontvangen een aanschrijving waarin hen wordt gelast om voor 1 januari 2002 eigenhandig hun vaartuigen te verwijderen. Geven zij hieraan geen gehoor, dan zal de gemeente de vaartuigen verslepen naar havens buiten de gemeente.

Op grond van de Havenverordening 1995 bepaalt het college, welke categorieën vaartuigen op welke plaatsen mogen liggen. Het gemeentelijke ligplaatsenbeleid is in goed overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen en neergelegd in de Havenatlas. Zaken, zoals veiligheid, doorvaarbaarheid en leefbaarheid, hebben bij de totstandkoming van het beleid een belangrijke rol gespeeld. Met de vaststelling van de havenatlas in april 2000 is een eenvoudig en uniform beleidsinstrument beschikbaar gekomen, waarmee beheerders én gebruikers van de verschillende waterwegen een helder inzicht hebben in het beleid van de toekenning van ligplaatsen.

Utrecht, 6 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie