Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen Ronde Venen Belang over projectorganisatie

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Ronde Venen, 5 november 2001

Persbericht

Ronde Venen Belang stelt met vragen aan het College de voortgang van projecten aan de orde

Ronde Venen Belang, als belangenpartij voor de inwoners opgericht, heeft zich eerder al zorgen gemaakt over het enorme personeelsverloop en de daarmee voor de inwoner verbonden extra kosten. Als logisch vervolg daarop is zij zich verder in de gemeentelijke werkorganisatie gaan verdiepen. Temeer omdat een groot aantal in 1998 benoemde projecten geen echte voortgang meer boeken. Het lijkt wel of het College al geruime tijd de fut ontbreekt om voortvarend te werk te gaan.

Ook op het gebied van de projectenorganisatie is de toestand zorgwekkend. Gezien de uitstroom van deskundigheid op ambtelijk niveau (vanaf 2000 al zeven topambtenaren), is de vraag gerechtigd wat het interne beleid van het College hierin voor een rol speelt.

Ronde Venen Belang vraagt zich ook af hoe het met de Stafeenheid Projecten - de afdeling die al die projecten moet trekken - is gesteld. Officieel is deze - voor zover bekend is - niet opgeheven, maar de sterke indruk is dat dit praktisch wel het geval is. Ronde Venen Belang vraagt zich dit af in het kader van een aantal maatregelen die intern zijn genomen en die er op duiden dat de Stafeenheid Projecten niet meer praktisch functioneert, respectievelijk stilzwijgend is opgeheven. Vragen daarover zijn tot nu toe steeds ontwijkend beantwoord.

Naast het zwembad, waar Ronde Venen Belang al eerder vragen over heeft gesteld, zijn onder de projecten een aantal woningbouwlocaties, die o.a. moeten beantwoorden aan de schreeuwende behoefte aan woonruimte voor jonge starters en senioren. Ook daarvan is de voortgang volledig onduidelijk geworden.

In schriftelijke vragen aan het College tracht Ronde Venen Belang daarin nu publiekelijk duidelijk-heid te brengen. Ronde Venen Belang zal zich ter wille van het verkrijgen van duidelijkheid ook niet schromen rechtstreeks met betrokkenen in contact te treden.

(zie verder de betreffende brief die hierbij gaat)

Nadere informatie: Jac. Dekker, telefoon 0346-57.3810


-- bijlage --

Ronde Venen Belang:
Wilnis, Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Vinkeveen en Waverveen

Secretariaat:
Postbus 247,
3640 AE Mijdrecht
e-mail: (klhs@wxs.nl)
Fractie:
Constructieweg 17a,
3641 SB Mijdrecht
e-mail: (jac.dekker@inwonerspartijen.nl)

Het College van B&W
van de gemeente De Ronde Venen
Postbus 250
3640 AFG Mijdrecht

De Ronde Venen, 1 november 2001

Schriftelijke vragen

Betreft: gemeentelijke projectenorganisatie

Geacht College,

Nu wij ons met extra zorg in de gemeentelijke organisatie verdiepen, nemen onze zorgen alleen maar toe. Na het personeelsverloop en de daarmee verbonden extra kosten - die in 2000 het miljoen al te boven gingen - hebben wij ons als logisch uitvloeisel daarvan in de gemeentelijke werkorganisatie verdiept. Wij zijn door uw College zelf - met de antwoorden die u met betrekking tot het zwembad hebt gegeven - daarop gefocusseerd. Dat brengt ons tot de onderstaande punten.

Projecten
Er zijn in 1998 een aantal omvangrijke projecten op de rol gezet, zoals: het reeds aan de orde gestelde zwembad, het Parklandschap, het gemeentehuis en de woningbouwlocaties Wickelhof in Mijdrecht, Kerke-landen in Vinkeveen, de herbestemming van de locatie Veenzijdeschool en Veenzijde III. Van een aantal daarvan is in het jaar 2000 aan vergaande ontwikkeling gedaan, zijn commissievergaderingen aan gewijd en/of voorlichtingsavonden aan de inwoners gehouden. Daarbij is ook nog de voor veel inwoners zeer gevoelige materie van de N201 op ons af gekomen.


1. Kunt u duidelijk inzicht geven waarom deze projecten praktisch op een dood spoor zijn geraakt? (wij adviseren u niet nogmaals de volledig ongeloofwaardige en onacceptabele mededeling: 'er wordt zowel inhoudelijk als in tijd goed op het schema gewerkt' te hanteren)


2. Kunt u de Raad inzicht geven welke kosten - inclusief de ambtelijke uren - tot nu toe aan die projecten zijn besteed en van welk renteverlies er sprake is, nu die projecten geen voortgang meer hebben?
(het geld zou anders rente hebben opgebracht, respectievelijk voor andere doeleinden kunnen zijn besteed)


3. Denk u die projecten ook over de verkiezingen heen te tillen? Zo ja, waarom? Zo nee, wat denkt u dan aan de voortgang nog te kunnen doen?

Ambtelijke capaciteit
Uw antwoord met betrekking tot het zwembad 'dat er geen ambtelijke deskundigheid/capaciteit in huis is', brengt ons op de vraag hoe het ten aanzien van de andere projecten gesteld is. Ons is gebleken dat er heel wat deskundige, ambtelijke capaciteit op vakgebieden (vrijwillig of geprest) uit de organisatie is verdwenen. Wij herinneren ons in dit verband recente namen als: R. Luca, B. Harkema, H. Schalkwijk, mw A. Hooning, F. van Nunen, B. de Vries en de nu thuis zittende A. Reurings. Dit is bijzonder verontrustend!


4. Is dit de reden waarom bovengenoemde projecten in het slop zitten? Zo nee, wat zijn dan de redenen daarvan?


5. Hoe is deze uitstroom opgevangen of is er nog steeds een gigantisch gebrek aan capaciteit en vakkennis?


6. Zijn hiervoor soms externe bureaus ingeschakeld? Zo ja, wat brengen die voor kosten met zich mee?

Projectenbureau
Wij vragen ons af hoe het met de Stafeenheid Projecten - de afdeling die al die projecten moet trekken - is gesteld. Officieel is deze bij ons weten niet opgeheven, maar naar onze indruk in de praktijk wel. Wij stellen deze vraag in het kader van een aantal maatregelen die intern zijn genomen, die er op duiden dat de Stafeenheid Projecten niet meer praktisch functioneert, respectievelijk stilzwijgend is opgeheven. Vragen daarover zijn tot nu toe steeds ontwijkend beantwoord.


7. Bestaat de Stafeenheid Projecten nog?


8. Zo ja, waarom functioneert die dan niet meer?

9. Zo nee, wat zijn de redenen hiervoor?

Rapporten


10. Zijn er buiten de genoemde nog andere rapporten/onderzoeken met betrekking tot het functioneren van de ambtelijke organisatie, in dit kader met name de Stafafdeling Projecten?


11. Zo ja, waarom zijn die ons nog niet ter kennis gebracht? Kunt u die de Raad binnen de termijn van 1 week alsnog doen toekomen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling voor 15 november a.s van u tegemoet.

Hoogachtend,
namens de fractie Ronde Venen Belang,

Jac. Dekker

Kopie: fracties van de Raad

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie