Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst vergadering GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 6 november 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Bestuurlijk overleg Provincie - gemeente Echt

Informatie: B. Van Sloun, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 04

e-mail:
(hfm.van.sloun@prvlimburg.nl)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt en het college van Gedeputeerde Staten zullen bestuurlijk overleg hebben over de samenwerking tussen de gemeente en de Provincie bij de uitvoering van een aantal projecten in de de komende jaren. Ter voorbereiding van dit bestuurlijk overleg is ambtelijk een notitie voorbereid. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze notitie.


2.


De toezichtsvorm voor de begroting 2002 van de gemeenschappelijke regelingen

Informatie: V. Kruithof, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 75 48

e-mail:
(vjcm.kruithof@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van de naleving van de inzendtermijnen voor de jaarrekening 2000 en de begroting 2002 bepaald welke gemeenschappelijke regelingen voor repressief toezicht op hun begroting 2002 in aanmerking komen en welke vanwege termijnoverschrijding met hun begroting 2002 onder preventief toezicht vallen.


3.

Circulaire provinciefonds van september 2001

Informatie: P.A. Jacobs, afdeling Financieel Beleid

tel. (043) 389 71 76

e-mail:
(pa.jacobs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de circulaire provinciefonds van september 2001 voor kennisgeving aangenomen en Provinciale Staten van de inhoud ervan in kennis gesteld.De bijbehorende voorstellen tot wijziging van de provinciale begroting 2001 en de meerjarenbegroting 2002-2005 hebben zij ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.


4.

MER POL-aanvulling

Startnotitie bedrijventerreinen

Informatie: R. Ubachs, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 74 64

e-mail:
(rge.ubachs@prvlimburg.nl)

Op 6 november 2001 hebben Gedeputeerde Staten de Startnotitie MER voor de POL-aanvulling bedrijventerreinen Zuid-Limburg vastgesteld. Dit is het begin van de MER-procedure ter onderbouwing van de besluitvorming van de genoemde POL-aanvulling. Bij de vaststelling van het POL hebben Provinciale Staten hiertoe besloten, omdat in het POL geen keuze is gemaakt voor de situering van 175 ha bedrijventerreinen. In het MER zullen de milieueffecten in beeld worden gebracht voor de in het POL genoemde potentiële locaties: MAA-Oost (Beek, Meerssen), Panneslager (Eijsden) en het Hendrik-terrein (Brunssum). In de Startnotitie is aangegeven welke combinatie-alternatieven onderzocht zullen worden. In de bekendmaking is de procedure aangegeven.


5.

Subsidieverordening plattelandsontwikkeling provincie Limburg

Informatie: T. Alsters, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 26

e-mail:
(tfa.alsters@prvlimburg.nl)

De Subsidieverordening plattelands-ontwikkeling provincie Limburg geeft het toetsingskader voor provinciale subsidies voor activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling als beschreven in bijlage 2 van het Plattelandsontwikkelings- plan Nederland (POP). Een deel van de subsidie wordt betaald door de Europese Unie (EU). De verordening is een uitwerking van de voorwaarden die de EU aan deze subsidieverlening stelt. Provinciale Staten wordt voorgesteld de verordening vast te stellen.


6.

Sluiten van een overeenkomst met NITG/TNO over de verwerking van de gegevens uit het provinciale grondwatermeetnet

Informatie: P van Kerkvoort, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel (043) 389 76 30

e-mail:
(pp.van.kerkvoort@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het aangaan van een overeenkomst met NITG/TNO over van de verwerking van de gegevens uit het provinciale grondwatermeetnet.


7.

Vragen ex. art. 21 RvO van de heer G.P. Timmermans (PNL)

Informatie: G. Hagen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 64

e-mail:
(gmp.hagen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer Timmermans (PNL) over Europese regelgeving en luchtkwaliteit rond A74 vastgesteld.


8.

Ontwerpbeschikking Grondwaterwet voor de WML voor winplaats Herkenbosch

Informatie: E. Haesen, afdeling Vergunningen

tel (043) 389 76 85

e-mail:
(eadp.haesen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpvergunning voor de WML voor winplaats Herkenbosch vast te stellen. De bestaande vergunningstermijn voor de onttrekking van maximaal 1,0 mln. m3/jaar zal met een jaar worden verlengd tot 1 januari 2003. Tevens zal deze ontwerpbeschikking om advies aan de PCOL, de provinciale adviescommissie voor omgevings- vraagstukken, worden voorgelegd.


9.

Limburgs Sportgala 2001

Informatie: E. Burg, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel (043) 389 73 16

e-mail:
(elm.burg@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de definitieve opzet en begroting van het Limburgse Sportgala op 8 december aanstaande en hiervoor een aanvullende bijdrage van 10.958,79 (f 24.150,00) aan Symbiose toegekend.


10.

Ontwerpbeschikking Grondwaterwet aan de WML voor winplaats Graafschap Hornelaan te Weert

Informatie: E. Haesen, afdeling Vergunningen

tel (043) 389 76 85

e-mail:
(eadp.haesen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpbeschikking vast te stellen voor WML, winplaats Graafschap Hornelaan. De ontwerpbeschikking houdt in de uitbreiding van de winning uit wvp 2 en 3 van 2,0 mln. m3/jaar tot 2,9 mln. m3/jaar, het intrekken van vergunning voor de winning van 3,5 mln. m3/jaar uit wvp 1 en vanaf 1 januari 2002 de beperking van de onttrekking van Graafschap Hornelaan en Ospel samen tot 4,0 mln. m3/jaar. Tevens zal de ontwerpbeschikking om advies aan de PCOL, de provinciale adviescommissie voor omgevings- vraagstukken Limburg, worden voorgelegd.


11.

Vaststellen van een ontwerpbeschikking Grondwaterwet voor de WML voor winplaats Herten

Informatie: E. Haesen, afdeling Vergunningen

tel (043) 389 76 85

e-mail:
(eadp.haesen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een ontwerpbeschikking voor de WML voor winplaats Herten vast te stellen. De bestaande vergunningstermijn voor de ondiepe onttrekking van maximaal 1,5 mln. m3/jaar zal met een jaar worden verlengd tot 1 januari 2003. De vergunning voor de diepe onttrekking en de ASR-proef worden niet gewijzigd. Tevens zal deze ontwerpbeschikking om advies aan de PCO worden voorgelegd.


12.

Bekrachtiging van het Masterplan Venlo en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma

Informatie: A. Schins afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 75 90

e-mail:
(apr.schins@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de managementrapportage van het Masterplan Venlo vastgesteld. Daarmee is de planvormingsfase van Masterplan formeel afgerond en wordt een formeel aanvang gemaakt met de uitvoering van de daarin opgenomen sleutelprojecten.


13.

Voorlopig eindplan Grensmaas

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail:
(gjp.hermans@prvlimburg.nl)


1. Gedeputeerde Staten hebben besloten het voorlopig eindplan Grensmaas vast te stellen.


2. Gedeputeerde Staten sturen de bewoners van het Grensmaasgebied.

3. Gedeputeerde Staten hebben besloten het werkbudget uit te breiden.

14.

Uitwerking PS-motie Vitaliteitsfonds

Informatie: J. van der Meer, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 61

e-mail:
(jam.van.der.meer@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben invulling gegeven aan de PS-motie inzake het instellen van een vitaliteitsfonds via het opstarten van drie pliots in 2002. Zij hebben daartoe 815.000,00 1.8 miljoen gulden gereserveerd. Gemeenten worden binnenkort verzocht om projectvoorstellen in te dienen.


15.

Subsidiebeschikking ten behoeve van de internationale groencompetitie "Entente Florale 2001

Informatie: mw. M. Burger, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 90

e-mail:
(mi.burger@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Saten van Limburg hebben besloten een subsidie te verlenen van maximaal 34.033,52 ( 75.000,00) aan de gemeente Sittard-Geleen voor deelname aan de competitie "Entente Florale International 2001", waarmee die gemeente een belangrijke impuls geeft aan het groen in en buiten de stad en daarmee aan de versterking van de relatie Stad-Platteland.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 9-11-2001 12:06

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie