Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde Kwartaalcijfers Uni-Invest N.V.

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Uni-Invest
Zoek soortgelijke berichten
Uni-Invest


3e Kwartaalcijfers Uni-Invest N.V.

Uni-Invest N.V., een sedert 1924 aan Euronext Amsterdam genoteerd beleggingsfonds, maakt haar 3e kwartaalcijfers over het boekjaar 2001 bekend (zie ook bijlage).

Belangrijkste punten:
? Het directe beleggingsresultaat over de eerste drie kwartalen 2001 bedraagt Euro 58,2 miljoen, 5,6 % hoger dan het directe beleggingsresultaat na belastingen over dezelfde periode in 2000 (Euro 55,1 miljoen).
? Het directe beleggingsresultaat per aandeel van Euro 0,94 komt overeen met het directe beleggingsresultaat over dezelfde periode in 2000 (Euro 0,94).
? Het belegd vermogen van Uni-Invest N.V. bedraagt per 30 september 2001 Euro 1,80 miljard, een toename van 15% ten opzichte van jaareinde 2000. ? Het eigen vermogen, na aftrek van het contante deel van het interim dividend, nam ten opzichte van 31 december 2000 toe van Euro 773 miljoen tot Euro 842 miljoen, een stijging van 8,9%. Het eigen vermogen bedraagt momenteel ruim 46% van het balanstotaal.
? De huuropbrengsten in het derde kwartaal 2001 zijn ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 met 6,3% gestegen, een gevolg van gerealiseerde aankopen, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen.

Toekomstverwachtingen
In mei 2001 werd melding gemaakt van de tijdelijke afwezigheid van de heer R. Homburg vanwege gezondheidsredenen. De verwachting is dat de heer Homburg begin 2002 zodanig hersteld is dat hij zijn functie weer volledig op zich kan nemen. Tot die tijd zal de heer drs. J.R. Stolle met steun van de Raad van Commissarissen de directie blijven voeren.

De directie van Uni-Invest N.V. blijft positief over de toekomst. De kantorenportefeuille van Uni-Invest kent een relatief lage verhuurprijs per vierkante meter. Ook in de huidige marktomstandigheden zijn deze ruimten aantrekkelijk. Het huurdersverloop in de kantorenportefeuille is dan ook laag, waarbij voor de toekomst geen toename van dit verloop wordt verwacht.
De winkelportefeuille van Uni-Invest is stabiel. Voor het grootste deel bestaat deze portefeuille uit kleinere winkels die bij eventueel optredende leegstand weer snel verhuurd kunnen worden. De bedrijfsruimteportefueille van Uni-Invest is eveneens stabiel. Deze objecten kennen veelal een lagere verhuurprijs per vierkante meter en langjarige huurcontracten.
De bezettingsgraad blijft op een niveau van circa 96,5% (inclusief huurgaranties). De rente blijft op een laag niveau, voor het komende jaar zal de hogere inflatie (verwacht circa 4,5% voor dit jaar) worden vertaald in hogere indexeringen van de brutohuur. Deze factoren zullen bij een gelijkblijvende leegstand resulteren in een groei van het resultaat. Op grond van de nog steeds conservatieve waardering van haar portefeuille verwacht Uni-Invest N.V. bij te realiseren verkopen aantrekkelijke boekwinsten te kunnen behalen.

Uni-Invest N.V. heeft gedurende de eerste drie kwartalen haar portefeuille nog niet geherwaardeerd, in tegenstelling tot de vergelijkbare periode vorig jaar. Op jaareinde zal op basis van in- en externe taxaties een herwaardering van de portefeuille plaatsvinden. Dit zal naar verwachting een positief resultaat opleveren. Verder bestaat het voornemen om nog dit jaar voor circa Euro 50 miljoen aan vastgoed af te stoten. Deze verkopen zullen voornamelijk betrekking hebben op kantorenobjecten.

Momenteel beraadt de vennootschap zich over haar verdere toekomst. In de nabije toekomst verwacht Uni-Invest N.V. een periode van fusies en overnames in de vastgoedsector gezien de huidige onderwaardering van de diverse fondsen. Investeren in vastgoed op de directe markt is, mede door deze onderwaardering, nog steeds aanmerkelijk duurder dan investeren in vastgoed via de diverse vastgoedfondsen.
Thans heroverweegt Uni-Invest N.V. haar dividendbeleid op grond van de gewijzigde omstandigheden.

Toelichting op de resultaten
De bruto-huuropbrengsten tot en met het 3e kwartaal 2001 bedroegen Euro 104,6 miljoen, en komen daarmee vrijwel overeen met die van dezelfde periode in 2000. In het halfjaarbericht 2001 werd nog een lagere bruto-huuropbrengst gemeld door een gemiddeld kleinere vastgoedportefeuille. De in het derde kwartaal sterk gestegen huuropbrengsten ten opzichte van het tweede kwartaal (6,3%) zijn een gevolg van gerealiseerde aankopen, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen.

De exploitatiekosten over de eerste drie kwartalen bedroegen 8,82% van de bruto-huuropbrengsten, een fractionele daling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
De overige beleggingsopbrengsten van ruim Euro 5,4 miljoen hebben betrekking op opbrengsten uit deelnemingen en rentebaten als gevolg van de activiteiten van Uni-Invest Financial Engineering. In het afgelopen kwartaal verkocht Uni-Invest N.V. haar 80%-belang in Uni-Invest Canada N.V. De bij deze verkoop behaalde boekwinst van circa Euro 0,9 miljoen (ruim 19%) is opgenomen in de overige beleggingsopbrengsten. Gedurende de eerste drie kwartalen heeft Uni-Invest N.V. een aantal objecten uit haar portefeuille verkocht met een gezamenlijke boekwaarde van Euro 16,0 miljoen Op de verkopen van vastgoed werd een boekwinst (=gerealiseerde waardeveranderingen) gerealiseerd van Euro 2,1 miljoen (13,1%). De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van Euro 2,3 miljoen hebben betrekking op herwaardering van een beperkt aantal objecten uit de vastgoedportefeuille en op koersresultaten.
De huidige waardering van de portefeuille van 11,15 maal de brutohuur is in vergelijking met de gangbare praktijk conservatief.

Toelichting op de Balans
De vastgoedportefeuille groeide ten opzichte van 31 december 2000 door aankoop van diverse objecten tot Euro 1,74 miljard (14,0%). Per 30 september 2001 bedragen de jaarlijkse huuropbrengsten van deze portefeuille bij een volledige bezetting ruim Euro 156 miljoen. De bezettingsgraad van de onroerend goedportefeuille bleef ongeveer gelijk aan het niveau van 2000. De beleggingen in aandelen en de financiële beleggingen, voor een totaalbedrag van Euro 55,7 miljoen, betreffen de deelname in Homburg Invest Inc., Probus Estates Plc. enkele uitgegeven leningen en Vastgoed Maatschap AKRONned VI.

Het eigen vermogen na aftrek van het contante deel van het interim dividend nam toe door toevoeging van het lopende resultaat na belastingen gedurende de eerste drie kwartalen en door uitgifte van aandelen. Op 30 september 2001 bedroeg het aantal geplaatste gewone aandelen Uni-Invest N.V. 65.002.217. De langlopende schulden namen ten opzichte van ultimo 2000 toe met Euro 139 miljoen als gevolg van nieuw aangetrokken leningen.

Gegevens per aandeel
De gegevens per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Het directe beleggingsresultaat per aandeel (Euro 0,94) komt overeen met dat over de vergelijkbare periode over het jaar 2000. Het totale beleggingsresultaat per aandeel tot en met 30 september 2001 bedraagt Euro 1,01. Doordat er tot op heden slechts beperkt verkopen en herwaarderingen van vastgoedobjecten plaats vond, is het totale beleggingsresultaat lager dan in de eerste negen maanden van 2000. Voor het laatste kwartaal verwacht Uni-Invest nog objecten met boekwinst te kunnen verkopen. Tevens verwacht Uni-Invest voor een deel van de portefeuille herwaarderingen door te voeren.
De intrinsieke waarde per aandeel op 30 september 2001 (rekening houdend met uitkering van het interimdividend van Euro 0,70 per aandeel) bedraagt Euro 12,66.

Uni-Invest N.V. realiseert voor haar aandeelhouders een aantrekkelijk dividendrendement. Per 4 oktober 2001 is het interimdividend over het eerste halfjaar van 2001 (Euro 0,70 per aandeel) betaalbaar gesteld. Als gevolg van de per 1 januari 2001 ingevoerde wetswijzigingen is de belasting op dividenden voor Nederlands ingezetenen aanzienlijk verlaagd. Uni-Invest N.V. verwacht dan ook een toename van de interesse in beleggingsfondsen die een hoog dividend uitkeren.

Euronext N.V. heeft een herclassificatie voor de beursgenoteerde vastgoedfondsen doorgevoerd. Deze nieuwe classificatie stelt vastgoedfondsen in staat om in de belangrijke indices (Euronext 100 en Next 150) opgenomen te worden indien zij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen.
Uni-Invest N.V. verwacht aan de voorwaarden voor de Next 150 te voldoen en is overtuigd van de voordelen die een opname in Next 150 biedt.

Amsterdam, 6 november 2001

UNI-INVEST N.V. De Directie (voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie: 020-6077435)
Amsterdam, 6 november 2001

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie