Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 6 november 2001
Regeling klokkenluiders gemeente Eemnes.
Het voorstel tot wijziging van de ambtenarenwet in verband met integriteit bevat de verplichting tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Deze procedure wordt de regeling voor klokkenluiders genoemd.


1. Voornemen uitspreken in te stemmen met de regeling klokkenluiders gemeente Eemnes.

2. De ondernemingsraad om instemming verzoeken met de regeling.
3. De gemeenteraad voorstellen de regeling vast te stellen via commissie I.
Notitie "Klein, maar fijn? De consequenties".
De notitie geeft de noodzaak aan om;

1. Maatregelen te nemen in de arbeidsvoorwaardensfeer om onze concurrentiepositie op peil te houden.

2. Te investeren in meer kwaliteit door het creëren van enkele hoogwaardige functies, die samen met het management beleid en aansturing van de organisatie meer handen en voeten kunnen geven.
3. Gelet daarop ook de structuur van de organisatie nader onder de loep te nemen, warbij met name de projectgerichte aanpak aandacht zal moeten hebben.
Voorstel:

1. Akkoord gaan met conclusies.

2. Een extern deskundige inschakelen, die na raadpleging van alle geledingen, raad, college, MT en medewerkers voorstellen in deze doet.


3. Een nadere uitwerking van een gewijzigd beloningssysteem afwachten.

4. Daartoe enige bureaus uitnodigen om een offerte uit te brengen.
5. Opzet en aanpak bespreken in het seniorenconvent (november) en om advies voorleggen aan de OR.
Wijk- / buurtavonden.
Op uw verzoek is naar ervaringen bij omliggende gemeenten gevraagd. Voorstel:
Keuze maken uit de aangedragen 6 alternatieven en vervolgens bespreken in commissie I.

Conform alternatief 6 wordt 1 tot 2 maal per jaar een wijkavond gehouden.
Als wijken worden genomen;

1. Noordbuurt,

2. Wakkerendijk/Meentweg/Raadhuis laan-gebied
3. Zuidbuurt

4. Buitengebied
Eerste bijeenkomst in wijk Buitengebied, voor de verkiezingen.

Integrale uitvoering Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Per 1 januari 2003 komt door een wijziging van de WCPV ook de Ouder en kind zorg als onderdeel van de JGZ onder gemeentelijke regie. Voor Eemnes wordt een bestuurlijk standpunt gevraagd ten aanzien van de uitvoering.
Voorstel:

1. Op dit moment kiezen om de ouder en kindzorg onder te brengen in de regio Gooi en Vechtstreek.

2. T.k.n. naar commissie I.
Regionale samenwerking
Gezamenlijk standpunt Provincie in Utrechtse gemeenten met betrekking tot de in het wetsvoorstel "Bestuur in stedelijke gebieden" opgenomen vorm en schaal van regionale samenwerking.
Geen.
Scouting Raboes.
Scouting Raboes uit Laren heeft een subsidieverzoek ingediend. Wegens voldoende draagkracht (art. I.4 van de subsidieverordening) het subsidieverzoek afwijzen.
Subsidie project eenzaamheid / senioren 2000+.
In uw vergadering van 23 oktober heeft u gevraagd de dekking van het onderhavige voorstel in het licht van de toekomstige ontwikkelingen nog eens te bezien.

Instemmen met de gewijzigde dekking en het dienovereenkomstig aangepaste voorstel aan de raad voorleggen.

Ouderenbeleid.
In augustus 2001 is de projectmedewerker ouderenbeleid met zijn werkzaamheden gestart. Hij heeft zijn werkplan toegezonden.
1. A.v.k.

2. T.k.n. naar commissie III.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie