Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-bestemmingsplan Museumhof Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

Mededelingen

Ontwerp-bestemmingsplan Museumhof

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor een gebied aan de Noordwestzijde van het Prins Mauritsplein een ontwerp-bestemmingsplan is voorbereid.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Glasmuseum, aan de oostzijde door het Prins Mauritsplein, aan de zuidzijde door de bestaande bebouwing aan het Prins Mauritsplein en aan de westzijde door de bestaande bebouwing aan de Brinkstraat.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van twee appartementengebouwen van vier bouwlagen. De beide gebouwen bevatten in totaal 34 wooneenheden. Op de begane grond zijn gedeeltelijk dienstverlenende bedrijven toegestaan.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt gedurende de periode van 8 november tot en met

5 december 2001
op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Op verzoek kan het ontwerp-bestemmingsplan gedurende deze termijn ook op woensdagavonden buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 17:00 tot 20:00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de heer M. Schilder van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling; telefoonnummer 0528 - 29 17 15.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad van Hoogeveen kenbaar maken.

Het adres is postbus 20000, 7900 PA te Hoogeveen.

Rectificatie

Op 17 oktober 2001 hebben wij bekend gemaakt dat de gemeenteraad het Milieu Effect Rapport bedrijventerrein Buitenvaart II in zijn vergadering van 27 september 2001 heeft aanvaard. In de publicatie staat abusievelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen tot en met 8 november 2001 bij de gemeenteraad van Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA te Hoogeveen kunnen worden ingediend. Dit is echter niet juist. Eventuele opmerkingen kunnen tot en met 15 november 2001 worden ingediend. Nadere inlichtingen kunnen worden ingediend bij de heer A.W.J. Wijngaarden van de afdeling Milieu, telefoonnummer 0528-291604.

Verzoek hogere grenswaarde (wegverkeerslawaai) Wet geluidhinder Bedrijventerrein Buitenvaart II

Binnen de gemeente Hoogeveen wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld: Buitenvaart II. Binnen het bestemmingsplan van Buitenvaart II wordt de realisatie van de nieuw aan te leggen 'Verlengde Mr.Cramerweg' mogelijk gemaakt. De weg wordt gesitueerd ten zuiden van het Hollandscheveldse Opgaande en zal ter hoogte van de Zuidwolderwaterlossing aansluiten op de Riegshoogtendijk. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat door de aanleg van de 'Verlengde Mr.Cramerweg' en het knippen van de Trekgatenweg in totaal bij 218 woningen gelegen aan het Hollandscheveldse Opgaande en de Riegshoogtendijk een forse afname van de geluidsbelasting zal plaatsvinden. Daarnaast blijkt dat bij 7 woningen liggend binnen de invloedssfeer van dit plan, de geluidsbelasting toeneemt. Het betreft hier de volgende woningen:
* Albartsweg 4 en 7

* Riegshoogtendijk 130 (voor- en zijgevel), 136
* Hollandscheveldse Opgaande 19a, 21 en 22 (zijgevels)
waarbij de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Hiervoor wordt op grond van de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van Drenthe een ontheffing aangevraagd. De ontheffing is gebaseerd op de artikelen 83 en 100a van de Wet geluidhinder respectievelijk de artikelen 2, lid 2, onder c en artikel 2, lid 5 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen.

Het ontwerp-verzoek hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Buitenvaart II en het daarbij behorende akoestische rapport liggen vanaf 8 november 2001 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn opmerkingen schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen, postbus 20.000, 7900 PA te Hoogeveen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer A.W.J. Wijngaarden van de afdeling Milieu, telefoonnummer 0528-291604.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie