Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-intrekkingsbesluit gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Ontwerp-intrekkingsbesluit

Het gemeentebestuur is van plan om de vergunning Wet milieubeheer van H. Pater, Krommesteeg 36 te Lunteren van d.d. 16 juli 1991, nr. HW-1991-023 geheel in te trekken.

Besluiten

Op 30 oktober 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

1. B.J. Bloemendal, voor een veehouderij op het adres Meulunterseweg 22 te Lunteren WM/2001-012

2. Mts. O. en A.J. Joosten, voor een veehouderij op het adres Dijkgraaf 20a te Bennekom WM/2001-024
Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunning Wet milieubeheer van G.J. van de Pol, Eemweg 1 te Bennekom van d.d. 18 juni 1991, nr. HW-1990-143 gedeeltelijk ingetrokken en wel voor 35 vlees-varkens.

Intrekkingsbesluiten

Op 30 oktober 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van Chr. Van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp, van d.d. 20 december 1988, nr. HW-1988-141 (i-7) en wel voor 9 vleesvarkens.

Op 6 november 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van G.J. van Roekel, Goorsteeg 56 te Ede, van d.d. 21 februari 1984, nr. HW-1983-101 en wel voor 102 vleesvarkens.

Melding (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is).

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van Gebakgroothandel Groot, Fahrenheitstraat 30 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.

Bedenkingen

Naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit. Een ieder kan tot 22 november 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 20 december 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 20 december 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde besluiten kunnen worden ingezien tot 20 december 2001 en voor wat betreft het ontwerp-intrekkingsbesluit tot 22 november 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning).
Op 30 oktober 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan:

1. Staatssecretaris van Defensie, Nieuwe Kazernelaan 10 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De wijziging betreft het plaatsen en in gebruik nemen van
2 zogenaamde prefab kantoorunits. HW-1987-095. 2. H.E. van Roekel, Krommesteeg 31 te Bennekom melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen van de verleende vergunning. In plaats van 9 vleesvarkens zullen voortaan 6 volwassen paarden in de inrichting worden gehouden. De wijziging heeft tot gevolg dat het bedrijf geen mestvarkeneenheden meer heeft en dat de ammoniakemissie wordt teruggebracht tot 30,0 kg/ha/jr. HW-1988-142

3. Mw. T.G. Huisman-Kroesbergen, Krommesteeg 30 te Bennekom melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De wijziging heeft tot gevolg dat in plaats van 77 opfokzeugen voortaan 13 volwassen paarden in de inrichting aanwezig zullen zijn, overeenkomend met een ammoniakemissie van 65,0 kg /ha/jr. Daardoor vermindert de ammoniakemissie met 204,5 kg en wordt het aantal mestvarkeneenheden teruggebracht tot 0. HW-1989-012
4. W. ten Ham, Meikade 38 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De wijziging heeft betrekking op het omzetten van 9700 legkippen op een emissiearmer systeem. Daardoor neemt de ammoniakemissie met 242,5 kg toe en na de toe te passen korting resteert een hoeveelheid van 170,0 kg die niet zal worden gebruikt.

Bedenkingen
Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.

---

Ede, 06 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie