Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen week 45 gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 06-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 45
Wet Milieubeheer
Landinrichtingswet

Gemeenteberichten week 45
Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Everserf 13, plaatsen dakkapel, ingekomen 22 oktober 2001.
- Fazantenhof 111, plaatsen dakkapel, ingekomen 24 oktober 2001.
- Meentweg 47, bouwen sauna,berging,techn.ruimte, ingekomen 25 oktober 2001.

- Molenweg 17, vergroten woning, ingekomen 25 oktober 2001.
- Oud Eemnesserweg 7, plaatsen pensionstal, ingekomen 26 oktober 2001.
Verleende toestemming/bouw- monumentenvergunningen
- Korte Maatsweg 2, vergroten loods, verzonden 29 oktober 2001.
- Goudhaver 2, plaatsen dakkapellen, verzonden 29 oktober 2001.
- Geerenweg 2b, bouwen potstal, verzonden 1 november 2001.
- Wakkerendijk 166, afdichten kelder, verzonden 29 oktober 2001.
- Nieuwe Maatsweg 3, vergroten ligboxenstal, verzonden op 1 november
- Fazantenhof 111, plaatsen dakkapel, verzonden op 1 november 2001.
- Noordersingel 4a, tijdelijk plaatsen verenigingsgebouw Deo et Arti, verzonden op 5 november 2001.
Kapvergunningen
Verleende kapvergunningen

- Laarderweg 140, een den.
Bestemmingsplannen

- Parklaan 2, vergroten woning.
bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf vrijdag 9 november 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM.

Wet milieubeheer

Aanvragen milieuvergunningen

- Eikenlaan 2, een oprichtingsvergunning voor een melkvee- en paardenhouderij
(nr: WM01.1010).
Aanvrager: Maatschap W.M. en G.W.Staal.


- Eemweg 106, een revisievergunning voor een aannemersbedrijf in beton- en waterbouw en vijzeltechniek
(nr: WM01.1012).
Aanvrager: De Boer Baarn B.V.

Het voornemen is de gevraagde vergunningen te verlenen. Van de beschikkingen om deze vergunningen te verlenen zijn ontwerpen opgesteld. Tot vier weken na 9 november 2001 kunt u schriftelijk tegen een ontwerp van een beschikking bedenkingen inbrengen.

Uw bedenkingen richt u aan:
Burgemeester en wethouders van Eemnes,
p/a afdeling Milieu Gewest Eemland,
postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.

In uw brief kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen genoemde termijn kunt u ook vragen om een gedachtewisseling over een ontwerp van een beschikking en tot het mondeling inbrengen van uw bedenkingen daartegen. U kunt hiervoor telefonisch (033 - 4695300) een afspraak maken. Bij een gedachtewisseling wordt de vergunningaanvrager eveneens uitgenodigd.

Beschikking milieuvergunning

- Oud Eemnesserweg 7, een revisievergunning voor een paardenpension is verleend
(nr: WM01.1008).
Vergunninghouder: A. van Daatselaar.

Wijzigingen t.o.v. ontwerp: geen.
Tot zes weken na 9 november 2001 kunt u tegen een beschikking beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking, als u bedenkingen heeft tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van een beschikking en als u als belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking.

Het beroepschrift zendt u aan:
Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak,
postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Als u beroep instelt, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. het schorsen van de beschikking). Het verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres.

Voor de behandeling van uw beroepschrift of uw verzoek wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw beroepschrift ontvangt u hiervoor een rekening. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Melding (kleine) veranderingen ex artikel 8.19

- Meentweg 12, verandering: het wijzigen van de ligging van de machineopslag en ligboxenstal en het overdekken van de mestplaat (nr: WM01.1013).
Vergunninghouder: A. Overeem.

Aan de vergunninghouder is schriftelijk verklaart dat de gemelde veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken en dat de veranderingen verder niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geen aanleiding geven tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Tot zes weken na 9 november 2001 kan door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt tegen deze verklaring inzake een melding.

Het bezwaarschrift zendt u aan:
Burgemeester en wethouders van Eemnes,
p/a afdeling Milieu van het Gewest Eemland,
postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.

Als u bezwaar maakt, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. het schorsen van de verklaring). Het verzoek zendt u aan: Raad van State, Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Voor de behandeling van uw verzoek wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw verzoek ontvangt u hiervoor een rekening. Een verklaring wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Meldingen niet-vergunningsplichtige bedrijven

- 't Raboes, Besluit propaan in de bouw milieubeheer (nr: WM01.1003).
Melder: Schipper Bosch Exploitatie.


- Stadswijksingel 1, Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
(nr: WM01.1007).
Melder: P.A.H. van Hofslot.


- Bramenberg 26, Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
(nr: WM01.1009).
Melder: Foto Koch Nederland B.V.


- Goyergracht Zuid 41a, Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer (nr: WM01.1011).
Melder: H. Overeem.

Tijdens openingstijden kunt u alle hierboven genoemde stukken inzien bij afdeling Milieu van het Gewest Eemland (Hellestraat 24 te Amersfoort) en de balie van de sector VROM. Voor telefonische informatie kunt u bellen: 033 - 4695300.

Landinrichtingswet

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Eemland deelt mee, dat van 12 november tot en met 23 november 2001 (m.u.v. 16 november), in het Bureau van Uitvoering, Eemweg 29b te Baarn op werkdagen van 10.00-12.00 uur ter inzage zullen liggen

de ontwerp-plannen van Tijdelijk Gebruik 2002, genummerd 1 t/m 10 of gewaarmerkte afschriften daarvan als bedoeld in artikel 190, derde lid van de Landinrichtingswet.

In dit Plan zijn alle door de Landinrichtingscommissie vastgestelde gebruiksregelingen voor het jaar 2002 opgenomen. Tevens betreft het een gedeelte van de BBL-gronden die nodig zijn om gebruiksregelingen voor het jaar 2002 te realiseren.

Daarnaast zijn gronden opgenomen die aan betrokkenen zijn aangeboden ter compensatie van tijdelijke grondafstand in verband met de uitvoering van werken.
Grondeigenaren of pachters worden, indien hun gronden in het Plan zijn opgenomen, hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Tot en met 7 december 2001 kan iedere belanghebbende eventuele gebruiksgerechtigde bezwaren tegen de ontwerp-plannen van Tijdelijk Gebruik schriftelijk bij de Landinrichtingscommissie indienen.

Het adres luidt:
Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Eemland, postbus 20030,
3502 LA Utrecht.

20.00 uur:
20.30 uur:
Bezwaarschrift van de heer N.J. B. tegen de brief van burgemeester en wethouders van 4 april 2001, inzake een aanschrijving tot het verwijderen van kuilgrasbalen en een schuurtje van een perceel grond aan de Te Veenweg Noord, sectie A nr. 1999.

21.00 uur:
Bezwaarschrift van J. van IJken B.V. tegen de brief van burgemeester en wethouders van 8 juni 2001, inzake een aanschrijving tot het verwijderen van alle opslag van het terrein bij Meentweg 121, sectie A nrs. 29, 30 en 3469.
In het kader van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan zal ter markering van een 30 km zone de laatste verkeersdrempel worden aangelegd.

Het gaat om de volgende verkeersdrempel:

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie