Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenvattend verslag informatiebijeenkomsten Moskee in Ede

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Samenvattend verslag informatiebijeenkomsten Moskee

Datum

:

7 en 8 november

Aanvang

:

19.30 resp. 21.00 uur

Plaats

:

Raadhuis

Notulist(e)

:

C. van Beukering

In afschrift aan

:

Aanwezigen

Welkom
De heer Pellikaan van de afdeling Communicatie heet de aanwezigen welkom op de gemeentelijke informatieavond over het voornemen van het college van B. & W. om mee te werken aan de vestiging van een moskee op het terrein van de voormalige bibliotheek aan de Goudenstein. Het verslag zal worden toegestuurd aan allen die hun naam en adres bij de receptie hebben achtergelaten. Tot slot merkt hij op, dat met het bestuur van de stichting Moslims Ede is afgesproken, dat er een aparte informatieavond komt om helderheid te scheppen over de feitelijke betekenis, activiteiten, bezoekers, tijden, etc. van de moskee.

Inleiding door de heer Van den Hazel, wethouder Economie, Grondbedrijf & Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS) Gelet op het feit dat er enige onrust is ontstaan over de voorgenomen vestiging van een moskee aan de Goudenstein (zie o.a. berichtgevingen in de pers), heeft het gemeentebestuur besloten tot het houden van deze informatieavond voor omwonenden, om duidelijk te maken war het feitelijk omgaat, wat de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente precies is en hoe de procedures om tot een besluit te komen er uit gaan zien. De wethouder stelt prijs op een rechtstreekse gedachtewisseling over de bouwlocatie en komst van de moskee naar de Steinwijk; hij wil zo duidelijk krijgen waar we nu staan, wie wat van de plannen vindt, hoe een en ander werkt, e.d.. Hij stelt verder nadrukkelijk, dat het er deze avond niet om gaat fundamentele rechten van de mens aan de orde te stellen. Het is evenmin een discussieavond over godsdienst of kerkelijke organisaties. Helaas is bij vergissing in alle drukte rondom de organisatie van deze avond verzuimd om mensen die op deze dankdag naar de kerk wilden het alternatief van de donderdagavond voor te houden, waarvoor zijn excuus. Bij reactie is wel de mogelijkheid geboden om op donderdag te komen.

Toelichting door de heer De Graaf, directeur sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB)
De heer De Graaf gaat bij zijn toelichting in op de achtergronden die van belang zijn (geweest) bij de keuzebepaling voor vestiging van een moskee aan de Goudenstein. Al jaren wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de moskee, die momenteel is gevestigd aan de Driehoek en die oud is en in slechte staat verkeert en bovendien te klein is voor de huidige Marokkaanse moslimgemeenschap in Ede. Bij het zoeken naar een permanente oplossing voor de moskee zijn er een viertal criteria gehanteerd, zo vertelt hij, t.w.

1. Het bouwperceel moet (gemakkelijk) in eigendom van de gemeente (te verkrijgen) zijn;

2. Bestemmingsplanmatig moet de vestiging van een moskee mogelijk zijn op die plek;

3. Het perceel moet midden in een woonomgeving gelegen zijn en niet ergens in de periferie van Ede;

4. Dit gebied moet de parkeerdruk aan kunnen.
Situering
De beoogde locatie voor de moskee is die van de voormalige bibliotheek aan de Goudenstein in Veldhuizen-A. De heer De Graaf licht de situatie ter plekke toe met behulp van een plattegrond; het betreffende gebied heeft de bestemming "bijzondere bebouwing", dat o.a. toelaat een school, kerk, bibliotheek en daarmee ook een moskee. Bouwen dient te geschieden binnen een bepaald vlak; het totale perceel is ca. 2700 m2 groot, de te bebouwen oppervlakte maximaal 1500m2. Bij de bouw van de beoogde moskee geldt als uitgangspunt een bouwoppervlak van 1000-1200 m2, deels 2 verdiepingen (hoogte maximaal 10 m.) en met een minaret van maximaal 20 m. hoog. Dit alles past binnen de bestemming.

Bouwvergunning
Vervolgens bespreekt hij met behulp van een overzicht de procedure voor een bouwvergunningverlening (bijlage 2). Bij het verlenen van een vrijstelling wordt er nog een hoorzitting in de voorfase toegevoegd. De heer De Graaf merkt verder op, dat de gemeente gezien de bestemming die op het terrein rust, verplicht is om bij aanvraag de bouwvergunning te verlenen, als aan de gebruikelijke voorwaarden wordt voldaan en de Welstandscommissie positief over het bouwplan adviseert. Het feit of de stichting Moslims het terrein koopt van de gemeente, dan wel van een andere eigenaar doet niet ter zake.

Parkeren
De gemeente zowel als een extern bureau hebben de parkeersituatie beoordeeld. Het extern bureau becijfert de parkeer norm op 4.3. parkeerplaatsen per 100 m2 bruto vloeroppervlak. Ter toelichting: bij een volstrekt regionale voorziening zou deze norm hoger zijn. Een en ander betekent, dat er bij 1.200 m2 52 parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Een klein aantal daarvan kunnen op eigen terrein worden gerealiseerd en voor het overige dient men te parkeren op de openbare parkeervoorzieningen in de directe omgeving van de locatie.

Extern onderzoek heeft aangetoond, dat er voor deze ca. 50 auto's voldoende parkeerruimte in de wijk bestaat. Dit geldt in ieder geval voor de maatgevende (piek)momenten in de week, t.w. de vrijdagmiddag en -avond, als maximaal zo'n 350 mensen naar de moskee komen. Op die momenten is er sprake van een bezettingsgraad van 36%, respectievelijk 40. Gezien de reactie uit de zaal komen deze cijfers de toehoorders ongeloofwaardig voor. De heer De Graaf stelt dat het rapport van het extern bureau te zijner tijd vrij ter inzage zal liggen bij de stukken voor de bouwaanvraag van de moskee en het staat een ieder vrij om daar kennis van te komen nemen.

Bestemmingsplanwijziging
Betreffende het parkeren oppert de heer De Graaf de mogelijkheid van het realiseren van parkeervoorzieningen op eigen terrein van de toekomstige moskee aan de Goudenstein; er ligt een groenstrook aan de noordzijde die ruimte biedt voor de aanleg van 20-25 parkeerplaatsen. Dit deel van het terrein heeft de bestemming "groen" en daarvoor zou dus een bestemmingswijziging noodzakelijk zijn. Deze procedure kent ruime beroepsmogelijkheden en kan bij bezwaar maken door belanghebbenden jaren duren. Het is aan de belanghebbenden om aan te geven wat het zwaarst moet wegen: parkeren in de wijk of op eigen terrein op een deel van de groenstrook. Voor het parkeren bij de Ontmoetingskerk heeft de groenstrook aldaar een soortgelijk gebruik gekregen. Tenslotte wijst de heer De Graaf voor alle duidelijkheid op het feit, dat de kwestie van parkeren, al dan niet op deze groenstrook, los staat van de vergunningverlening voor de bouw van de moskee.

---

Ede, 21 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie