Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit over Fiscaal Bestuursrecht boete

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

verbetering leidt onder voorwaarden niet tot een boete

Directoraat-generaal Belastingdienst

Team particulieren en formeel recht

Besluit van 1 november 2001, nr. DGB2001/637M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financin het volgende besloten.

Dit besluit is een herziene versie van het besluit van 24 december 1999 nr. AFZ99/3304M.

Het besluit is herzien in verband met de vervanging van de gulden door de euro per
1 januari 2002 en bevat geen inhoudelijke wijzigingen.

Inleiding

Besluit

Indien de belastingplichtige of de
inhoudingsplichtige de belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn heeft betaald is sprake van een betalingsverzuim ter zake waarvan de inspecteur hem een verzuimboete van ten hoogste 4.537 kan opleggen (art. 67c AWR). Indien het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige is te wijten dat de belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn is betaald, kan de inspecteur hem een vergrijpboete opleggen van ten hoogste 100 percent van het bedrag van de belasting dat als gevolg van de opzet of de grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige niet of niet tijdig is betaald (art. 67f AWR).

In paragraaf 28, derde lid, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (hierna: BBBB 1998) is aangegeven dat geen vergrijpboete als bedoeld in artikel 67f AWR zal worden opgelegd, indien de belasting die op aangifte moet worden afgedragen of voldaan (gedeeltelijk) niet is betaald, maar belanghebbende, vrdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur bekend is of zal worden met dat feit, schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar maakt dat en tot welk bedrag niet of gedeeltelijk niet is betaald ("vrijwilligeverbetering"). Op grond van paragraaf 24, tweede lid, BBBB 1998 kan de inspecteur in dat geval een verzuimboete opleggen van 5 percent met een maximum van 4.537.

Gebleken is dat in de praktijk sterke behoefte bestaat aan een nadere invulling van deze discretionaire bevoegdheid. Om te bereiken dat met betrekking tot de verzuimboete in geval van een "vrijwilligeverbetering" in de zin van paragraaf 28, derde lid, van het BBBB 1998, op uniforme wijze door de inspecteur invulling wordt gegeven aan deze bevoegdheid (de verzuimboete van paragraaf 24, tweede lid, BBBB 1998) keur ik goed dat vanaf heden:


- geen verzuimboete wordt opgelegd indien het belastingbedrag dat ingevolge de
vrijwilligeverbetering alsnog wordt betaald minder bedraagt dan 1.134;


- geen verzuimboete wordt opgelegd indien het belastingbedrag dat ingevolge de
vrijwilligeverbetering alsnog wordt betaald 1.134 of meer maar minder dan 11.345 bedraagt, mits het belastingbedrag dat ingevolge de vrijwilligeverbetering alsnog wordt betaald minder dan 10% bedraagt van het bedrag van de belasting die over het tijdvak/de tijdvakken waarop de vrijwilligeverbetering betrekking heeft, is afgedragen dan wel voldaan. Mocht blijken dat deze goedkeuring in de praktijk aanleiding is tot wijziging van het vaste aangiftepatroon van de belastingplichtigen of de inhoudingsplichtigen dan zal deze goedkeuring met onmiddellijke ingang komen te vervallen. Leidt de goedkeuring in de praktijk niet tot een wijziging in het aangiftepatroon dan zal deze goedkeuring overeenkomstig in het BBBB 1998 worden opgenomen.

Toelichting

Met dit besluit wordt inhoud gegeven aan de wijze waarop wordt omgegaan met de zogenoemde suppletie-aangifte voor de belastingen die op aangifte dienen te worden voldaan of afgedragen (hierna: aangiftebelastingen). Het betreft situaties waarin de belasting- of
inhoudingsplichtige (hierna: belanghebbende) n het verstrijken van de wettelijke
aangiftetermijn tot de conclusie komt dat hij aangifte heeft gedaan tot een te laag bedrag en dit vrijwillig corrigeert door conform een nadere, aanvullende "aangifte"
("suppletie-aangifte") alsnog het ontbrekende te betalen.

De bevoegdheid tot het opleggen van een boete in gevallen waarin voor de aangiftebelastingen tot een te laag bedrag aangifte is gedaan, berust voor wat betreft het opleggen van een
verzuimboete op artikel 67c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en voor wat betreft het opleggen van een vergrijpboete op artikel 67f AWR. Ten overvloede wordt hier opgemerkt dat beide bepalingen zien op alle situaties waarin een aangiftebelasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de wet gestelde termijn is betaald, ongeacht de vraag of wel of niet aangifte is gedaan. De werkingssfeer van dit besluit is echter beperkt tot die situaties waarin abusievelijk in eerste instantie de op aangifte te betalen belasting te laag is berekend, aangegeven en betaald, en conform een vrijwilligeverbetering van de aangifte ("suppletie-aangifte") het te weinig betaalde alsnog wordt betaald.

Aan de wijze waarop met de bevoegdheden van art. 67c AWR en art. 67f AWR dient te worden omgegaan, is nader invulling gegeven in onder meer paragraaf 24 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (BBBB 1998) en paragraaf 28 BBBB 1998. Op grond van paragraaf 28, derde lid, BBBB 1998 wordt ter zake van onder meer een betalingsverzuim als vorenbedoeld geen vergrijpboete opgelegd indien de
belanghebbende met een zgn.
vrijwilligeverbetering komt. Van een
vrijwilligeverbetering is sprake indien de belanghebbende vrdat hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met dat verzuim bekend is of zal worden, schriftelijk uitdrukkelijk aan de inspecteur kenbaar maakt tot welk bedrag niet of
gedeeltelijk niet is betaald. Op grond van paragraaf 24, tweede lid, BBBB 1998 kan de inspecteur een verzuimboete van 5 procent, met een maximum van 4.537 opleggen.

Dit besluit geldt als een nadere invulling van deze in paragraaf 24, tweede lid, BBBB 1998 omschreven bevoegdheid. Om te bereiken dat deze bevoegdheid in de praktijk op uniforme wijze wordt toegepast, is in het besluit aangegeven in welke gevallen niet tot oplegging van een boete zal worden overgegaan. Het betreft allereerst situaties waarin de vrijwilligeverbetering minder bedraagt dan 1.134. Daarnaast wordt ook geen boete opgelegd in gevallen waarin de vrijwilligeverbetering weliswaar 1.134 of meer bedraagt, maar minder dan tien procent van het bedrag van de belasting die over het tijdvak of de tijdvakken waarop de vrijwilligeverbetering betrekking heeft, is afgedragen of voldaan. Deze procentuele regeling loopt tot een bedrag van maximaal 11.345, zodat voor
suppletie-aangiftes van meer dan 11.345 wel tot het opleggen van een verzuimboete zal worden overgegaan. Uiteraard is voor toepassing van de in dit besluit vervatte regels steeds
uitgangspunt dat de suppletie-aangifte alsnog leidt tot een juiste afdracht of voldoening van de verschuldigde belasting.

Daarbij wordt overigens opgemerkt dat paragraaf 4 BBBB 1998 ook ten aanzien van de
boete-oplegging bij de "suppletie-aangifte" onverkort van toepassing blijft. Dat wil zeggen dat de inspecteur bij een gerechtvaardigd beroep op afwezigheid van alle schuld tot vernietiging van de boete dient over te gaan. Het is op grond van paragraaf 4, eerste lid, BBBB 1998 aan belanghebbende om afwezigheid van alle schuld te stellen en te bewijzen.

Besloten is deze regeling vooralsnog de vorm te geven van een afzonderlijk besluit en niet direct op te nemen in het BBBB 1998. De reden daarvoor is tweeledig. Enerzijds zal de komende tijd moeten blijken of de regeling op adequate wijze tegemoet komt aan de praktijk van de verzuimboete bij het doen van een
suppletie-aangifte. In het overleg tussen belastingdienst en bedrijfsleven is aan de orde geweest dat, zo dit niet het geval zou blijken, zal worden overwogen tot aanpassing van de regeling te komen, zodanig dat daarmee beter wordt aangesloten op de bestaande praktijk. Anderzijds zal worden gevolgd of de regeling consequenties heeft voor het aangiftepatroon van belanghebbenden. Indien zou blijken dat van de regeling op wat voor wijze dan ook "gebruik" wordt gemaakt voor het de facto verkrijgen van uitstel van fiscale verplichtingen, zal de regeling worden heroverwogen. Indien de regeling na verloop van tijd bevredigend blijkt te werken, zal deze alsnog worden opgenomen in het BBBB 1998.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van
1 januari 2002.


Vervallen besluit

Het besluit van 24 december 1999, nr.
AFZ99/3304M, vervalt per 1 januari 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...