Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie over aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Brieven aan de Kamer
---

Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM), resultaten verwervingsvoorbereidingsfase eers

07-11-2001

Inleiding Zeemijnen zijn relatief goedkoop en eenvoudig in het gebruik. Zij kunnen ingrijpende verstorin-gen van het scheepvaartverkeer veroorzaken, met ernstige gevolgen voor zowel de economie als voor militaire operaties. Er bestaat dan ook behoefte aan mijnenbestrijdingscapaciteit die zich richt op de beveiliging van onder meer scheepvaartroutes en operatiegebieden. Het project aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) voorziet hierin.

Het project PAM is ontstaan door samenvoeging van de projecten Capability Upkeep Program (CUP) van de Alkmaar-klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en Vervanging van de mijnenbe-strijdingscapaciteit van de Dokkum-klasse mijnenvegers. Oorspronkelijk maakte de instandhou-ding van de hydrografische capaciteit van de Koninklijke marine ook deel uit van het project, maar dit onderdeel is om doelmatigheidsredenen omgevormd tot een separaat project. Het uit-gangspunt bij de samenvoeging is dat één basistype mijnenbestrijdingsvaartuig doelmatiger en flexibeler kan worden ingezet. In de eerste fase van het PAM-project ondergaan alle mijnenbe-strijdingsvaartuigen hetzelfde moderniseringsprogramma en worden zij tevens geschikt gemaakt om te opereren als moederschip bij mijnenveegoperaties met drones: onbemande, op afstand bestuurbare mijnenveegvaartuigen. De tweede fase van het project behelst de bouw van de drones plaats.

Met de brief van 25 februari 1997 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 59) en de antwoorden op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie van 8 april 1997 is de Kamer geïnformeerd over de voltooiing van de studiefase van het project PAM. Met deze D1-brief informeer ik u over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van de eerste fase van het project. Over de resul-taten van de verwervingsvoorbereiding van de tweede fase van het project zal de Kamer later met een D2-brief worden geïnformeerd.

Ontwikkelingen in de D-fase Tijdens de verwervingsvoorbereidingsfase hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.

Hydrografische capaciteit. Het is doelmatiger gebleken de hydrografische capaciteit voor de Koninklijke marine in stand te houden door nieuwbouw van twee hydrografische opnemings-vaartuigen. Inmiddels is de instandhouding van de hydrografische capaciteit afgezonderd van het PAM-project. Met de brief van 28 juni 2000 (Kamerstuk 26 800 X, nr. 43) is de Kamer geïn-formeerd over de resultaten van de gecombineerde voorstudie/studie van het project hydrografi-sche opnemingsvaartuigen.

Defensienota-2000. De Defensienota-2000 kondigde aan dat het aantal mijnenbestrijdingsvaar-tuigen met drie wordt teruggebracht van vijftien naar twaalf, om financiële ruimte te scheppen voor nieuw beleid.

Levensduurverlengende maatregelen. Het casco van de mijnenbestrijdingsvaartuigen verkeert nog in goede staat. Naar verwachting reikt de technische levensduur van de platformen tot na 2020. Dit in tegenstelling tot een aantal platform- en sewaco-systemen waarvan de resterende levensduur als onvoldoende wordt beschouwd. De vervanging van deze systemen is daarom, naast de modernisering van de mijnenjachtapparatuur, bij het project PAM ondergebracht. Tegelijkertijd wordt om redenen van doelmatigheid een deel van het reguliere onderhoud uitge-voerd.

Financiële prioriteitsstelling. Vanwege budgettaire beperkingen in de ontwerpbegroting voor 2002 is de aanvang van het project vertraagd met een jaar en is het totale projectbudget ver-laagd tot f 618,5 miljoen. Door de budgetverlaging kunnen onder meer in plaats van de voor-ziene twaalf sonar/C2-systemen maar tien worden afgenomen. In de desbetreffende contracten is tot het einde van 2003 de mogelijkheid opengehouden om het aantal te moderniseren sche-pen weer te wijzigen in twaalf. Zoals in de begroting voor Defensie voor 2002 is vermeld, is ook het D2-deel, de veegcomponent, vertraagd. Thans is voorzien dat de veegcomponent in de eer-ste helft van het volgend decennium volledig operationeel zal zijn. De periode dat de Koninklijke marine niet beschikt over mijnenveegcapaciteit wordt daarmee langer dan bij het opstellen van de Defensienota-2000 was voorzien. Na verwerking van de bovengenoemde wijzigingen behelst het totale project het volgende: - de aanpassing van tien mijnenbestrijdingsvaartuigen met een optie op twee. Dit betreft de verbetering van de mijnenjachtcapaciteit, het geschikt maken van de mijnenbestrijdings-vaartuigen om ten behoeve van het mijnenvegen als moederschip voor drones te fungeren en het uitvoeren van levensduurverlengende maatregelen (D1 fase). - de nieuwbouw van drones als mijnenveegcomponent (D2 fase).

Operationele behoefte Met het gebruik van zeemijnen kan op een betrekkelijk eenvoudige en goedkope manier de toegang tot een zeegebied of haven worden ontzegd. Er is sprake van een wereldomvattende proliferatie van zeemijnen. Mijnen kunnen worden gelegd met vliegtuigen, onderzeeboten en oppervlakteschepen, waaronder civiele schepen. De vermeende aanwezigheid van een klein aantal mijnen kan al een verlammende werking hebben op het scheepvaartverkeer. Moderne of gemoderniseerde mijnen zijn bovendien steeds moeilijker op te sporen en te bestrijden.

Het openblijven van maritieme aanvoerlijnen en van havens is een voorwaarde voor een onge-stoorde goederenvoorziening. Dit is van essentieel belang voor de westerse economieën in het algemeen en zeker ook voor de Nederlandse economie. Verder moet bij een expeditionaire operatie de toegang vanuit zee tot het operatiegebied gegarandeerd zijn. Mede hierdoor is mijnenbestrijding een integraal onderdeel van (inter)nationale maritieme operaties. Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuigen maken deel uit van de permanente Navo-eenheden en van ad hoc multinationale verbanden. Zij opereren vooral op het continentale plat van de Noordzee en in de Middellandse Zee. Daarbij worden regelmatig oude mijnen en munitie geruimd. Daarnaast ne-men de mijnenbestrijdingseenheden met enige regelmaat deel aan multinationale mijnenbestrij-dingsoperaties in de Perzische Golf.

De eisen voor de middelen ter opsporing en vernietiging van zeemijnen worden bepaald door het soort mijn, de waterconditie en de bodemgesteldheid. Ook kan de gewenste snelheid van mijnenbestrijding van belang zijn. Bij mijnenbestrijding kan zowel een mijnenjaag- als een mijnenveegcomponent nodig zijn. Bij mijnenjacht wordt de mijn opgespoord met een speciaal sonarsysteem, waardoor deze methode relatief onafhankelijk is van het activeersysteem van de mijn. Voorwaarde is wel dat de mijn tenminste gedeeltelijk akoestisch zichtbaar is. Een verzande of verscholen mijn kan niet met zekerheid worden opgespoord. Dergelijke mijnen moeten worden geveegd door ze te activeren met specifieke signalen van het veegtuig.

In de praktijk kan het nodig zijn tijdens mijnenbestrijdingsoperaties afwisselend gebruik te maken van jaag- en veegtechnieken. Daarom dienen alle mijnenbestrijdingsvaartuigen in staat te zijn als mijnenjager en als moederschip voor drones ten behoeve van het mijnenvegen op te treden. Dit vergemakkelijkt ook de aflossing van eenheden tijdens een operatie en het verbetert de continuïteit van de operatie.

De thans in gebruik zijnde mijnenjachtapparatuur is niet aangepast aan de huidige mijnendrei-ging en is bovendien steeds moeilijker in stand te houden. Daarom is de spoedige modernise-ring van de mijnenjaagcapaciteit van de vaartuigen noodzakelijk.

Sinds de afstoting van de Dokkum-klasse mijnenvegers beschikt de Koninklijke marine niet meer over een mijnenveegcomponent. Dit doet afbreuk aan de effectiviteit van de mijnenbestrijding. Ondanks de aangekondigde vertraging van dit deel van het project blijft de behoefte aan ver-werving van mijnenveegdrones dan ook onverminderd bestaan.

De vermindering van het aantal te moderniseren mijnenbestrijdingsvaartuigen van twaalf naar tien heeft tot gevolg dat de mijnenbestrijding in een te klaren gebied langer kan duren. Daar-naast komen vooral de secundaire taken van de mijnendienst van de Koninklijke marine onder druk te staan. Hieronder vallen onder meer varende opleidingen, ondersteuning van de werving en medewerking aan nautisch-militair wetenschappelijk onderzoek. Het ambitieniveau uit de Defensienota-2000 komt met tien gemoderniseerde mijnenbestrijdingsvaartuigen overigens niet in het geding. De twee niet te moderniseren mijnenbestrijdingsvaartuigen zullen zich vooral gaan toeleggen op het secundaire takenpakket van de Mijnendienst.

Invulling van de behoefte Alle tien mijnenbestrijdingsvaartuigen ondergaan hetzelfde moderniseringsprogramma, dat voornamelijk bestaat uit de modernisering van de sensor-, wapen- en commandosystemen (sewaco-systemen). De volgende delen van het mijnenjachtsysteem behoeven aanpassing:

- het sonarsysteem, - het command- en controlsysteem (C2-systeem) dat naast de mijnenjacht ook de mijnenveegoperaties ondersteunt, - het mijnidentificatie- en mijnenvernietigingssysteem (MIDS).

Sonarsysteem Het sonarsysteem zal bestaan uit een combinatie van een Hull Mounted Sonar (HMS) en een Propelled Variable Depth Sonar (PVDS). De HMS is een vast onderdeel van het mijnenbestrijdingsvaartuig, de PVDS vaart op een draadgeleid onderwatervaartuig voor het schip uit. De PVDS komt het beste tot zijn recht in operatiegebieden met grotere waterdiepten en verschillende waterlagen.

Het PVDS-systeem is modulair opgebouwd, zodat delen ervan relatief eenvoudig tussen schepen kunnen worden uitgewisseld. Om een toereikend voortzettingsvermogen te garanderen moeten vijf onderwatervaartuigen en bijbehorende besturingssystemen worden verworven. Alle tien mijnenbestrijdingsvaartuigen zullen worden uitgerust met de verdere scheepsgebonden voorzieningen voor het PVDS-systeem.

C2-systeem. Het C2-systeem bestaat uit een aantal beeldkasten met computers en interfaces. Vanaf de beeldkastposities op de navigatiebrug en in de commandocentrale kan de relevante apparatuur voor een mijnenjaag- of mijnenveegoperatie worden bediend.

MIDS. In de bestaande configuratie beschikt ieder mijnenbestrijdingsvaartuig over twee onderwatervaartuigen. Dit vaartuig kan een mijn identificeren en een vernietigingslading plaat-sen, die vervolgens op afstand tot ontploffing wordt gebracht. Dit systeem is echter niet berekend op moderne mijnen die dit onderwatervaartuig kunnen waarnemen en vernietigen. Het vaartuig wordt daarom vervangen door een nieuw systeem dat bedoeld is om bij detonatie van de mijn te worden opgeofferd. Met het oog op oefeningen wordt een aantal systemen verworven dat geschikt is voor hergebruik.

Het nieuwe MIDS betreft het zogenaamde One Shot Mine Disposal System (OSMDS). Dit mijnenvernietigingssysteem bestaat uit een draadgeleid onderwatervaartuig, een lanceerinstallatie en een besturingssysteem. Het onderwatervaartuig is uitgerust met een sonar en een camera om mijnen te identificeren. Na identificatie kan de mijn worden geïnspecteerd en vernietigd, waarbij het onderwatervaartuig wordt opgeofferd.

Voor het opereren met het PVDS-systeem en het mijnenvernietigingssysteem moet het mijnenbestrijdingsvaartuig worden aangepast. Dit betreft aanpassingen van het achterdek, de scheepskraan en de munitiebergplaatsen. De commandocentrale en een deel van de navigatiebrug moeten opnieuw worden ingericht vanwege de nieuwe HMS en het nieuwe C2-systeem.

Verwervingsvoorbereiding Sonar/C2-systeem. Voor de sonars en de C2-systemen zijn gecombineerde offerte-aanvragen ingediend. In reactie hierop zijn drie aanbiedingen ontvangen. Eén offerte was afkomstig van Kongsberg Defence & Aerospace, de andere waren afkomstig van twee consortia. Bij het ene consortium treedt STN Atlas als hoofdaannemer op, bij het andere consortium RDM Submarines. Bij een eerste analyse werd duidelijk dat de aanbieding van Kongsberg niet voldeed aan de eisen, de beide andere voldeden daar wel aan.

Uit de evaluatie bleek dat de twee productalternatieven vooral van elkaar verschillen ten aanzien van de technische uitvoering en het technische risico, het uitvoeringsrisico en de verwervings-kosten. Op het gebied van de operationele effectiviteit, de benodigde platformaanpassingen, de veiligheid en het milieu zijn er slechts kleine verschillen tussen beide aanbiedingen.

De sonar van STN Atlas geniet de voorkeur vanwege de technische uitvoering en het lagere technische risico. De uitvoering van delen van het sonarsysteem is namelijk eenvoudiger en verscheidene delen zijn al bij andere marines in gebruik. Verder is de hydrodynamische stabili-teit van het onderwatervaartuig van het PVDS-systeem bij STN Atlas beter dan bij RDM Submarines. Bovendien bevindt het systeem waarmee de PVDS in en uit het water wordt ge-bracht zich bij RDM Submarines nog in de ontwerpfase. Ook bij het C2-systeem hebben belang-rijke delen van de aanbieding van STN Atlas hun goede werking al in de praktijk bewezen, waardoor de aanbieding van STN Atlas de voorkeur geniet. Ten slotte ligt het uitvoeringsrisico bij STN Atlas aanmerkelijk lager dan bij RDM Submarines en is de aanbieding van STN Atlas iets goedkoper.

De conclusie is dat de voorkeur uitgaat naar gecombineerde sonar/C2-aanbieding van STN Atlas.

OSMDS. Uit onderzoek is gebleken dat het Seafox systeem van STN Atlas als enige voldoet aan de operationele eisen voor het OSMDS. Dit systeem is uitontwikkeld en beproefd in de praktijk. De marines van Duitsland, de Verenigde Staten en Zweden hebben de Seafox inmiddels aangeschaft.

Uitvoering. Het aspect Competitieve Dienstverlening (CDV) is bij dit project eveneens in beschouwing genomen. Het reguliere meerjarig onderhoud wordt uitgevoerd door het Marinebedrijf. Vanwege de doelmatigheid en de technische uitvoerbaarheid worden de aanpassingen verband houdend met het PAM-project gecombineerd met het reguliere onderhoud. Daarom worden de aanpassingen van de mijnenbestrijdingsvaartuigen eveneens door het Marinebedrijf uitgevoerd.

In 2004 zal overigens een CDV onderzoek plaatsvinden ten aanzien van het Marinebedrijf.

Internationale samenwerking In het voorjaar van 2000 hebben de Belgische minister van Landsverdediging en de Nederlandse minister van Defensie de wens uitgesproken het moderniseringsprogramma van de Belgische en Nederlandse mijnenjagers gezamenlijk ter hand te nemen. Inmiddels heeft België zich aangesloten bij de Nederlandse verwerving van apparatuur. Het Marinebedrijf zal de voor-bereiding en uitvoering van de werkzaamheden aan de Belgische schepen ondersteunen. De Belgisch-Nederlandse samenwerking zal in een overeenkomst worden vastgelegd.

Participatie Nederlandse industrie Het ministerie van Economische Zaken en de Stichting NIID zijn betrokken geweest bij het overleg over de mogelijkheden voor inschakeling van de Nederlandse industrie. Het ministerie van Economische Zaken stemt in met de geboden mogelijkheden van compensatie.

Milieu en arbeidsomstandigheden Bij de verwerving van systemen en materialen geldt als uitgangspunt dat het milieu minimaal wordt belast. De mijnenbestrijdingsvaartuigen voldoen aan de vigerende milieuregelgeving ter voorkoming van vervuiling op zee. De modernisering wordt uitgevoerd met inachtneming van de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Tijdschema Het tijdschema gaat uit van contractondertekening voor het sonar/C2-systeem en het OSMDS in 2001. Dit is een voorwaarde voor de gezamenlijke verwerving met België. Na de contractonder-tekening wordt het detailontwerp nader uitgewerkt. Eind 2002 begint de bouwvoorbereiding, waarna in de periode van 2004 tot en met 2009 de aanpassing van de mijnenbestrijdingsvaar-tuigen zal plaatsvinden.

Budget In de brief van 25 februari 1997 is gemeld dat het projectbudget voor de toenmalige projectomvang ongeveer f 720 miljoen (prijspeil 1996) bedroeg. Sindsdien hebben aanpassingen van de projectomvang er toe geleid dat het projectbudget thans ongeveer f 618,5 miljoen,(prijspeil 2001) bedraagt. Het budget voor het D1-deel van het project waar deze brief betrekking op heeft, de aanpassing van de mijnenbestrijdingsvaartuigen, bedraagt f 361,7 miljoen (prijspeil 2001). Het voor de mijnenveegcomponent (D2-deel) beschikbare bedrag, f 256,8 miljoen, is naar de huidige inzichten voldoende voor dat projectdeel.

Exploitatie Het toekomstig onderhoud van de software van het C2-systeem, de sonars en het mijnenvernie-tigingssysteem zal vooralsnog door de industrie ter hand worden genomen. Het Marinebedrijf verzorgt het onderhoud aan de apparatuur behorend bij de nieuwe systemen. De verwerving van initiële boord- en walreservedelen is bij het projectbudget inbegrepen.

Voor de operationele training wordt gebruikgemaakt van de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrij-dingsschool te Oostende. De technische opleidingen zullen worden ondergebracht bij de school voor de Technische Opleidingen Koninklijke marine te Den Helder.

De personele en materiële exploitatiekosten worden geraamd op respectievelijk ongeveer f 29 miljoen en f 17 miljoen per jaar.

Slotopmerking Ik ben voornemens, eventueel na overleg met u, over te gaan tot de verwerving van tien sonar/C2-systemen bij het consortium waarbij STN Atlas optreedt als hoofdaannemer. Voorts ben ik voornemens het mijnenvernietigingssysteem voor tien mijnenbestrijdingsvaartuigen te verwerven bij STN Atlas en de aanpassingen van de mijnenbestrijdingsvaartuigen te laten uit-voeren door het Marinebedrijf. Met het oog op de bilaterale samenwerking met België is het streven er op gericht de contracten dit jaar te ondertekenen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...