Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Richtlijn Euronext segmentatiecomité en beroepsprocedure

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Euronext deelt mee - 08/11/2001

Richtlijn 7-03 over het segmentatiecomité en de beroepsprocedure

Richtlijn 7-03 over het segmentatiecomité en de beroepsprocedure

Euronext publiceert, samen met de aan haar gelieerde bedrijven, hieronder een richtlijn overeenkomstig artikel 7101/2, Hoofdstuk 7, Boek I (geharmoniseerd deel) van de marktregels. Deze mededeling zal in werking treden tegelijkertijd met het in voege treden van het ministerieel besluit van 6 september 2001 tot goedkeuring van wijzigingen van de marktregels van Euronext Brussels.


1 Bevoegdheden van het Segmentatiecomité

1101 Het Segmentatiecomité werd door Euronext benoemd om advies te verlenen over:


- de geschiktheid van de effecten die in het segment Next Economy of het segment Next Prime moeten worden opgenomen;


- de uitsluiting uit het segment Next Economy of het segment Next Prime van een Emittent die één van zijn verplichtingen vastgelegd in het Toetredingscontract (van de genoteerde bedrijven) (Inclusion Agreement) of Hoofdstuk 7 van boek I van de Regels, geschonden heeft. Advies is niet vereist in de gevallen beschreven in de artikels 11.1 (i), (ii) en (iv) van het Toetredingscontract;


- de toekomstperspectieven van de segmenten Next Economy en Next Prime.

1102 Euronext publiceert en updatet regelmatig de lijst met Emittenten die in het segment Next Economy of het segment Next Prime opgenomen werden, alsook de lijst met wie er conform de Regels uitgesloten werd. Deze lijst wordt geadresseerd aan het Bevoegde Gezag van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **.

1103 De uitsluiting van een firma uit het segment Next Economy of het segment Next Prime stelt haar toelating tot de beursnotering niet opnieuw ter discussie.


2 Samenstelling van het Segmentatiecomité

2101 Het Segmentatiecomité is samengesteld uit ten minste twee interne leden, waaronder de voorzitter, en ten minste twaalf externe leden. Drie externe leden zetelen in het Comité van Beroep van het Segmentatiecomité (Comité van Beroep over de Segmentatie Segmentation Appeal Committee). De leden van het Comité van Beroep zijn van ten minste twee nationaliteiten.

2102 De voorzitter van het Segmentatiecomité is de Algemene Directeur van Euronext NV. Hij kan deze bevoegdheid overdragen op de algemene directeur van het Listing Department van Euronext. De voorzitter benoemt het tweede interne lid. Indien de voorzitter afwezig is of niet in staat om in de hoedanigheid van voorzitter te handelen, dan vervangt het interne lid hem.

2103 De externe leden beschikken over een gepaste bevoegdheid inzake effecten en in de andere financiële gebieden.

2104 Zo nodig, kan de voorzitter extra Euronext-vertegenwoordigers benoemen, afhankelijk van de onderwerpen van de vergadering. Zij leggen verantwoording af aan de voorzitter.

2105 De externe leden worden door Euronext voor een periode van drie jaar ambtshalve benoemd. Euronext kan de externe leden voortijdig ontslaan om een gegronde reden. Euronext kan het mandaat van de externe leden vernieuwen.

2106 Euronext publiceert de namen van de leden volgens de in de Regels beschreven modaliteiten.


3 Procedureregels
3.1 Vergaderingen

3101 De beslissingen van het Segmentatiecomité worden over het algemeen tijdens de vergaderingen genomen, maar kunnen ook volgens een schriftelijke overlegprocedure genomen worden. De voorzitter zal bepalen of een beslissing schriftelijk genomen moet worden.

3102 De leden van het Segmentatiecomité kunnen hun vergaderingen in eigen persoon of via elektronische middelen houden.

3103 Het Segmentatiecomité vergadert één keer per maand op uitnodiging van de voorzitter. Zo nodig, kan de frequentie van de vergaderingen later door de voorzitter gewijzigd worden.

3.2 Quorum

3201 Het quorum van het Segmentatiecomité werd vastgelegd op ten minste één intern en vier externe leden.

3.3 Agenda

3301 Het is de taak van de voorzitter om de agenda op te stellen.

3.4 Stemmingsprocedure

3401 De voorzitter van het Segmentatiecomité en de externe leden hebben elk één stem. Het interne lid neemt deel aan de besprekingen, maar heeft niet het recht om te stemmen.

3402 De beslissingen van het Segmentatiecomité worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.

3403 In geval van evenveel voor- als tegenstemmen, heeft de voorzitter van het Segmentatiecomité de doorslaggevende stem.

3404 Een extern lid van het Segmentatiecomité, dat persoonlijk belang heeft bij de integratie van een Emittent in de segmenten Next Economy of Next Prime, of bij zijn uitsluiting uit deze segmenten, mag niet deelnemen aan de stemming over deze beslissing, en evenmin aan de bespreking ervan.


4 Advies van het Segmentatiecomité over de integratie in de segmenten Next Economy of Next Prime

4101 Het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** krijgt van de Emittent een schriftelijk verzoek tot opneming in ofwel het segment Next Economy, ofwel het segment Next Prime.

4102 Bij ontvangst van dit verzoek stelt het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** een verslag op over de geschiktheid van de Emittent voor de opneming in ofwel het segment Next Economy, ofwel het segment Next Prime. Het bedrijf bezorgt het dan aan het Segmentatiecomité voor advies.

4103 Het Segmentatiecomité deelt aan het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** onmiddellijk zijn advies mee over de geschiktheid van de effecten die in ofwel het segment Next Economy, ofwel het segment Next Prime dienen opgenomen te worden.

4104 Het Segmentatiecomité kan het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** en/of de Emittent schriftelijke bijkomende details over het adviesverzoek vragen.

4105 Bij ontvangst van het advies van het Segmentatiecomité doet het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** uitspraak over het verzoek van de Emittent.

4106 Het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** bezorgt de Emittent de beslissing.


5 Controle

5101 Het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** gaat na of de Emittenten die tot de segmenten Next Economy of Next Prime behoren, de bepalingen van het Toetredingscontract of van Hoofdstuk 7 van de Regels nakomen.

5102 Wanneer het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** vermoedt dat één van de in het Toetredingscontract of Hoofdstuk 7 vermelde verplichtingen geschonden werd, dan neemt het contact op met de Emittent om hem om uitleg te vragen en stelt het een verslag op.

Dit verslag wordt geadresseerd aan het Bevoegde Gezag van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **.

5103 Als het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** vermoedt dat één van de hierboven vermelde verplichtingen zwaar geschonden werd, dan wordt het Bevoegde gezag van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht **.


6 Advies van het Segmentatiecomité over de uitsluiting uit het segment Next Economy of het segment Next Prime

6101 Als het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** een beroep doet op het advies van het Segmentatiecomité over een vermoedelijke schending van de verplichtingen vastgelegd in het Toetredingscontract of Hoofdstuk
7, dan bezorgt het bedrijf het in artikel 5102 vermelde verslag, samen met het adviesverzoek, aan het Segmentatiecomité.

6102 Het Segmentatiecomité kan het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** schriftelijke bijkomende details omtrent het adviesverzoek vragen.

6103 Het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** brengt de Emittent schriftelijk op de hoogte van het feit dat aan het Segmentatiecomité gevraagd werd om advies uit te brengen over de vermoede schending.

6104 Het Segmentatiecomité kan de betrokken Emittent schriftelijke bijkomende details omtrent het adviesverzoek vragen.

6105 Het Segmentatiecomité adresseert aan het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** een schriftelijke aanbeveling, gebaseerd op het verslag, en alle bijkomende informatie die het Segmentatiecomité aan de Emittent gevraagd kan hebben. Deze aanbeveling geeft aan of de betrokken Emittent zich in de ogen van het Segmentatiecomité schuldig gemaakt heeft aan een schending van de in het Toetredingscontract of Hoofdstuk 7 vastgelegde verplichtingen.

6106 Als de betrokken Emittent in de ogen van het Segmentatiecomité één van de in het Toetredingscontract of Hoofdstuk 7 vastgelegde verplichtingen geschonden heeft, dan beveelt het Segmentatiecomité het volgende aan:


- ofwel de uitsluiting van de Emittent uit het segment Next Economy of het segment Next Prime;


- ofwel een officiële waarschuwing die samengaat met een termijn van maximaal drie maanden, om de Emittent de mogelijkheid te geven het gebrek te corrigeren.

6107 Het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** beslist over de maatregelen die tegen de Emittent genomen moeten worden. Ongeacht het gezag van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** om onmiddellijk maatregelen te nemen, gebeurt de uitsluiting uit het segment Next Economy of het segment Next Prime na afloop van een termijn van maximaal drie maanden, die begint vanaf de bovenvermelde officiële waarschuwing. Dit indien de Emittent het gebrek tijdens deze termijn niet gecorrigeerd heeft, behalve wanneer dit in uitzonderlijke omstandigheden technisch onmogelijk is, zoals bij een belangrijke fusie, acquisitie of afscheiding.

6108 Het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** bezorgt zijn beslissing aan de Emittent en aan het Bevoegde Gezag van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **.

7 Beroep/Geschillenregeling

7.1 Samenstelling van het Comité van Beroep over de Segmentatie

7101 Elk geschil tussen het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** en de Emittent, dat zou kunnen ontstaan uit Hoofdstuk 7 of het Toetredingscontract, zal door het Comité van Beroep over de Segmentatie definitief geregeld worden.

7102 Het Comité van Beroep over de Segmentatie is samengesteld uit drie externe leden van het Segmentatiecomité, alsook uit de voorzitter van het Segmentatiecomité.

7103 De voorzitter van het Segmentatiecomité stemt niet. De taak van de voorzitter bestaat erin de leden van het Comité van Beroep over de Segmentatie op de hoogte te brengen van de voorgelegde zaken.

7104 De drie leden van het Comité van Beroep over de Segmentatie zijn niet gerechtigd om aan de vergaderingen van het Segmentatiecomité deel te nemen. Ze mogen ze tevens niet bijwonen.

7105 De drie leden van het Comité van Beroep over de Segmentatie worden voor één kalenderjaar benoemd.

7106 Na een jaar vervangen drie andere leden van het Segmentatiecomité de eerste drie leden van het Comité van Beroep over de Segmentatie. De leden die het Comité van Beroep over de Segmentatie verlaten, kunnen dan de vergaderingen van het Segmentatiecomité bijwonen en eraan deelnemen.

7.2 Beroepsprocedure

7201 Elke Emittent kan in beroep gaan tegen de beslissingen van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** voor het Comité van Beroep over de Segmentatie.

7202 Het beroep moet aangetekend worden in de maand die volgt op de datum van ontvangst van de beslissing, waarnaar in artikel 7201 verwezen wordt.

7203 Het starten van de beroepsprocedure heeft een opschortend effect op de beslissing van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **.

7204 De beroepsprocedure moet gestart worden via een aangetekende brief die aan de voorzitter van het Comité van Beroep over de Segmentatie geadresseerd wordt.

7205 Na ontvangst van het beroep, bezorgt de voorzitter van het Comité van Beroep over de Segmentatie hiervan een kopie aan het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** via een aangetekende brief.

7206 De voorzitter van het Comité van Beroep over de Segmentatie kan de Emittent en het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** bijkomende schriftelijke informatie vragen, vooraleer hij het beroep in overweging neemt.

7207 Het Comité van Beroep over de Segmentatie geeft het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** de gelegenheid om schriftelijk op het beroep te antwoorden. De Emittent krijgt de mogelijkheid om te reageren op het antwoord van het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **. De antwoorden van zowel het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** als van de Emittent worden naar de betrokken partijen gestuurd.

7208 Het Comité van Beroep over de Segmentatie kan beslissen om het beroep volgens een schriftelijke procedure te behandelen. Deze beslissing wordt bekendgemaakt aan de Emittent en aan het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **. Ingeval de Emittent of het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** wensen dat het beroep volgens een mondelinge procedure behandeld wordt, dan moeten ze daartoe binnen een termijn van twee weken een brief naar het Comité van Beroep over de Segmentatie sturen.

7209 Het Comité van Beroep over de Segmentatie brengt de Emittent en het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** schriftelijk op de hoogte, wanneer het beroep volgens een mondelinge procedure moet worden behandeld. Deze brief stelt bovendien de plaats, de datum en het tijdstip van de hoorzitting vast.

7210 Tijdens de bovengenoemde hoorzitting hebben de Emittent en het Bevoegde Euronext-marktbedrijf ** de mogelijkheid om hun middelen verder uiteen te zetten. Het Comité van Beroep over de Segmentatie kan tijdens de hoorzitting vragen stellen aan de Emittent en het Bevoegde Euronext-marktbedrijf **.

7211 Het Comité van Beroep over de Segmentatie spreekt zijn beslissing zo snel mogelijk uit, in ieder geval binnen de twee maanden die volgen op het starten van de beroepsprocedure. De beslissing van het Comité wordt schriftelijk en gemotiveerd uiteengezet en via een aangetekende brief aan de partijen bekendgemaakt.

De beslissing van het Comité van Beroep over de Segmentatie is bindend en niet vatbaar voor hoger beroep.

Bron: Euronext
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie