Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 8 november 2001

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Collegespreekuur vervalt in november

Deze maand is er geen raadsvergadering en derhalve ook geen collegespreekuur. U kunt eventueel telefonisch een afspraak maken.


-wethouders K.J. Orsel en C. Silvis: secretaresse mevr. M. van Atten, tel. 698 207.


-wethouders D. Vermaat en G.A.C. Schoehuizen: secretaresse mevr. I.E.J. Horstink/mevr. M.C. Vis, tel. 698 208.

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaresse mw. I.T. van Prehn, tel. 698 206.

Welke vraag aan wie stellen?


-burgemeester Van de Wouw: alg. bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, communicatie, econ. zaken, intern. betrekkingen, kabinet, mediabeleid, onderwijs/volwasseneneducatie;


-wethouder Orsel (VVD): railinfrastructuur, regionale zaken, sport- en recreatiebeleid, cultuur (theater, bibl., muz. school, kreatief werkhuis), personeelszaken;


-wethouder Silvis (CDA): ruimtelijke ordening, volkshuisv. en woonruimtezaken, stads- en dorpsvernieuwing, volkstuinen, monumentenzorg;


-wethouder Schoehuizen (VVD): jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, financiën en grondbedrijf, nutsbedrijven, emancipatiezaken en minderh. beleid, volksgez., gehandicaptenbeleid, subsidiebeleid algemeen;


-wethouder Vermaat (PvdA): organisatie en informatiebeleid, sociale zaken en maatsch. werk, kinderopvang, werkgelegenheid, openbare werken, verkeer en vervoer, milieubeleid, bureau activering en werkprojecten.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Op donderdag 15 november vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de instructieruimte van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering wordt het volgende bezwaar behandeld:


-tegen een door burgemeester en wethouders verleende kapvergunning voor het kappen van en Acer en een Betula aan Riet 17 te Barendrecht.

De secretaris van deze commissie is de heer H.E.C. Neppelenbroek, tel. 698 242.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, 1e verdieping nieuwe vleugel. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Achterzeedijk 57 (BA 2001-393), voor het plaatsen van portacabins (30-10-2001);


-Aubadestraat 2 (MB 2001-175), voor het plaatsen van een dakkapel (30-10-2001);


-Boeier 1 (BA 2001-392), voor het veranderen van de achtergevel (30-10-2001);


-Bartokplantsoen 18 (BA 2001-389), voor het plaatsen van een dakkapel (29-10-2001);


-Cornelisland (BA 2001-394), voor het veranderen van de keukenshowroom (30-10-2001);


-Dordtsestraatweg 56 (MB 2001-174), voor het vergroten van de dakkapel (30-10-2001);


-Waddenring 87 (MB 2001-173), voor het plaatsen van een kas (31-10-2001);


-Wilhelminastraat 4 (BA 2001-390), voor het vergroten van de woning (29-10-2001);


-Windsingel 9 (BA 2001-391), voor het vergroten van de woning (31-10-2001).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht.

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het plaatsen van een kunstwerk in de vijver aan de Strausslaan (BA 2001- 279).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland".


-het oprichten van een dakopbouw aan het Zoommeer 19 (BA 2001-347).
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 9 november tot en met donderdag 6 december 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu). Het loket van Bouw-en Woningtoezicht van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 6 december 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwaanvraag is ontvangen voor:


-het vergroten van de dakkapel op de woning van Beethovensingel 18 (BA 2001-291)

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland".

Opheffen aanhoudingsplicht

Omdat de aanvraag echter ligt binnen het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of: het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet, wordt opgeheven. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 9 november tot en met donderdag 6 december 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht (ingang Rijnstraat), Kamer E008. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 6 december 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Ontheffing hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van de bouw van 13 woningen grenzend aan de Smitshoeksebaan deel uitmakend van de bouwaanvraag voor 82 woningen in het wijkdeel "Riederhoek", Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing te verlenen van het bepaalde in de Wet Geluidhinder tot en met een maximale geluidsbelasting voor verkeerslawaai van 53 dB(A).

Ter inzage

Het ontwerpverzoek om ontheffing en het akoestisch onderzoek liggen van maandag 12 november 2001 tot en met maandag 26 november 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E008, ingang zijde Rijnstraat.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die opmerkingen heeft op het voornemen van burgemeester en wethouders en het ontwerpverzoek kan deze tot en met maandag 26 november 2001 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het is mogelijk om mondeling opmerkingen naar voren te brengen. Diegene die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met dhr. H. Gerritsen van de werkeenheid Ruimtelijke Ordening (tel.: 0180-698 340).

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Aak 38 (BA 2001-367), voor het vergroten van de woning (30-10-2001);

-Achterzeedijk 73 (BA 2001-231), voor het oprichten van een satelietantenne (30-10-2001);


-3e Barendrechtseweg 448-450 (BA 2001-292), voor het plaatsen van een rioolgemaal (29-10-2001);


-Carnisseweg 54 A (BA 2001-350), voor het plaatsen van twee dakkapellen (30-10-2001);


-Van Doesburgveld 25 (MB 2001-159), voor het plaatsen van een dakkapel (30-10-2001);


-Cornelis de Mooystraat 19 (MB 2001-155), voor het vergroten van een schuur t.b.v. een decoratieve ruimte (30-10-2001);


-Oranjestraat 1 (BA 2001-280), voor het intern veranderen van een kinderdagverblijf (30-10-2001);


-Talmaweg 107 (BA 2001-160), voor het veranderen van het bedrijfspand (30-10-2001);


-Torenmolen 141 (MB 2001-158), voor het plaatsen van een dakkapel (1-11-2001).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht.

Voorbereidingsbesluit

De raad van de gemeente Barendrecht heeft op 31 oktober 2001 besloten voor het gebied waarvoor het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied-oost ter inzage is gelegd een voorbereidingsbesluit vast te stellen als genoemd in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

U kunt het voorbereidingsbesluit met daarbij behorende tekening inzien vanaf de datum van inwerkingtreding (9 november 2001) bij de afdeling bouwen en milieu (tijdelijke ingang Rijnstraat) in het gemeentehuis. Openingstijden van 9.00 tot 16.30 uur of op afspraak.

Bezwaren

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de dag van inwerkingtreding van het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum

Artiest(en)

Voorstelling

Prijs

Pashouders

Do. 8-11

Jim McCann

Wereldmuziek

24,90

11,30

22,48

10,20

Vr. 9-11

De Meekers

En toch beweegt het

17,41

7,90

14,99

6,80

< 12 jr.

12,56/ 5,70

Za. 19-11

Yllana

666

32,61

14,80

29,97

15,90

Do.15-11/Vr. 16-11/Za. 17-11

Groot Niet Te Vermijden

Off the road again

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Do. 22-11

Les Petites Frappes

Boumlala

29,97

13,60

27,55

12,50

Vr. 23-11

NUHR

Cabaret

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Za. 24-11

USA Gospel Singers

European Tour-The Original

39,89

18,10

Zo. 25-11

Arthur Schoonderwoerd en Clémence Comte

Händel en andere barok componisten

Aanvang 12.00 uur

17,41

7,90

12,56

5,70

<12jr. gratis

Do. 29-

11

Nilgün Yerli

Vreemde Vreemdgangers

24,90

11,30

22,48

10,20

Vr. 30-11

Bram van der Vlugt, Theo Pont e.a.

Het Verhoor

32,61

14,80

27,55

27,55

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd Aanvang

Wo. 14 nov. Bridget Jones's Diary v.a. 12 jr. 20.30 uur

Wo. 21 nov. Memento v.a. 16 jr. 20.30 uur

Wo. 28 nov. Captain Correlli's Mandolin v.a. 12 jr. 20.30 uur

Wo. 12 dec. Tout va bien on sén va v.a. 12 jr. 20.30 uur

Wo. 19 dec. The Fast and The Furious v.a. 12 jr. 20.30 uur

Kaarten kosten f 9,92 (4,50) voor kinderen tot 12 jaar, CJP-pashouders en CKV-pashouders en f 12,56 (5,70) voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en vanaf een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

(Gem. Barendrecht) Botter tegenover nummer 92 2 Ailanthus (hemelboom)

Scheldestraat 14 1 Pinus (den)

Noldijk 114 1 Pinus (den)

Schoener 43 1 Pinus (den)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, tel.: 0180 - 643 163.

Asfalteringswerkzaamheden Punter en Schoener op vrijdag 16 november

Op vrijdag 16 november 2001 zullen er asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden in de Punter en de Schoener. De asfalteringswerkzaamheden bestaan uit de aanleg van verkeersdrempels en plateaus.

Tijdens de werkzaamheden zal al het verkeer richting Schoener en Punter via de ingang van de Bark worden omgeleid. Via de Middeldijk, Leedeweg, Ziedewijdsebaan en Buitenlandsebaan zal het verkeer middels routeborden nr. 1 worden omgeleid.

Op de kruising van de Schoener aansluiting Boeier zal door middel van rijplaten het verkeer in twee richtingen vanuit de Schouw, Kogge, Aak etc. de mogelijkheid worden geboden via `t Ruim en de Bark te ontsluiten op de Buitenlandse baan.

De nood- en hulpdiensten zijn ten aanzien van de werkzaamheden en omleiding geïnformeerd. De werkzaamheden die in het kader van de 30km/uur-zones worden uitgevoerd zijn voor uw eigen veiligheid. Wij vragen u nogmaals begrip voor deze werkzaamheden en de mensen die ze uitvoeren!

Heeft u nog vragen? Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer M.M.A. Boer (tel.: 0180-698 385).

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Chemokar

In de periode van 12 november tot en met 20 november a.s. kunt u de chemokar weer tegemoet zien. De chemokar rijdt stapvoets door de straten en kondigt haar aanwezigheid duidelijk aan door middel van geluidssignalen. Het ophaalrooster volgt hieronder. Indien genoemde dagen bezwaarlijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de buitendienst, tel. 613 019. Het klein chemisch afval (kca) wordt dan op dinsdag 20 november aan huis opgehaald.

Wijk 1: maandag 12 november

Oude kern - Centrum-West

Daaronder vallen: de Zeeheldenwijk, Talmaweg, Paddewei, Dorpzicht, Bijdorp, 1e Barendrechtseweg, Elisabeth Catsvliet en de ouderenwoningen aan de 2e Barendrechtseweg.

Wijk 2: dinsdag 13 november

Molenvliet - Nieuweland

Wijk 3: woensdag 14 november

Buitenoord I - Centrum-Oost

In Buitenoord: Botter, Kempenaar, Tjalk en Kofschip

Centrum-Oost: Van Hogendorpsingel, Dr. Kuyperstraat, Mr. Thorbeckestraat, Mr. Lohmanstraat, Dr. Schaepmanstraat, 2e Barendrechtseweg, ir. Albardastraat, Binnenlandse Baan, 't Vlak, Keerweer, Weerom, 't Rak, De Kolk, De Zeeg, De Kreek, Binnenlaantje, Dorpsstraat-Oost en Gebroken Meeldijk.

Wijk 4: donderdag 15 november

Buitenoord II en III

De rest van de wijk Buitenoord (dus exclusief de Botter, Tjalk, Kempenaar en Kofschip).

Wijk 5: vrijdag 16 november

Binnenland en Oranjewijk

De wijk Binnenland wordt gevormd door de Rietgors en zijstraten en de Kwikstaart en zijstraten.

Bij de Oranjewijk behoren ook de aangrenzende gedeelten van de Binnenlandse Baan, Gebroken Meeldijk, Stationsweg, Willem Alexanderplantsoen en de Gaffelaar.

Wijk 6: maandag 19 november

Noord I t/m IV

Deze wijken omvatten het hele gebied ten noorden van de Binnenlandse Baan, dat begrensd wordt door de 1e Barendrechtseweg, Scheldestraat, Maasstraat, Boomgaard met alle zijstraten, Alsemhof, Lavendelhof, Devel, Stationsweg.

Wijk 7: dinsdag 20 november

Buitengebieden* - Smitshoek - Carnisselande

Naast de wijk Smitshoek horen de volgende wegen en straten hierbij: 1e Barendrechtse weg (gedeelte ten noorden van de begraafplaats), 3e Barendrechtseweg, Voordijk, Middeldijk, Achterzeedijk, Ziedewijdsekade, Noldijk, Koedood, Korte Koedoodsedijk, Reijerwaardseweg, Dordtsestraatweg, Carnisseweg, Heulweg, Ziedewijdsedijk, Gebroken Meeldijk (ten oosten van de spoorlijn).


*Met ingang van 2001 wordt chemisch afval in het buitengebied alleen na telefonische melding opgehaald. Deze melding dient minimaal 4 dagen voor de ophaaldag te worden gedaan onder tel. 613 019.

Wat mag u als grof vuil aanbieden in Barendrecht?

Het komt nog te vaak voor, dat grof vuil niet op de juiste manier wordt aangeboden.

Daarom nogmaals de spelregels:


-grof vuil moet brandbaar zijn


-het mag niet langer zijn dan 1,50m.


-los materiaal moet gebundeld worden


-metalen, puin en grond worden niet opgehaald. U kunt deze materialen wel zelf naar het afvalaanbiedstation brengen. Hetzelfde geldt voor autobanden, klein gevaarlijk afval en afgedankte apparaten.


-papier mag bij het grof vuil aangeboden worden, maar als gemeente zien wij liever dat u het op de aangekondigde zaterdagen aanbiedt of bij de diverse verenigingen/scholen (zie aankondiging Schakel)

Aan het ophalen van grof vuil zijn kosten verbonden:


-op vrijdag: f 12,50 / m3


-op andere dagen: f 30,==/m3.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 28/11,19/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur

zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur

woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-WijkWinkel (tel. 654 949):

maandag/dinsdag 13.30-16.30 uur

woensdag 14.00-17.00 uur

donderdag/vrijdag 09.30-12.30 uur

Coins for Care

Bij het informatiehoekje over de euro in de hal van het gemeentehuis staat een collectebus. Dit is een collectebus van de nationale stichting Coins for Care. Deze stichting verzamelt alle francs, peseta's en marken; kortom al het geld dat door de invoering van de euro niet meer gebruikt kan worden. Eind januari is er bovendien een nationale huis-aan-huis collecte. Uiteindelijk komt het bijeengebrachte geld volgens een speciale verdeelsleutel ten goede aan ruim honderd goede doelen.

Verbouw gemeentehuis

9 November beperkte dienstverlening

Op vrijdag 9 november verhuist een groot deel van de gemeenteambtenaren naar de nieuwe/tijdelijke werkplekken. In verband daarmee zijn de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Bouw- en Woningtoezicht, Financiën en Bestuurszaken op die dag niet bemand.

Nieuw: Receptie Rijnstraat

Op maandag 12 november wordt de tijdelijke receptie aan de Rijnstraat officieel in gebruik genomen. Tot eind 2001 heeft het gemeentehuis daardoor twee recepties. De huidige hoofdingang geeft toegang tot de afdeling Burgerzaken, de bestuursvleugel en Bureau Halt. De receptie aan de Rijnstraat geeft toegang tot de overige gemeentelijke afdelingen. Vanaf januari 2002 worden de recepties samengevoegd aan de Rijnstraat. Tot eind 2002 is dit de hoofdreceptie van het gemeentehuis. Om te voorkomen dat bezoekers vanaf maandag 12 november onnodig moeten zoeken wordt buiten het gemeentehuis bewegwijzering aangebracht

Oorzaak 'rioollucht' singels Paddewei bekend

De gemeente Barendrecht heeft van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden informatie ontvangen over de oorzaak van de slechte waterkwaliteit in de singels van de wijk Paddewei. In deze singels bevindt zich een dunne laag slib, die bij hogere temperaturen door de zuurstof in het oppervlaktewater een soort verbrandingsproces ondergaat. Door dit proces verdwijnt de zuurstof uit het water en in uitzonderlijke situaties heeft dat enkele malen geleid tot vissterfte. Kenmerken van zuurstofloos water met een sliblaag zijn: een rioollucht en verkleuring van het water (grijs tot zwart).

In eerste instantie dacht de gemeente dat het probleem werd veroorzaakt door verkeerde aansluitingen op het regenwaterriool, maar gebleken is dat dit vrijwel nergens het geval is. Op advies van het zuiveringsschap worden verschillende maatregelen genomen om de situatie in Paddewei te verbeteren. Op sommige plekken gaat de gemeente baggeren, de singels worden geforceerd doorgespoeld en schoongemaakt (verwijderen van krooslaag en afgestorven waterplanten). Bovendien is er een Stedelijk Waterplan in de maak waarbij de gemeente zich onder meer buigt over structurele maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De plaatselijke politiek zal zich de komende maanden nog over dit stedelijke waterplan en het daaraan verbonden kostenplaatje uitspreken.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-voor de Stichting Filadelfia Assistent: vrijwilligers(sters) voor begeleiding van activiteiten voor

mensen met een verstandelijke handicap. Tijden in overleg: maandag t/m vrijdag.


-enthousiaste vrijwilligers(sters) voor kinderen van 4 tot 12 jaar voor de R.K. Montessori

Basisschool De Trinoom. Om materialen te maken voor het onderwijs: werkkaarten, plakken, knippen, kopiëren, lamineren. Tijd: fulltime of in onderling overleg.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en

op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.


-WijkWinkel in de Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9.
Tijden: Op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt.

Tel.: 0180-626 437.

8 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie