Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afgegeven vergunningen gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Parkeervergunning
Een gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor: mevrouw A.H. Bakker-van der Lende, voor de ingang van Boerhaaveplein 30 te Oegstgeest. De aanvraag en de verleende aanwijzing liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken na publicatie zenden aan College van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Bomenverordening Oegstgeest 2001

De gemeente Oegstgeest heeft naar verhouding veel groen en een waardevol bomenbestand. Tot nu toe bestond er in Oegstgeest geen enkel kapverbod behalve in het Wilhelminapark. Met het besluit van de raad om in Oegstgeest een Bomenverordening in te stellen, is zij beter in staat om de houtopstand van Oegstgeest te beschermen. Het gaat hierbij zowel om de bomen in het openbare gebied als om de bomen op particuliere terreinen.

Oegstgeest heeft gekozen voor een beperkt kapverbod. Er dient een vergunning te worden aangevraagd voor bomen met een stamomtrek vanaf 63 centimeter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter boven het maaiveld). Er geldt een meldingsplicht voor bomen met een stamomtrek tussen 31 en 63 centimeter. Bomen in achtertuinen van woningen zijn altijd vergunningsvrij en meldingsvrij.

Aanvraag kapvergunning
De vergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van de boom en/of houtopstand. In de schriftelijke aanvraag moet de reden van de aanvraag, de standplaats en de soort boom worden beschreven. Bij de aanvraag dient een recente foto en een schets te worden gevoegd waarop duidelijk staat aangegeven waar de boom in de tuin staat.

Meldingsplicht
Een melding dient te worden gedaan voor de categorie bomen (stamomtrek is minimaal 31 centimeter) tot een stamomtrek van 63 centimeter op
1,30 meter hoogte. De melding van het voornemen de boom te vellen dient schriftelijk gemotiveerd en onder bijvoeging van een situatieschets en een recente foto, te worden gedaan door, namens of met toestemming van de eigenaar of door degene die krachtens publiekrechtelij-ke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. Op basis daarvan kan worden nagegaan of de betreffende boom inderdaad onder het meldingenregime valt.

Gebied Wilhelminapark en Geesten Voor het gebied Wilhelminapark en Geesten, dat voorgedragen is als beschermd dorpsgezicht, dient nu voor het vellen of rooien van een boom altijd een aanlegvergunning te worden aangevraagd. Ook in dit gebied zal voortaan de Bomenverordening van toepassing zijn.

Toetsingcriteria voor verlenen kap- of rooivergunning Bij de beoordeling van vergunningaanvragen zal worden gewogen op grond van:

- de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;
- de landschappelijke waarde van de houtopstand;
- de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
- de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- de waarde van de houtopstand voor recreatie en leefbaarheid van het dorp.
Bij vergunningverlening zal in principe gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een herplantplicht op te leggen.

Openbaarmaking vergunning Een aanvraag om een kapvergunning wordt gepubliceerd in de Oegstgeester Courant waarna belanghebbenden hun zienswijzen binnen twee weken kenbaar kunnen maken aan het college van burgemeester en wethouders. Indien een vergunning wordt verleend of geweigerd, wordt deze beslissing gepubliceerd in de Oegstgeester Courant.

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen
· Annie M.G. Schmidtlaan 66 - dakopbouw op berging
· Cornelis van Eesterenlaan 31- vergroten woning
· Cornelis van Eesterenlaan 33 - vergroten woning
· Cornelis van Eesterenlaan 35 - vergroten woning
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
· Eduard Flipselaan 9 - uitbreiden woning achterzijde
· Kamphuizenlaan 20 - plaatsen dakopbouw
· Greet Koemanplein 4 - uitbreiding woning achterzijde
· Gerrit Rietveldlaan 25 - gevelwijziging begane grond
· Prinsenlaan 11 - uitbreiden woning achterzijde
· Rijnsburgerweg 76 - verbouw woning
· Vincent van Goghlaan 54 - plaatsen dakkapel achterzijde
· Charlotte de Bourbonlaan 12 - plaatsen dakkapel voorzijde en tuimelraam

· Salvialaan 51 - vervangen en vergroten dakkapel
· Prinsenlaan 13 - uitbreiden woning achterzijde
· Lijtweg 4 - tijdelijk plaatsen noodwinkel (voor een periode van vijftien weken)

· Zoutkeetlaan 2-6 - bouw serre achterzijde
· Hofbrouckerlaan 27 - uitbreiden woning achterzijde en vergroten dakkapel voorzijde

· De Kempenaerstraat 40A - wijziging reeds verleende bouwvergunning
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 8 november 2001 t/m 21 november 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13. Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan artikel 19 van de WRO.
Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Zoutkeetlaan (locatie jachthaven Begeman) - bouw van vier woningen
De hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen van 8 november 2001 t/m 5 december 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

OPENBARE WELSTANDSZITTING 13 november 2001

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De eerstvolgende zitting vindt op 13 november vanaf 12.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis plaats en duurt afhankelijk van het aantal plannen tot ongeveer 13.30 uur.

De volgende plannen zullen door de welstandscommissie worden beoordeeld:

· Juffermansstraat 22A - uitbreiden woning
· Kempenaerstraat 13 - vergroten winkel
· Johan Evertsenlaan 16 - uitbreiding woning
· Jacob Ruysdaellaan 15 - uitbreiding woning

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie