Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gedetineerden worden gescreend op bijstandsuitkering

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Burgemeester en wethouders Postbus 90801 Directeuren Gemeentelijke Sociale Diensten 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Hoofden Afdelingen Sociale Zaken Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 4420

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer BZ/AB/01/75507

Onderwerp Datum Contactpersoon Bestandsvergelijking met het Ministerie 8 november 2001 van Justitie i.h.k.v een eenmalige screening
van het bestand aan gedetineerden op een
samenloop met bijstandsuitkering

Deze brief gelieve u in samenhang te lezen met mijn brief gekenmerkt BZ/IW/01/75815 handelend over de bestandsuitwisseling met de Belastingdienst inzake de voorlopige teruggaven van heffingskortingen aan bijstandsgerechtigden.

Algemeen
Naar aanleiding van de invoering van de Wet Sociale zekerheidsrechten Gedetineerden (WSG), die regelt dat tijdens perioden van detentie de sociale zekerheidsuitkeringen van een gedetineerde worden ingetrokken, zijn de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeengekomen dat op korte termijn een screening van het huidige bestand aan gedetineerden uitgevoerd dient te worden op mogelijke onrechtmatige samenloop met sociale zekerheidsuitkeringen. Tevens is afgesproken dat eenmalig wordt gescreend op onrechtmatige samenloop met bijstandsuitkeringen. Dit is toegezegd aan de Tweede Kamer in antwoord op kamervragen over de WAO-uitkering van een gedetineerde.

In artikel 9 lid 1 onder a Abw staat dat degene aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen geen recht heeft op bijstand. Uitgangspunt is dat de gedetineerde zelf melding dient te maken van detentie. In het geval dit niet gebeurt, wordt een samenloop met detentie geconstateerd óf na onderzoek naar aanleiding van een adreswijziging in de GBA (het adres van de penitentiaire inrichting dient door de inrichting te worden doorgegeven); óf doordat het maandelijkse inkomstenformulier niet wordt ingeleverd; óf door het niet komen opdagen van de persoon bij een heronderzoek van de gemeentelijke sociale dienst.

De eenmalige screening is bedoeld om niet eerder geconstateerde samenloopsituaties te signaleren. Op basis van deze signalering dient te worden bezien of er uitkeringen zijn die beëindigd c.q. teruggevorderd dienen te worden.
---

Waarom deze brief samenlezen met die over bijstandsgerechtigden en de heffingskorting? In het kader van de voorlopige teruggave van heffingskortingen wordt ook dit jaar de gemeenten de mogelijkheid geboden om, via een bestandsuitwisseling met de Belastingdienst, de beschikking te krijgen over de gegevens van de voorlopige teruggaven die zijn verstrekt aan bijstandsgerechtigden. Bij deze uitwisseling wordt de clearinghouse functie verzorgd door PinkRoccade. Indien u van deze mogelijkheid tot bestandsuitwisseling gebruik maakt, betekent dit dat hetzelfde bestand ook kan worden gebruikt voor de eenmalige screening van gedetineerden, waaraan uw gemeente wordt geacht deel te nemen. De mogelijkheid om voor beide gegevensuitwisseling met één bestand te werken, beperkt de werklast voor uw organisatie.

Van u gevraagde acties

* U wordt gevraagd een verzoek om inlichtingen aan de Minister van Justitie te richten. Hiertoe bent u bevoegd op grond van artikel 122, eerste lid, onder i, Abw, dat de Minister van Justitie verplicht kosteloos de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Door deze werkwijze zal er zijn voldaan aan de eis van doelbinding, zoals genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor het verzoek aan de Minister van Justitie
-/- kunt u gebruik maken van de ingesloten voorbeeldbrief. Hierin wordt tevens PinkRoccade door u aangemerkt als bewerker (juridisch is een en ander verder geregeld middels het voor de bestandsvergelijking gesloten contract tussen dit ministerie en PinkRoccade).

* Op diskette aanleveren aan PinkRoccade van uw bestand aan bijstandsgerechtigden, zie mijn brief BZ/IW/01/75815 inzake de heffingskorting. Dit aanleveren hoeft slechts eenmalig te gebeuren, de wijze waarop wordt in genoemde brief aangegeven.
-/- Het bijgevoegde opdrachtformulier dient u VOLLEDIG ingevuld en ondertekend mee te sturen met de bestandsdiskette. Het adres is PinkRoccade Megaplex B.V., Afdeling Gegevensinvoer, Postbus 9108, 7300 HT Apeldoorn. Volledigheidshalve merk ik op dat voor de bestandsvergelijkingen met de Belastingdienst en met het Ministerie van Justitie twee afzonderlijke formulieren gelden.

Tijdpad
Het tijdpad van de bestandsuitwisseling met de Belastingdienst wordt gevolgd, zoals omschreven in mijn brief BZ/IW/01/75815. Dit betekent dat u wordt gevraagd het verzoek aan de Minister van Justitie, de bestandsdiskette en het opdrachtformulier vóór 28 november 2001 te versturen.

Kosten
De kosten van het clearinghouse komen voor rekening van het Ministerie van SZW. De kosten voor het aanmaken en het aanleveren van het bestand aan het clearinghouse komen voor rekening van de gemeente, evenals de kosten van het verwerken door uw gemeente van de door het clearinghouse geretourneerde gegevens van Justitie.3

Terugmelding
Na de eenmalige screening zal de uitkomst schriftelijk aan u worden teruggemeld. Deze schriftelijke terugmelding wordt vóór eind januari 2002 verwacht. Daar waar een samenloop is geconstateerd, wordt u verzocht een nader onderzoek in te stellen. De gebruikte bestanden zullen na de screening worden vernietigd.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Bijlagen:

* Voorbeeldbrief verzoek aan de Minister van Justitie
* opdrachtformulier aan PinkRoccade4

Voorbeeldbrief aan de Minister van Justitie

Ministerie van Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen
Hoofddirecteur de heer P.F.M. Jagers
Postbus 30123
2500 GC DEN HAAG

Geachte heer Jagers,

De Minister van Justitie is met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeengekomen dat op korte termijn een screening van het huidige bestand aan gedetineerden uitgevoerd dient te worden op mogelijke onrechtmatige samenloop met sociale verzekerings- en bijstandsuitkeringen.

In het kader van deze overeenkomst verzoeken wij u hierbij, vanuit onze wettelijke bevoegdheid als genoemd in artikel 122 lid 1 onder i van de Algemene bijstandswet, op basis van uw totale bestand aan gedetineerden een eenmalige vergelijking door PinkRoccade mogelijk te maken met het bestand aan bijstandsgerechtigden in onze gemeente.

In dezen merken wij -als verantwoordelijke- PinkRoccade aan als bewerker, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen de bewerker voor genoemd doel voorzien van het bestand aan bijstandsgerechtigden in onze gemeente.

De bestanden zullen na vergelijking worden vernietigd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie