Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Aandacht voor isolatie

* Renovatie Thorbeckestraat Geldermalsen

* Verkeersbesluit

* Inspraakreacties ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2 Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel

* Wet Milieubeheer

* Vacature o.b.s. 'De Malsenburg' Buurmalsen
* Tarieven gebruik gemeentelijke materialen voor manifestaties en evenementen.

* Kennisgeving onherroepelijke bestemmingsplannen Aandacht voor isolatie
Een tochtstrip op de brievenbus. Isolatiedekens in kruipruimten. Of bijvoorbeeld warmwaterleidingen van leidingwaterisolatie voorzien. Een greep uit de meestal eenvoudige klusjes om warmteverlies in een kamer, woning of schuur drastisch te verminderen. Dat spaart het milieu, maar uiteindelijk ook de portemonnee. Onlangs is het ministerie van VROM een isolatiecampagne gestart. Met tips en inspirerende premies voor isoleren wil het ministerie consumenten aansporen isolatiemaatregelen te nemen om zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatverandering

Het aanbrengen van isolatiemateriaal kost geld, maar daar staat veel tegenover. De energierekening gaat omlaag. Er is minder geluid, vocht en tocht. En de waarde van het huis stijgt. Isolatie is ook goed voor het milieu. Door minder te stoken, wordt het klimaat minder belast. Het betekent minder uitstoot van vooral CO2, een broeikasgas dat zorgt voor een ongewenste klimaatverandering op aarde.

Klusfolder

Vanaf oktober is in de bouwmarkten en doe-het-zelfzaken die zijn aangesloten bij de VWDHZ (Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche) de speciale klusfolder van het ministerie van VROM te krijgen. Hierin staan tips en inspirerende premies voor het isoleren van uw huis.

Energie Prestatie Advies (EPA)

Sterke stimulans voor de consument vormen het Energie Prestatie Advies en de Energiepremie. Het EPA geeft aan eigenaren van woningen (die voor 1998 gebouwd zijn) aan welke energiebesparende maatregelen het beste genomen kunnen worden. Het advies geeft een compleet beeld van de isolatie, ventilatie en verwarming van een woning en de manieren waarop die zijn te verbeteren. Daarbij houdt de adviseur rekening met uw wensen en budget. De overheid komt ¶ 350,-- (_ 158,82) tegemoet als u ten minste ťťn van de maatregelen uitvoert. In de praktijk betekent dit vaak dat een EPA-advies gratis is.

Energiepremie

Naast het Energie Prestatie Advies is er een flinke Energiepremie voor iedereen die zijn huis isoleert en energiezuinig verwarmt. Een huiseigenaar kan bijvoorbeeld een forse premie krijgen als het dak, de gevel of de vloer wordt geÔsoleerd. De premies zijn zowel van toepassing als de klus zelf wordt geklaard maar ook als deze wordt uitbesteed. Ook voor andere energiebesparende voorzieningen, zoals het installeren van een HR-combiketel of isolatieglas, kan een aantrekkelijke energiepremie worden verkregen. Worden deze maatregelen genomen nadat u een EPA-advies heeft aangevraagd, dan komt er nog eens een bonus van 25% boven op alle energiepremies. Op deze manier bedraagt de subsidie al snel honderden guldens per huis!

Vorige isolatiecampagne groot succes

De vorige isolatiecampagne was een groot succes. De afzet van isolatiemateriaal steeg in de actieperiode met maar liefst 40%. Verwacht wordt dat ook dit jaar consumenten weer flink gaan isoleren door de campagne en de aantrekkelijke premies.

Meer weten?

Bel voor de gratis folder naar de Postbus 51-infolijn, tel. 0800-8051. Of kijk op www.vrom.nl Wilt u ook een Energie Prestatie Advies aanvragen? Bel dan de Milieu Centraal EPA-desk 0900-1719 (¶ 0,30 § 0,14 p/m Daar kunnen ze u vertellen wie de dichtstbijzijnde EPA-adviseur is. Of kijk op www.epadesk.nl Interesse in Energiepremies? Bel dan uw energiebedrijf. Informatie is ook aan te vragen via Milieu Centraal (zie hiervoor) of kijk op www.milieucentraal.nl of www.energiepremie.nl of www.vrom.nl

Renovatie Thorbeckestraat Geldermalsen

Woensdag 7 november j.l. is begonnen met de renovatie van de Thorbeckestraat te Geldermalsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Gebr. van Breda b.v. uit Geldermalsen en zullen ongeveer zeven weken in beslag nemen. Uitvoerder: K. van Breda, tel. 06-54232653 Opzichter gemeente: G. Snel, tel. 06-20449574 Wet Milieubeheer
Vanaf vrijdag 9 november 2001 ligt ter inzage:
Ontwerpbeschikking:
L.T.C. Rijnvallei B.A. vraagt een tijdelijke vergunning voor het veranderen van (de werking van) een op- en overslagbedrijf voor kunstmeststoffen en granen, gelegen aan Lingeweg 18 te Geldermalsen. De verandering betreft onder meer het beŽindigen van de opslag van gewasbestrijdingsmiddelen, mengvoeders, kolen en houten palen, het beperken van de opslag van kunstmeststoffen en het treffen van veiligheidsvoorzieningen en maatregelen. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

* Bedenkingen : tot en met 6 december 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

Mts. Verstegen vraagt een vergunning voor het veranderen van een rundvee- en pluimveehouderij en voor het in werking hebben na die verandering van die onderdelen in de inrichting, waarmee de verandering samenhangt, gelegen aan Tiendweg 13a te Rhenoy. De verandering betreft een uitbreiding van het veebestand van kippen en schapen.

* Beroep: tot en met 20 december 2001 uitsluitend voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld Ťn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 8 november 2001.

Verkeersbesluit
Bekendmaking:
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 16 oktober 2001 hebben besloten om de kruisingen met de fietspaden in Kalenberg aan te wijzen als voorrangskruising (zoals aangegeven op de situatietekening), waarbij het verkeer vanaf de kruisende wegen voorrang moet verlenen aan bestuurders op de fietspaden.

Toelichting:

Dit besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met een fietssymbool en twee naar elkaar gerichte horizontale pijlen.
* Ter inzage : het besluit en de publicatie
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
* Publicatie : 8 november 2001

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

4. een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¶ 225,--.

Inspraakreacties ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2 Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel

Gedurende de periode 3 september t/m 1 oktober 2001 hebben de ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2
Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel ter inzage gelegen. Op grond van de Wet Geluidhinder is een ieder in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op de inhoud van de ontwerp-verzoeken schriftelijk en mondeling kenbaar te maken. Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat heeft 7 inhoudelijk verschillende reacties ontvangen. Verder hebben 6 insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid mondeling te reageren tijdens de openbare hoorzitting die is gehouden op 18 september j.l. te Beesd.

Zowel de schriftelijke als mondelinge inspraakreacties zijn gebundeld in het boekwerkje 'Resultaten van de inspraak inzake de ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2
Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel. Dit boekwerkje ligt nu gedurende een periode van acht weken tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis ter inzage.

* Besluit Opslag Vuurwerk

* Mevr. L. Hol, Bredestraat 2 te Meteren M.W.
* Kroeze en Zn., Dr. A. Kuyperweg 70 te Beesd.
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 8 november 2001.

Vacature o.b.s. 'De Malsenburg' Buurmalsen

Bij de openbare basisschool De Malsenburg te Buurmalsen bestaat als gevolg van vertrek van een leerkracht een vacature van

groepsleerkracht basisonderwijs

De vacature kan zowel in voltijd als in deeltijd worden ingevuld. In principe betreft het een invulling voor de combinatiegroep 5/6. Door interne verschuiving behoort invulling in groep 1 / 2 tijdelijk ook tot de mogelijkheden.

Tevens bestaat er doorlopend een behoefte aan invalkrachten voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Geldermalsen (9 openbare basisscholen).

Bent u geÔnteresseerd in de mogelijkheden en wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving, werkeenheid Welzijn/Onderwijs van de gemeente Geldermalsen. Contactpersoon de heer J.G. van Brakel, tel. 0345 586727. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met mevr. A. Arendzen, interim-directeur van De Malsenburg, tel. 0345 571813.

Schriftelijke reacties gaarne binnen 7 dagen richten aan: Gemeente Geldermalsen, afd. Welzijn/Onderwijs, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Tarieven gebruik gemeentelijke materialen voor manifestaties en evenementen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 23 oktober 2001 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van gemeentelijke materialen (dranghekken, vlaggenmasten e.d.) bij manifestaties en evenementen. In het vervolg zal er onderscheid worden gemaakt tussen commerciŽle instellingen en aanvragers die geen commerciŽle doelstelling hebben.

Voor commerciŽle instellingen geldt met ingang van 1 november 2001 navolgende regeling:.

1. kosten huur dranghek § 1,40 (= ¶ 3,08) per hek per dag;
2. kosten huur vlaggenmast § 2,30 (= ¶ 5,06) per stuk per dag;
3. aanvrager dient zelf de artikelen op te halen en terug te brengen;
4. aanvrager dient verklaring te tekenen van vrijwaring beschadiging e.d.

Voor niet-commerciŽle instellingen geldt met ingang van 1 november 2001 navolgende regeling:

1. er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van dranghekken, vlaggenmasten e.d.;

2. aanvrager dient zelf de artikelen op te halen en terug te brengen;
3. aanvrager dient verklaring te ondertekenen van vrijwaring beschadiging e.d.
R.L.J. van Ingen

1. C.G.M.J. van Soelen, Laageinde 90 te Geldermalsen, vergroten woning (8 november 2001);

2. NV Nuon Infra Oost, Rijksweg A15 parkeerplaats Molenkamp te Rumpt, oprichten middenspanningsruimte (8 november 2001);
3. Fam. Van Breda, O. Nassaustraat 3 te Geldermalsen, vergroten/veranderen woning (8 november 2001);
4. W.H. Cornelissen, Voorstraat 33 te Beesd, geheel vernieuwen berging (8 november 2001);

5. H.J. van Beusichem, J.H.L. van Herwaardenstraat 99 te Meteren, oprichten berging (8 november 2001);

6. G.J. Zondag, Poppelenburgerstraat 1A te Geldermalsen, oprichten berging (8 november 2001);

7. A.C. Blommers, Laan 1940-1945 5 te Meteren, oprichten dakkapel (8
8. M. Wijnvoord, Klaverweg (ong.) te Enspijk, oprichten woning met schuur (8 november 2001);

9. Fam. Verweij, Willem de Zwijgerweg 79 te Geldermalsen, vergroten woning (8 november 2001);

10. Zondag Bouwgroep BV, Laan 1940-1945 151 te Meteren, oprichten woning (8 november 2001);

11. T. van Dorp, Duindoornstraat 33A te Geldermalsen, oprichten dakkapel (8 november 2001);

12. Fam. J.H.M.A. Akkerman, Dr. A. Kuyperweg 15 te Beesd, vergroten en veranderen woning (8 november 2001);

13. T. de Greef, Oude Hoevenseweg 4 te Tricht, oprichten woning (8
* Datum publicatie: 8 november 2001.

1. Erven M. Barendse, Wilhelminastraat 33 te Meteren, oprichten garage/berging (30 oktober 2001);

2. H. Bessels, Parallelweg Westzijde 1 te Tricht, vergroten woning (30 oktober 2001);

3. R.G.A. de Schutter, Dorpsstraat 50 te Rhenoy, oprichten dakkapel (31 oktober 2001);

4. P.W.J.A. van Manen, Prins Willem Alexanderstraat 42 te Deil, veranderen schuur (1 november 2001);

5. T. van Dorp, Duindoornstraat 33a te Geldermalsen, oprichten dakkapel (2 november 2001);

6. G. Donker, Nieuwsteeg 46 te Tricht, oprichten tuinhuisje (2 november 2001);

7. Maatschap De Jong, Acquoysemeer 24A te Acquoy, oprichten ontspanningsruimte (5 november 2001);

8. J. Peterse, Kooiweg-Oost 47A te Beesd, oprichten dakkapel (5 november 2001);

9. M.C. Verheul, W.J. van der Hoofstraat 24 te Meteren, veranderen woning (5 november 2001);

* Datum publicatie: 8 november 2001.

1. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, Burg. Hondelinkstraat 24 te Beesd, slopen asbest standleiding in woning (8 november 2001);


* Datum publicatie: 8 november 2001.
Kennisgeving onherroepelijke bestemmingsplannen

Bekendmaking : artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage :


1. Bestemmingsplan Rumpt 2000
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 24 oktober 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 12 september 2000 tot gedeeltelijke goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Rumpt 2000 Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Rumpt.


2. Bestemmingsplan Tricht 2000


De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 12 september 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 29 augustus 2000 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Tricht 2000. Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Tricht.


3. Bestemmingsplan Rhenoy 2000

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 september 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 26 september 2000 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Rhenoy 2000. Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Rhenoy.


4. Bestemmingsplan Fietspad Lingedijk-Buurmalsen

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 19 maart 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 28 oktober 1997, tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 25 maart 1997, vastgestelde bestemmingsplan Fietspad Lingedijk-Buurmalsen. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft hierbij voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd, voor zover goedkeuring is verleend aan de (sub)bestemming "Fietspad". Aanleiding tot de herziening was om op bedoelde gronden onder meer een fietspad alsmede een (mini)rotonde met de bijbehorende voorzieningen aan te leggen.

* Inzage : De uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak alsmede de bestemmingsplannen zelf, met bijbehorende stukken voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie I
* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 8 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie