Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Aandacht voor isolatie

* Renovatie Thorbeckestraat Geldermalsen

* Verkeersbesluit

* Inspraakreacties ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2 Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel

* Wet Milieubeheer

* Vacature o.b.s. 'De Malsenburg' Buurmalsen
* Tarieven gebruik gemeentelijke materialen voor manifestaties en evenementen.

* Kennisgeving onherroepelijke bestemmingsplannen Aandacht voor isolatie
Een tochtstrip op de brievenbus. Isolatiedekens in kruipruimten. Of bijvoorbeeld warmwaterleidingen van leidingwaterisolatie voorzien. Een greep uit de meestal eenvoudige klusjes om warmteverlies in een kamer, woning of schuur drastisch te verminderen. Dat spaart het milieu, maar uiteindelijk ook de portemonnee. Onlangs is het ministerie van VROM een isolatiecampagne gestart. Met tips en inspirerende premies voor isoleren wil het ministerie consumenten aansporen isolatiemaatregelen te nemen om zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatverandering

Het aanbrengen van isolatiemateriaal kost geld, maar daar staat veel tegenover. De energierekening gaat omlaag. Er is minder geluid, vocht en tocht. En de waarde van het huis stijgt. Isolatie is ook goed voor het milieu. Door minder te stoken, wordt het klimaat minder belast. Het betekent minder uitstoot van vooral CO2, een broeikasgas dat zorgt voor een ongewenste klimaatverandering op aarde.

Klusfolder

Vanaf oktober is in de bouwmarkten en doe-het-zelfzaken die zijn aangesloten bij de VWDHZ (Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche) de speciale klusfolder van het ministerie van VROM te krijgen. Hierin staan tips en inspirerende premies voor het isoleren van uw huis.

Energie Prestatie Advies (EPA)

Sterke stimulans voor de consument vormen het Energie Prestatie Advies en de Energiepremie. Het EPA geeft aan eigenaren van woningen (die voor 1998 gebouwd zijn) aan welke energiebesparende maatregelen het beste genomen kunnen worden. Het advies geeft een compleet beeld van de isolatie, ventilatie en verwarming van een woning en de manieren waarop die zijn te verbeteren. Daarbij houdt de adviseur rekening met uw wensen en budget. De overheid komt ¶ 350,-- (_ 158,82) tegemoet als u ten minste ťťn van de maatregelen uitvoert. In de praktijk betekent dit vaak dat een EPA-advies gratis is.

Energiepremie

Naast het Energie Prestatie Advies is er een flinke Energiepremie voor iedereen die zijn huis isoleert en energiezuinig verwarmt. Een huiseigenaar kan bijvoorbeeld een forse premie krijgen als het dak, de gevel of de vloer wordt geÔsoleerd. De premies zijn zowel van toepassing als de klus zelf wordt geklaard maar ook als deze wordt uitbesteed. Ook voor andere energiebesparende voorzieningen, zoals het installeren van een HR-combiketel of isolatieglas, kan een aantrekkelijke energiepremie worden verkregen. Worden deze maatregelen genomen nadat u een EPA-advies heeft aangevraagd, dan komt er nog eens een bonus van 25% boven op alle energiepremies. Op deze manier bedraagt de subsidie al snel honderden guldens per huis!

Vorige isolatiecampagne groot succes

De vorige isolatiecampagne was een groot succes. De afzet van isolatiemateriaal steeg in de actieperiode met maar liefst 40%. Verwacht wordt dat ook dit jaar consumenten weer flink gaan isoleren door de campagne en de aantrekkelijke premies.

Meer weten?

Bel voor de gratis folder naar de Postbus 51-infolijn, tel. 0800-8051. Of kijk op www.vrom.nl Wilt u ook een Energie Prestatie Advies aanvragen? Bel dan de Milieu Centraal EPA-desk 0900-1719 (¶ 0,30 § 0,14 p/m Daar kunnen ze u vertellen wie de dichtstbijzijnde EPA-adviseur is. Of kijk op www.epadesk.nl Interesse in Energiepremies? Bel dan uw energiebedrijf. Informatie is ook aan te vragen via Milieu Centraal (zie hiervoor) of kijk op www.milieucentraal.nl of www.energiepremie.nl of www.vrom.nl

Renovatie Thorbeckestraat Geldermalsen

Woensdag 7 november j.l. is begonnen met de renovatie van de Thorbeckestraat te Geldermalsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Gebr. van Breda b.v. uit Geldermalsen en zullen ongeveer zeven weken in beslag nemen. Uitvoerder: K. van Breda, tel. 06-54232653 Opzichter gemeente: G. Snel, tel. 06-20449574 Wet Milieubeheer
Vanaf vrijdag 9 november 2001 ligt ter inzage:
Ontwerpbeschikking:
L.T.C. Rijnvallei B.A. vraagt een tijdelijke vergunning voor het veranderen van (de werking van) een op- en overslagbedrijf voor kunstmeststoffen en granen, gelegen aan Lingeweg 18 te Geldermalsen. De verandering betreft onder meer het beŽindigen van de opslag van gewasbestrijdingsmiddelen, mengvoeders, kolen en houten palen, het beperken van de opslag van kunstmeststoffen en het treffen van veiligheidsvoorzieningen en maatregelen. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

* Bedenkingen : tot en met 6 december 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

Mts. Verstegen vraagt een vergunning voor het veranderen van een rundvee- en pluimveehouderij en voor het in werking hebben na die verandering van die onderdelen in de inrichting, waarmee de verandering samenhangt, gelegen aan Tiendweg 13a te Rhenoy. De verandering betreft een uitbreiding van het veebestand van kippen en schapen.

* Beroep: tot en met 20 december 2001 uitsluitend voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld Ťn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 8 november 2001.

Verkeersbesluit
Bekendmaking:
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 16 oktober 2001 hebben besloten om de kruisingen met de fietspaden in Kalenberg aan te wijzen als voorrangskruising (zoals aangegeven op de situatietekening), waarbij het verkeer vanaf de kruisende wegen voorrang moet verlenen aan bestuurders op de fietspaden.

Toelichting:

Dit besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met een fietssymbool en twee naar elkaar gerichte horizontale pijlen.
* Ter inzage : het besluit en de publicatie
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
* Publicatie : 8 november 2001

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

4. een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¶ 225,--.

Inspraakreacties ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2 Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel

Gedurende de periode 3 september t/m 1 oktober 2001 hebben de ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2
Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel ter inzage gelegen. Op grond van de Wet Geluidhinder is een ieder in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op de inhoud van de ontwerp-verzoeken schriftelijk en mondeling kenbaar te maken. Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat heeft 7 inhoudelijk verschillende reacties ontvangen. Verder hebben 6 insprekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid mondeling te reageren tijdens de openbare hoorzitting die is gehouden op 18 september j.l. te Beesd.

Zowel de schriftelijke als mondelinge inspraakreacties zijn gebundeld in het boekwerkje 'Resultaten van de inspraak inzake de ontwerp-verzoeken hogere grenswaarden A2
Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel. Dit boekwerkje ligt nu gedurende een periode van acht weken tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis ter inzage.

* Besluit Opslag Vuurwerk

* Mevr. L. Hol, Bredestraat 2 te Meteren M.W.
* Kroeze en Zn., Dr. A. Kuyperweg 70 te Beesd.
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 8 november 2001.

Vacature o.b.s. 'De Malsenburg' Buurmalsen

Bij de openbare basisschool De Malsenburg te Buurmalsen bestaat als gevolg van vertrek van een leerkracht een vacature van

groepsleerkracht basisonderwijs

De vacature kan zowel in voltijd als in deeltijd worden ingevuld. In principe betreft het een invulling voor de combinatiegroep 5/6. Door interne verschuiving behoort invulling in groep 1 / 2 tijdelijk ook tot de mogelijkheden.

Tevens bestaat er doorlopend een behoefte aan invalkrachten voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Geldermalsen (9 openbare basisscholen).

Bent u geÔnteresseerd in de mogelijkheden en wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving, werkeenheid Welzijn/Onderwijs van de gemeente Geldermalsen. Contactpersoon de heer J.G. van Brakel, tel. 0345 586727. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met mevr. A. Arendzen, interim-directeur van De Malsenburg, tel. 0345 571813.

Schriftelijke reacties gaarne binnen 7 dagen richten aan: Gemeente Geldermalsen, afd. Welzijn/Onderwijs, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Tarieven gebruik gemeentelijke materialen voor manifestaties en evenementen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 23 oktober 2001 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van gemeentelijke materialen (dranghekken, vlaggenmasten e.d.) bij manifestaties en evenementen. In het vervolg zal er onderscheid worden gemaakt tussen commerciŽle instellingen en aanvragers die geen commerciŽle doelstelling hebben.

Voor commerciŽle instellingen geldt met ingang van 1 november 2001 navolgende regeling:.

1. kosten huur dranghek § 1,40 (= ¶ 3,08) per hek per dag;
2. kosten huur vlaggenmast § 2,30 (= ¶ 5,06) per stuk per dag;
3. aanvrager dient zelf de artikelen op te halen en terug te brengen;
4. aanvrager dient verklaring te tekenen van vrijwaring beschadiging e.d.

Voor niet-commerciŽle instellingen geldt met ingang van 1 november 2001 navolgende regeling:

1. er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van dranghekken, vlaggenmasten e.d.;

2. aanvrager dient zelf de artikelen op te halen en terug te brengen;
3. aanvrager dient verklaring te ondertekenen van vrijwaring beschadiging e.d.
R.L.J. van Ingen

1. C.G.M.J. van Soelen, Laageinde 90 te Geldermalsen, vergroten woning (8 november 2001);

2. NV Nuon Infra Oost, Rijksweg A15 parkeerplaats Molenkamp te Rumpt, oprichten middenspanningsruimte (8 november 2001);
3. Fam. Van Breda, O. Nassaustraat 3 te Geldermalsen, vergroten/veranderen woning (8 november 2001);
4. W.H. Cornelissen, Voorstraat 33 te Beesd, geheel vernieuwen berging (8 november 2001);

5. H.J. van Beusichem, J.H.L. van Herwaardenstraat 99 te Meteren, oprichten berging (8 november 2001);

6. G.J. Zondag, Poppelenburgerstraat 1A te Geldermalsen, oprichten berging (8 november 2001);

7. A.C. Blommers, Laan 1940-1945 5 te Meteren, oprichten dakkapel (8
8. M. Wijnvoord, Klaverweg (ong.) te Enspijk, oprichten woning met schuur (8 november 2001);

9. Fam. Verweij, Willem de Zwijgerweg 79 te Geldermalsen, vergroten woning (8 november 2001);

10. Zondag Bouwgroep BV, Laan 1940-1945 151 te Meteren, oprichten woning (8 november 2001);

11. T. van Dorp, Duindoornstraat 33A te Geldermalsen, oprichten dakkapel (8 november 2001);

12. Fam. J.H.M.A. Akkerman, Dr. A. Kuyperweg 15 te Beesd, vergroten en veranderen woning (8 november 2001);

13. T. de Greef, Oude Hoevenseweg 4 te Tricht, oprichten woning (8
* Datum publicatie: 8 november 2001.

1. Erven M. Barendse, Wilhelminastraat 33 te Meteren, oprichten garage/berging (30 oktober 2001);

2. H. Bessels, Parallelweg Westzijde 1 te Tricht, vergroten woning (30 oktober 2001);

3. R.G.A. de Schutter, Dorpsstraat 50 te Rhenoy, oprichten dakkapel (31 oktober 2001);

4. P.W.J.A. van Manen, Prins Willem Alexanderstraat 42 te Deil, veranderen schuur (1 november 2001);

5. T. van Dorp, Duindoornstraat 33a te Geldermalsen, oprichten dakkapel (2 november 2001);

6. G. Donker, Nieuwsteeg 46 te Tricht, oprichten tuinhuisje (2 november 2001);

7. Maatschap De Jong, Acquoysemeer 24A te Acquoy, oprichten ontspanningsruimte (5 november 2001);

8. J. Peterse, Kooiweg-Oost 47A te Beesd, oprichten dakkapel (5 november 2001);

9. M.C. Verheul, W.J. van der Hoofstraat 24 te Meteren, veranderen woning (5 november 2001);

* Datum publicatie: 8 november 2001.

1. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, Burg. Hondelinkstraat 24 te Beesd, slopen asbest standleiding in woning (8 november 2001);


* Datum publicatie: 8 november 2001.
Kennisgeving onherroepelijke bestemmingsplannen

Bekendmaking : artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage :


1. Bestemmingsplan Rumpt 2000
De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 24 oktober 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 12 september 2000 tot gedeeltelijke goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Rumpt 2000 Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Rumpt.


2. Bestemmingsplan Tricht 2000


De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 12 september 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 29 augustus 2000 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Tricht 2000. Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Tricht.


3. Bestemmingsplan Rhenoy 2000

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 september 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 26 september 2000 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 22 februari 2000, vastgestelde bestemmingsplan Rhenoy 2000. Het bestemmingsplan betreft een algehele herziening van de sterk verouderde bestemmingsregeling voor de betreffende bebouwde kom en heeft als doel het vastleggen van een actueel, ruimtelijk, planologisch en juridisch beleid voor het dorp Rhenoy.


4. Bestemmingsplan Fietspad Lingedijk-Buurmalsen

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 19 maart 2001 inzake het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 28 oktober 1997, tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 25 maart 1997, vastgestelde bestemmingsplan Fietspad Lingedijk-Buurmalsen. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft hierbij voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd, voor zover goedkeuring is verleend aan de (sub)bestemming "Fietspad". Aanleiding tot de herziening was om op bedoelde gronden onder meer een fietspad alsmede een (mini)rotonde met de bijbehorende voorzieningen aan te leggen.

* Inzage : De uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak alsmede de bestemmingsplannen zelf, met bijbehorende stukken voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie I
* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 8 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syri√ę niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...