Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Nota van wijziging inzake Veegwet euro

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

November 2001 WJB 2001- 1245 M

Onderwerp

Tweede Nota van wijziging inzake Veegwet euro (28 075)

Hierbij dien ik, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, een tweede nota van wijziging in over de Veegwet euro (28 075). Deze nota van wijziging acht ik om de volgende reden noodzakelijk. Bij verwerking van de
aanpassingswet Euro in de bestanden van de SDU is gebleken dat er een aantal onregelmatigheden in de wet voorkomen. Deze worden in deze tweede nota van wijziging hersteld.

MINISTER VAN FINANCIňN,

28 075

AANPASSING VAN WETTEN IN VERBAND MET DE VERVANGING VAN DE GULDEN DOOR DE EURO (VEEGWET EURO)

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel I wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In Hoofdstuk 3 (Ministerie van Economische Zaken) wordt de tabel als volgt gewijzigd:


1. Rij 8 vervalt.2. Rij 19 komt te luiden:


19 Wet Fonds 2 3 c f 400 § 181 512 economische miljoen 086,44 structuurversterking


3. Rij 27a komt te luiden:

27a Wet tot III 1 c vijf en § 0,11 ontginning van twintig
steenzout bij cent (f
Buurse 0,25)

B

Artikel I, onderdeel B komt te luiden:

In Hoofdstuk 4 (Ministerie van FinanciŽn) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:


1. De rijen 1, 2 en 3 vervallen.2. In de rijen 14 tot en met 23, 26 en 28 tot en met 31 wordt in kolom H "EUR" telkens vervangen door §.


3. In kolom G van de rijen 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 en 23 vervalt telkens "f".

C

In artikel I, onderdeel C wordt na onderdeel 2 een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

3. In rij 189 wordt in kolom D "7" vervangen door: 6.

D

Na artikel X wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Xa

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 juni 2000 ingediende voorstel van wet tot
vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg, Kamerstukken II 1999-2000, nr. 27 207) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 7:16, eerste lid, wordt "f 5 000,-" vervangen door: § 2 269.

TOELICHTING

Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie wordt het volgende opgemerkt.

Bij het verwerken van de Aanpassingswet euro (Stb.2001, 481) door de SDU zijn nog enkele kleine omissies aan het licht gekomen. Met deze tweede nota van wijziging worden deze hersteld. In alle gevallen betreft het technische wijzigingen waaraan geen beleidsbeslissingen ten grondslag liggen.

ARTIKELSGEWIJS

A


1. In het Besluit verhoging nationale omzetdrempel concentratietoezicht (Stb. 2001, 461) is dit artikel gewijzigd en is een bedrag in euro's opgenomen. Deze rij kan derhalve vervallen.


2. In rij 19 was per abuis het verkeerde artikel opgenomen.


3. In rij 27a was per abuis in kolom G het tussen haakjes geplaatste bedrag niet opgenomen.

B

De bedragen in de Comptabiliteitswet zijn er bij de Zevende wijziging (per 1 juli 2000, Stb. 2001, 240) uitgehaald.

C

In de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen (Stb. 2000, 481) is artikel 77l van het Wetboek van Strafrecht vernummerd, deze wijziging was per abuis nog niet verwerkt.

D

In het wetsvoorstel Arbeid en zorg komt een maximum-boetebedrag voor. Dit bedrag wordt thans in euro omgezet overeenkomstig de overige soortgelijke bedragen in de SZW-wetgeving.

De Minister van FinanciŽn,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie