Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie voor bedrijventerreinen Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 9 november 2001

Provincie dient regionaal economische projecten in voor rijkssubsidie Herstructurering van de IJmuidense zeehaven. Efficiënter maken van bedrijventerreinen in Wieringermeer, Zaanstad en 's Gravenland. Aanleg van de Westelijke randweg in Beverwijk.

Het zijn projecten die gedeputeerde staten bij de minister van economische zaken gaan aanmelden voor subsidiëring. Ze staan op het provinciale lijstje van investeringsprojecten voor de realisering waarvan behalve het rijk ook de provincie geld beschikbaar stelt, n.l. 15% van de subsidie van economische zaken. Economische zaken draagt aan de projecten bij op grond van de TIPP-regeling, dat is de Tender Investerings Programma Provincies die tot doel heeft de realisering van bedrijfsterreinen en/bedrijfsruimten waar in de regio vraag naar is te stimuleren. De projecten moeten bijdragen aan een concurrerend regionaal investeringsklimaat met als effect versterking van de nationale economie. Gemeenten worden uitgenodigd bij de provincie in aanmerking komende projecten aan te melden. De provincie bekijkt welk project -binnen de TIPP-regeling- het meest bijdraagt aan de economie in de betreffende regio. Daarbij houdt zij ook rekening met een goede regionale spreiding en variatie in de aard van de projecten. Op deze wijze gelecteerde projecten komen dan ook vaak overeen met projecten die de provincie op basis van haar eigen regionaal economisch beleid steunt hetgeen ook een eis is voor toepassing van de regeling. In het kader van de TIPP-regeling is voor de geselecteerde projecten maximaal f 15 miljoen te verdelen. De TIPP-bijdrage is maximaal 50% van het "onrendabele" deel van de investering.

GS melden bij economische zaken aan:
.herstructurering zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen (TIPP f 4.822.500)
Met het opnieuw inrichten van diverse locaties op het terrein van Zeehaven IJmuiden BV moet de kwaliteit van het gebied verhoogd worden en de groei van kade- en havengebonden bedrijvigheid bevorderd. Braak liggende terreinen gaan ontwikkeld worden en bedrijven die geen directe relatie met de haven hebben worden uitgeplaatst. Aankoop en sloop van opstallen is daarbij vereist.

.regionaal bedrijventerrein Robbenplaat, deel van herstructurering bedrijventerrein Wieringerwerf-Zuid, gemeente Wieringermeer (TIPP f 4.000.000)
De ontwikkeling van regionaal bedrijvenpark Robbenplaat moet, met prioriteit voor het oudste van de drie bedrijventerreinen, n.l. Wieringerwerf-Zuid, leiden tot verplaatsing en herschikking van bedrijven in de bestaande bedrijfsterreinen.

.aanleg westelijke randweg, gemeente Beverwijk (TIPP f 2.000.000) De nieuwe weg moet leiden tot verbetering van de westelijke ontsluiting van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in Heemskerk, Beverwijk en Velsen (o.m. Business Park IJmond) en verhoging van de leefbaarheid door ontlasting van doorgaand verkeer in de bebouwde kom.

.bedrijventerrein Achtersluispolder, gemeente Zaanstad (TIPP f 3.500.000)
Efficiëntere inrichting en betere benutting van het 40 jaar oude terrein in combinatie met een betere afstemming van bedrijfsactiviteiten en een verbeterde doorstroming en afwikkeling van het vrachtverkeer door modernisering van de infrastructuur. Een aanpak die het gebied de uitstraling moet opleveren die de provincie met het Masterplan Noordzeekanaalgebied, waar de Achtersluispolder deel van uitmaakt, nastreeft.

.bedrijventerrein De Slenk, gemeente 's Gravenland (f 677.500) Uitbreiding van het gebied en een kwaliteitsslag van het bestaande terrein door herinrichting, verbetering van de infrastructuur
-waaronder vernieuwing van de riolering- uitbreiding van parkeermogelijkheden en een efficiëntere situering van gebouwen en woningen.

Het aanmeldingsvoorstel van GS zal nog worden besproken in de statencommissie Economische zaken, Landbouw en Europa.

Inlichtingen: mr. A.B. Blaisse. bureau Lucht- en Zeehavenregio's, afdeling ELM, tel. (023) 514 34 73

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie