Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar vitaliteit door aanbod cultuur in den bosch

Datum nieuwsfeit: 11-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente start onderzoek

do 08 november 2001

Meer vitaliteit en dynamiek door aanbod van sport en cultuur?

In de week van 11 november aanstaande ontvangen 5.500 inwoners van s-Hertogenbosch in de brievenbus een enquête over cultuur en/ of sport. De aangeschreven personen behoren tot een steekproef van inwoners van 15 jaar en ouder. Via deze enquête wil het gemeentebestuur achterhalen wat door de inwoners van s-Hertogenbosch belangrijk wordt gevonden op het gebied van sport en cultuur. Zijn er genoeg voorzieningen? Komt een ieder aan zijn trekken? Het gemeentebestuur wil de uitkomsten van het onderzoek betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar sport- en cultuurbeleid. De gemeente doet een vriendelijke oproep aan de inwoners om medewerking aan het onderzoek en de enquête te verlenen. Want met hun antwoorden en mening kan de gemeente haar beleid beter aansluiten op de behoeften van haar inwoners.

Sport

"Een gezonde geest in een gezond lichaam" luidt een bekend gezegde. Juist deze betekenis van sport en bewegen voor de samenleving is voor de gemeente een belangrijk vertrekpunt voor een gemoderniseerd sport- en recreatiebeleid. De gemeente draagt zorg voor een groot aantal voorzieningen en randvoorwaarden, die sport toegankelijk moeten maken voor iedere inwoner van s-Hertogenbosch. Door middel van de resultaten van de enquête, wordt bekeken in hoeverre de gemeente hierin slaagt.

Cultuur

De opgave die in de nieuwe Cultuurvisie "Rijk verleden, dynamische toekomst" besloten ligt, is die van het creëren van een spannende toekomst. Naast de koestering van het verleden, ligt de ambitie in het vergroten van de culturele dynamiek en vitaliteit binnen de gemeente. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat s-Hertogenbosch haar inwoners op cultureel gebied voldoende te bieden heeft. Over de interesses en de activiteiten van de inwoners op cultureel gebied worden in de enquête vragen gesteld. Bij culturele activiteiten kan worden gedacht aan een breed spectrum van bezigheden: het bezoeken van een theater, concertzaal, popconcert, houseparty, bioscoop, museum en galerie. En ook activiteiten als tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren, bespelen van een muziekinstrument, zingen, toneel, dansen en fotograferen vallen hieronder. Uiteraard is dit slechts een greep uit de mogelijkheden.
} _________________________________________________________________

Opgeven vrijwilligersorganisaties voor Prijs Actief Burgerschap

do 01 november 2001

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale samenleving. Het gemeentebestuur heeft hier veel waardering voor en wil dit graag duidelijk laten blijken. Daarom heeft de gemeente de Prijs Actief Burgerschap in het leven geroepen. Deze prijs zal voortaan jaarlijks worden uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie die zich dat jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prijs bestaat uit een bedrag van 2.300,- (ruim 5.000 gulden). De vrijwilligers van de winnende organisatie mogen zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed. De winnende vrijwilligersorganisatie krijgt als herinnering een aandenken.

Wethouder Eugster,
die het vrijwilligersbeleid in haar portefeuille heeft, zal de Prijs Actief Burgerschap voor het eerst uitreiken. Dit gebeurt tijdens de vrijwilligersmanifestatie die op zaterdag 12 januari 2002 plaatsvindt in het Theater aan de Parade. Deze manifestatie wordt georganiseerd als blijk van waardering voor de inzet van alle vrijwilligers in de gemeente en is tevens de feestelijke afsluiting van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen hiervoor later dit jaar nog een uitnodiging via de organisatie waar zij actief zijn.

Iedereen kan een vrijwilligersorganisatie voordragen voor de Prijs Actief Burgerschap. Legt u dan in een brief uit waarom juist díe vrijwilligersorganisatie, volgens u, in het zonnetje moet worden gezet. U kunt uw brief tot uiterlijk 1 december 2001 sturen aan de Gemeente s-Hertogenbosch, ter attentie van mw. van Os, afdeling Welzijn, Postbus 12345, 5200 GZ. Een jury selecteert uit de voordrachten de vrijwilligersorganisatie van het jaar. De jury is samengesteld op voordracht van de werkgroep vrijwilligers en bestaat uit een aantal mensen die in onze gemeente actief zijn, namelijk: mw. Buys (St. Janscollege), dhr. Eijsermans (directeur Muzerije), dhr. Hoofs (ondernemer), dhr. Huliselan (directeur Islamitische basisschool), mw. van Iersel (directeur Stichting Hoek) en dhr. Raadschelders (notaris).

---

Landelijke Erkenning ontwikkelingsplan vestingwerken

do 01 november 2001

In het kader van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing hebben de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de gemeente s-Hertogenbosch via een beginselbeschikking laten weten dat het ontwikkelingsplan Vestingwerken (Versterkt Den Bosch) landelijk tot de tien beste grotere, complexe uitvoeringsprojecten behoort die als voorbeeld dienen voor een hoogwaardige omgevingskwaliteit in relatie tot innovatieve ontwikkeling in stedelijk gebied.

Na de vorig jaar ontvangen landelijke waardering van het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik van het Ministerie van VROM met het predikaat Voorbeeldproject StIR 2001, is dit jaar het innovatieve karakter van het omvattende Ontwikkelingsplan Versterkt Den Bosch op buitengewone wijze gewaardeerd. Op 19 november aanstaande zal aan de gemeente s-Hertogenbosch, tijdens de landelijke IPSV-manifestatie, de bijbehorende beschikking met een uitvoeringsprotocol worden overhandigd, waarbij een subsidie van maar liefst 22.237.000,- ( 10.090.710,67) in het vooruitzicht wordt gesteld. De in het vooruitzicht gestelde subsidie, bedoeld als bijdrage in de kosten, wordt definitief zodra voor de subsidieverstrekkers duidelijk is dat alle partijen in het Ontwikkelingsplan "Versterkt Den Bosch" de uiteenlopende prestaties zoals beschreven in de aanvraag hebben gerealiseerd. Een bijzondere stimulans die zal prikkelen om de komend jaren voortvarend te investeren in de brede en integrale doelstellingen van "Versterkt Den Bosch"

IPSV: Innovatief!

Het door de drie ministeries in het leven geroepen InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) bevordert innovatieve ontwikkelingen in steden. De meest aansprekende, vernieuwende ideeën, plannen en projecten worden gehonoreerd met een financiële subsidie. Het Ontwikkelingsplan "Versterkt Den Bosch", ingezonden voor twee themas, namelijk Fysieke condities voor economische versterking en Omgevingskwaliteit, onderscheidt zich op het gebied van architectonische aandacht voor de openbare ruimte, integrale aanpak van de openbare ruimte met bijzondere aandacht voor groen en samenwerkingsvormen tussen gemeente, bevolking, organisaties en bedrijfsleven. Daarnaast is het Ontwikkelingsplan gericht op het toepassen van nieuwe technologie, eigentijdse ontwerpen en op het verbeteren van het woon- en verblijfklimaat van stadscentrum en buitenwijken. Het ontwikkelingsplan heeft de waardering tevens gekregen vanwege onder meer de volgende innovatieve elementen:


- In plaats van zich te bepreken tot restauratie en behoud voegt het plan nieuwe elementen toe, die de attractiviteit van de stad bevorderen en het bezoek aan de binnenstad beter spreiden;


- het plan voorziet in verbindingen met andere, voor de stad belangrijke projecten, zoals het Paleiskwartier en de Kop van het Zand;


- het plan bevat een groot aantal ideeën voor de integratie van stad en natuur. Daarbij gaat het om behoud en herstel van plekken waar bijzondere planten en dieren leven;


- plannen rondom de vesting worden zoveel mogelijk geïntegreerd met de restauratieplannen, waardoor zeer bijzondere oplossingen ontstaan. Voorbeelden zijn een parkeergarage onder een vestinggracht en de bouwplannen voor museum het kruithuis, waarin de middeleeuwse vestingmuur is opgenomen;


- voorafgaand aan het maken van plannen wordt bouwhistorisch en archeologisch onderzoek gedaan. Historische elementen worden zoveel mogelijk gebruikt en waar die verdwenen zijn, wordt kennis van de historie gebruikt als inspiratiebron om tot bijzondere moderne architectuur te komen.

Subsidie: van "voorlopig" naar definitief!

De waardering van de ministeries gaat gepaard met een beginselverklaring waaraan maar liefst 22 miljoen gulden is verbonden over de periode 2002 tot en met 2006. Dit is 20% van de investeringen op het gebied van brede integrale aanpak. De investeringen voor de restauratie van de muren vallen hierbuiten. Begin 2001 werd voor de eerste fase van de restauratie een zgn. Kanjerpotsubsidie verkregen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dat valt onder het ministerie van WVC.

De subsidie voor het Ontwikkelingsplan "Versterkt Den Bosch " wordt vooraf toegekend en achteraf, mede aan de hand van een accountantsverklaring, beoordeeld. Vanzelfsprekend zijn de betrokkenen rond om het Ontwikkelingsplan "Versterkt Den Bosch" met deze landelijke waardering en toekenning extra gestimuleerd de prestaties waar te maken die in het beschreven Ontwikkelingsplan staan beschreven. Immers, indien de projecten gerealiseerd worden en de subsidie besteed is aan nu vooraf aangegeven innovatieve onderdelen, wordt een definitieve beschikking afgegeven, waarmee de nu door de ministeries verstrekte subsidie een feit is.

In een notendop: "Versterkt Den Bosch"

Versterkt Den Bosch speelt prachtig in op de rijkdom van de cultuurhistorische vestingwerken: voor het grootste deel nog in tact, maar wat verscholen. Ze zullen in ere hersteld worden en met hun middeleeuwse sfeer en ambiance de uitstraling van de stad met zijn Sint-Janskathedraal en de Binnendieze vergroten.

De aanleiding van het Ontwikkelingsplan "Versterkt Den Bosch" (1999) vormde de noodzaak van herstel en onderhoud van grote delen van de vestingwerken. De vestingwerken vormen nog altijd de grens van het historisch centrum. Ze zijn uniek en bovendien vrij compleet, wat uitzonderlijk is voor een middelgrote stad. Het rapport "Versterkt Den Bosch" ontvouwt een samenhangende visie over de mogelijkheden van herstel, cultuurhistorische betekenis, de kwaliteit en beleving, maar ook de stedelijke inrichting en de waarde van flora en fauna. Daarmee garandeert dit plan, dat zich uitstrekt over een periode van 15 jaar, een verdere verbetering en vernieuwing van de binnenstad van s-Hertogenbosch. Het ontwikkelingsplan Vestingwerken sluit nauw aan bij de onlangs vastgestelde stadsvisie. De stad streeft ernaar cultuur, natuur, recreatie en toerisme met elkaar te verbinden. Het ontwikkelingsplan wordt geplaatst in het totaalkader van verbetering en vernieuwing van de binnenstad van s-Hertogenbosch: een integrale aanpak van de restauratie van de Vestingwerken en de herinrichting van de omliggende openbare ruimte. Behoud en (be)leefbaarheid zullen de Vesting een nieuwe betekenis en functie geven in s-Hertogenbosch. De Bossche Vestingwerken zullen uitgroeien tot een cultuurhistorische, toeristische trekpleister.

Graag nodigt de gemeente de media uit aanwezig te zijn bij de landelijke IPSV-manifestatie,waar de bijbehorende beschikking met het uitvoeringsprotocol worden overhandigd aan de gemeente s-Hertogenbosch. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie.

---

Arbeidsmarktmonitor

do 01 november 2001

De gemeente s-Hertogenbosch is de eerste gemeente in Nederland die een arbeidsmarktmonitor op lokaal niveau heeft laten ontwikkelen. Daarmee beschikt ze over een uniek lokaal arbeidsmarktinstrument. Het betreft een methodiek waarmee structureel en op periodieke basis een beeld kan worden geschetst van de vraag naar arbeidskrachten in s-Hertogenbosch, zowel qua omvang als qua kenmerken. De monitor is in het kader van het Grotestedenbeleid ontwikkeld door bureau Ernst & Young ILAS. Als opdrachtgevers fungeerden de afdelingen Economische Zaken en Regie Arbeidsmarktbeleid.

Periodieke informatie

Door de groei van de werkgelegenheid is er op dit moment nog steeds sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Deze situatie maakt dat werkgevers steeds meer belang(stelling) krijgen bij (voor) de toeleiding van (langdurig) werkzoekenden en herintreders op de arbeidsmarkt. De gemeente beoogt, daar waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar niet zelfstandig vinden, deze match te bevorderen door trajecten in te kopen bij gespecialiseerde organisaties. Het gaat om trajecten op het gebied van arbeidstoeleiding, variërend van voortrajecten, training/scholing, werkervaring tot de concrete bemiddeling van werkzoekenden naar een passende baan. Daarvoor is periodieke informatie nodig over de arbeidsmarkt en de monitor levert daaraan een belangrijke bijdrage. Natuurlijk is het zo dat de arbeidsmarkt zich niet tot s-Hertogenbosch beperkt. Toch is voor een lokale monitor gekozen, omdat de bemiddeling naar een baan "dicht bij huis" bij werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de meeste kans van slagen heeft.

Veel aanknopingspunten

Ernst & Young heeft allereerst een algemeen beeld gevormd van de Bossche arbeidsmarkt en op basis van die informatie stelde Ernst & Young vervolgens een enquête op die bij 2.500 ondernemingen in s-Hertogenbosch op de deurmat viel. De uit de monitor verkregen data bieden veel aanknopingspunten. Er ontstond inzicht in de structuur, aard en de ontwikkelingen van de lokale arbeidsmarkt. De resultaten zijn besproken met een aantal eerder in het onderzoek geïnterviewde ondernemers. De gegevens zijn vervolgens opgenomen in een gemeentelijke database. Over twee jaar wordt het onderzoek herhaald.

Maatregelen

Op basis van de resultaten heeft de gemeente reeds een aantal activiteiten in gang gezet. Daarnaast zullen nog een aantal specifieke maatregelen nader worden uitgewerkt:

* De afdeling Regie Arbeidsmarktbeleid zal haar contractpartners die de bemiddeling van werkzoekenden doen, uitdrukkelijk vragen om bij de acquisitie van passend werk voor de werkzoekenden vooral ook de sectoren te benaderen die blijkens de arbeidsmarktmonitor de grootste knelpunten ondervinden bij het vinden van personeel. Dat zijn de sectoren zorg, welzijn en industrie;
* Werkgevers hebben aangegeven uit te zien naar meer herintreders, vanuit de "stille reserve". De gemeente wordt per 1 januari 2002 verantwoordelijk voor de reïntegratie van deze zogenoemde Niet Uitkeringsgerechtigden. Nog dit jaar zal de gemeente aangeven hoe zij de arbeidstoeleiding van deze mensen gaat organiseren;
* Met het onlangs gestarte project Work First, een experimenteel project voor de nieuwe instroom in de bijstand, worden nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van een effectief reïntegratiebeleid. Kern van het project is dat bijstandsontvangers, die beschikbaar zijn voor werk vanaf de aanvraag van een uitkering direct een vorm van intensieve bemiddeling en een sluitend activiteitenaanbod krijgen aangeboden. Het is dus niet meer mogelijk om een uitkering te ontvangen zonder enige tegenprestatie. In de trajecten zal zoveel mogelijk de relatie werkgever-werknemer worden nagebootst om de werkzoekenden voor te bereiden op een reguliere baan;

* Teneinde werkgevers goed te informeren over het gemeentelijk dienstenpakket en de mogelijkheden die lokaal werkzame organisaties op dit gebied bieden, is de informatiemap De Nieuw Kracht op internet opgenomen. Daarnaast zal worden gewerkt aan een speciale uitgave van die map voor werkgevers (ook in het Engels), met daarin alleen die informatie die voor hen interessant is. De werkgevers hebben aangegeven dat zij graag nadrukkelijker overleg willen, bijvoorbeeld in de vorm van werkgeverslunches, waar ondernemers, beleidsmakers en bemiddelaars elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Het initiatief daartoe wordt door de gemeente van harte ondersteund.


---

Gemeente gaat glasvezelnet op bedrijventerreinen faciliteren

do 01 november 2001

Als het aan het Bossche college van burgemeester en wethouders ligt, worden in de toekomst alle nieuwe bedrijvenlocaties in s-Hertogenbosch standaard uitgerust met glasvezelaansluitingen. Het college wil zich actief met de aanleg ervan gaan bemoeien door bij het bouwrijp maken van bedrijvenlocaties zogenaamde mantelbuizen in de grond te leggen: holle buizen, waar doorheen op het moment dat bedrijven die vraag hebben, glasvezelkabels kunnen worden geblazen. De mantelbuizen moeten ruimte bieden voor meerdere glasvezelkabels naast elkaar, om eerlijke concurrentie tussen aanbieders mogelijk te maken. Het College wil in de komende jaren experimenteren met deze werkwijze op de aan te leggen bedrijventerreinen De Groote Wielen en Treurenburg.

Bossche ICT-sector

Door de gemeente is de Bossche ICT-sector, die uit een kleine 9.000 arbeidsplaatsen bestaat, in kaart gebracht en is geanalyseerd welke kansen en bedreigingen zich voor deze sector voordoen. De sector bestaat uit producenten van ICT-apparatuur, dienstverleners en groothandel en vormt ongeveer 9% van de Bossche werkgelegenheid. Vooral tussen 1996 en 1998 is de sector in s-Hertogenbosch sterk gegroeid, met name in de adviesbranche. Een belangrijke reden hiervoor is dat in de regio de bedrijvigheid met een grote vraag naar ICT sterk groeit. Het gaat dan om het bankwezen, de onderwijssector en zakelijke diensten.

ICT-infrastructuur

Glasvezel wordt alom gezien als dé toekomstige drager van datatransport, gezien de zeer grote groeicapaciteit van glasvezel, ook vergeleken met draadloze technieken. Deze groeicapaciteit is nodig, omdat bedrijven steeds meer digitale informatie naar elkaar uitwisselen. Was enkele jaren geleden de koperdraad nog voldoende, inmiddels is zon 40% van de datacommunicatie hiervoor al te zwaar en gaat over glasvezelkabels. Ook in s-Hertogenbosch liggen inmiddels enkele glasvezelnetten, onder andere in het Paleiskwartier.

Gemeentelijke rol

De afgelopen jaren is intensief contact op gang gekomen tussen gemeente, Bossche ICT-bedrijven en opleidingsorganisaties over de vraag hoe de ICT-sector in s-Hertogenbosch verder kan worden versterkt. Uit deze contacten komt naar voren dat ICT-infrastructuur een steeds grotere rol speelt voor deze bedrijven. De vraag is in hoeverre de gemeente zich hiermee kan en moet bemoeien. Nu er op de markt voor ICT-infrastructuur steeds meer spelers komen, ziet het College het als haar verantwoordelijkheid dat die spelers via concurrentie het Bossche bedrijfsleven zo goed en goedkoop mogelijk de ICT-infrastructuur van morgen kunnen leveren: breedbandverbindingen over glasvezel. Het College wil via de aanleg van mantelbuizen de voorwaarden voor een dergelijke concurrentie creëren.

Voordelen nieuwe aanpak

De door het College voorgestelde aanpak kost de gemeente nauwelijks geld: de gemeente legt de mantelbuizen op eigen kosten aan op de bedrijvenlocaties, bij het bouwrijp maken. Vervolgens worden de mantelbuizen "meeverkocht" aan het bedrijfsleven bij de uitgifte van de bedrijvenlocatie, zodat de gemeente de kosten weer terugverdient. Als de bedrijven operationeel zijn, werft een nader te bepalen organisatie providers, om de glasvezel door de mantelbuizen aan te leggen. De precieze organisatievorm moet nog nader worden bepaald.

Aan de nieuwe werkwijze, nog nauwelijks toegepast op Nederlandse bedrijvenlocaties, zit voor het bedrijfsleven een aantal grote voordelen: zo hoeven na het bouwrijp maken van de bedrijvenlocatie geen sleuven meer te worden gegraven, de glasvezel kan direct door de mantelbuizen worden geblazen. De kwaliteit van de openbare ruimte zal hierdoor langer intact blijven. Ook zullen de tarieven voor de gebruikers lager worden: de providers hebben immers lagere kosten doordat geen sleuven hoeven worden gegraven. Bovendien kunnen gebruikers kiezen uit meerdere providers

Vervolg

Als de raadscommissie Financiën en Economische Zaken instemt met het voorstel van het College, wordt de aanleg van de ondergrondse faciliteiten op de locaties Groote Wielen en Treurenburg nader uitgewerkt op technisch, organisatorisch en juridisch gebied. Op het moment dat de uiteindelijke vormgeving bekend is, wordt de raadscommissie FEZ opnieuw geïnformeerd.

OVERZICHT


* wo 24 oktober 2001 Gemeentebestuur bezoekt De Kruiskamp

* wo 24 oktober 2001 Informatieavond


* wo 24 oktober 2001 Gemeentebestuur bezoekt de Kruiskamp

* do 18 oktober 2001 ON THE MOVE is back! Sport- en spelbus zoekt jongeren op in de wijken


* do 18 oktober 2001 Opgeven vrijwilligersorganisaties voor Prijs Actief Burgerschap


* do 18 oktober 2001 Herdenking bevrijding s-Hertogenbosch

* do 11 oktober 2001 Brandweer: "een vluchtplan van levensbelang"

* do 11 oktober 2001 Strengere regels voor vrachtverkeer in de binnenstad


* do 11 oktober 2001 Verbalen in Boschveld en t Zand vanwege te vroeg aanbieden huisvuil


* do 04 oktober 2001 Brandweer gaat studenten "uitroken"

* do 04 oktober 2001 Gemeente neemt muziekinstallatie in beslag

* do 20 september 2001 Milieuovertredingen

* do 20 september 2001 Waterplan op hoofdlijnen geeft water de ruimte


* do 13 september 2001 Dag- en nachtopvang drugsverslaafden geopend

* do 13 september 2001 Aanpak zwerfvuil bij fastfood-restaurants

* do 13 september 2001 College presenteert voorlopig ontwerp

* do 13 september 2001 Verruiming regeling bijzondere bijstand

* wo 05 september 2001 Uitspraak Raad van State maakt bestemmingsplan De Groote Wielen onherroepelijk


* ma 03 september 2001 Aangepast bezoek Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta


* do 30 augustus 2001 Nieuwe commandant brandweer

* do 30 augustus 2001 Open monumentendag 2001 in het teken van Jeroen Bosch


* do 23 augustus 2001 Activiteiten vrijwilligersbeleid

* do 23 augustus 2001 Plaatsen van een urilift in de binnenstad
Uw browser ondersteunt geen java.Daarom kunt u nu niet het lichtkrantje met het meest recente persbericht zien. In Vogelvlucht Actueel Stadskantoor Stad Bestuur Afdelingen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie